หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

E-office

ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR งานเกษียณอายุราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2561

11 ก.ย. 61 11:46

แบบฟอร์มขอข้อมูล PCC สกลนคร

2 พ.ค. 60 14:32

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ กรอบด้านขวา

หัวข้อ "การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร" 

28 ม.ค. 59 16:04
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ข้อมูลคนพิการ 30 ก.ย. 61
2 ทุกฝึกอบรมระยะสั้น ๓ - ๖ เดือน ของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช 30 ก.ย. 61
3 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทย ประจำการฝึกอบรม ๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
4 สาขาวิชาจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ได้จัดอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง 14 พ.ย. 61
5 ประกาศรับสมัครผุ้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ปรพจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 15 พ.ย. 61
6 การพิจารณาส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอด 31 ธ.ค. 61
7 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแก่พยาบาลวิชาชีพ 10 ก.ย. 61
8 โครงการอบรมหลักกฏหมายปกครองและเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 7 ก.ย. 61
9 หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรราการทางการแพทย์ (บสพ. รุ่นที่๒) 1 ต.ค. 61
10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง 9 พ.ย. 61
11 ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจเจ้าหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุข ของหน่วยงานและสถาบันดารศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 31 ธ.ค. 61
12 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการจัดอบรมและประชุมวิชาการ 4 ม.ค. 62
13 การรับสมัครแพทย์เข้าศึกาาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 30 ต.ค. 61
14 โครงการอบรมกฏหมายการแพทย์และสาธารณสุข 28 ก.ย. 61
15 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 28 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
85
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1273    
ประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
     
ข่าวประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
ประกาศถึงวันที่
1 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 61
2 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29 มิ.ย. 61
3 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 61
4 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี๒๕๖๑ 31 พ.ค. 61
5 เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน MU Blue Night คืนสู่เย้า เรามหิดล ครั้งที่๕ 9 มี.ค. 61
6 การคัดเลือกอาจารย์ พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 61
7 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 5 ม.ค. 61
8 ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำปี๒๕๖๑ 15 ก.พ. 61
9 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 17 ก.พ. 61
10 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 27 พ.ย. 60
11 การเสนอชื่อแพทย์ผิวหนังดีเด่นเพ่อสังคม ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ต.ค. 60
12 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 60
13 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 60
14 รางวัลนักเรียนทุนไทยดีเด่นและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐ 15 ก.ย. 60
15 ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมห่สารคาม ประจำปี ๒๕๖๐ 30 ก.ย. 60
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 29    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 โครงการเปิดบ้านศูนย์หัวใจ (Open House) 30 ก.ย. 61
2 เผยแพร่ข้อมูลคนพิการ 30 ก.ย. 61
3 ขอเชิญประชุมวิชาการ Asian Cancer Conference 8 พ.ย. 61
4 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่องเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ 28 ธ.ค. 61
5 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
6 การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ มกาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคปลาย) 30 ก.ย. 61
7 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่๗ 30 ต.ค. 61
8 ขอเชิญประชุม World Sepsis Day Thailand ๒๕๖๑ วันพิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด ครั้งที่๒ 7 ก.ย. 61
9 ทุกฝึกอบรมระยะสั้น ๓ - ๖ เดือน ของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช 30 ก.ย. 61
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษา ๒๕๖๑ 30 ก.ย. 61
11 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทย ประจำการฝึกอบรม ๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
12 นวัตกรรมทางการพยาบาลกับการศึกษาทางไกลสู่สุขภาวะประชาชน 7 ก.ย. 61
13 การประชุมวิชาการประจำปี สถาบันโรคผิวหนัง 30 ก.ย. 61
14 สาขาวิชาจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ได้จัดอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง 14 พ.ย. 61
15 ประกาศรับสมัครผุ้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ปรพจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 15 พ.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
128
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1907    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 

 นางสาววรรณี  อุปพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 --------------------------------

 บุคลากรในกลุ่มงาน

 

นายมานิตย์ ไชยพะยวน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


นางสุชีลา อุมะวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนางจิตรานนท์ โกสีย์รัตนาภิบาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 

 

นางนลินภัสร์   เอกสุภาพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

   
 นายเจตวัชร์    พาตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางจริยา เครือคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววนิดา นันศรีทอง
นักประชาสัมพันธ์ 

 

นางสาวกนกพร วงศ์กาฬสินธ์ุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาระงาน

1.งานการศึกษาต่อ
  -
นโยบายลาศึกษาต่อ
  -
แนวทางการขอลาศึกษาต่อ
หรืออบรมภายในประเทศ

  -แผนพัฒนาบุคลากร
2.งานฝึกอบรม
3.งานพัฒนาคุณภาพ
   โรงพยาบาล
4.งานพัฒนาคุณภาพบริการ
   พยาบาล
5.งานพัฒนาคุณภาพ
   การดูแลต่อเนื่อง
6.งานศึกษาต่อในหลักสูตร
   ของกระทรวงสาธารณสุข
7.งานวิชาการสาธารณสุข
  -กระทรวงสาธารณสุข ปี 50
  -สสจ.สกลนคร ปี 51
  -สสจ.สกลนคร ปี 54
8.เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ
9.เกณฑ์คำนวณอัตรากำลังคน

แบบฟอร์มลาศึกษาต่อ
และฝึกอบรม

- หนังสือนำส่งขออนุมัติลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

- ใบแสดงความจำนงลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

-ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ภายในประเทศ

-สัญญาลาศึกษาภายในประเทศ

- สัญญารับทุนนักศึกษาพยาบาล

- แบบขออนุมัติไปราชการ
ต่างประเทศ

-ใบสมัครสมาชิกชมรม
พยาบาลเวชฯ

-ใบสมัครอบรมพยาบาล
เฉพาะทาง

-ใบรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

Palliative Care

Long Term Care
/COC

ชมรม NP สกลนคร

        การดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

Web link

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311, 1312, 1313