หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

E-office

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561
     
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
วันที่ลงทะเบียน
1 นาย พัฒนา ไชยชมภู นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน 28 มิ.ย. 61
2 นาย วัชรินทร์ บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ดอนส้มโฮง วาริชภูมิ 26 มิ.ย. 61
3 นาง ขันทอง หอมแพน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โพนสวาง อ.พังโคน พังโคน 26 มิ.ย. 61
4 นาย มิตรชัย หอมแพน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โพนสวาง อ.พังโคน พังโคน 26 มิ.ย. 61
5 นาย สุริยัณห์ สุระสระ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ม่วงไข่ โคกศรีสุพรรณ 25 มิ.ย. 61
6 นาย กิตติคุณ ฟองอ่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 25 มิ.ย. 61
7 นาย กิตติคุณ ฟองอ่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 25 มิ.ย. 61
8 นาย กิตติคุณ ฟองอ่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 25 มิ.ย. 61
9 นาย กิตติคุณ ฟองอ่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 25 มิ.ย. 61
10 นาง นางวรรณนิสา แสนณรงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.บ้านม่วง บ้านม่วง 25 มิ.ย. 61
11 นาย วัชรพล วงศ์สูง นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.สกลนคร เมือง 25 มิ.ย. 61
12 นางสาว พนิดา บาศรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพศ.สกลนคร เมือง 24 มิ.ย. 61
13 นางสาว ลัดดาวัลย์ พิสูตรสอน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพศ.สกลนคร เมือง 24 มิ.ย. 61
14 นาง กัลยกร ทองพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.พังโคน พังโคน 22 มิ.ย. 61
15 นาย จิรวัฒน์ ยาทองไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.พังโคน พังโคน 22 มิ.ย. 61
16 นาง หทัยทิพย์ บุญพร้อม พยาบาลวิชาชีพ รพศ.สกลนคร เมือง 22 มิ.ย. 61
17 นางสาว ลลิตา นรบุตร พยาบาลวิชาชีพ รพศ.สกลนคร เมือง 21 มิ.ย. 61
18 นาย สิทธิศักดิ์ งาสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.อากาศอำนาย อากาศอำนวย 21 มิ.ย. 61
19 นาง คำวรรณ์ ปราศัยงาม พยาบาลวิชาชีพ รพ.นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน 21 มิ.ย. 61
20 นาย ชวลิต อุตรมาตย์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ดอนแคนใต้ เมือง 21 มิ.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 20 / 258    
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มขอข้อมูล PCC สกลนคร

2 พ.ค. 60 14:32

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ กรอบด้านขวา

หัวข้อ "การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร" 

28 ม.ค. 59 16:04
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่๓๔ 31 ก.ค. 61
2 ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 1 ส.ค. 61
3 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 1 ส.ค. 61
4 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่๕ 1 ส.ค. 61
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดชั้นสูง 1 ส.ค. 61
6 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 1 ส.ค. 61
7 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่๕ 20 ก.ค. 61
8 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดหางาน 30 มิ.ย. 61
9 เชิญชวนแข่งขันกอล์ฟการกุศลสุขภาพจิต 23 มิ.ย. 61
10 ประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา 20 มิ.ย. 61
11 กรมการแพทย์ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจุลสาร"สารกรมการแพทย์"จากรูปเล่มเป็น e-book(สารกรมการแพทย์ออนไลน์) เป็นรายปักษ์ 31 ธ.ค. 61
12 โครงการประชุม The Central Regional Congress 3 ก.ย. 61
13 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 63
14 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบอรม หลักสูตรการกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 28 มิ.ย. 61
15 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 7 มิ.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
83
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1242    
ประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
     
