รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ (ดาวโหลด)

22 มิ.ย. 57 16:50

เปิดให้ปรับปรุงฐานข้อมูล อสม. ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  เพิ่มข้อมูล อสม.ใหม่ที่ผ่านการอบรมแล้ว  แก้ไขสถานะ อสม.ที่ตาย หรือ ลาออก  ให้เป็นปัจจุบัน  ห้ามลบข้อมูล นะคะ

17 มิ.ย. 57 17:33

หน่วยบริการสาธารณสุขใดที่ได้รับเงินค่าป่วยการตั้งแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งงาน สช.ด่วนคะ ภายในวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  นี้

3 มิ.ย. 57 14:00

แบบคำขอการมีบัตรประจำตัว อสม.

3 มิ.ย. 57 13:43

แบบฟอร์มใบประกาศ  อสม.เชี่ยวชาญ  ตามกลุ่มวัย (ที่ผ่านการอบรมที่โรงเรียน อสม.รายเดือน)และ ใบประกาศ อสม.นักจัดการสุขภาพ (เฉพาะพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตำบลละ ๑๙ คน (ดาวโหลดแบบฟอร์มใบประกาศ)

3 มิ.ย. 57 12:02

จัดอบรม อสม.หลักสูตรมาตรฐาน พ.ศ.๒๕๕๐

ระหว่างวันที่  ๑๙-๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร

เป้าหมาย  ๑๒๕ คน  ค่าลงทะเบียน  ๑,๕๐๐ บาท

สนใจติดต่อที่่งานสุขภาพภาคประชาชน

6 พ.ค. 57 12:01

แบบประเมินก่อนการอบรมและหลังการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ

24 เม.ย. 57 14:14

แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข(ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท)

11 เม.ย. 57 11:41

โอนเงินค่าป่วยการเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  และเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖   หนังสือราชการจะแจ้งภายหลัง

2 เม.ย. 57 16:05

เรียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

  โปรดแจ้งทายาท อสม.ที่เสียชีวิตที่ยื่นเสนอขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ อสม.  ติดต่อขอรับเงินสวัสดิการ อสม. รายละ ๑๐,๐๐๐ บาท ที่งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ในวันที่ ๘  เมษายน  ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

2 เม.ย. 57 15:26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 10 / 152    
ค่าป่วยการ อสม.
     
เรื่อง
ประกาศวันที่
1 กฟกเ 23 เม.ย. 57 09:54
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 26
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 27
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 28
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 29
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
E-office

งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1222 อีเมล์ phc47sakon@gmail.com