หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

มะเร็งปากมดลูก Download

9 ส.ค. 62 11:02

แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด Download

27 มี.ค. 62 16:07

เอกสารประกอบการอบรม MCATT 11 มี.ค. 62 Download

11 มี.ค. 62 18:04

แบบฟอร์มตำบลที่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ปี 61-62 จ.สกลนคร Download

4 ก.พ. 62 15:36

แบบรายงานผลการตรวจอุจจาระ จังหวัดสกลนคร ปี 2562 Download

28 ธ.ค. 61 11:08

ตารางแผนปฏิบัติการ ตรวจอุจจาระ ในประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป Download

28 ธ.ค. 61 11:07

แบบฟอร์มวิเคราะห์ปัจจัยภายใน สาขา OVCCA Download

9 พ.ย. 61 14:26

แบบฟอร์มวิเคราะห์ปัจจัยภายใน สาขา OVCCA Download

9 พ.ย. 61 14:24

รายงานผลการประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2561 download

8 พ.ย. 61 08:59

เอกสารโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระดับชั้นมัธยม 1-3 Download

8 ต.ค. 61 15:17
สื่อเผยแพร่
     
เรื่อง
1 แบบฟอร์มรายงานปิงปอง 7 สี (NCD5.1sakon)
2 Power point ครู ก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็งท่อน้ำดี
3 คู่มือหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดมะเร็งท่อน้ำดี
4 แบบฟอร์มรายงานปิงปอง 7 สี (NCD5 จังหวัดสกลนคร)
5 แผนงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) ปี2556 (จากกระทรวง)
6 แบบรายงาน NCD 1-4 (ของกระทรวง)
7 แบบฟอร์มการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
8 แบบนัดติดตามผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติทางตา
9 แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีในครัวเรือน
10 แบบฟอร์มการถ่ายภาพจอประสาทตา
11 แบบฟอร์มรายงานDR จาก สปสช
12 แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตา
13 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองด้วยวาจา (Verbal screening) เพื่อประเมินความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
14 แบบฟอร์มรายงานมะเร็งเต้านม 30-70ปี ปรับใหม่
15 เอกสาร"ปิงปอง7สี"
16 แบบฟอร์มคัดกรองบูรณาการอายุ15ปีขึ้นไปและ35ปีขึ้นไป
17 แบบฟอร์มรายงานเบาหวานและความดัน ปรับใหม่ปี 2556
18 แบบฟอร์มรายงานDM HT รายปี ปรับใหม่ปี 2556
19 แบบฟอร์มคัดกรอง DM HT Stroke (Verbal screening) (35ปีขึ้นไป)
20 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
21 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง นำร่องระยะที่ ๑ “๑๔ ล้าน..สู่หลักชัย
22 สมุดดูแลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
23 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประเทศไทย : นโยบาย สู่ การปฏิบัติ
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 35
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 36
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 37
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 38
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

 

นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในกลุ่มงาน

  นางสุภาดา ตามัย

 นักกวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส.วรพรรณี พิสิษฐพงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางนันท์สินี  ทุมชะ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ


นางรัชนีวรรณ  พันเสนา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

           นางดวงละพา กุดนอก       

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอารีรัตน์  แพงยอด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอุบล ณิชชาชัยกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางสาวกิตติยา  ไกรยราช

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวอ้อมจิต  มะลิรื่น

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกมลทิพย์ มนตรีสา

นักวิชาการสาธารณสุข

ภาระงาน

- งานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- งานโรคหัวใจ
- งานโรคหลอดเลือดและสมอง
- งานโรคตา
- งานโรคไต
- งานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- งานมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก
- งานยาเสพติดและ 
To be Number One
- งานสุราและยาสูบ
- งานอุบัติเหตุและ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

- งาน EOC
- งานเด็กจมน้ำ
- งาน Sepsis
- งานส่งต่อ

คู่มือ

รพ.สต.