หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับการนำเสนอ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑๒ สาขา   ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมสกลแกรนด์พาเลส   เอกสารประกอบการนำเสนอสาขาละ 7 เล่ม พิธีเปิด ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนที่หน้าห้องแกรนด์บอลรูมตั้งแต่เวลา 07.00-08.30 น.

16 ธ.ค. 57 11:21

เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าป่วยการ อสม.  หลักฐานที่ต้องส่งเบิก อบจใบสำคัญรับเงิน อสม.   ให้รวบรวมส่งจังหวัดภายในวันที่  ๓๐ ของเดือน

15 ธ.ค. 57 12:32

รายชื่อประธาน อสม.หมู่บ้านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

1 ธ.ค. 57 23:49

แจ้งขอโควต้า อสม.เพิ่มปี 59

25 พ.ย. 57 14:26

แบบลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานของ อสม.และแบบรายงานผลการปฎิบัติงาน อสม.  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่งเบิก อบจ.

25 พ.ย. 57 13:27

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก  โปรดดำเนินการตามระเบียบ

21 พ.ย. 57 15:37

การประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม เพื่อเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (นางอุทัย  นามวงศ์ชัย  อสม.ดีเด่นระดับชาติ  สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ)  อสม.บ้านโนนเจริญ  ต.โนนเจริญ  อ.เต่างอย  จ.สกลนคร

21 พ.ย. 57 15:33

แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูล อสม.เพื่อขอทำบัตรประจำตัว อสม.ใหม่

11 พ.ย. 57 12:45

การอบรมครู ก  วิทยากรต้นแบบ อสม. ปปช. ภาคอีสานในวันที่  ๑๑-๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมโฆษะ  จ.ขอนแก่น   ดาวโหลดรายละเอียด 

9 พ.ย. 57 17:18

จังหวัดสกลนครกำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี  ๒๕๕๘  ในวันที่  ๒๒-๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมสกลแกรนด์  จังหวัดสกลนคร  ทั้งนี้จังหวัดสกลนคร เพิ่มเติม ๒ สาขา ได้แก่  สาขาที่ ๑๑  การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และสาขาที่  ๑๒  สาขาการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ   ดาวโหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น   หนังสือแจ้ง

9 พ.ย. 57 16:18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 10 / 166    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
- การประชุมบูรณาการ สบส.เขต ๘ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลส
2
 
3
 
- ร่วมงานวันคนพิการ
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 49
8
 
9
 
10
 
11
 
- เข้าอบรมวิทยากรต้นแบบ อสม.ป.ป.ช. ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
12
 
- เข้าอบรมวิทยากรต้นแบบ อสม.ป.ป.ช. ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
13
 
14
สัปดาห์ที่ 50
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 51
22
 
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลส
23
 
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลส
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
E-office

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com