หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(ข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง2(สัมภาษณ์) <<คลิกอ่าน>>

17 ต.ค. 62 09:51

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ <<คลิกอ่าน>>

10 ต.ค. 62 10:53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ <<คลิกอ่าน>>

8 ต.ค. 62 11:37

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<คลิกอ่าน>>

7 ต.ค. 62 10:20

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์<<คลิกอ่าน>>

4 ต.ค. 62 11:27

 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2/2562 (1ตุลาคม 2562) <<บันทึก>><<ประกาศจังหวัด>><<ระดับการประเมิน>>

1 ต.ค. 62 13:46

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ <<คลิกอ่าน>>

1 ต.ค. 62 10:24

ประกาศการขึ้นบัญชีละการยกเลิกบัญชีผูได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ<<คลิกอ่าน>>

30 ก.ย. 62 09:52

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ<<คลิกอ่าน>>

30 ก.ย. 62 09:46

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ <<คลิกอ่าน>>

24 ก.ย. 62 15:42
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(ข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2(สัมภาษณ์)พนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 26 ต.ค. 62
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 31 ต.ค. 62
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 31 ต.ค. 62
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 17 ต.ค. 62
5 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 7 ต.ค. 62
6 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สสจ.ราชบุรี 31 ต.ค. 62
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 11 ต.ค. 62
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 9 ต.ค. 62
9 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) รพ.ปทุมธานี 31 ต.ค. 62
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สสจ.ปทุมธานี 31 ต.ค. 62
11 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สสจ.พระนครศรีอยุธยา 21 ต.ค. 62
12 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา รพ.ปทุมธานี 31 ต.ค. 62
13 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 31 ต.ค. 62
14 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2/2562 (1ตุลาคม2562) 31 ธ.ค. 62
15 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 17 ต.ค. 62
16 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 9 31 ต.ค. 62
17 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ"แข่งขันวอลเลย์บอลคนหูหนวก" 31 ต.ค. 62
18 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้พนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 31 ต.ค. 62
19 ประกาศบึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 31 ต.ค. 62
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง รายเดือน(สายวิชาชีพ) และรับสมัครวอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2562 27 ก.ย. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
22
ระเบียนที่ 1 - 20 / 427    
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความอนุเคระห์ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ แข่งขันวอลเลย์บอลคนหูหนวก ชลบุรีคัพ ครั้งที่ 1 /2562 29 พ.ย. 62
2 ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่องพลังแห่งพยาบาล การสร้างความตะหนักและสร้างสรรสังคมที่เป็นมิตรต่อผู้มีสภาวะสมองเสื่อม 24 ธ.ค. 62
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร อบรมกฏหมายทางการแพทย์และคดีทางการแพทย์ 31 ธ.ค. 62
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 30 พ.ค. 63
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสกัดกัญชาการทางแพทย์ 11 ต.ค. 62
6 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการภาวะผู้นำด้านควบคุมโรค รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ต.ค. 62
7 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่องการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 2 15 พ.ย. 62
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องเตรียมความพร้อมวิชาชีพสู่การเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของเอเชีย 22 พ.ย. 62
9 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสุตรวิถีชีวาเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4 1 ธ.ค. 62
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ เรื่อง บาทบาทพยาบาลกับการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 25 ต.ค. 62
11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ 10 ขึ้น 30 ธ.ค. 62
12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
13 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Now and Futer in Healthcare 4 ต.ค. 62
14 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Comprehensive Management in Headache Disorders 31 ต.ค. 62
15 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2562 เรื่อง บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์ 30 พ.ย. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
94
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1410    
ข่าวศึกษาต่อ
     
