หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลิือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข <<คลิกอ่าน>>

10 เม.ย. 63 15:13

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<คลิกอ่าน>>

7 เม.ย. 63 13:36

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน<<คลิกอ่าน>><<.ใบสมัคร>>

7 เม.ย. 63 10:52

ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<คลิกอ่าน>>

2 เม.ย. 63 12:20

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<คลิกอ่าน>>

1 เม.ย. 63 09:50

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดสกลนคร<<คลิกอ่าน>>

1 เม.ย. 63 09:47

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลวานรนิวาส สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสกลนคร<<คลิกอ่าน>>

1 เม.ย. 63 09:45

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร<<คลิกอ่าน>>

23 มี.ค. 63 12:44

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ <<คลิกอ่าน>>

5 มี.ค. 63 10:27

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ <<คลิกอ่าน>>

5 มี.ค. 63 10:25
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 17 เม.ย. 63
2 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งว่าง สสจ.สิงห์บุรี 10 เม.ย. 63
3 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาลอ่างทอง 10 เม.ย. 63
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระนอง 8 พ.ค. 63
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 24 เม.ย. 63
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 24 เม.ย. 63
7 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารสุข) ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดสกลนคร 9 เม.ย. 63
8 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลวานรนิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 เม.ย. 63
9 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 เม.ย. 63
10 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 เม.ย. 63
11 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 31 มี.ค. 63
12 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ว่างอยู่ จำนวน 5 ตำแหน่ง สสจ.เพชรบูรณ์ 31 มี.ค. 63
13 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 7 เม.ย. 63
14 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งเลขานุการกรม(ผู้อำนวยการ) 27 มี.ค. 63
15 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 25 มี.ค. 63
16 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา สสจ.สุราษฎร์ธานี 25 มี.ค. 63
17 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 25 มี.ค. 63
18 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 31 มี.ค. 63
19 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 25 มี.ค. 63
20 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา,ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏฺบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา , และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา 27 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
29
ระเบียนที่ 1 - 20 / 580    
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 10 27 เม.ย. 63
2 ขอเชิญบบุคลากรทางกาแพทย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องThe essential in pendiatric respiratory care 18 ก.ย. 63
3 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 26 ต.ค. 63
4 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 12 มิ.ย. 63
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข 27 พ.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 11 พ.ค. 63
7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประเมินคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 7 ส.ค. 63
8 ขอเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 26 ส.ค. 63
9 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 สถาบันราชภัฎสกลนคร 31 พ.ค. 63
10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care:Theoy and Practice (หลักสูตร 10 วัน ) 3 ก.ค. 63
11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรโภชนาบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน 15 ก.ค. 63
12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563 25 มี.ค. 63
13 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 หลักสูตร 1 ส.ค. 63
14 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2 12 มิ.ย. 63
15 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ 31 ก.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
103
ระเบียนที่ 1 - 15 / 1533    
ข่าวศึกษาต่อ
     
ข่าวศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย 15 ม.ค. 56
2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2556 รุ่นที่ 25 1 ก.พ. 56
3 คณะสาธรณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 19 เม.ย. 56
4 เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ การจัดการสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2556 15 ก.พ. 56
5 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 15 ก.พ. 56
6 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 1 มี.ค. 56
7 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 15 ก.พ. 56
8 มหาลัยเกษตรศาสตรื เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตร์ 28 ก.พ. 56
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท)และหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)ประจำปีการศึกษา 2556 31 ส.ค. 56
10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 28 ก.พ. 56
11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนสิตปริญญาเอก รุ่นที่ 5 ประจำปี 2556 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 28 ก.พ. 56
12 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก 7 เม.ย. 56
13 มหาวทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ โดยเปิดรับในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 29 มี.ค. 56
14 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2556 28 ก.พ. 56
15 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอกหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต 22 มี.ค. 56
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 38    
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
     
