หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 18 มกราคม 2562
ชื่อ
     
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
ระดับ
หน่วยงาน
อำเภอ
1 นาย กิตติชัย จันตะนี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.พอกน้อยพัฒนา พรรณานิคม
2 นาย สุดสาคร สังกฤษ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.พังโคน พังโคน
3 นาย ธีรสิทธิ์ แดงน้อย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วาริชภูมิ วาริชภูมิ
4 นาย สำรอง ไชยปัญหา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.วาริชภูมิ วาริชภูมิ
5 นาย ชัยยุทธิ์ พันธ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ฮางโฮง เมือง
6 นาย เทพพิทักษ์ ดงภูยาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน สสอ.เมือง เมือง
7 นาย วิญญูพล ปรางค์ทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.จำปาดง วานรนิวาส
8 นาย เรืองยุทธ ภูวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ท่าก้อน ต.ท่าก้อน อากาศอำนวย
9 นาง บุญผ่อง ใครบุตร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.กุดนาขาม เจริญศิลป์
10 นางสาว สุธาสินี ไถวศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.คำบิด วาริชภูมิ
11 นางสาว พิราวรรณ แสงพรหมชารี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หลุบเลา ภูพาน
12 นางสาว รัตนพร ระดากรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงาน รพ.สต.ขัวก่าย วานรนิวาส
13 นาย สง่า สาโพธิ์ลาย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.โพนค้อ โคกศรีสุพรรณ
14 นาย กิตติศักดิ์ นวนชุม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.กุดจาน คำตากล้า
15 นาง จันทร์สุดา สีหมอก นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ใหม่ไชยา โพนนาแก้ว
16 นาย อรรถโกวิท นิคร นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.ศรีวงศ์ทอง พรรณานิคม
17 นาย พุทธพงษ์ แสงลี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ม่วงลาย เมือง
18 นางสาว ภัชรินทร์ วงค์ศรีดา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 (นาเวง) เมือง
19 นาย ทนุพงศ์ รัตนะ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.หนองผือ พรรณานิคม
20 นาย พัฒนาวุฒิ เรืองสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน รพ.สต.หนองแวง ต.ปทุมวาปี ส่องดาว
21 นาง ทิพวรรณ สารีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม เมือง
22 นาง นิตยา จุติยนต์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ดอนแคนใต้ เมือง
23 นางสาว มินณัฎฏ์ฌา อนันตวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โคกเลาะ เมือง
24 นางสาว วงจันทร์ สุพิมล นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โพนแพง วานรนิวาส
25 นาย ณัฐพล ฤาเดช นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.นาซอ วานรนิวาส
26 นาย ยุทธนา เดชขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.กุดจอกใหญ่ ต.วาใหญ่ อากาศอำนวย
27 นาย ไวพจน์ พรมพารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.ส่องดาว ส่องดาว
28 นาย ทอมสันต์ เพ็ชราชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน รพ.อากาศอำนาย อากาศอำนวย
29 นางสาว วารุณี ไชยโคตร นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.โนนสามัคคี โพนนาแก้ว
30 นางสาว ฐิติกา จันทะแสน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
31 นาย ฉัตรชัย คำเพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โพนนาแก้ว โพนนาแก้ว
32 นางสาว น.ส.วธัญญา ธรรมคันที เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รพ.สต.หนองแวง เจริญศิลป์
33 นางสาว ธารทิพย์ ธิวะโต นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.โพนแคน้อย โพนนาแก้ว
34 นางสาว วัชรี ชีมุน นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
35 นางสาว ชไมพร หมายมี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รพ.สต.ห้วยหีบ โคกศรีสุพรรณ
36 นาง วชิญญา เหง้าละคร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.นาคำ อ.วานรนิวาส วานรนิวาส
37 นางสาว เพ็ญนภา เมืองเหนือ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.วังเยี่ยม วานรนิวาส
38 นาย สุทิวัส หาระโคตร นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.วานรนิวาส วานรนิวาส
39 นางสาว พรรณิภา หอมแพน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วานรนิวาส วานรนิวาส
40 นางสาว ชลาลัย หัสดร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.แสงเจริญ วานรนิวาส
41 นาง ทัศณีย์ กำทองดี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ดอนแดง ต.ท่าก้อน อากาศอำนวย
42 นางสาว มนินธ์ปภา ปัทมธีรศาสนติ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงาน รพ.สต.ลาดกะเฌอ เมือง
43 นางสาว เปรมฤดี ถิ่นตองโขบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน รพ.สต.ม่วงไข่ โคกศรีสุพรรณ
44 นาย ประสาท พรมเมือง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.นาขาม เมือง
45 นางสาว ศรีสุดา เหลาพรม นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.คอนสาย วานรนิวาส
46 นางสาว ชลธิชา มาตราช นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านภูเพ็ก พรรณานิคม
47 นางสาว สุจิตรา พันธ์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.หนองท่ม วาริชภูมิ
48 นาง เอื้อมพร หนาดคำ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.พังขว้างใต้ เมือง
49 นาย องอาจ ทองอันตัง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.นาแก้วน้อย โพนนาแก้ว
50 นางสาว แคทรียา ทองอินที นักวิชาการสาธารณสุข รพ.บ้านม่วง บ้านม่วง
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 50 / 125    
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 15 -16 มกราคม 2562
ชื่อ
     