ข่าวศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย 15 ม.ค. 56
2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556 รุ่นที่ 25 1 ก.พ. 56
3 คณะสาธรณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 19 เม.ย. 56
4 เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ การจัดการสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2556 15 ก.พ. 56
5 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 15 ก.พ. 56
6 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 1 มี.ค. 56
7 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 15 ก.พ. 56
8 มหาลัยเกษตรศาสตรื เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ 28 ก.พ. 56
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท)และหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)ประจำปีการศึกษา 2556 31 ส.ค. 56
10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 28 ก.พ. 56
11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 5 ประจำปี 2556 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 28 ก.พ. 56
12 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก 7 เม.ย. 56
13 มหาวทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ โดยเปิดรับในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 29 มี.ค. 56
14 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2556 28 ก.พ. 56
15 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอกหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต 22 มี.ค. 56
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 26    
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
     
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญเสนอรายชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธรศักราช 2563 30 ก.ย. 62
2 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐกสำหรับการปาฐกถา 31 ส.ค. 62
3 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 15 ส.ค. 62
4 ขอเชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 15 ส.ค. 62
5 การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2556 ทั้งหมด 5 ประเภท 15 ส.ค. 56
6 ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี ๒๕๕๖ 31 ก.ค. 56
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 40
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 41
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 42
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

    ทำเนียบบุคลากร


         

   นายสถิตย์  วรรณขาม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


      

   นายยุทธนา  ทิพย์สุวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


          

       นางอรพินท์  วรรณขาม
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


            

      นางฉวีวรรณ  จันทะมาตย์
จพ. การเงินและบัญชีชำนาญงาน


            

  นางศิริลักษณ์ รติภัทรวรรธน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


          

นางสาวกัญญาวดี จันทรโสภณ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


        

    นางสาววราพร  บุญเกษม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


          

            นางศิริพร  ฉ่ำมณี
          นักทรัพยากรบุคคล


            

นางสาวณัฎฐาทิพย์  ทิพย์วงศา
           นักทรัพยากรบุคคล


          

      นางสาวธนัชชา  แสนหูม
          นักทรัพยากรบุคคล


          

    นางคนึงนิจ  ต้องโพนทอง
          นักทรัพยากรบุคคล


      

    นางสาวสุภารัตน์  อุ่มภูธร
      นักทรัพยากรบุคคล


      

นางสาววริศรา  ประทุมทอง
     นักทรัพยากรบุคคล


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563


คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
-  ขั้นตอนการทดลองราชการ
- คู่มือทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- แนวทางการพัฒนาและประเมินผลข้าราชการระหว่างการทดลองราชการ
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตัวอย่างแบบทดลองราชการ


 

  โปรแกรมนำเสนอเกี่ยวกับ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  1. ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
  2. ความคืบหน้าลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส.
  3. กฏหมายแม่
  4. ตารางเปรียบเทียบ ค่าจ้างและสวัสดิการ
  5. บรรยายพิศษ 27 มิ.ย.56
  6. แบบแสดงเจตนา
  7. แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับ พกส. 

           ระเบียบการลา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ พ.ศ.2537
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา หรือมาปฏิบัติงานสาย


มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 59
- คำสั่งมอบหมายงาน
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานควบคุมโรค 
- กลุ่มงานนิติการ
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- งานแพทย์แผนไทย
- งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- งานเลขานุการ
มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2560

มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการเลื่อนระดับ
ระดับชำนาญการ สายงานแพทย์และทันตแพทย์
  -แบบประเมินระดับควบ
ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  -เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
  -แบบประเมินผลงาน
  -ผลงานวิชาการ
  -ข้อเสนอแนวคิด
ระดับชำนาญงาน
-แบบประเมินประเภททั่วไป
ระดับเชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินเภสัชเชี่ยวชาญ
  -เอกสารวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข
  -เอกสารวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ


แบบฟอร์มข้าราชการ
* ขอย้าย
* ขอโอน
* ขอลาออก
*คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล


แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 60
โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 62


รายงานผลการประชุม/อบรม/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา


งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
* ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
* สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

Web Link

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4271-1157 ต่อ 1204-1205