หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

E-office

รายชื่อผลงานส่งเข้าประกวด ประจำปี 2561
     
หัวข้อผลงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
1 งานวิจัยในงานประจำ(R๒R) ทดสอบ นาง สุชีลา อุมะวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.สกลนคร
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2561
     
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
วันที่ลงทะเบียน
1 น.ส. วนิดา นันศรีทอง พนักงานราชการ สสจ.สกลนคร เมือง 19 เม.ย. 61 08:52
2 นาย อรรถพล ผาใต้ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ธาตุทอง สว่างแดนดิน 17 เม.ย. 61 16:02
3 นาง กมลทิพย์ จันทรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ สสจ.สกลนคร เมือง 9 เม.ย. 61 10:43
4 นาง สุชีลา อุมะวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.สกลนคร เมือง 9 เม.ย. 61 09:09
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประชาสัมพันธ์

5 เม.ย. 61 16:09

แบบฟอร์มขอข้อมูล PCC สกลนคร

2 พ.ค. 60 14:32

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ กรอบด้านขวา

หัวข้อ "การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร" 

28 ม.ค. 59 16:04
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล 30 เม.ย. 61
2 หลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ๑๖ หน่วยกิต 29 มิ.ย. 61
3 โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่๑๑ ปี๒๕๖๑ 6 พ.ค. 61
4 หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ และหลักสูตรกัญชาศาสตร์ 31 พ.ค. 61
5 กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 เม.ย. 61
6 กระทรวงสาธารณสุข โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย ได้จัดทำโครงการ แก้วกัลยาสิกขาลัย เพื่อเผยแพร่ด้านความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 31 พ.ค. 61
7 หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 20 เม.ย. 61
8 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ฉบับ ๒๐๑๗ 12 เม.ย. 61
9 การร่างกฏกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน พศ. เพื่อแสดงความคิดเห็น 18 เม.ย. 61
10 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม -หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย-โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ 29 มิ.ย. 61
11 การอบรมระยะสั้น เรื่องการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 มิ.ย. 61
12 โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องการจัดการโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 1 พ.ค. 61
13 การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ๒ ภาษา รุ่นที่๑๖ 31 พ.ค. 61
14 ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการเรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักพัฒนาที่ยั่งยืนและคณะพัฒนาการเศรษฐกิจพิเพียง" 18 เม.ย. 61
15 ขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล โดยไม่ถือเป็นวันลา 31 ส.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
81
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1204    
ประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
     
