งานในฝ่าย

  • เภสัชสาธารณสุข
  • คุ้มครองผู้บริโภค
  • ต่อใบอนุญาต
หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Cannabinoids ในการจัดการความเจ็บปวด: จากหลักฐานสู่การปฏิบัติทางคลินิก

 

 

สมัครสมาชิก

http://www.tasp.or.th/conference/mainpage.php

ดาวน์โหลด

Cannabinoids in Pain Management (Poster) https://drive.google.com/file/d/11qiZyjMeRhgZ99WqZUhTSbPeFZdOuJ3T/view

Cannabinoids in Pain Management (โบรชัวร์) https://drive.google.com/file/d/1pvmP8__RZNF7fheas2Zq6cmXXOfPYn3V/view

20 ส.ค. 62 14:58

9 พ.ย. 61 10:32

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก

เรือง “New Drugs and Novel Concepts” ครังที 23/2561 

ระหว่างวันที 18-22 มิถุนายน 2561 

ณ ห้อง บอลรูม ชั.น 6 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

 

ในปัจจุบันบทบาทของเภสัชกรในงานบริการด้านเภสัชกรรม นอกจากการคัดเลือก จัดหา และจัดระบบ การจ่ายยาแล้ว ยังมีการพัฒนาบทบาทด้านการดูแลและติดตามการใช้ยาในผู้ป่ วย ตลอดจนการดูแลสุขภาพทัวไป การติดตามความกาวหน้าและข้อมูลข ้ ่าวสารด้านโรคและแนวทางการรักษาเป็นสิงสําคัญสําหรับการทํางานของเภสัชกร โดยเฉพาะอยางยิ ่ งในปัจจุบันซึงมีการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ อยางต ่ ่อเนือง จึงจําเป็ นทีเภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี ยวกบยาและแนวความคิดใหม ่ในการรักษาโรคหรือความผิดปกติต่างๆ และมีความสามารถในการ ประเมินยาใหม่ในด้านคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ ข้อดีและข้อเสีย รวมทั<งการ นํามาใช้ทางคลินิก โดยเปรียบเทียบกบยาเดิมทีมีใช้อยู ั ่ในปัจจุบัน เพือให้การใช้ยาสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์ สูงสุด การประชุมเชิงปฏิบัติการนี<เป็ นส่วนหนึงของโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหวางสํานัก ่ บริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 4 แห่งของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการ จัดทําหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยเป็ นการศึกษาทีมีการบริหาร จัดการในระบบชุดวิชา (Module System) ให้สอดคล้องกบการบูรณาการ ในรายวิชา LLMNOP ยาใหม ั ่และแนวคิดใหม่ ให้นักศึกษาประเมินรายวิชาได้รับความรู้ทีเป็นประโยชน์ในเรืองยาและแนวความคิดใหม

ค่าลงทะเบียน

สําหรับเภสัชกรทัวไป ชําระภายในวันที 31 พฤษภาคม 2561 คนละ 6000 บาท  

สําหรับอาจารย์และนักศึกษา ทีสังกัด คณะเภสัชศาสตร์ G สถาบัน (มศก. มข. มอ. มช. )และแหล่งฝึ กปฏิบัติงาน วิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คนละ 3500 บาท

หาก หลังวันที 31 พฤษภาคม 2561 เภสัชกรทัวไป คนละ 6500 บาท (ค่าลงทะเบียนครอบคลุม :กระเป๋าใส่เอกสาร เอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง 1 มื.อ อาหารกลางวัน จํานวน 5 วัน) หมายเหตุ หากสมัครและลงทะเบียนแล้วจะไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี 

 

 

รายละเอียดที่เวปไซต์ http://www.pharm.su.ac.th/dis/training/train.php?courseID=43

14 ธ.ค. 60 11:20

"การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรมจากกรณีศึกษาจริง"

วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

****************
จัดโดย : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ : โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5524 7800
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ที่ได้รับ : 18 หน่วยกิต
การสมัครลงทะเบียน :
ผุ้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/nu.ac.th/phaconference/ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปที่หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หรือโทรสารหมายเลข 0 5596 3734 หรือส่งอีเมล์ nuclerkship@gmail.com
ปิดรับสมัคร : วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

