หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

E-office

รายชื่อผลงานส่งเข้าประกวด ประจำปี 2562
     
ประเภท
ชื่อผลงาน
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน
1 การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (CQI) พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง นาง วิมลวรรณ แก้วคำแสน รพ.วาริชภูมิ
2 การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (CQI) ผลการใช้แบบประเมินสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤติของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร นาง ศศิธร ภักดีโชติ รพศ.สกลนคร
3 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุข "ผ้ายก ดียกกำลังสอง" นางสาว ธาราทิพย์ ธนะคำดี รพศ.สกลนคร
4 การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (CQI) การพัฒนาประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง หอบำบัดวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลสกลนคร นาย ประสพศิลป์ สุภาทอง รพศ.สกลนคร
5 งานวิจัยในงานประจำ(R๒R) การพัฒนาเครื่องมือประเมินสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤต หอบำบัดวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลสกลนคร นางสาว ทัศนีย์ แดขุนทด รพศ.สกลนคร
6 เรื่องเล่าคุณภาพจากประสบการณ์การให้บริการ (Story telling) รักแรกพบ นางสาว อลิษรา มะสุใส รพศ.สกลนคร
7 การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (CQI) แนวทางการดูแลและจัดการผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ นางสาว ศรัณย์ภัทร บุญพินิจ รพศ.สกลนคร
8 เรื่องเล่าคุณภาพจากประสบการณ์การให้บริการ (Story telling) โอดี...ดี้ดี นาย พิชัย สุดไชยา รพศ.สกลนคร
9 เรื่องเล่าคุณภาพจากประสบการณ์การให้บริการ (Story telling) หัวใจผู้ประสาน สะพานบุญผู้ให้ ยิ่งใหญ่การบริจาคอวัยวะ นาง อรัญญา เครือเทียน รพศ.สกลนคร
10 การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (CQI) การป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบจากการให้ยาที่มีความเข้มข้นสูงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ นาง สุภาพร ที่ภักดี รพศ.สกลนคร
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 10 / 77    
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2562
     
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
อำเภอ
วันที่ลงทะเบียน
1 นาง วิมลวรรณ แก้วคำแสน พยาบาลวิชาชีพ รพ.วาริชภูมิ วาริชภูมิ 17 มิ.ย. 62
2 นาง นิภาภัทร ผ่านภูวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.วาริชภูมิ วาริชภูมิ 17 มิ.ย. 62
3 นาง พรทิพย์ อัคนิจ พยาบาลวิชาชีพ รพ.วาริชภูมิ วาริชภูมิ 17 มิ.ย. 62
4 นาง ศศิธร ภักดีโชติ พยาบาลวิชาชีพ รพศ.สกลนคร เมือง 17 มิ.ย. 62
5 นาย สิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.กุดบาก กุดบาก 17 มิ.ย. 62
6 นางสาว ธาราทิพย์ ธนะคำดี พยาบาลวิชาชีพ รพศ.สกลนคร เมือง 16 มิ.ย. 62
7 นาย ประสพศิลป์ สุภาทอง พยาบาลวิชาชีพ รพศ.สกลนคร เมือง 16 มิ.ย. 62
8 นางสาว ทัศนีย์ แดขุนทด พยาบาลวิชาชีพ รพศ.สกลนคร เมือง 16 มิ.ย. 62
9 นางสาว อลิษรา มะสุใส พยาบาลวิชาชีพ รพศ.สกลนคร เมือง 16 มิ.ย. 62
10 นางสาว ศรัณย์ภัทร บุญพินิจ พยาบาลวิชาชีพ รพศ.สกลนคร เมือง 16 มิ.ย. 62
11 นาย พิชัย สุดไชยา พยาบาลวิชาชีพ รพศ.สกลนคร เมือง 16 มิ.ย. 62
12 นาง อรัญญา เครือเทียน พยาบาลวิชาชีพ รพศ.สกลนคร เมือง 16 มิ.ย. 62
13 นาง สุภาพร ที่ภักดี พยาบาลวิชาชีพ รพศ.สกลนคร เมือง 16 มิ.ย. 62
14 นางสาว ธาราทิพย์ ธนะคำดี พยาบาลวิชาชีพ สสจ.สกลนคร เมือง 16 มิ.ย. 62
15 นาง อรัญญา เครือเทียน พยาบาลวิชาชีพ รพศ.สกลนคร เมือง 16 มิ.ย. 62
16 นางสาว กฤติมาพร อรบุตร พยาบาลวิชาชีพ รพร.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 16 มิ.ย. 62
17 นาย ภัทรพงศ์ แสนอุบล เภสัชกร รพ.วานรนิวาส วานรนิวาส 15 มิ.ย. 62
18 นาง วิไลรัตน์ อินทร์แพง เภสัชกร รพ.วานรนิวาส วานรนิวาส 15 มิ.ย. 62
19 นาง วิไลรัตน์ อินทร์แพง เภสัชกร รพ.วานรนิวาส วานรนิวาส 15 มิ.ย. 62
20 นางสาว กัญญาภัฐ สุจริต พยาบาลวิชาชีพ รพ.เต่างอย เต่างอย 14 มิ.ย. 62
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 20 / 131    
ข่าวประชาสัมพันธ์


หนังสือเชิญประชุม Click
หลักเกณฑ์และรายละเอียดการส่งผลงานเข้้าร่วมประกวด Click
21 พ.ค. 62 14:38