ข่าวประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
ประกาศถึงวันที่
1 เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน MU Blue Night คืนสู่เย้า เรามหิดล ครั้งที่๕ 9 มี.ค. 61
2 การคัดเลือกอาจารย์ พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 61
3 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 5 ม.ค. 61
4 ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำปี๒๕๖๑ 15 ก.พ. 61
5 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 17 ก.พ. 61
6 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 27 พ.ย. 60
7 การเสนอชื่อแพทย์ผิวหนังดีเด่นเพ่อสังคม ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ต.ค. 60
8 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 60
9 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 60
10 รางวัลนักเรียนทุนไทยดีเด่นและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐ 15 ก.ย. 60
11 ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมห่สารคาม ประจำปี ๒๕๖๐ 30 ก.ย. 60
12 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี๒๕๖๐ 7 ส.ค. 60
13 เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ก.ค. 60
14 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นฯ 4 ก.ย. 60
15 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 7 มิ.ย. 60
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 25    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 การประชุมวิชาการ เรื่องรักษ์ตา : เรื่องโรคไตเรื้อรัง 30 เม.ย. 61
2 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล 30 เม.ย. 61
3 หลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ๑๖ หน่วยกิต 29 มิ.ย. 61
4 การอบรมเชิงปฏบัติการ "การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑" 31 พ.ค. 61
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ECMO ๔.๐ plus : Basic Advanced and Beyond 6 ก.ค. 61
6 Update and Advance in Blood Bank ๒๐๑๘ 10 ก.ค. 61
7 โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่๑๑ ปี๒๕๖๑ 6 พ.ค. 61
8 หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ และหลักสูตรกัญชาศาสตร์ 31 พ.ค. 61
9 โครงการสำคัญในการขับเคลื่อน EEC : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 24 เม.ย. 61
10 กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 เม.ย. 61
11 กระทรวงสาธารณสุข โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย ได้จัดทำโครงการ แก้วกัลยาสิกขาลัย เพื่อเผยแพร่ด้านความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 31 พ.ค. 61
12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุม APACRS ๒๐๑๘ 1 มิ.ย. 61
13 หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 20 เม.ย. 61
14 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิสัญญีวิทยา ส่วนภูมิภาค ประจำปี๒๕๖๑ 10 พ.ค. 61
15 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี๒๕๖๑ 30 เม.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
115
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1721    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ1
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุม APACRS ๒๐๑๘ 1 มิ.ย. 61
2 การส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ 15 พ.ค. 61
3 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน ๑๐๐ ปี 15 พ.ค. 61
4 ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 61
5 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ 30 มี.ค. 61
6 โครงการประชุมวิชาการและขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ 16 มี.ค. 61
7 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง 10 มิ.ย. 61
8 การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่๑๕ 30 เม.ย. 61
9 ขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ "รักนะจึงบอก" ปีที่๓ 31 มี.ค. 61
10 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่๓ ปี๒๕๖๑ และวันจัดประชุม 30 มี.ค. 61
11 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่๖ 19 ก.พ. 61
12 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ 4 ก.พ. 61
13 ประชุมวิชาการเรื่อง Nursing Professional in Thailand ๔.๐ Challengs and Solutions 1 ธ.ค. 60
14 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Care Team Award 2017 30 ก.ย. 60
15 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่๑๐ ประจำปี๒๕๖๐ 24 ส.ค. 60
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 15 / 89    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 

 นางสาววรรณี  อุปพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 --------------------------------

 บุคลากรในกลุ่มงาน

 

นายมานิตย์ ไชยพะยวน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


นางสุชีลา อุมะวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนางจิตรานนท์ โกสีย์รัตนาภิบาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 

 

นางนลินภัสร์   เอกสุภาพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

   
 นายเจตวัชร์    พาตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางจริยา เครือคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 
 นางกมลทิพย์   จันทรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางสาววนิดา นันศรีทอง
นักประชาสัมพันธ์ 

 

นางสาวกนกพร วงศ์กาฬสินธ์ุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาระงาน

1.งานการศึกษาต่อ
  -
นโยบายลาศึกษาต่อ
  -
แนวทางการขอลาศึกษาต่อ
หรืออบรมภายในประเทศ

  -แผนพัฒนาบุคลากร
2.งานฝึกอบรม
3.งานพัฒนาคุณภาพ
   โรงพยาบาล
4.งานพัฒนาคุณภาพบริการ
   พยาบาล
5.งานพัฒนาคุณภาพ
   การดูแลต่อเนื่อง
6.งานศึกษาต่อในหลักสูตร
   ของกระทรวงสาธารณสุข
7.งานวิชาการสาธารณสุข
  -กระทรวงสาธารณสุข ปี 50
  -สสจ.สกลนคร ปี 51
  -สสจ.สกลนคร ปี 54
8.เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ
9.เกณฑ์คำนวณอัตรากำลังคน

แบบฟอร์มลาศึกษาต่อ
และฝึกอบรม

- หนังสือนำส่งขออนุมัติลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

- ใบแสดงความจำนงลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

-ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ภายในประเทศ

-สัญญาลาศึกษาภายในประเทศ

- สัญญารับทุนนักศึกษาพยาบาล

- แบบขออนุมัติไปราชการ
ต่างประเทศ

-ใบสมัครสมาชิกชมรม
พยาบาลเวชฯ

-ใบสมัครอบรมพยาบาล
เฉพาะทาง

-ใบรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

Palliative Care

Long Term Care
/COC

ชมรม NP สกลนคร

        การดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

Web link

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311, 1312, 1313