ข่าวประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
ประกาศถึงวันที่
1 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 61
2 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29 มิ.ย. 61
3 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 61
4 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี๒๕๖๑ 31 พ.ค. 61
5 เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน MU Blue Night คืนสู่เย้า เรามหิดล ครั้งที่๕ 9 มี.ค. 61
6 การคัดเลือกอาจารย์ พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 61
7 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 5 ม.ค. 61
8 ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำปี๒๕๖๑ 15 ก.พ. 61
9 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 17 ก.พ. 61
10 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 27 พ.ย. 60
11 การเสนอชื่อแพทย์ผิวหนังดีเด่นเพ่อสังคม ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ต.ค. 60
12 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 60
13 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 60
14 รางวัลนักเรียนทุนไทยดีเด่นและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐ 15 ก.ย. 60
15 ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมห่สารคาม ประจำปี ๒๕๖๐ 30 ก.ย. 60
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 29    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่๑/๒๕๖๑ "อัลตร้าซาวด์ทางช่องท้อง" 13 ก.ค. 61
2 อบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum ๒๐๑๘ 1 ส.ค. 61
3 ประชุมวิชาการ ''มุงสร้างสรรค์ นวัตกรรมการพยาบาลร่วมสมัย'' 31 ก.ค. 61
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่๓๔ 31 ก.ค. 61
5 ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 1 ส.ค. 61
6 ประชุมวิชาการ Update Pediatric Nursing in ๒๐๑๘ 31 ก.ค. 61
7 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 1 ส.ค. 61
8 ประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขประจำปี๒๕๖๑ 1 ส.ค. 61
9 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่๕ 1 ส.ค. 61
10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตรวจสมรรถภาพปอดชั้นสูง 1 ส.ค. 61
11 ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่๘๘ และการประชุมวิชาการนานาชาติ ASPA ๒๐๑๘ 1 ส.ค. 61
12 ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่๕๕ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 61
13 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 1 ส.ค. 61
14 การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่๔๓ ปี๒๕๖๑ 30 ก.ค. 61
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสนุกกับงานวิจัยด้วย Microsofe Excel ๒๐๑๓ เบื้องต้น 31 ส.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
123
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1842    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ1
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญร่วมส่งผลงานนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium ๒๐๑๘ 24 มิ.ย. 61
2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ปี๒๕๖๑ 31 ก.ค. 61
3 ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน๑๐๐ปี การสาธารณสุขไทย 2 ก.ค. 61
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิมธิภาพ" 31 ก.ค. 61
5 ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่๑๕ 2 ก.ค. 61
6 ขยายระยะเวลากิจกรรมประกวดบทความวิชาการ"แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข" 29 มิ.ย. 61
7 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี 31 พ.ค. 61
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่๑๙ 15 มิ.ย. 61
9 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่๑๗ 30 มิ.ย. 61
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุม APACRS ๒๐๑๘ 1 มิ.ย. 61
11 การส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ 15 พ.ค. 61
12 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี 15 พ.ค. 61
13 ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 61
14 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ 30 มี.ค. 61
15 โครงการประชุมวิชาการและขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ 16 มี.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 15 / 98    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 27
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 28
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 

 นางสาววรรณี  อุปพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 --------------------------------

 บุคลากรในกลุ่มงาน

 

นายมานิตย์ ไชยพะยวน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


นางสุชีลา อุมะวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนางจิตรานนท์ โกสีย์รัตนาภิบาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 

 

นางนลินภัสร์   เอกสุภาพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

   
 นายเจตวัชร์    พาตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางจริยา เครือคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววนิดา นันศรีทอง
นักประชาสัมพันธ์ 

 

นางสาวกนกพร วงศ์กาฬสินธ์ุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาระงาน

1.งานการศึกษาต่อ
  -
นโยบายลาศึกษาต่อ
  -
แนวทางการขอลาศึกษาต่อ
หรืออบรมภายในประเทศ

  -แผนพัฒนาบุคลากร
2.งานฝึกอบรม
3.งานพัฒนาคุณภาพ
   โรงพยาบาล
4.งานพัฒนาคุณภาพบริการ
   พยาบาล
5.งานพัฒนาคุณภาพ
   การดูแลต่อเนื่อง
6.งานศึกษาต่อในหลักสูตร
   ของกระทรวงสาธารณสุข
7.งานวิชาการสาธารณสุข
  -กระทรวงสาธารณสุข ปี 50
  -สสจ.สกลนคร ปี 51
  -สสจ.สกลนคร ปี 54
8.เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ
9.เกณฑ์คำนวณอัตรากำลังคน

แบบฟอร์มลาศึกษาต่อ
และฝึกอบรม

- หนังสือนำส่งขออนุมัติลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

- ใบแสดงความจำนงลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

-ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ภายในประเทศ

-สัญญาลาศึกษาภายในประเทศ

- สัญญารับทุนนักศึกษาพยาบาล

- แบบขออนุมัติไปราชการ
ต่างประเทศ

-ใบสมัครสมาชิกชมรม
พยาบาลเวชฯ

-ใบสมัครอบรมพยาบาล
เฉพาะทาง

-ใบรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

Palliative Care

Long Term Care
/COC

ชมรม NP สกลนคร

        การดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

Web link

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311, 1312, 1313