หน่วยงานภายในสสจ

บริหารทั่วไป
ประกันสุขภาพ
       -แรงงานต่างด้าวฯ
แพทย์แผนไทย
      -มหกรรมแพทย์แผนไทย
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
      -ข่าวประชาสัมพันธ์
       -งานบริหารเวชภัณฑ์
       -เรื่องร้องเรียน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        -ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ 
        -แผนงาน
        -ห้องประชุม
        -GIS
        -PMQA
        -R2R
        -ICT
        -E-Conference
        -DWARD
        -iReport club
        -JHCISสกลนคร
        -Hosxpสกลนคร
นิติการ
ทรัพยากรบุคคล
ควบคุมโรค
        -ระบาดวิทยา
        -EMS
        -เอดส์และวัณโรค
        -โรคติดต่อทั่วไป
ทันตสาธารณสุข
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ
        -สุขภาพภาคประชาชน
        -งานสุขภาพจิต
        -งานผู้พิการ
        -งานออกกำลังกาย
        -โรคไม่ติดต่อ
        -งานอนามัยแม่และเด็ก
        -หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน  ๒๕๕๘

17 ก.ย. 58 12:43

จำนวน อสม.แยกราย รพ.สต.และแยกรายอำเภอ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลเวปไซด์งานสุขภาพภาคประชาชน 

16 ก.ย. 58 18:07

สรุปผลงาน สช รายอำเภอ ปี 58 (อบรม อสม.ป.ป.ช.  / อสม.กลุ่มวัย / อุบัติเหตุ / เลิกบุหรี่ /เบาหวาน ความดัน) โปรดตรวจสอบทุก Sheet และส่งข้อมูลด่วน

19 ส.ค. 58 16:43

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กอง สช.

23 ก.ค. 58 10:27

เกณฑ์การประกวดตำบลจัดการสุขภาพ

1 ก.ค. 58 18:30

แบบรายงานผลงานการพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี ๒๕๕๘  ดาวโหลดแบบรายงาน  ตรวจสอบผลงาน และโปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล และ รายงานผลงาน ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

23 มิ.ย. 58 18:36

แบบฟอร์มทะเบียนประวัติ อสม.ใหม่   ดาวโหลด

23 มิ.ย. 58 13:48

ตรวจสอบรายชื่อ อสม.ที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ  ข้อมูลจาก เวป thaiphc.net     (ตรวจสอบที่นี่)  หากไม่ถูกต้องโปรดแก้ไขด่วน

26 พ.ค. 58 15:55

เอกสารเพื่อประกอบการส่งเบิกเงินค่าป่วยการ จังหวัดสกลนคร ๑. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ    ๒ แบบรายงานค่าป่วยการ อสม  ๓. ใบสำคัญรับเงินค่าป่วยการ  ๔. หลักฐานการจ่ายเงิน อสม.

18 มี.ค. 58 09:13

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

3 มี.ค. 58 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 10 / 180    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
E-office

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com