หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

E-office

รายชื่อผลงานส่งเข้าประกวด ประจำปี 2562
     
ประเภท
ชื่อผลงาน
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน
1 ภาพถ่ายการให้บริการสาธารณสุข ไกล=ใกล้ นางสาว จินตหรา แก่นปัดชา รพ.บ้านม่วง
2 งานระบาดวิทยา รายงานสอบสวนโรคเลปโตสไปโรซิส นาย ศราวุธ ฟองอ่อน รพ.สต.ดงสง่า
3 งานวิจัยในงานประจำ(R๒R) ผลของการใช้ห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นและการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นางสาว กีรติกานต์ ทุมเทศ รพ.สต.ลาดกะเฌอ
4 งานระบาดวิทยา คนดีศรีระบาด นาย อนุพงศ์ หอมจันทร์ รพ.สต.หนองปลาน้อย
5 งานระบาดวิทยา การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กรณีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไถลเสียหลักล้มคว่ำ นางสาว สุรัสวดี อุบลเลิศ รพ.สต.โพธิไพศาล
6 งานระบาดวิทยา การสอบสวนโรคติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส ซูอิส บ้านโพนแพง ม.15 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร นางสาว เรวดี ศรีฤทธิ์ รพ.สต.ห้วยกอก
7 เรื่องเล่าคุณภาพจากประสบการณ์การให้บริการ (Story telling) เหยียดแขน ยิงฟัน รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง นางสาว อภิญญา ศิริพจนากร รพ.พังโคน
8 งานระบาดวิทยา สอบสวนอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานต์ยนต์ ถนนบ้านหนองลาด-บ้านสนามบิน ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นางสาว ธัญญารัตน์ จันทรานนท์ รพ.สต.หนองบัวสร้าง
9 ภาพถ่ายการให้บริการสาธารณสุข ถอดหัวโขน มารดน้ำหัวขาว นางสาว สุนิดา คำหา รพ.วานรนิวาส
10 งานคุ้มครองผู้บริโภค (เภสัชกรรมปฐมภูมิ) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชนต้นแบบ อำเภอกุสุมาลย์ ภก. สุรีย์พร งิ้วพรหม รพ.กุสุมาลย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
26
ระเบียนที่ 1 - 10 / 260    
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2562
     
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
วันที่ลงทะเบียน
1 ทพ. ศิรประภา มีคุณ ทันตแพทย์ รพ.วาริชภูมิ วาริชภูมิ 24 มิ.ย. 62
2 นาย ศุภชัย ช่วยรักษา เจ้าพนักงานสาธารณสุข สสอ.วานรนิวาส วานรนิวาส 24 มิ.ย. 62
3 นางสาว นิภาพร งิ้วไชยราช เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สสอ.วานรนิวาส วานรนิวาส 24 มิ.ย. 62
4 นาง ศิรินุช ณ นครพนม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.วานรนิวาส วานรนิวาส 24 มิ.ย. 62
5 นาย กัมปนาท บุญทอง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.วังยาง พรรณานิคม 24 มิ.ย. 62
6 นาย ภุชงค์ ้เพ็ชรศักดิ์ เภสัชกร รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พรรณานิคม 24 มิ.ย. 62
7 นางสาว ลัดดา เหล่าหาโคตร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โนนหอม เมือง 23 มิ.ย. 62
8 นาง นาวา ผานะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.อากาศอำนาย อากาศอำนวย 23 มิ.ย. 62
9 นาง กัญญาภัค ศิลารักษ์ นายแพทย์ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พรรณานิคม 21 มิ.ย. 62
10 นาง อุบลรัตน์ พลไชย เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.โคกสี สว่างแดนดิน 21 มิ.ย. 62
11 นาง นิชาภา ลุนาวัน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน 21 มิ.ย. 62
12 นาย ไชยา ชาศรี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ลาดกะเฌอ เมือง 21 มิ.ย. 62
13 นางสาว จินตหรา แก่นปัดชา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รพ.บ้านม่วง บ้านม่วง 21 มิ.ย. 62
14 นาย ศราวุธ ฟองอ่อน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ดงสง่า เจริญศิลป์ 21 มิ.ย. 62
15 นางสาว กีรติกานต์ ทุมเทศ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ลาดกะเฌอ เมือง 21 มิ.ย. 62
16 นาง วันเพ็ญ ดาบสมเด็จ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองปลาน้อย เมือง 21 มิ.ย. 62
17 นาย สมชาย แสงวงศ์ อื่น ๆ รพ.สต.หนองปลาน้อย เมือง 21 มิ.ย. 62
18 นาย อนุพงศ์ หอมจันทร์ อื่น ๆ รพ.สต.หนองปลาน้อย เมือง 21 มิ.ย. 62
19 นาง เนตรนภา คำพรมมา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.นาเพียงใหม่ กุสุมาลย์ 21 มิ.ย. 62
20 นางสาว สุรัสวดี อุบลเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โพธิไพศาล กุสุมาลย์ 21 มิ.ย. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 20 / 387    
ข่าวประชาสัมพันธ์


หนังสือเชิญประชุม Click
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการส่งผลงานเข้้าร่วมประกวด Click
21 พ.ค. 62 14:38

VTR งานเกษียณอายุราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2561

11 ก.ย. 61 11:46

แบบฟอร์มขอข้อมูล PCC สกลนคร

2 พ.ค. 60 14:32

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ กรอบด้านขวา

หัวข้อ "การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร" 

