หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานเครือข่ายประชาคมอาเซียน
วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข(ศคอส.) และศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ(ศบต.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว รวมผู้เข้าประชุม ๖๕ คน ►►► ชมภาพ

16 ส.ค. 62 12:42

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันรำลึกสันติภาพ
วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในงานรำลึกวันสันติภาพ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์นายเตียง ศิริขันธ์ หน้าทางเข้าถ้ำเสรีไท บ้านลาดกะเฌอ ตำบลห้วยยาง อำเมืองสกลนคร โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการระลึกถึงขบวนการเสรีไทที่ได้ทำการเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเป็นการสำนึกถึงคุณงามความดีในความกล้าหาญเสียสละของ "ขุนพลภูพาน"

16 ส.ค. 62 11:15

สสจ.สกลนคร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ประจักร เหิกขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดศรีดอกแก้ว หมู่ ๙ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยมีการให้บริการแก่ประชาชนหลายด้าน ประกอบด้วย การตรวจรักษาทั่วไป การรักษาด้านการแพทย์ทางเลือก(ฝังเข็ม) แพทย์แผนไทย ทันตกรรม คัดกรองมะเร็งเต้านม บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ และการให้ความรู้โครงการสาวไทยแก้มแดง 
►►► ชมภาพ

14 ส.ค. 62 15:45

สสจ.สกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  
วันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ทันตแพทย์ทรงพล แสงงาม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้านสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๒  ตลอดจนชี้แจงนโยบายในการพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้ อสม. และสร้างความเข้าใจในการนำนโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุข สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อสม. ผู้อำนวยการโรงเรียน อสม.ทุกแห่ง คณะกรรมการชมรม อสม.จังหวัดสกลนครและภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบล  รวม ๔๔๕ คน

14 ส.ค. 62 15:27

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันจันทร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธี
 ►►► ชมภาพ

13 ส.ค. 62 09:57
ปฏิทินคิวถ่ายภาพ
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 31
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 32
12
 
13
 
14
 
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนเฉลิมพระ้กียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมำระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ติ์​ พระบรมราชีนีนาถ​ พระบรมราชนีพันปีหลวง
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 33
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 34
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่14/2562 31 ส.ค. 62
2 เชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 31 ส.ค. 62
3 เชิญประกวดภาพท่องเที่ยวเมืองสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 ส.ค. 62
4 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่13/2562 30 ก.ย. 62
5 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่12/2562 30 ก.ย. 62
6 ขอประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็ปไซต์ให้กับแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชน 31 ก.ค. 62
7 เชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน มหานครศรีธรรมราชเวชสาร 31 ก.ค. 62
8 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่11/2562 31 ก.ค. 62
9 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่10/2562 31 ก.ค. 62
10 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่9/2562 31 ก.ค. 62
11 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่8/2562 31 ก.ค. 62
12 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่7/2562 31 ก.ค. 62
13 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่6/2562 31 ก.ค. 62
14 เชิญประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองสกลนคร 31 ก.ค. 62
15 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่5/2562 31 พ.ค. 62
16 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่4/2562 31 พ.ค. 62
17 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่3/2562 31 พ.ค. 62
18 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่2/2562 30 เม.ย. 62
19 วาสาร สารศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 31 มี.ค. 62
20 ขอเชิญร่วมมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1-4 15 มี.ค. 62
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 20 / 69    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313