หน่วยงานภายในสสจ

 บริหารทั่วไป
    - การเงิน
    - พัสดุ
    - ธุรการ
    - หมวดยานพาหนะ
 ประกันสุขภาพ
   - แรงงานต่างด้าวฯ
 อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 แพทย์แผนไทย
 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   
- งานบริหารเวชภัณฑ์
   - เรื่องร้องเรียน
 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ.
   - แผนงาน
   - ห้องประชุม
   - GIS
   - R2R
   - ICT
   - E-Conference
   - DWARD
   - iReport club
   - JHCISสกลนคร
   - Hosxpสกลนคร
 นิติการ
 ทรัพยากรบุคคล
 ควบคุมโรค
   - ระบาดวิทยา
   - EMS
   - เอดส์และวัณโรค
   - โรคติดต่อทั่วไป
 ทันตสาธารณสุข
 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 ส่งเสริมสุขภาพ
   - PMQA
   - สุขภาพภาคประชาชน
   - งานสุขภาพจิต
   - งานผู้พิการ
   - งานออกกำลังกาย
   - โรคไม่ติดต่อ
   - งานอนามัยแม่และเด็ก
   - หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
   - งานมะเร็งและกองทุนด้านมาลาเรีย
 สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศสุขภาพภาคประชาชน

13 พ.ย. 58 14:22

รู้ทันข่าว จาก  เวปไซด์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

13 พ.ย. 58 14:16

ตรวจสอบรายชื่อ อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ยืนยันหลักฐานข้อมูลครบ  และ ยืนยันแต่หลักฐานไม่ครบ  และ ไม่มายืนยันตน   ข้อมูล update ทุกวัน จากเวปไซด์ www.thaiphc.net

16 ต.ค. 58 13:51

ตรวจสอบโควต้า อสม.ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

14 ต.ค. 58 15:01

แบบรายงานผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน  ๒๕๕๘

17 ก.ย. 58 12:43

จำนวน อสม.แยกราย รพ.สต.และแยกรายอำเภอ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลเวปไซด์งานสุขภาพภาคประชาชน 

16 ก.ย. 58 18:07

สรุปผลงาน สช รายอำเภอ ปี 58 (อบรม อสม.ป.ป.ช.  / อสม.กลุ่มวัย / อุบัติเหตุ / เลิกบุหรี่ /เบาหวาน ความดัน) โปรดตรวจสอบทุก Sheet และส่งข้อมูลด่วน

19 ส.ค. 58 16:43

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กอง สช.

23 ก.ค. 58 10:27

เกณฑ์การประกวดตำบลจัดการสุขภาพ

1 ก.ค. 58 18:30

แบบรายงานผลงานการพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี ๒๕๕๘  ดาวโหลดแบบรายงาน  ตรวจสอบผลงาน และโปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล และ รายงานผลงาน ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

23 มิ.ย. 58 18:36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
19
ระเบียนที่ 1 - 10 / 184    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 2 ธ.ค. 57 00:10
2 ซักซ้อมค่าป่วยการ ปี 58 2 ธ.ค. 57 00:07
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 44
2
 
3
 
- ประชุมอำเภอสัญจรและจัดทำฐานข้อมูล อ.เจริญศิลป์
4
 
- ประชุมอำเภอสัญจรและจัดทำฐานข้อมูล อ.เต่างอย
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 45
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 46
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 47
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
E-office

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com