สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

งานในฝ่าย

  • งานมาตรฐานสุขศึกษา
  • งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • งานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
  • ประมวลภาพกิจกรรม
     
หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก Family Folder 
วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึก Family Folder ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบันทึกแฟ้มครอบครัว บันทึกได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการดูแลครอบครัวได้อย่างครอบคลุม  โดยผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติประกอบด้วย พยาบาล,ตัวแทนจากหน่วยงานปฐมภูมิภายในจังหวัดสกลนคร และผู้รับผิดชอบการบันทึกแฟ้มครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน

16 ก.ค. 61 13:41

ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชาการสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้  นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุข  จังหวัดสกลนคร  ประจำปี ๒๕๖๑  มอบโล่เชิดชูเกียรติ ,เกียรติบัตรแก่บุคคล หน่วยงานดีเด่น และผู้ชนะการประกวดวิชาการ ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ใหม่ๆ และให้มีการฝึกฝนตนเอง  หาประสบการณ์ จากการนำผลงานที่ได้จากการดำเนินงาน มาวิเคราะห์วิจัย และนำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งยังเป็นนโยบายหนึ่งของจังหวัดที่กำหนดให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการดำเนินงานมาเป็นปีที่ ๑๕  โดยปีนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ,โรงพยาบาล,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์ สีวะรา จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน  มีการนำเสนอและประกวดผลงานวิชาการ จำนวน ๖ ประเภท คือ ประเภท งานวิจัยในงานประจำ (R๒R) ๓๔ ผลงาน, นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สาธารณสุข ๒๓ ผลงาน , การพัฒนาคุณภาพบริการ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ (Story telling) ๑๘ ผลงาน,การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI)  ๓๐ ผลงาน ,ผลงานภาพถ่ายการให้บริการด้านสาธารณสุข  ๗๐ ภาพ,ภาพยนตร์สั้น ๑๐ เรื่อง  และสปอตโฆษณา ๑๒ ผลงาน รวมจำนวนผลงานทั้งสิ้น  ๑๙๗  ผลงาน  ชมภาพ ►►►CLICK

13 ก.ค. 61 11:48

สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะกรรมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแพทย์แผนไทยฯ ระดับประเทศ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / สถานีอนามัยเฉลิมพระกียรติ นำโดย นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่รับฟังการนำเสนอการดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนส้มโฮง และลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้สมุนไพรชุมชน บ้านป่าโจด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

13 ก.ค. 61 11:17

สสจ.สกลนคร แถลงข่าวการจัดมหกรรม“เมืองสมุนไพร ไทสกล”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ร้านสวีทคอทเทจ  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับนายพงศ์ไท แสงจันทร์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพรสกลนคร ร่วมแถลงข่าวการจัดมหกรรมคู่ค้าเมืองสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “เมืองสมุนไพร ไทสกล”  ในวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งยาสมุนไพร อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และยาสัตว์ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ พร้อมทั้งมีเวทีวิชาการ เพื่อให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ประชาชน  โดยภายในงานประกอบด้วย บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของบริษัทเอกชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศจำนวน ๒๐ บูธ  การให้บริการและสาธิตการตรวจรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การบริการนวดรักษาโรคโดยแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  เวทีวิชาการ ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง กัญชาทางการแพทย์ ทิศทางของเมืองสมุนไพรสกลนคร ป่าเศรษฐกิจครอบครัวสมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและการรักษามะเร็งของอโรคยศาล วัดคำประมง

13 ก.ค. 61 10:45

สสจ.สกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บำบัดยาเสพติด
วันอังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บำบัดยาเสพติด หลักสูตร การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องภูสกล โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากทุกอำเภอเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน

10 ก.ค. 61 14:04

สสจ.สกลนคร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วันจันทร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพภายหลังออกสู่ท้องตลาด จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิต จำหน่าย ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีมาตรฐานและปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย โดยผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการอาหาร เภสัชกร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ชมภาพ ►►► CLICK

9 ก.ค. 61 14:23

สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะกรรมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแพทย์แผนไทยฯ ระดับประเทศ
วันเสาร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเพชรและระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดย ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่รับฟังการนำเสนอ และตรวจประเมินการดำเนินงานฯ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

9 ก.ค. 61 11:50

สสจ.สกลนคร จัดประชุม คปสจ.ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
 วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน โดยมีวาระก่อนการประชุมดังนี้ 
๑. แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอภูพาน และ รพ.สต.บ้านฮ่องสิม อำเภอภูพาน ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น (Best Practice) เรื่องกระโจมอบสมุนไพรที่มีผลต่อระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุ่มเกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี
๒. มอบป้ายสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จำนวน ๑๘ แห่ง
๓. แสดงความยินดีแก่แพทย์ที่ได้รับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ แพทย์หญิงณัฐปภัทร บัวบาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ และนายแพทย์วิษณุ เกษรูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย

6 ก.ค. 61 15:31

สสจ.สกลนคร จัดประชุม Palliative Care
วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดประชุมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้สรุปผลการดำเนินงาน ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ และเสนอแนวทางการพัฒนางาน ปี ๒๕๖๒  โดยมีคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้เกี่ยวข้องจากทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม ชมภาพ ►►► CLICK

6 ก.ค. 61 15:16

สสจ.สกลนคร ต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์  และทีมวิชาการจากสถาบันพระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน ในการตรวจเยี่ยมสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  และการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลต้นแบบส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ หลังจากนั้นได้ทำการเปิดห้องแยกโรค ณ ตึกอายุรกรรมหญิง ชมภาพ ►►► CLICK

6 ก.ค. 61 13:17
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 27
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 28
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
2 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
3 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
4 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
6 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
7 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
8 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
9 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
12 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
13 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
14 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
15 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
17 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
18 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
20 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 45    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313