VTR งานเกษียณอายุราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2561

11 ก.ย. 61 11:46

แบบฟอร์มขอข้อมูล PCC สกลนคร

2 พ.ค. 60 14:32

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ กรอบด้านขวา

หัวข้อ "การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร" 

28 ม.ค. 59 16:04
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 อบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ ๔๒ 1 ต.ค. 62
2 การใช้สถิติขั้นสูง "การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว" 1 ก.ค. 62
3 การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่๒ 1 ก.ค. 62
4 การทำจิตบำบัดพื้นฐานตามแนวซาเทียร์โมเดล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 1 ส.ค. 62
5 ประชุมวิชาการและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี ๒๕๖๒ 15 พ.ค. 62
6 โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่๘ 28 มิ.ย. 62
7 ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครและเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะรุ่นที่๒ 31 พ.ค. 62
8 การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่๘ 10 มิ.ย. 62
9 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่๙) 1 ก.ค. 62
10 แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๒ 10 ก.ย. 62
11 การทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ให้กับแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 30 เม.ย. 62
12 ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 พ.ค. 62
13 ก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 24 พ.ค. 62
14 โครงการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ๑๖ หน่วยกิต 1 ก.ค. 62
15 หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 15 พ.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
93
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1387    
ประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
     
ข่าวประกวดบุุคคล ศิษย์เก่าดีเด่น
ประกาศถึงวันที่
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 62
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 62
3 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 61
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 61
5 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 61
6 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29 มิ.ย. 61
7 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 61
8 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี๒๕๖๑ 31 พ.ค. 61
9 เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน MU Blue Night คืนสู่เย้า เรามหิดล ครั้งที่๕ 9 มี.ค. 61
10 การคัดเลือกอาจารย์ พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 61
11 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 5 ม.ค. 61
12 ขอเชิญเสนอชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำปี๒๕๖๑ 15 ก.พ. 61
13 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 17 ก.พ. 61
14 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 27 พ.ย. 60
15 การเสนอชื่อแพทย์ผิวหนังดีเด่นเพ่อสังคม ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ต.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 33    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 การประเมินและการประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 20 มิ.ย. 62
2 โครงการอบรมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเคมีบำบัด 3 มิ.ย. 62
3 อบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ ๔๒ 1 ต.ค. 62
4 ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่๑๘ "Tobacco and Lung Health" 20 มิ.ย. 62
5 Update in Diabetes and Insulin Therapy ๒๐๑๙ 1 ต.ค. 62
6 การใช้สถิติขั้นสูง "การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว" 1 ก.ค. 62
7 การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่๒ 1 ก.ค. 62
8 เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-๑๐,ICD-๙-CM และ ICD-O ฉบับมืออาชีพ 1 ก.ค. 62
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง From Routine to Transformative Learning. 29 พ.ค. 62
10 ประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่๔ 14 มิ.ย. 62
11 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความครอบคลุมการเรียกเก็บค่าบริการของโรงพยาบาล ๓ กองทุนหลัก (UC OFC LGO) 3 มิ.ย. 62
12 ประชุมประจำปี iAOC annual ครั้งที่๑ 31 พ.ค. 62
13 การปฏิบัติการวิจัยทางคลีนิคที่ดี (GCP) 1 ส.ค. 62
14 Update in Diabetes and Insulin Therapy ๒๐๑๙ 1 ส.ค. 62
15 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความครอบคลุมการเรียกเก็บค่าบริการของโรงพยาบาล ๓ กองทุนหลัก (UC OFC LGO) 5 มิ.ย. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
146
ระเบียนที่ 1 - 15 / 2186    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 

 นายมานิตย์ ไชยพะยวน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

 --------------------------------

 บุคลากรในกลุ่มงาน


นางสุชีลา อุมะวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางสุภาดา  ตามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนางจิตรานนท์ โกสีย์รัตนาภิบาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางนลินภัสร์   เอกสุภาพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

   
 นายเจตวัชร์    พาตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางจริยา เครือคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 
 

 


ภาระงาน

1.งานการศึกษาต่อ
  -
นโยบายลาศึกษาต่อ
  -
แนวทางการขอลาศึกษาต่อ
หรืออบรมภายในประเทศ

  -แผนพัฒนาบุคลากร
2.งานฝึกอบรม
3.งานพัฒนาคุณภาพ
   โรงพยาบาล
4.งานพัฒนาคุณภาพบริการ
   พยาบาล
5.งานพัฒนาคุณภาพ
   การดูแลต่อเนื่อง
6.งานศึกษาต่อในหลักสูตร
   ของกระทรวงสาธารณสุข
7.งานวิชาการสาธารณสุข
  -กระทรวงสาธารณสุข ปี 50
  -สสจ.สกลนคร ปี 51
  -สสจ.สกลนคร ปี 54
8.เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ
9.เกณฑ์คำนวณอัตรากำลังคน

แบบฟอร์มลาศึกษาต่อ
และฝึกอบรม

- หนังสือนำส่งขออนุมัติลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

- ใบแสดงความจำนงลาศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ

-ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ภายในประเทศ

-สัญญาลาศึกษาภายในประเทศ

- สัญญารับทุนนักศึกษาพยาบาล

- แบบขออนุมัติไปราชการ
ต่างประเทศ

-ใบสมัครสมาชิกชมรม
พยาบาลเวชฯ

-ใบสมัครอบรมพยาบาล
เฉพาะทาง

-ใบรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

Palliative Care

Long Term Care
/COC

ชมรม NP สกลนคร

        การดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

Web link

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311, 1312, 1313