หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ <<คลิกอ่าน>>

8 ม.ค. 64 11:25

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุตลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่2และ3(เพิ่มเติม) <<อ่านเพิ่ม>>

16 ธ.ค. 63 10:16

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร <<คลิกอ่าน>>

7 ธ.ค. 63 15:04

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3 <<คลิกอ่าน>>

12 พ.ย. 63 11:33

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก  ณ 1 ตุลาคม 2563  <<อ่านเพิ่ม>>

6 พ.ย. 63 11:22

ประกาศอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 <<คลิกอ่าน>>

6 พ.ย. 63 11:18

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม)<<อ่านเพิ่ม>>

29 ต.ค. 63 09:52

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม)<<คลิกอ่าน>>

27 ต.ค. 63 10:12

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร <<คลิกอ่าน>>

25 ก.ย. 63 09:07

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็่นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา <<คลิกอ่าน>>

24 ก.ย. 63 11:37
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการไปดำรงตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา คือตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแบะบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) รพ.ปทุมธานี 15 ม.ค. 64
2 ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ(กยค.) 29 ม.ค. 64
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสจ.ยะลา 22 ม.ค. 64
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 20 ม.ค. 64
5 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 20 ม.ค. 64
6 เปิดรับสมัครผู้มีจิตอาสาเป็นวิทยากร ในการอบรมความรู้ด้านสุขภาพประชาชน เครือข่ายสภากาชาดไทย 30 ก.ย. 64
7 ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ 19 ม.ค. 64
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดบให้ดรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 7 ม.ค. 64
9 รับย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 31 ม.ค. 64
10 รับย้าน/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.เทิง สสจ.เชียงราย 15 ม.ค. 64
11 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 12 ม.ค. 64
12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 20 ม.ค. 64
13 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 22 ม.ค. 64
14 เปิดรับสมัครบุคคลเขารับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2564 20 พ.ค. 64
15 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7 ม.ค. 64
16 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแนห่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.ยะลา สสจ.ยะลา 15 ม.ค. 64
17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รพ.ปทุมธานี 8 ม.ค. 64
18 รับสมัครคัดเลือกุบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) รพ.ปทุมธานี 7 ม.ค. 64
19 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 8 ม.ค. 64
20 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา 22 ม.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
41
ระเบียนที่ 1 - 20 / 817    
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices 2 ก.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 พ.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 29 ม.ค. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน ) 23 ก.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 19 มี.ค. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมองเภสัชอีสาน ครั้งที่ 4 18 ก.พ. 64
7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 10 30 ก.ค. 64
8 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ กสจ. จังหวัดอุดรธานี 29 ม.ค. 64
9 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2564 30 พ.ย. 64
10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิวิถีปกติใหม่ 22 ม.ค. 64
11 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 5 ก.พ. 64
12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง HRCT: การบรรยายเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 24 ม.ค. 64
13 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฑฉาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3 28 พ.ค. 64
14 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2564 26 ก.พ. 64
15 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนความเสี่ยง ตามหลั COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 11 12 ม.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
108
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1612    
ข่าวศึกษาต่อ
     
ข่าวศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย 15 ม.ค. 56
2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556 รุ่นที่ 25 1 ก.พ. 56
3 คณะสาธรณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 19 เม.ย. 56
4 เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ การจัดการสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2556 15 ก.พ. 56
5 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 15 ก.พ. 56
6 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 1 มี.ค. 56
7 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 15 ก.พ. 56
8 มหาลัยเกษตรศาสตรื เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ 28 ก.พ. 56
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท)และหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)ประจำปีการศึกษา 2556 31 ส.ค. 56
10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 28 ก.พ. 56
11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 5 ประจำปี 2556 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 28 ก.พ. 56
12 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก 7 เม.ย. 56
13 มหาวทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ โดยเปิดรับในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 29 มี.ค. 56
14 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2556 28 ก.พ. 56
15 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอกหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต 22 มี.ค. 56
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 41    
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
     
