งานในฝ่าย

  • เภสัชสาธารณสุข
  • คุ้มครองผู้บริโภค
  • ต่อใบอนุญาต
หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ข่าวประชุม อบรม(เภสัชกร)
     
ข่าวประชุม อบรม
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการหลักสุตรพัฒนาเภสัชกรดุแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 30 ก.ย. 62
4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร 1 ธ.ค. 62
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักย๓าพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค 28 ม.ค. 59
6 ขอเชิญประชุมและอนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 25 ต.ค. 56
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 25 ต.ค. 56
8 ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ 2 ส.ค. 56
9 การสืบค้นข้อมูลยาและสุขภาพผ่านทางอินเตอร์เนตและการจัดการข้อมูลการให้เภสัชสนเทศ 31 ก.ค. 56
10 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ KKU Pharmacy Practice Forum "Enhancing Clinical Pharmacy Application" 10 ก.ย. 56
11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนดการอบรมสัมนาเรื่องBioequivalence & Basic Evaluation of Bioequivalence Studies 30 เม.ย. 56
12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม 22 ก.พ. 56
13 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 23 ม.ค. 56
14 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้สูงอายุเรื่อง"ถอดรหัสการดูแลผู้สูงวัยอย่างบูรณาการ" 31 ส.ค. 55
15 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตร"แนวโน้มทิศทางด้านการค้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน" 31 ส.ค. 55
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 68    
ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Cannabinoids ในการจัดการความเจ็บปวด: จากหลักฐานสู่การปฏิบัติทางคลินิก

 

 

สมัครสมาชิก

http://www.tasp.or.th/conference/mainpage.php

ดาวน์โหลด

Cannabinoids in Pain Management (Poster) https://drive.google.com/file/d/11qiZyjMeRhgZ99WqZUhTSbPeFZdOuJ3T/view

Cannabinoids in Pain Management (โบรชัวร์) https://drive.google.com/file/d/1pvmP8__RZNF7fheas2Zq6cmXXOfPYn3V/view

20 ส.ค. 62 14:58

"การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับโรคที่พบบ่อยในชุมชน"

30 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

****************
จัดโดย : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ : โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5522 0111
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ที่ได้รับ : 17.5 หน่วยกิต
การสมัครลงทะเบียน :
ผุ้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/nu.ac.th/phaconference/ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปที่หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หรือโทรสารหมายเลข 0 5596 3734 หรือส่งอีเมล์ nuclerkship@gmail.com
ปิดรับสมัคร : วันที่ 10 มีนาคม 2559

สำหรับเภสัชกรผู้สนใจ 

ท่านละ 4,000 บาท รับไม่จำกัดจำนวน โดยโอนเงิน ชื่อบัญชี น.ส.ปวีณา สนธิสมบัติ, นางจิตตรีพร คล้ายแท้, น.ส.ปัทมา ทับทิมทอง 
เลขที่บัญชี 346-1-58754-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทออมทรัพย์
ผู้สมัครต้องดำเนินการดังนี้
  1. ชำระค่าลงทะเบียน
  2. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาการชำระค่าลงทะเบียน
  3. ตรวจสอบรายชื่อการสมัครการ เข้าพักจากระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ประสานงาน โทรศัพท์ 0 5596 3647
  4. ยืนยันการเข้าพักภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 หากหลังจากนี้ ขอความกรุณาท่านจองที่พักด้วยตนเอง
17 ก.พ. 59 10:56

ประกาศ!!!  ผู้มายื่นขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.57 ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

10 มิ.ย. 57 17:10

รับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖   ดาวน์โหลดได้ที่นี้

11 ต.ค. 56 11:33

แจ้งประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อ 1 ก.ค. 54  ดาวน์โหลดที่นี่

12 ก.ย. 54 15:31
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 8    
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1521 - 1524

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.