สำหรับเภสัชกรผู้สนใจ
ท่านละ 4,000 บาท รับไม่จำกัดจำนวน
โดยโอนเงิน ชื่อบัญชี น.ส.ปวีณา สนธิสมบัติ, นางจิตตรีพร คล้ายแท้, น.ส.ปัทมา ทับทิมทอง
เลขที่บัญชี 346-1-58754-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทออมทรัพย์
ผู้สมัครต้องดำเนินการดังนี้
     1. ชำระค่าลงทะเบียน
     2. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ https;//sites.google.com/a/nu.ac.th/phaconference/ หรือส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาการชำระค่าลงทะเบียนทางไปรษณีย์หรือโทรสาร
     3. ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร การเข้าพักจากระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ประสานงาน โทรศัพท์ 0 5596 3647
     4. ยืนยันการเข้าพักภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 หากหลังจากนี้ท่านโปรดจองที่พักด้วยตนเอง
17 ก.พ. 59 11:05

"การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับโรคที่พบบ่อยในชุมชน"

30 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

****************
จัดโดย : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ : โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5522 0111
จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ที่ได้รับ : 17.5 หน่วยกิต
การสมัครลงทะเบียน :
ผุ้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/nu.ac.th/phaconference/ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปที่หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หรือโทรสารหมายเลข 0 5596 3734 หรือส่งอีเมล์ nuclerkship@gmail.com
ปิดรับสมัคร : วันที่ 10 มีนาคม 2559

สำหรับเภสัชกรผู้สนใจ 

ท่านละ 4,000 บาท รับไม่จำกัดจำนวน โดยโอนเงิน ชื่อบัญชี น.ส.ปวีณา สนธิสมบัติ, นางจิตตรีพร คล้ายแท้, น.ส.ปัทมา ทับทิมทอง 
เลขที่บัญชี 346-1-58754-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทออมทรัพย์
ผู้สมัครต้องดำเนินการดังนี้
  1. ชำระค่าลงทะเบียน
  2. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาการชำระค่าลงทะเบียน
  3. ตรวจสอบรายชื่อการสมัครการ เข้าพักจากระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ประสานงาน โทรศัพท์ 0 5596 3647
  4. ยืนยันการเข้าพักภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559 หากหลังจากนี้ ขอความกรุณาท่านจองที่พักด้วยตนเอง
17 ก.พ. 59 10:56

ประกาศ !!

รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับรางวัล เภสัชกรคนดีศรีอิสาน ประจำปี 2558

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ รางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ขึ้น เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเภสัชกรที่ทำงานเพื่อสังคมและพัฒนางานเ้านเภสัชกรรมอยู่เสมอ บัดนี้การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเภสัชกรคนดีศรีอีสานประจำปี 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. เภสัชกรหญิงสุพิศศรี รัตนสิน

2. เภสัชกรกฤษฎา จักรไชย

17 ก.พ. 59 10:51

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรม และการจัดการด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Pharmaceutical Care and Management for Primary Pharmacy) ในระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยจัดเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 6,500 บาท รายละเอียด http://www.pharm.su.ac.th/dis/training/

26 ม.ค. 59 11:12
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 7 / 18    
ข่าวประชุม อบรม(เภสัชกร)
     
ข่าวประชุม อบรม
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการหลักสุตรพัฒนาเภสัชกรดุแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 30 ก.ย. 62
2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร 1 ธ.ค. 62
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักย๓าพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค 28 ม.ค. 59
4 ขอเชิญประชุมและอนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 25 ต.ค. 56
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 25 ต.ค. 56
6 ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ 2 ส.ค. 56
7 การสืบค้นข้อมูลยาและสุขภาพผ่านทางอินเตอร์เนตและการจัดการข้อมูลการให้เภสัชสนเทศ 31 ก.ค. 56
8 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ KKU Pharmacy Practice Forum "Enhancing Clinical Pharmacy Application" 10 ก.ย. 56
9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนดการอบรมสัมนาเรื่องBioequivalence & Basic Evaluation of Bioequivalence Studies 30 เม.ย. 56
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม 22 ก.พ. 56
11 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 23 ม.ค. 56
12 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้สูงอายุเรื่อง"ถอดรหัสการดูแลผู้สูงวัยอย่างบูรณาการ" 31 ส.ค. 55
13 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตร"แนวโน้มทิศทางด้านการค้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน" 31 ส.ค. 55
14 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 30 ก.ย. 55
15 โครงการอบรมหลักสูตร"หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับผู้บริหาร" 7 ก.ย. 55
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 66    
ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1521 - 1524