รพ.สต.

E-office

รายชื่อผลงานส่งเข้าประกวด60
     
หัวข้อผลงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
1 วิดีทัศน์ เรื่อง 3 เก็บ มารู้ 3 เก็บ กับน้องลาย นาย ปรีชา มหาวัง นักเทคนิคการแพทย์ รพร.สว่างแดนดิน
2 ภาพถ่ายการให้บริการสาธารณสุข ชอบคุณที่รักกัน น.ส. รุ้งนภา พระโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โคกศรีสุพรรณ
3 ภาพถ่ายการให้บริการสาธารณสุข หมอครับ ผมอยากกลับบ้าน นาย มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รพ.โคกศรีสุพรรณ
4 ภาพถ่ายการให้บริการสาธารณสุข ให้ความรักนำพาเป็นสายตาของความห่วงใย นาง พรทิพย์ คมเฉียบ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติโคกแสง
5 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุข ผ้าสานสายใยรัก (Bonding Clothes) นาง ละไม จอกกระโทก พยาบาลวิชาชีพ รพ.กุสุมาลย์
6 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) เหม็นไม่หมู นาง เมธาพร อัครศักดิ์ศรี พยาบาลวิชาชีพ รพ.กุสุมาลย์
7 ภาพถ่ายการให้บริการสาธารณสุข ซาเล้งสายตรวจ นาย อุทัย สุขานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.เจริญศิลป์
8 ภาพถ่ายการให้บริการสาธารณสุข ซาเล้งสายตรวจสุขภาพบ้านนา นาย อุทัย สุขานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.เจริญศิลป์
9 วิดีทัศน์ เรื่อง 3 เก็บ 3 เก็บเกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุง นาย กิตติคุณ ฟองอ่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.เจริญศิลป์
10 ภาพยนต์สั้นการให้บริการสาธารณสุข ยังไม่ตั้ง นาย สุทธิวรณ์ คำโสภา นักจัดการงานทั่วไป รพ.เจริญศิลป์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
ระเบียนที่ 1 - 10 / 148    
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ60
     
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
วันที่ลงทะเบียน
1 นาย ปรีชา มหาวัง นักเทคนิคการแพทย์ รพร.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 5 ก.ค. 60 13:39
2 น.ส. รุ้งนภา พระโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ 3 ก.ค. 60 16:07
3 นาย มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รพ.โคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ 3 ก.ค. 60 16:04
4 น.ส. ศิริลักษณ์ แง่มสุราช พยาบาลวิชาชีพ รพ.อากาศอำนาย อากาศอำนวย 3 ก.ค. 60 14:55
5 นาง พรทิพย์ คมเฉียบ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติโคกแสง วานรนิวาส 30 มิ.ย. 60 16:15
6 นาง ละไม จอกกระโทก พยาบาลวิชาชีพ รพ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 30 มิ.ย. 60 04:22
7 น.ส. นุชนาฏ เสียงล้ำ แพทย์แผนไทย รพ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 30 มิ.ย. 60 04:16
8 นาง อรวรรณ อุดมเลิศ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 30 มิ.ย. 60 04:14
9 น.ส. สุรีย์พร งิ้วพรหม เภสัชกร รพ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 30 มิ.ย. 60 04:10
10 นาง กุ้งนาง สังขะวรรณ เภสัชกร รพ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 30 มิ.ย. 60 04:08
11 น.ส. มัลลิกา ตติยะรัตน์ พนักงานราชการ รพ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 30 มิ.ย. 60 04:05
12 น.ส. ศศิกานต์ ซองทุมมินทร์ นักโภชนาการ รพ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 30 มิ.ย. 60 04:01
13 น.ส. อุไรลักษณ์ ผิวใบคำ แพทย์แผนไทย รพ.สต.สร้างแป้น สว่างแดนดิน 29 มิ.ย. 60 08:40
14 นาง เมธาพร อัครศักดิ์ศรี พยาบาลวิชาชีพ รพ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 28 มิ.ย. 60 08:39
15 นาง นิภาภัทร ผ่านภูวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.วาริชภูมิ วาริชภูมิ 26 มิ.ย. 60 15:12
16 นาย สมใจ ผ่านภูวงษ์ เภสัชกร รพ.วาริชภูมิ วาริชภูมิ 26 มิ.ย. 60 15:11
17 น.ส. ฉัตรติยา หินอ่อน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ช้างมิ่งพัฒนา พรรณานิคม 21 มิ.ย. 60 17:33
18 นาย อุทัย สุขานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 21 มิ.ย. 60 16:54
19 นาย อุทัย สุขานนท์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 21 มิ.ย. 60 16:53
20 นาย สุทธิวรณ์ คำโสภา นักจัดการงานทั่วไป รพ.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 21 มิ.ย. 60 16:51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 20 / 245    
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มขอข้อมูล PCC สกลนคร

2 พ.ค. 60 14:32

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ กรอบด้านขวา

หัวข้อ "การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร" 

28 ม.ค. 59 16:04
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพยาบาลทารกแรกเกิด รุ่นที่๑" 31 ม.ค. 61
2 ขอเชิญสูติ - นรีแพทย์ อบรมหลักสูตร 31 ม.ค. 61
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืน 31 ม.ค. 61
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ ประจำปี๒๕๖๑ 19 ม.ค. 61
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุยุค Thailand๔.๐ 28 ก.พ. 61
6 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 30 เม.ย. 61
7 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่๖ 15 ก.พ. 61
8 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้สพนักงานเภสัชกรรและการประกวดผลงานวิชาการ ปี๒๕๖๑ 1 มี.ค. 61
9 ประชุมวิชาการ เรื่องบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 12 ม.ค. 61
10 เชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติ 11 ม.ค. 61
11 ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) 22 ม.ค. 61
12 การอบรมหลักสูตรการบำบัดยาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน 31 ส.ค. 61
13 อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่๑๓ และ รุ่นที่๑๔(ภาคพิเศษ) 22 มิ.ย. 61
14 โครงการฝึกอบรมประจำปี๒๕๖๑ 31 ธ.ค. 61
15 โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่๖ 11 ก.พ. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
78
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1158    
ประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
     
