รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

๑.ผลการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จังหวัดสกลนคร  ปี ๒๕๕๗

๒.ผลการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ เฉพาะพื้นที่เป้าหมาย)จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๗

๓.ผลการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๗

๔.รพ.สต.ช้างมิ่งพัฒนา  อ.พรรณานิคม โปรดตรวจสอบการรายงานค่าป่วยการเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๗

๕. ทุกหน่วยบริการสาธารณสุขโปรดตรวจสอบการรายงานค่าป่วยการเดือนสิงหาคม-กันยายน  ๒๕๕๗

พื้นที่ใดที่ยังไม่ลงข้อมูล กรุณาลงข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๗

10 ก.ย. 57 21:28

โอนเงินค่าป่วยการประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗ (หนังสือแจ้ง)

29 ส.ค. 57 10:45

แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ (ดาวโหลด)

22 มิ.ย. 57 16:50

แบบคำขอการมีบัตรประจำตัว อสม.

3 มิ.ย. 57 13:43

แบบฟอร์มใบประกาศ  อสม.เชี่ยวชาญ  ตามกลุ่มวัย (ที่ผ่านการอบรมที่โรงเรียน อสม.รายเดือน)และ ใบประกาศ อสม.นักจัดการสุขภาพ (เฉพาะพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตำบลละ ๑๙ คน (ดาวโหลดแบบฟอร์มใบประกาศ)

3 มิ.ย. 57 12:02

แบบประเมินก่อนการอบรมและหลังการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ

24 เม.ย. 57 14:14

แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท)

11 เม.ย. 57 11:41

โอนเงินค่าป่วยการเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  และเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖   หนังสือราชการจะแจ้งภายหลัง

2 เม.ย. 57 16:05

เรียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

  โปรดแจ้งทายาท อสม.ที่เสียชีวิตที่ยื่นเสนอขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ อสม.  ติดต่อขอรับเงินสวัสดิการ อสม. รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท ที่งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๘  เมษายน  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

2 เม.ย. 57 15:26

โรงเรียน อสม.ประจำเดือนกุมภาพันธ์เปิดหลักสูตรอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย

๑. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

๒. การยึดเหยียดโดยใช้ท่าฤาษีดัดตน

๓. สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

๔. ยาสามัญประจำบ้าน ยาแผนโบราณ ๒๔ ขนาน

๕. การนวดตนเอง

๖. การอบ - ประคบสมุนไพร

๗. การประยุกต์ใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพที่บ้าน

ขอให้โรงเรียน อสม.ทุกสถานบริการสาธารณสุข จัดอบรมหลักสูตร  อสม.เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยในวันเปิดโรงเรียน อสม. ๑กุมภาพันธ์-๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๗ ประสานการฝึกอบรมที่เภสัชกรหรือผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย/งานสุขภาพภาคประชาชน 

7 ก.พ. 57 23:11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 10 / 151    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 กฟกเ 23 เม.ย. 57 09:54
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 36
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 37
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 38
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
E-office

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com