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการรางวัลศรีสังวาลย์ ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่า พยาบาลไทย ครั้งที่ 4 20 มี.ค. 63
2 เสนอรายชื่อผู้บริหารและบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 15 ก.พ. 63
3 ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าพยาบาลสาธารณสุข/พยาบาลผู้ปฏิบัติงานอนามัยชุมชุนดีเด่น ประจำปี พศ.2562 22 พ.ย. 62
4 ขอเชิญเสนอรายชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธรศักราช 2563 30 ก.ย. 62
5 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐกสำหรับการปาฐกถา 31 ส.ค. 62
6 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและการมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 15 ส.ค. 62
7 ขอเชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 15 ส.ค. 62
8 การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2556 ทั้งหมด 5 ประเภท 15 ส.ค. 56
9 ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี ๒๕๕๖ 31 ก.ค. 56
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
เสนอผลงานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 31 พ.ค. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 6 22 พ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน: เส้นทางสู่การเป๋็นเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 25 มี.ค. 63
4 uiyu 16 ธ.ค. 62
5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน กพ. 5 ส.ค. 57
6 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 9 ต.ค. 56
7 ขอเชิยประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 1 ก.ค. 56
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

    ทำเนียบบุคลากร


           

   นายสถิตย์  วรรณขาม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


     

   นายยุทธนา  ทิพย์สุวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


           

       นางอรพินท์  วรรณขาม
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


            

      นางฉวีวรรณ  จันทะมาตย์
จพ. การเงินและบัญชีชำนาญงาน


            

  นางศิริลักษณ์ รติภัทรวรรธน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


          

นางสาวกัญญาวดี จันทรโสภณ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


        

    นางสาววราพร  บุญเกษม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


          

            นางศิริพร  ฉ่ำมณี
          นักทรัพยากรบุคคล


            

นางสาวณัฎฐาทิพย์  ทิพย์วงศา
           นักทรัพยากรบุคคล


          

      นางสาวธนัชชา  แสนหูม
          นักทรัพยากรบุคคล


          

    นางคนึงนิจ  ต้องโพนทอง
          นักทรัพยากรบุคคล


          

     นางสาวสุภารัตน์  อุ่มภูธร
        นักทรัพยากรบุคคล


          

   นางสาววริศรา  ประทุมทอง
        นักทรัพยากรบุคคล


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563


คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
-  ขั้นตอนการทดลองราชการ
- คู่มือทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- แนวทางการพัฒนาและประเมินผลข้าราชการระหว่างการทดลองราชการ
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตัวอย่างแบบทดลองราชการ


 

  โปรแกรมนำเสนอเกี่ยวกับ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  1. ขั้นตอนการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
  2. ความคืบหน้าลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส.
  3. กฏหมายแม่
  4. ตารางเปรียบเทียบ ค่าจ้างและสวัสดิการ
  5. บรรยายพิศษ 27 มิ.ย.56
  6. แบบแสดงเจตนา
  7. แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับ พกส. 

           ระเบียบการลา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ พ.ศ.2537
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา หรือมาปฏิบัติงานสาย


มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 59
- คำสั่งมอบหมายงาน
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มงานควบคุมโรค 
- กลุ่มงานนิติการ
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ
- งานแพทย์แผนไทย
- งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- งานเลขานุการ
มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2560

มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2561

มอบหมายงาน ปีงบประมาณ 2562

เอกสารประกอบการเลื่อนระดับ
ระดับชำนาญการ สายงานแพทย์และทันตแพทย์
  -แบบประเมินระดับควบ
ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือ ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  -เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
  -แบบประเมินผลงาน
  -ผลงานวิชาการ
  -ข้อเสนอแนวคิด
ระดับชำนาญงาน
-แบบประเมินประเภททั่วไป
ระดับเชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
  -ฟอร์มประเมินเภสัชเชี่ยวชาญ
  -เอกสารวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข
  -เอกสารวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ


แบบฟอร์มข้าราชการ
* ขอย้าย
* ขอโอน
* ขอลาออก
*คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล


แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 60
โปรแกรมเงินเดือน เม.ย. 62
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง
กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง


รายงานผลการประชุม/อบรม/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา


งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
* ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
* สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

Web Link

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร.0-4271-1157 ต่อ 1204-1205

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.