ข่าวประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 5 ม.ค. 61
2 ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำปี๒๕๖๑ 15 ก.พ. 61
3 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 17 ก.พ. 61
4 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 27 พ.ย. 60
5 การเสนอชื่อแพทย์ผิวหนังดีเด่นเพ่อสังคม ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ต.ค. 60
6 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 60
7 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 60
8 รางวัลนักเรียนทุนไทยดีเด่นและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐ 15 ก.ย. 60
9 ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมห่สารคาม ประจำปี ๒๕๖๐ 30 ก.ย. 60
10 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี๒๕๖๐ 7 ส.ค. 60
11 เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ก.ค. 60
12 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นฯ 4 ก.ย. 60
13 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 7 มิ.ย. 60
14 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 31 พ.ค. 60
15 การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560 21 เม.ย. 60
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 23    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "Masterclass ๒๐๑๘ : Laparoscopic Liver Surgery (Skill-Techniques-Technologies)" 27 ม.ค. 61
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพยาบาลทารกแรกเกิด รุ่นที่๑" 31 ม.ค. 61
3 ขอเชิญสูติ - นรีแพทย์ อบรมหลักสูตร 31 ม.ค. 61
4 ประชุมวิชาการสัญจร "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" ปีงบประมาณ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 61
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืน 31 ม.ค. 61
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ ประจำปี๒๕๖๑ 19 ม.ค. 61
7 ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่๕๕/๒๕๖๑ ของรังสีวิทยาลัยสมาคมแห่งประเทศไทย 28 ก.พ. 61
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุยุค Thailand๔.๐ 28 ก.พ. 61
9 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 30 เม.ย. 61
10 รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 15 มี.ค. 61
11 หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี๒๕๖๑ 31 ม.ค. 61
12 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 31 ม.ค. 61
13 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่๖ 15 ก.พ. 61
14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้สพนักงานเภสัชกรรและการประกวดผลงานวิชาการ ปี๒๕๖๑ 1 มี.ค. 61
15 ประชุมวิชาการ เรื่องบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 12 ม.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
107
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1600    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ1
ประกาศถึงวันที่
1 ประชุมวิชาการเรื่อง Nursing Professional in Thailand ๔.๐ Challengs and Solutions 1 ธ.ค. 60
2 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Care Team Award 2017 30 ก.ย. 60
3 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่๑๐ ประจำปี๒๕๖๐ 24 ส.ค. 60
4 ขอเชิญส่งนวัตกรรมทางการพยาบาลเข้าร่วมการประกวด 11 ส.ค. 60
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องจริยธรรม คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาลและขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 8 ก.ย. 60
6 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๕" 2 ธ.ค. 60
7 ขอเชิญประชุมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ 26 ก.ค. 60
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 "ก้าวสู่มิติใหม่:การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย" 7 ก.ค. 60
9 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ Poster Presentation 15 พ.ค. 60
10 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 21 ก.ค. 60
11 เชิญส่งผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2560 30 เม.ย. 60
12 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ 4 พ.ค. 60
13 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 31 มี.ค. 60
14 ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๖๐ 1 มี.ค. 60
15 ขอเชิญร่วมมหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้ารับการประกวด 24 ก.พ. 60
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 15 / 77    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 

 นางสาววรรณี  อุปพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 --------------------------------

 บุคลากรในกลุ่มงาน

 

นายมานิตย์ ไชยพะยวน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


นางสุชีลา อุมะวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


   
 นายเจตวัชร์    พาตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางจริยา เครือคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 
 นางกมลทิพย์   จันทรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางสาววนิดา นันศรีทอง
นักประชาสัมพันธ์ 

 

นางสาวกนกพร วงศ์กาฬสินธ์ุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาระงาน

1.งานการศึกษาต่อ
  -
นโยบายลาศึกษาต่อ
  -
แนวทางการขอลาศึกษาต่อ
หรืออบรมภายในประเทศ

  -แผนพัฒนาบุคลากร
2.งานฝึกอบรม
3.งานพัฒนาคุณภาพ
   โรงพยาบาล
4.งานพัฒนาคุณภาพบริการ
   พยาบาล
5.งานพัฒนาคุณภาพ
   การดูแลต่อเนื่อง
6.งานศึกษาต่อในหลักสูตร
   ของกระทรวงสาธารณสุข
7.งานวิชาการสาธารณสุข
  -กระทรวงสาธารณสุข ปี 50
  -สสจ.สกลนคร ปี 51
  -สสจ.สกลนคร ปี 54
8.เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ
9.เกณฑ์คำนวณอัตรากำลังคน

แบบฟอร์มลาศึกษาต่อ
และฝึกอบรม

- หนังสือนำส่งขออนุมัติลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

- ใบแสดงความจำนงลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

-ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ภายในประเทศ

-สัญญาลาศึกษาภายในประเทศ

- สัญญารับทุนนักศึกษาพยาบาล

- แบบขออนุมัติไปราชการ
ต่างประเทศ

-ใบสมัครสมาชิกชมรม
พยาบาลเวชฯ

-ใบสมัครอบรมพยาบาล
เฉพาะทาง

-ใบรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

Palliative Care

Long Term Care
/COC

ชมรม NP สกลนคร

        การดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

Web link

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311, 1312, 1313