ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจบุคลากรผู้ให้บริการด้านการแพทย์ DOWNLOAD

23 พ.ย. 60 16:46

ร่างยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 Download

22 ส.ค. 60 17:22

KPI Stroke ปี 2560 Download

18 ส.ค. 60 14:35

การจัดสรรเงินผู้พิการ ปี 2560 Download

26 ก.ค. 60 15:10

แบบรายงานผู้พิการใน รพ. และ รพ.สต. ปี 2560 Download

15 มิ.ย. 60 10:29

รายชื่อผู้พิการ จ.สกลนคร ปี 2560 Download

15 มิ.ย. 60 07:17

แบบฟอร์มส่งพยาบาลอบรมอัลตร้าซาวด์ ปี 2560 Download

12 เม.ย. 60 09:00

แบบฟอร์มการตรวจอุจจาระ ใน สสจ. 6 แห่ง ปี60 Download

13 มี.ค. 60 10:01

แบบฟอร์มการตรวจอุจจาระ ใน รพ. รพ.สต. ปี 60 จ.สกลนคร Download

13 มี.ค. 60 09:55

แบบฟอร์มตำบลจัดการสุขภาพมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2559 -2560 Download

29 ธ.ค. 59 11:02
สื่อเผยแพร่
     
เรื่อง
1 แบบฟอร์มรายงานปิงปอง 7 สี (NCD5.1sakon)
2 Power point ครู ก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็งท่อน้ำดี
3 คู่มือหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดมะเร็งท่อน้ำดี
4 แบบฟอร์มรายงานปิงปอง 7 สี (NCD5 จังหวัดสกลนคร)
5 แผนงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) ปี2556 (จากกระทรวง)
6 แบบรายงาน NCD 1-4 (ของกระทรวง)
7 แบบฟอร์มการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
8 แบบนัดติดตามผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติทางตา
9 แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีในครัวเรือน
10 แบบฟอร์มการถ่ายภาพจอประสาทตา
11 แบบฟอร์มรายงานDR จาก สปสช
12 แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตา
13 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองด้วยวาจา (Verbal screening) เพื่อประเมินความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
14 แบบฟอร์มรายงานมะเร็งเต้านม 30-70ปี ปรับใหม่
15 เอกสาร"ปิงปอง7สี"
16 แบบฟอร์มคัดกรองบูรณาการอายุ15ปีขึ้นไปและ35ปีขึ้นไป
17 แบบฟอร์มรายงานเบาหวานและความดัน ปรับใหม่ปี 2556
18 แบบฟอร์มรายงานDM HT รายปี ปรับใหม่ปี 2556
19 แบบฟอร์มคัดกรอง DM HT Stroke (Verbal screening) (35ปีขึ้นไป)
20 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
21 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง นำร่องระยะที่ ๑ “๑๔ ล้าน..สู่หลักชัย
22 สมุดดูแลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
23 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประเทศไทย : นโยบาย สู่ การปฏิบัติ
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

 

นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บุคลากรในกลุ่มงาน

  นางสุภาดา ตามัย

 นักกวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส.วรพรรณี พิสิษฐพงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางนันท์สินี  ทุมชะ

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ


นางรัชนีวรรณ  พันเสนา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

           นางดวงละพา กุดนอก       

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกิตติยา  ไกรยราช

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวอ้อมจิต  มะลิรื่น

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวเมทินี ชาติชำนิ

นักวิชาการสาธารณสุข

ภาระงาน

- งานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- งานโรคหัวใจ
- งานโรคหลอดเลือดและสมอง
- งานโรคตา
- งานโรคไต
- งานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- งานมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก
- งานยาเสพติดและ 
To be Number One
- งานสุราและยาสูบ
- งานอุบัติเหตุและ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

- งาน EOC
- งานเด็กจมน้ำ
- งาน Sepsis
- งานส่งต่อ

คู่มือ

รพ.สต.