รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการบรรยาย
"โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี"

  วันที่ 18 มกราคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

20 ม.ค. 59 14:09
6 ม.ค. 59 15:20


ดาวน์โหลดไฟล์ที่พักได้ที่นี่ Click6 ม.ค. 59 11:51
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
กำหนดการบรรยาย/เสวนาวิชาการ
     
เวลา
ชื่อเรื่อง
ผู้บรรยาย
ไฟล์
ประวัติ
1 09.40 - 09.50 การเสวนา เรื่อง การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
- ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
2 10.40-10.50 การเสวนา เรื่อง การจัดการคนในคน เฝ้าระวัง คัดกรอง รักษา
- นายแพทย์โสภณ เมฆธน
3 10.50 - 11.00 การเสวนา เรื่อง เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ปลอดโรคพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี
- -ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
4 11.00 - 11.10 การเสวนา เรื่อง การจัดการสัตว์รังโรค หอย ปลา หมา แมว
- -ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
5 09.00-09.30 โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพรระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ครบ ๗๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ พร้อมทั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
- นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
6 11.10 - 11.20 การเสวนา เรื่อง ท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดี
- -ปลัดกระทรวง มหาดไทย
7 11.30 - 12.00 ดำเนินการเสวนา
- -ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
8 09.30 - 10.00 วิวัฒนาการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- ผศ.ดร.สพ.ญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ
9 13.00 - 14.30 รูปแบบการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี จากปฐมภูมิสู่ทุติยภูมิ ด้วยจิตวิญญาณและเครือข่าย
- ผศ.ดร.สพ.ญ.สิริขจร ตังควัฒนา
- นางสุพรรณี หน่อแก้ว
- นายแกล้วกล้า ประชานันท์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรปภา อารีราษฎร์
- นายแพทย์กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา
10 14.30 - 16.00 การบริหารจัดการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในการรักษาผ่านฐานข้อมูล lsan - Cohort
- นายแพทย์พิชัย พลจิตต์
- รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
- นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์
- นางสาววิไลลักษณ์ ตันติตระกูล
- รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ
- คุณอรนาถ วัฒนวงษ์
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.