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
ระดับ
หน่วยงาน
อำเภอ
1 นางสาว สุภาพร สุขสร้อย นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ภูวงน้อย วาริชภูมิ
2 นางสาว รัตณา คนเพียร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงาน รพ.สต.โนนอุดม วานรนิวาส
3 นาง นางสุอาภา สุวรรณา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงาน รพ.กุดบาก กุดบาก
4 นาย ไวพจน์ พรมพารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.ส่องดาว ส่องดาว
5 นาย ทอมสันต์ เพ็ชราชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน รพ.อากาศอำนาย อากาศอำนวย
6 นางสาว ฐิติกา จันทะแสน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
7 นางสาว สุรัสวดี อุบลเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โพธิไพศาล กุสุมาลย์
8 นาย พิษณุ คิอินธิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน สสอ.อากาศอำนวย อากาศอำนวย
9 นาย ฉัตรชัย คำเพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โพนนาแก้ว โพนนาแก้ว
10 นาง นลินภัสร์ เอกสุภาพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ธาตุเชิงชุม เมือง
11 นางสาว ปริศนา งอยผาลา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.เตางอย เต่างอย
12 นางสาว วัชรี ชีมุน นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
13 นาย พุทธชาติ เอกสุภพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านบอน กุสุมาลย์
14 นาย อนุชา สีหาเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รพ.สต.ปานเจริญ วานรนิวาส
15 นางสาว พรรณิภา หอมแพน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วานรนิวาส วานรนิวาส
16 นาง ศิรินุช ณ นครพนม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.วานรนิวาส วานรนิวาส
17 นางสาว มนินธ์ปภา ปัทมธีรศาสนติ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติงาน รพ.สต.ลาดกะเฌอ เมือง
18 นาย รพีพัฒน์ แดนรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สสอ.นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน
19 นางสาว ชไมพร หมายมี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รพ.สต.ห้วยหีบ โคกศรีสุพรรณ
20 นางสาว แคทรียา ทองอินที นักวิชาการสาธารณสุข รพ.บ้านม่วง บ้านม่วง
21 นาย วิเศษ พันธุ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พรรณานิคม
22 นาย สุรพล สายคำภา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
23 นางสาว พรนภา โจมแพง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ท่าศิลา ส่องดาว
24 นาย รัตนชัย คำไฮ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ปลาโหล วาริชภูมิ
25 นางสาว สุธาสินี ไถวศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.คำบิด วาริชภูมิ
26 นาย วินิสัย เถาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.บ้านม่วง บ้านม่วง
27 นาย ประสาท พรมเมือง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.นาขาม เมือง
28 นางสาว สุภัทรา นามแสน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.พังโคน พังโคน
29 นางสาว วิไลวรรณ วิไลวรรณ มนอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.หนองท่ม วาริชภูมิ
30 นาย โชคชัย โพธินี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.เต่างอย เต่างอย
31 นาง นิชาภา ลุนาวัน เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน
32 นาย มานิตย์ บุญนาค นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.โคก พรรณานิคม
33 นาย สังคม จันฤาไชย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ชมภูพานเหนือ ภูพาน
34 นาย ทวีศักดิ์ กุละนาม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ภูพาน ภูพาน
35 นาย แสงจันทร์ อัตรสาร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.กุดแฮดสามัคคี กุดบาก
36 นาง กาญจนา เย็นใจ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.นาฮี ต.นาฮี อากาศอำนวย
37 นาง อรุโณทัย​ ก๋าสมุทร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน รพ.สต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
38 นางสาว ภาวิไล อุ่นคำ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ไฮ่ พรรณานิคม
39 นาง สมฤดี ดาบลาอำ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.นาถ่อน สว่างแดนดิน
40 นางสาว ลัดดา เหล่าหาโคตร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.โนนหอม เมือง
41 นางสาว ตุ๊กตา ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน รพ.สต.นาเพียงใหม่ กุสุมาลย์
42 นางสาว พเพเ พเพเ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน สสอ.กุดบาก กุดบาก
ระเบียนที่ 1 - 42 / 42    
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงาน  อสม.๑ ใหม่ 

