หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งขอโควต้า อสม.เพิ่มปี 59

25 พ.ย. 57 14:26

แบบลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานของ อสม.และแบบรายงานผลการปฎิบัติงาน อสม.

25 พ.ย. 57 13:27

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก  โปรดดำเนินการตามระเบียบ

21 พ.ย. 57 15:37

การประเมินผลงาน อสม.ดีเยี่ยม เพื่อเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์  (นางอุทัย  นามวงศ์ชัย  อสม.ดีเด่นระดับชาติ  สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ)  อสม.บ้านโนนเจริญ  ต.โนนเจริญ  อ.เต่างอย  จ.สกลนคร

21 พ.ย. 57 15:33

แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูล อสม.เพื่อขอทำบัตรประจำตัว อสม.ใหม่

11 พ.ย. 57 12:45

อบรมครู ก  วิทยากรต้นแบบ อสม. ปปช. ภาคอีสานในวันที่  ๑๑-๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมโฆษะ  จ.ขอนแก่น   ดาวโหลดรายละเอียด 

9 พ.ย. 57 17:18

จังหวัดสกลนครกำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี  ๒๕๕๘  ในวันที่  ๒๒-๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมสกลแกรนด์  จังหวัดสกลนคร  ทั้งนี้จังหวัดสกลนคร เพิ่มเติม ๒ สาขา ได้แก่  สาขาที่ ๑๑  การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และสาขาที่  ๑๒  สาขาการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ   ดาวโหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น   หนังสือแจ้ง

9 พ.ย. 57 16:18

รายชื่อประธาน อสม.หมู่บ้าน ในจังหวัดสกลนคร ดาวโหลดที่นี่ พื้นที่ใดที่ยังไม่ส่งข้อมูลโปรดดำเนินการด่วน

3 พ.ย. 57 07:24

ขอข้อมูลเพิ่มเติมในรายที่ขอทำบัตร อสม. เนื่องจากไม่สามารถออกเลขบัตร อสม.ให้ได้  จึงขอความร่วมมือจากท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับที่งาน สช ที่ phc47sakon@gmail.com     ดาวโหลดรายชื่อ

21 ต.ค. 57 16:36

นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร ปี ๒๕๕๘ เกี่ยวกับงาน สช.

19 ต.ค. 57 21:16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 10 / 164    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 กฟกเ 23 เม.ย. 57 09:54
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 44
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 45
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 46
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 47
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
E-office

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com