28 ม.ค. 59 16:04
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 อบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ ๔๒ 1 ต.ค. 62
2 การใช้สถิติขั้นสูง "การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว" 1 ก.ค. 62
3 การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่๒ 1 ก.ค. 62
4 การทำจิตบำบัดพื้นฐานตามแนวซาเทียร์โมเดล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 1 ส.ค. 62
5 ประชุมวิชาการและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี ๒๕๖๒ 15 พ.ค. 62
6 โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่๘ 28 มิ.ย. 62
7 ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครและเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะรุ่นที่๒ 31 พ.ค. 62
8 การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่๘ 10 มิ.ย. 62
9 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่๙) 1 ก.ค. 62
10 แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๒ 10 ก.ย. 62
11 การทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ให้กับแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 30 เม.ย. 62
12 ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 พ.ค. 62
13 ก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 24 พ.ค. 62
14 โครงการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ๑๖ หน่วยกิต 1 ก.ค. 62
15 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 15 พ.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
93
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1387    
ประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
     
ข่าวประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
ประกาศถึงวันที่
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 62
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 62
3 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 61
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 61
5 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 61
6 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29 มิ.ย. 61
7 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 61
8 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี๒๕๖๑ 31 พ.ค. 61
9 เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน MU Blue Night คืนสู่เย้า เรามหิดล ครั้งที่๕ 9 มี.ค. 61
10 การคัดเลือกอาจารย์ พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 61
11 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 5 ม.ค. 61
12 ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำปี๒๕๖๑ 15 ก.พ. 61
13 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 17 ก.พ. 61
14 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 27 พ.ย. 60
15 การเสนอชื่อแพทย์ผิวหนังดีเด่นเพ่อสังคม ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ต.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 33    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 การประเมินและการประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 20 มิ.ย. 62
2 โครงการอบรมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเคมีบำบัด 3 มิ.ย. 62
3 อบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ ๔๒ 1 ต.ค. 62
4 ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่๑๘ "Tobacco and Lung Health" 20 มิ.ย. 62
5 Update in Diabetes and Insulin Therapy ๒๐๑๙ 1 ต.ค. 62
6 การใช้สถิติขั้นสูง "การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว" 1 ก.ค. 62
7 การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่๒ 1 ก.ค. 62
8 เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-๑๐,ICD-๙-CM และ ICD-O ฉบับมืออาชีพ 1 ก.ค. 62
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง From Routine to Transformative Learning. 29 พ.ค. 62
10 ประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่๔ 14 มิ.ย. 62
11 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความครอบคลุมการเรียกเก็บค่าบริการของโรงพยาบาล ๓ กองทุนหลัก (UC OFC LGO) 3 มิ.ย. 62
12 ประชุมประจำปี iAOC annual ครั้งที่๑ 31 พ.ค. 62
13 การปฏิบัติการวิจัยทางคลีนิคที่ดี (GCP) 1 ส.ค. 62
14 Update in Diabetes and Insulin Therapy ๒๐๑๙ 1 ส.ค. 62
15 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความครอบคลุมการเรียกเก็บค่าบริการของโรงพยาบาล ๓ กองทุนหลัก (UC OFC LGO) 5 มิ.ย. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
146
ระเบียนที่ 1 - 15 / 2186    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 31
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 32
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 33
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 34
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 

 นายมานิตย์ ไชยพะยวน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 --------------------------------

 บุคลากรในกลุ่มงาน


นางสุชีลา อุมะวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางสุภาดา  ตามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนางจิตรานนท์ โกสีย์รัตนาภิบาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางนลินภัสร์   เอกสุภาพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

   
 นายเจตวัชร์    พาตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางจริยา เครือคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 
 

 


ภาระงาน

1.งานการศึกษาต่อ
  -
นโยบายลาศึกษาต่อ
  -
แนวทางการขอลาศึกษาต่อ
หรืออบรมภายในประเทศ

  -แผนพัฒนาบุคลากร
2.งานฝึกอบรม
3.งานพัฒนาคุณภาพ
   โรงพยาบาล
4.งานพัฒนาคุณภาพบริการ
   พยาบาล
5.งานพัฒนาคุณภาพ
   การดูแลต่อเนื่อง
6.งานศึกษาต่อในหลักสูตร
   ของกระทรวงสาธารณสุข
7.งานวิชาการสาธารณสุข
  -กระทรวงสาธารณสุข ปี 50
  -สสจ.สกลนคร ปี 51
  -สสจ.สกลนคร ปี 54
8.เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ
9.เกณฑ์คำนวณอัตรากำลังคน

แบบฟอร์มลาศึกษาต่อ
และฝึกอบรม

- หนังสือนำส่งขออนุมัติลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

- ใบแสดงความจำนงลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

-ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ภายในประเทศ

-สัญญาลาศึกษาภายในประเทศ

- สัญญารับทุนนักศึกษาพยาบาล

- แบบขออนุมัติไปราชการ
ต่างประเทศ

-ใบสมัครสมาชิกชมรม
พยาบาลเวชฯ

-ใบสมัครอบรมพยาบาล
เฉพาะทาง

-ใบรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

Palliative Care

Long Term Care
/COC

ชมรม NP สกลนคร

        การดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

Web link

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311, 1312, 1313