หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจบุคลากรผู้ให้บริการด้านการแพทย์ DOWNLOAD

23 พ.ย. 60 16:46

ร่างยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 Download

22 ส.ค. 60 17:22

KPI Stroke ปี 2560 Download

18 ส.ค. 60 14:35

การจัดสรรเงินผู้พิการ ปี 2560 Download

26 ก.ค. 60 15:10

แบบรายงานผู้พิการใน รพ. และ รพ.สต. ปี 2560 Download

15 มิ.ย. 60 10:29

รายชื่อผู้พิการ จ.สกลนคร ปี 2560 Download

15 มิ.ย. 60 07:17

แบบฟอร์มส่งพยาบาลอบรมอัลตร้าซาวด์ ปี 2560 Download

12 เม.ย. 60 09:00

แบบฟอร์มการตรวจอุจจาระ ใน สสจ. 6 แห่ง ปี60 Download

13 มี.ค. 60 10:01

แบบฟอร์มการตรวจอุจจาระ ใน รพ. รพ.สต. ปี 60 จ.สกลนคร Download

13 มี.ค. 60 09:55

แบบฟอร์มตำบลจัดการสุขภาพมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2559 -2560 Download

29 ธ.ค. 59 11:02
สื่อเผยแพร่
     
เรื่อง
1 แบบฟอร์มรายงานปิงปอง 7 สี (NCD5.1sakon)
2 Power point ครู ก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็งท่อน้ำดี
3 คู่มือหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดมะเร็งท่อน้ำดี
4 แบบฟอร์มรายงานปิงปอง 7 สี (NCD5 จังหวัดสกลนคร)
5 แผนงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) ปี2556 (จากกระทรวง)
6 แบบรายงาน NCD 1-4 (ของกระทรวง)
7 แบบฟอร์มการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
8 แบบนัดติดตามผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติทางตา
9 แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีในครัวเรือน
10 แบบฟอร์มการถ่ายภาพจอประสาทตา
11 แบบฟอร์มรายงานDR จาก สปสช
12 แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตา
13 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองด้วยวาจา (Verbal screening) เพื่อประเมินความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
14 แบบฟอร์มรายงานมะเร็งเต้านม 30-70ปี ปรับใหม่
15 เอกสาร"ปิงปอง7สี"
16 แบบฟอร์มคัดกรองบูรณาการอายุ15ปีขึ้นไปและ35ปีขึ้นไป
17 แบบฟอร์มรายงานเบาหวานและความดัน ปรับใหม่ปี 2556
18 แบบฟอร์มรายงานDM HT รายปี ปรับใหม่ปี 2556
19 แบบฟอร์มคัดกรอง DM HT Stroke (Verbal screening) (35ปีขึ้นไป)
20 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
21 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง นำร่องระยะที่ ๑ “๑๔ ล้าน..สู่หลักชัย
22 สมุดดูแลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
23 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประเทศไทย : นโยบาย สู่ การปฏิบัติ
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

 

นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในกลุ่มงาน

  นางสุภาดา ตามัย

 นักกวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส.วรพรรณี พิสิษฐพงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางนันท์สินี  ทุมชะ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ


นางรัชนีวรรณ  พันเสนา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

           นางดวงละพา กุดนอก       

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอารีรัตน์  แพงยอด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอุบล ณิชชาชัยกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางสาวกิตติยา  ไกรยราช

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวอ้อมจิต  มะลิรื่น

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกมลทิพย์ มนตรีสา

นักวิชาการสาธารณสุข

ภาระงาน

- งานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- งานโรคหัวใจ
- งานโรคหลอดเลือดและสมอง
- งานโรคตา
- งานโรคไต
- งานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- งานมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก
- งานยาเสพติดและ 
To be Number One
- งานสุราและยาสูบ
- งานอุบัติเหตุและ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

- งาน EOC
- งานเด็กจมน้ำ
- งาน Sepsis
- งานส่งต่อ

คู่มือ

รพ.สต.