หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

E-office

ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR งานเกษียณอายุราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2561

11 ก.ย. 61 11:46

แบบฟอร์มขอข้อมูล PCC สกลนคร

2 พ.ค. 60 14:32

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ กรอบด้านขวา

หัวข้อ "การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร" 

28 ม.ค. 59 16:04
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 อบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี๒๕๖๒ 31 ม.ค. 62
2 การจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 ม.ค. 62
3 การฝึกอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่๙ 28 ก.พ. 62
4 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเรียนรู้สมุนไพรในโรงเรียนต้นแบบจังหวัดสกลนคร 31 ม.ค. 62
5 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่๑ 29 มี.ค. 62
6 การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี ๒๕๖๓ 31 พ.ค. 62
7 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔ 31 ม.ค. 62
8 ประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ 7 มี.ค. 62
9 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 8 ก.พ. 62
10 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้หลักการ "มณีเวชศาสตร์ : บริหารสมดุลโครงสร้างของร่างกาย" 15 ม.ค. 62
11 หลักสูตรฝึกอบรม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ Statement UC และทำ One page สรุปผล การดำเนินงานศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาลเพื่อเสนอผู้บริหาร 31 ม.ค. 62
12 อบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล" 31 ม.ค. 62
13 หลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลและสารเสพติด รุ่นที่๑๔ 28 มิ.ย. 62
14 อบรมหลักสูตร "สุขศึกษาและกรพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ" รุ่นที่๑ 22 ก.พ. 62
15 โครงการอบรมภาษา(ภาคปลาย) ปีการศึกาา ๒๕๖๑ 26 ม.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
90
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1343    
ประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
     
ข่าวประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
ประกาศถึงวันที่
1 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 62
2 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 61
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 61
4 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 61
5 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29 มิ.ย. 61
6 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 61
7 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี๒๕๖๑ 31 พ.ค. 61
8 เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน MU Blue Night คืนสู่เย้า เรามหิดล ครั้งที่๕ 9 มี.ค. 61
9 การคัดเลือกอาจารย์ พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 61
10 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 5 ม.ค. 61
11 ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำปี๒๕๖๑ 15 ก.พ. 61
12 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 17 ก.พ. 61
13 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 27 พ.ย. 60
14 การเสนอชื่อแพทย์ผิวหนังดีเด่นเพ่อสังคม ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ต.ค. 60
15 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 32    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 อบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี๒๕๖๒ 31 ม.ค. 62
2 อบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่๙ 31 ม.ค. 62
3 การจัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 ม.ค. 62
4 การฝึกอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่๙ 28 ก.พ. 62
5 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเรียนรู้สมุนไพรในโรงเรียนต้นแบบจังหวัดสกลนคร 31 ม.ค. 62
6 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่๑ 29 มี.ค. 62
7 การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี ๒๕๖๓ 31 พ.ค. 62
8 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔ 31 ม.ค. 62
9 ประชุมวิชาการเรื่องการเตรียมพยาบาลเพื่อรับมือภัยพิบัติ 15 ก.พ. 62
10 ประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ 7 มี.ค. 62
11 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
12 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 8 ก.พ. 62
13 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้หลักการ "มณีเวชศาสตร์ : บริหารสมดุลโครงสร้างของร่างกาย" 15 ม.ค. 62
14 หลักสูตรฝึกอบรม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ Statement UC และทำ One page สรุปผล การดำเนินงานศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาลเพื่อเสนอผู้บริหาร 31 ม.ค. 62
15 ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ ๒๗ 31 ม.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
139
ระเบียนที่ 1 - 15 / 2071    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 01
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 02
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 03
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 

 นางสาววรรณี  อุปพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 --------------------------------

 บุคลากรในกลุ่มงาน

 

นายมานิตย์ ไชยพะยวน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


นางสุชีลา อุมะวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนางจิตรานนท์ โกสีย์รัตนาภิบาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 

 

นางนลินภัสร์   เอกสุภาพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

   
 นายเจตวัชร์    พาตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางจริยา เครือคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 
 

 


ภาระงาน

1.งานการศึกษาต่อ
  -
นโยบายลาศึกษาต่อ
  -
แนวทางการขอลาศึกษาต่อ
หรืออบรมภายในประเทศ

  -แผนพัฒนาบุคลากร
2.งานฝึกอบรม
3.งานพัฒนาคุณภาพ
   โรงพยาบาล
4.งานพัฒนาคุณภาพบริการ
   พยาบาล
5.งานพัฒนาคุณภาพ
   การดูแลต่อเนื่อง
6.งานศึกษาต่อในหลักสูตร
   ของกระทรวงสาธารณสุข
7.งานวิชาการสาธารณสุข
  -กระทรวงสาธารณสุข ปี 50
  -สสจ.สกลนคร ปี 51
  -สสจ.สกลนคร ปี 54
8.เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ
9.เกณฑ์คำนวณอัตรากำลังคน

แบบฟอร์มลาศึกษาต่อ
และฝึกอบรม

- หนังสือนำส่งขออนุมัติลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

- ใบแสดงความจำนงลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

-ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ภายในประเทศ

-สัญญาลาศึกษาภายในประเทศ

- สัญญารับทุนนักศึกษาพยาบาล

- แบบขออนุมัติไปราชการ
ต่างประเทศ

-ใบสมัครสมาชิกชมรม
พยาบาลเวชฯ

-ใบสมัครอบรมพยาบาล
เฉพาะทาง

-ใบรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

Palliative Care

Long Term Care
/COC

ชมรม NP สกลนคร

        การดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

Web link

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311, 1312, 1313