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ประจำปี 2563 25 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2563 30 ก.ย. 63
3 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลบุคคล/องค์กรดีเด่น เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านสารเสพติด แอลกอฮอล์ และโรคเอดส์ 30 ก.ย. 63
4 ขอเชิญส่งชื่อแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปี 2563 15 ส.ค. 63
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 คณะแพทย์ศาสตร์ 30 มิ.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการรางวัลศรีสังวาลย์ ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 4 20 มี.ค. 63
7 เสนอรายชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 15 ก.พ. 63
8 ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าพยาบาลสาธารณสุข/พยาบาลผู้ปฏิบัติงานอนามัยชุมชุนดีเด่น ประจำปี พศ.2562 22 พ.ย. 62
9 ขอเชิญเสนอรายชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธรศักราช 2563 30 ก.ย. 62
10 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐกสำหรับการปาฐกถา 31 ส.ค. 62
11 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 15 ส.ค. 62
12 ขอเชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 15 ส.ค. 62
13 การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2556 ทั้งหมด 5 ประเภท 15 ส.ค. 56
14 ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี ๒๕๕๖ 31 ก.ค. 56
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
เสนอผลงานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการพยาบาลชุมชน ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 4 ก.ย. 63
2 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 31 พ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 6 22 พ.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน: เส้นทางสู่การเป๋็นเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 25 มี.ค. 63
5 uiyu 16 ธ.ค. 62
6 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน กพ. 5 ส.ค. 57
7 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 9 ต.ค. 56
8 ขอเชิยประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 1 ก.ค. 56
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

    ทำเนียบบุคลากร


           

   นายสถิตย์  วรรณขาม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


     

   นายยุทธนา  ทิพย์สุวรรณ์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


     

    นายสากล  ไขประภาย
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


           

       นางอรพินท์  วรรณขาม
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


            

      นางฉวีวรรณ  จันทะมาตย์
จพ. การเงินและบัญชีชำนาญงาน


            

  นางศิริลักษณ์ รติภัทรวรรธน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


          

นางสาวกัญญาวดี จันทรโสภณ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


        

    นางสาววราพร  บุญเกษม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


          

            นางศิริพร  ฉ่ำมณี
          นักทรัพยากรบุคคล


            

นางสาวณัฎฐาทิพย์  ทิพย์วงศา
           นักทรัพยากรบุคคล


          

      นางสาวธนัชชา  แสนหูม
          นักทรัพยากรบุคคล


          

    นางคนึงนิจ  ต้องโพนทอง
          นักทรัพยากรบุคคล


         

   นางสาววริศรา  ประทุมทอง
        นักทรัพยากรบุคคล


       

    นายไตรรงค์  แปกระโทก
        นักทรัพยากรบุคคล


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563


คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
-  ขั้นตอนการทดลองราชการ
- คู่มือทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- แนวทางการพัฒนาและประเมินผลข้าราชการระหว่างการทดลองราชการ
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตัวอย่างแบบทดลองราชการ


 

  โปรแกรมนำเสนอเกี่ยวกับ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  1. ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
  2. ความคืบหน้าลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส.
  3. กฏหมายแม่
  4. ตารางเปรียบเทียบ ค่าจ้างและสวัสดิการ
  5. บรรยายพิศษ 27 มิ.ย.56
  6. แบบแสดงเจตนา
  7. แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับ พกส. 

           ระเบียบการลา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ พ.ศ.2537
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา หรือมาปฏิบัติงานสาย


มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 59
- คำสั่งมอบหมายงาน
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานควบคุมโรค 
- กลุ่มงานนิติการ
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- งานแพทย์แผนไทย
- งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- งานเลขานุการ
มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2560

มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2561

มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2562

มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบการเลื่อนระดับ
ระดับชำนาญการ สายงานแพทย์และทันตแพทย์
  -แบบประเมินระดับควบ
ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  -เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
  -แบบประเมินผลงาน
  -ผลงานวิชาการ
  -ข้อเสนอแนวคิด
ระดับชำนาญงาน
-แบบประเมินประเภททั่วไป
ระดับเชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินเภสัชเชี่ยวชาญ
  -เอกสารวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข
  -เอกสารวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ

ไฟล์นำเสนอ ว 246/2563 


แบบฟอร์มข้าราชการ
* ขอย้าย
* ขอโอน
* ขอลาออก
*คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขอย้าย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข


แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 60
โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 62
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง
กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง


รายงานผลการประชุม/อบรม/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา


งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
* ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
* สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข


แบบฟอร์มลาศึกษาต่อและฝึกอบรม

- ตัวอย่างหนังสือนำส่งขออนุมัติลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
- ใบแสดงความจำนงลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
- ใบลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ(แบบ ศน.1)
- สัญญาลาศึกษาภายในประเทศ 

Web Link

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4271-1157 ต่อ 1204-1205