สสจ.สกลนคร

E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ ดูประกาศ  CLICK

17 ม.ค. 61 09:31

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ<<คลิกอ่าน>>

8 ม.ค. 61 11:49

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน <<คลิกอ่าน>>

3 ม.ค. 61 09:31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ<<คลิกอ่าน>>

25 ธ.ค. 60 09:04

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) <<คลิกอ่าน>>

19 ธ.ค. 60 21:54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง จพ.พัสุด <<คลิกอ่าน>>

12 ธ.ค. 60 14:08

รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 

8 ธ.ค. 60 13:39

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ <<คลิกอ่าน>>

4 ธ.ค. 60 15:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านารประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) <<คลิกอ่าน>>

23 พ.ย. 60 09:37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ<<คลิก>>

13 พ.ย. 60 14:22
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ รพ.เจริญศิลป์ 3 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา 31 ม.ค. 61
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ 26 ม.ค. 61
3 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ 31 ม.ค. 61
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 31 ม.ค. 61
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงจำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 5 ม.ค. 61
6 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา 31 ม.ค. 61
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน 31 ม.ค. 61
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 31 ธ.ค. 60
9 ประกาศรายชื่อผู้ผี่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิ์เข้ารับการประ้เมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 31 ธ.ค. 60
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 25 ธ.ค. 60
11 รับย้าย รับโอน ข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา 1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 15 ธ.ค. 60
12 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ 20 ธ.ค. 60
13 รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 29 ธ.ค. 60
14 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 31 ธ.ค. 60
15 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 29 ธ.ค. 60
16 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 15 ธ.ค. 60
17 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จพ.ธุรการ/จพ.การเงินและบัญชี 15 ธ.ค. 60
18 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 13 ธ.ค. 60
19 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา จพ.สาธารณสุขปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน,จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 15 ธ.ค. 60
20 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 19 ธ.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 47    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

    ทำเนียบบุคลากร


         

            นายสถิตย์  วรรณขาม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


            

       นางอรพินท์  วรรณขาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


            

      นางฉวีวรรณ  จันทะมาตย์
จพ. การเงินและบัญชีชำนาญงาน


            

  นางศิริลักษณ์ รติภัทรวรรธน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


          

            นางศิริพร  ฉ่ำมณี
          นักทรัพยากรบุคคล


            

นางสาวณัฎฐาทิพย์  ทิพย์วงศา
           นักทรัพยากรบุคคล


          

      นางสาวธนัชชา  แสนหูม
          นักทรัพยากรบุคคล


     

   นางคนึงนิจ  ต้องโพนทอง
          นักทรัพยากรบุคคล


      

    นางสาวสุภารัตน์  อุ่มภูธร
      นักทรัพยากรบุคคล


      

นางสาววริศรา  ประทุมทอง
     นักทรัพยากรบุคคล


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

-  ขั้นตอนการทดลองราชการ

- คู่มือทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- แนวทางการพัฒนาและประเมินผลข้าราชการระหว่างการทดรองราชการ

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างแบบทดลองราชการ


 

  โปรแกรมนำเสนอเกี่ยวกับ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  1. ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
  2. ความคืบหน้าลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส.
  3. กฏหมายแม่
  4. ตารางเปรียบเทียบ ค่าจ้างและสวัสดิการ
  5. บรรยายพิศษ 27 มิ.ย.56
  6. แบบแสดงเจตนา
  7. แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับ พกส. 

           ระเบียบการลา

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ พ.ศ.2537


      รายงานการประชุม
ประจำปีงบประมาณ 2558
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

           มอบหมายงาน
- คำสั่งมอบหมายงาน
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานควบคุมโรค 
- กลุ่มงานนิติการ
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- งานแพทย์แผนไทย
- งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- งานเลขานุการ
มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2560

เอกสารประกอบการเลื่อนระดับ

 ระดับชำนาญการ สายงานแพทย์และทันตแพทย์
  -แบบประเมินระดับควบ
ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  -เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
  -แบบประเมินผลงาน
  -ผลงานวิชาการ
  -ข้อเสนอแนวคิด
ระดับชำนาญงาน
-แบบประเมินประเภททั่วไป
ระดับเชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินเภสัชเชี่ยวชาญ
  -เอกสารวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข
  -เอกสารวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ


แบบฟอร์ม

ข้าราชการ
* ขอย้าย
* ขอโอน
* ขอลาออก


แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 60


รายงานผลการประชุม/อบรม/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา


งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

* ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

* สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

Web Link

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4271-1157 ต่อ 1204-1205