สสจ.สกลนคร

หน่วยงานภายในสสจ
E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<คลิกอ่าน>>

16 ก.ค. 61 11:20

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ <<คลิกอ่าน>>

11 ก.ค. 61 16:29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ <<คลิกอ่าน>>

27 มิ.ย. 61 10:24

ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2  (สัมภาษณ์)<<คลิกอ่าน>>../document_file/pis/common_form_upload_file/20180615134831_228887322.pdf

15 มิ.ย. 61 13:54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ <<คลิกอ่าน>>

11 มิ.ย. 61 11:13

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์((คลิกอ่าน))

25 พ.ค. 61 11:10

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ<<คลิกอ่าน>><<ใบสมัคร>>

24 พ.ค. 61 11:39

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ของพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ <<คลิกอ่าน>>

21 พ.ค. 61 09:05

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ของพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ <<คลิกอ่าน>>

11 พ.ค. 61 17:27

ประกาศรายชื่อผู้ที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 <<คลิกอ่าน>><<เพิ่มเติม>>

9 พ.ค. 61 11:07
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 20 ก.ค. 61
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับชำนาญการพิเศษ 24 ก.ค. 61
3 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 11 ก.ค. 61
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 ก.ค. 61
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อนระดบ/รับย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดบชำนาญการ 20 ก.ค. 61
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทน์ชำนาญการพิเศษ) 9 ก.ค. 61
7 รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 11 ก.ค. 61
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 13 ก.ค. 61
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 13 ก.ค. 61
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 9 ก.ค. 61
11 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 20 ก.ค. 61
13 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 13 ก.ค. 61
14 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) 10 ก.ค. 61
15 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 1. ตำแหน่งนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ 31 ก.ค. 61
16 รับสมัครรคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ 10 ก.ค. 61
17 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านการบริหารวิชาการ)ระดับชำนาญการพิเศษ 10 ก.ค. 61
18 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) 31 ก.ค. 61
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 6 ก.ค. 61
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) 29 มิ.ย. 61
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 20 / 93    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 27
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 28
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

    ทำเนียบบุคลากร


         

            นายสถิตย์  วรรณขาม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


            

       นางอรพินท์  วรรณขาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


            

      นางฉวีวรรณ  จันทะมาตย์
จพ. การเงินและบัญชีชำนาญงาน


            

  นางศิริลักษณ์ รติภัทรวรรธน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


          

            นางศิริพร  ฉ่ำมณี
          นักทรัพยากรบุคคล


            

นางสาวณัฎฐาทิพย์  ทิพย์วงศา
           นักทรัพยากรบุคคล


          

      นางสาวธนัชชา  แสนหูม
          นักทรัพยากรบุคคล


     

   นางคนึงนิจ  ต้องโพนทอง
          นักทรัพยากรบุคคล


      

    นางสาวสุภารัตน์  อุ่มภูธร
      นักทรัพยากรบุคคล


      

นางสาววริศรา  ประทุมทอง
     นักทรัพยากรบุคคล


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563


คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
-  ขั้นตอนการทดลองราชการ
- คู่มือทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- แนวทางการพัฒนาและประเมินผลข้าราชการระหว่างการทดลองราชการ
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตัวอย่างแบบทดลองราชการ


 

  โปรแกรมนำเสนอเกี่ยวกับ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  1. ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
  2. ความคืบหน้าลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส.
  3. กฏหมายแม่
  4. ตารางเปรียบเทียบ ค่าจ้างและสวัสดิการ
  5. บรรยายพิศษ 27 มิ.ย.56
  6. แบบแสดงเจตนา
  7. แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับ พกส. 

           ระเบียบการลา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ พ.ศ.2537


มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 59
- คำสั่งมอบหมายงาน
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานควบคุมโรค 
- กลุ่มงานนิติการ
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- งานแพทย์แผนไทย
- งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- งานเลขานุการ
มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2560

เอกสารประกอบการเลื่อนระดับ
ระดับชำนาญการ สายงานแพทย์และทันตแพทย์
  -แบบประเมินระดับควบ
ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  -เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
  -แบบประเมินผลงาน
  -ผลงานวิชาการ
  -ข้อเสนอแนวคิด
ระดับชำนาญงาน
-แบบประเมินประเภททั่วไป
ระดับเชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินเภสัชเชี่ยวชาญ
  -เอกสารวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข
  -เอกสารวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ


แบบฟอร์มข้าราชการ
* ขอย้าย
* ขอโอน
* ขอลาออก
*คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล


แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 60


รายงานผลการประชุม/อบรม/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา


งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
* ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
* สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

Web Link

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4271-1157 ต่อ 1204-1205