21 ม.ค. 62 09:19

รายงานผลโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดสกลนคร

17 ม.ค. 62 22:58

รายงานการขึ้นทะเบียน อสค.

11 ม.ค. 62 15:43

เอกสารประกอบการฝึกอบรม ครู ก

11 ม.ค. 62 15:38

เวป กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

12 ธ.ค. 61 14:14

สรุปรายงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัย จังหวัดสกลนคร

12 ธ.ค. 61 13:49

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเรื่อง มอบ อสม.รับเงินค่าป่วยการปี 2562

รายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการปีงบประมาณ 2562

10 ต.ค. 61 16:00

วิธีการเขียนโครงการผ่านโปรแกรม DWARD

7 ก.พ. 61 08:27

๑.ประกาศรายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการปีงบประมาณ 2561

๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการปีงบประมาณ ๒๕๖๑

12 ม.ค. 61 18:49

สรุปการบันทึกการปฏิบัติงาน อสม.เชิงรุก (รายงานค่าป่วยการ อสม.)ปีงบประมาณ 2560 ทางเว็บไซด์ www.skko.moph.go.th งานสุขภาพภาคประชาชน 

22 พ.ค. 60 14:17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
23
ระเบียนที่ 1 - 10 / 226    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
3 รายงานค่าป่วยการ กพ59 18 เม.ย. 59 13:06
4 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 20 เม.ย. 59 10:27
5 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 25 เม.ย. 59 15:12
6 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมี.ค.59 25 พ.ค. 59 14:21
7 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:35
8 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนพฤษภาคม๒๕๕๙ 25 ก.ค. 59 11:36
9 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 18 ส.ค. 59 11:28
10 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 27 ก.ย. 59 11:05
11 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ 4 ต.ค. 59 11:20
12 แจ้งโอนเงินค่าป่วยการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ 4 ต.ค. 59 11:28
13 แจ้งโอนเงินเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 14 พ.ย. 59 12:50
14 โอนเงินค่าป่วยการเดือน ตค 59 13 มี.ค. 60 14:37
15 โอนเงินค่าป่วยการเดือน พย 59 13 มี.ค. 60 14:38
16 โอนเงินค่าป่วยการเดือน ธค๕๙และมค๖๐ 11 พ.ค. 60 09:17
17 โอนเงินค่าป่วยการเดือน กพ 60 11 พ.ค. 60 09:12
18 โอนเงินค่าป่วยการ กพ 60ครั้งที่ 2 9 พ.ค. 60 14:58
19 โอนเงินค่าป่วยการเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 30 ม.ค. 61 11:08
20 โอนเงินค่าป่วยการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 14 ก.พ. 61 15:07
ระเบียนที่ 1 - 20 / 20    
หนังสือรับส่ง (หากต้องการดาวน์โหลดหนังสือให้ล็อคอินก่อน)
     
เรื่อง
เลขที่
ลงวันที่
วันที่ส่ง
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 01
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 02
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 03
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
E-office

รพ.สต.

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com