รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท)

โอนเงินค่าป่วยการเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  และเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖   หนังสือราชการจะแจ้งภายหลัง

เรียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

  โปรดแจ้งทายาท อสม.ที่เสียชีวิตที่ยื่นเสนอขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ อสม.  ติดต่อขอรับเงินสวัสดิการ อสม. รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท ที่งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๘  เมษายน  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

โรงเรียน อสม.ประจำเดือนกุมภาพันธ์เปิดหลักสูตรอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย

๑. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

๒. การยึดเหยียดโดยใช้ท่าฤาษีดัดตน

๓. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

๔. ยาสามัญประจำบ้าน ยาแผนโบราณ ๒๔ ขนาน

๕. การนวดตนเอง

๖. การอบ - ประคบสมุนไพร

๗. การประยุกต์ใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพที่บ้าน

ขอให้โรงเรียน อสม.ทุกสถานบริการสาธารณสุข จัดอบรมหลักสูตร  อสม.เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยในวันเปิดโรงเรียน อสม. ๑กุมภาพันธ์-๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๗ ประสานการฝึกอบรมที่เภสัชกรหรือผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย/งานสุขภาพภาคประชาชน 

เรียน เจ้าหน้าที่ที่ลงข้อมูล อสม.เจาะเลือด ทุกท่าน

             การบันทึกข้อมูล อสม.เจาะเลือด เลขบัตรประชาชนไม่ต้องมีเครื่องหมายขีด - เพราะจะทำให้รายชื่อ อสม.ไม่ปรากฎชื่อ  ณ  ขณะนี้ มี อสม.จำนวน ๔๔๔ คน ที่ไม่ทราบว่าเป็นใคร  และบางคนที่ชื่อไม่ปรากฎมีหลายสาเหตุ เช่นเลขบัตรประชาชนผิดไม่ตรงกับฐานข้อมูลหรือป้อนผิด กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยค่ะ เพราะจะต้องทำใบประกาศให้ค่ะ

              

โอนเงินค่าป่วยการ อสม.ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ๓ เดือน  (ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๖) แล้วเมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๗  (รายละเอียด) ใช้ข้อมูลการรายงาน ณ  วันที่  ๑๔ มกราคม  ๒๕๕๗

ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗

 1. สาขาสุขภาพจิตในชุมชน  ได้แก่ นายศักดิ์ชัย  แก้วอุ่นเรือน  เลขที่ ๑๙๖  หมู่ที่ ๕  บ้านมะขามป้อม         ต.ธาตุนาเวง  อ.เมือง จ.สกลนคร
 2. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  ได้แก่ นายสุทิน  คำตา  เลขที่ ๑๑๐  หมู่ที่ ๔   บ้านดงอีด่อย  ต.แพด  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร
 3. สาขาการบริการสุขภาพใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ  ได้แก่ นางกนกชกร  สุทธิวรรณนา  เลขที่ ๘๖  หมู่ ๘  บ้านเดื่อ  ต.ธาตุทอง  อ.สว่างแดนดิน
 4. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค   ได้แก่  นางวาสนา  พรมเรียน ๒๓๙  หมู่ที่ ๓  บ้านตาลเลียน  ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 5. สาขาการจัดการสุขภาพในชุมชน  ได้แก่ นายเสนอ  โคตรพรหม  เลขที่ ๕๑  หมู่ที่ ๖  บ้านโนนพอก  ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

ส่วนอีก ๕ สาขา ขอเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปค่ะ

ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗

 1. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ได้แก่ นางศิริพร  พิมพานาม เลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์ ต.ค้อใต้   อ.สว่างแดนดิน
 2. สาขาสุขภาพจิตในชุมชน  ได้แก่ นายศักดิ์ชัย  แก้วอุ่นเรือน  เลขที่ ๑๙๖  หมู่ที่ ๕  บ้านมะขามป้อม         ต.ธาตุนาเวง  อ.เมือง จ.สกลนคร
 3. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  ได้แก่ นายสุทิน  คำตา  เลขที่ ๑๑๐  หมู่ที่ ๔   บ้านดงอีด่อย  ต.แพด  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร
 4. สาขาการบริการสุขภาพใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ  ได้แก่ นางกนกชกร  สุทธิวรรณนา  เลขที่ ๘๖  หมู่ ๘  บ้านเดื่อ  ต.ธาตุทอง  อ.สว่างแดนดิน
 5. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน  ได้แก่  นางวลีพร  สุขสอนนาน  เลขที่  ๖๙ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแพง  ต.เดื่อศรีคันไชย  อ.วานรนิวาส จ.สกลนค 
 6. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค   ได้แก่  นางวาสนา  พรมเรียน ๒๓๙  หมู่ที่ ๓  บ้านตาลเลียน  ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 7. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่ นางประเพียร  บุญยาน้อย  เลขที่ ๒๗  หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนกกยาง  ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร 
 8. สาขาการจัดการสุขภาพในชุมชน  ได้แก่ นายเสนอ  โคตรพรหม  เลขที่ ๕๑  หมู่ที่ ๖  บ้านโนนพอก  ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร
 9. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่ นางนงค์นุตร  คำพิทูล เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านโคก ต.ไร่  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 10. สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว ได้แก่ นางวรัญญา  พิลาวัน  เลขที่ ๑๔๐  หมู่ที่  ๕  บ้านยางคำ  ต.คำสะอาด  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร
 11. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ได้แก่ นายศิวกร  คำตานิตย์ เลขที่ ๑๙๕  หมู่ที่  ๕   บ้านพันนาใต้  ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ (ระบบสอบตรง) เฉพาะหลักสูตร  ๔  ปี  รับสมัครวันที่  ๒๐-๓๑ มกราคม  ๒๕๕๗  ดาวโหลด(รายละเอียด)

สรุปการส่งเงินมูลนิธิ อสม.  เงินบำรุงชมรม อสม.จังหวัด เงินชมรม อสม.อำเภอและเงินสวัสดิการโรงเรียน อสม.  ข้อมูล ณ วันที่  ๒๖พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  (รายละเอียด)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
ระเบียนที่ 1 - 10 / 145    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการภายใน
ประกาศวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 13
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 14
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 15
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 16
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 17
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com