สสจ.สกลนคร

หน่วยงานภายในสสจ
E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ <<คลิกอ่าน>>

11 เม.ย. 61 16:33

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์<<คลิกอ่าน>><<ใบสมัคร>>

29 มี.ค. 61 13:57

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ <<คลิก>>

27 มี.ค. 61 11:46

ประกาศรายชขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ<<คลิกอ่าน>>

20 มี.ค. 61 16:47

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ<<คลิกอ่าน>>

19 มี.ค. 61 09:09

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้าร้บการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) <<คลิกอ่าน>>

16 มี.ค. 61 09:21

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข<<คลิกอ่าน>>

15 มี.ค. 61 16:32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้านรับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ <<คลิก>>

12 มี.ค. 61 17:03

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ <<คลิก>><<ใบสมัคร>>

19 ก.พ. 61 15:30

ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่ว่าง <<คลิกอ่าน>>

7 ก.พ. 61 15:33
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20 เม.ย. 61
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล รพร.สว่างแดนดิน 30 เม.ย. 61
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลืื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 20 เม.ย. 61
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6 เม.ย. 61
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 เม.ย. 61
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ รพร.สว่างแดนดิน 11 เม.ย. 61
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 11 เม.ย. 61
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 30 มี.ค. 61
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสรารหาบุคคลจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30 มี.ค. 61
10 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 มี.ค. 62
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 30 มี.ค. 61
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 30 มี.ค. 61
13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (สสจ.อำนาญเจริญ) 26 มี.ค. 61
14 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) 30 มี.ค. 61
15 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลืิอกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 เม.ย. 61
16 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 19 มี.ค. 61
17 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 31 มี.ค. 61
18 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ 23 มี.ค. 61
19 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 23 มี.ค. 61
20 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 30 มี.ค. 61
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 34    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

    ทำเนียบบุคลากร


         

            นายสถิตย์  วรรณขาม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


            

       นางอรพินท์  วรรณขาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


            

      นางฉวีวรรณ  จันทะมาตย์
จพ. การเงินและบัญชีชำนาญงาน


            

  นางศิริลักษณ์ รติภัทรวรรธน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


          

            นางศิริพร  ฉ่ำมณี
          นักทรัพยากรบุคคล


            

นางสาวณัฎฐาทิพย์  ทิพย์วงศา
           นักทรัพยากรบุคคล


          

      นางสาวธนัชชา  แสนหูม
          นักทรัพยากรบุคคล


     

   นางคนึงนิจ  ต้องโพนทอง
          นักทรัพยากรบุคคล


      

    นางสาวสุภารัตน์  อุ่มภูธร
      นักทรัพยากรบุคคล


      

นางสาววริศรา  ประทุมทอง
     นักทรัพยากรบุคคล


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

-  ขั้นตอนการทดลองราชการ

- คู่มือทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- แนวทางการพัฒนาและประเมินผลข้าราชการระหว่างการทดรองราชการ

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างแบบทดลองราชการ


 

  โปรแกรมนำเสนอเกี่ยวกับ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  1. ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
  2. ความคืบหน้าลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส.
  3. กฏหมายแม่
  4. ตารางเปรียบเทียบ ค่าจ้างและสวัสดิการ
  5. บรรยายพิศษ 27 มิ.ย.56
  6. แบบแสดงเจตนา
  7. แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับ พกส. 

           ระเบียบการลา

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ พ.ศ.2537


      รายงานการประชุม
ประจำปีงบประมาณ 2558
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

           มอบหมายงาน
- คำสั่งมอบหมายงาน
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานควบคุมโรค 
- กลุ่มงานนิติการ
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- งานแพทย์แผนไทย
- งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- งานเลขานุการ
มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2560

เอกสารประกอบการเลื่อนระดับ

 ระดับชำนาญการ สายงานแพทย์และทันตแพทย์
  -แบบประเมินระดับควบ
ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  -เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
  -แบบประเมินผลงาน
  -ผลงานวิชาการ
  -ข้อเสนอแนวคิด
ระดับชำนาญงาน
-แบบประเมินประเภททั่วไป
ระดับเชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินเภสัชเชี่ยวชาญ
  -เอกสารวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข
  -เอกสารวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ


แบบฟอร์ม

ข้าราชการ
* ขอย้าย
* ขอโอน
* ขอลาออก


แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 60


รายงานผลการประชุม/อบรม/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา


งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

* ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

* สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

Web Link

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4271-1157 ต่อ 1204-1205