หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ประชุมจัดทำข้อมูล(การบ้านส่ง สรพ.)PNC ACSเครือข่าย จ.สกลนคร

ส่งการบ้านวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมจัดทำข้อมูล (การบ้านส่ง สรพ.) PNC ACS เครือข่ายจังหวัดสกลนคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด การจัดการบริหารโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน (PNC ACS) เครือข่ายจังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>>>ชมภาพ

17 ต.ค. 62 11:30

สสจ.สกลนคร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฯ

ncd

       วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้แพทย์หญิงธีรารัตน์  พลราชม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง)  ปีงบประมาณ 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพยาบาลผู้จัดการกรณีเบาหวาน   ความดันโลหิตสูง    โรคไตเรื้อรัง    ในโรงพยาบาลทุกแห่ง    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน
ทั้งสิ้น  80  คน  ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  >>>>ชมภาพ
16 ต.ค. 62 13:23

สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด  เครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน (Acute  Coronary Syndrome : ACS) จังหวัดสกลนคร

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดacsสกลนคร  พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  สาธารณสุขอำเภอ  และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด  เครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน (Acute  Coronary Syndrome : ACS) จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน  ณ  ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร>>>>>>ชมภาพ
9 ต.ค. 62 12:09

สสจ.สกลนคร  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฯ

 
 
  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินโครงการจังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน” ณ วัดศรีมงคล บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร หรือในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วย  โรงพยาบาลโพนนาแก้ว  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินโครงการจังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์   บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ณ วัดศรีมงคล บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  โดยมี นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธี
เพื่อเป็นการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร หรือในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข >>>>>ชมภาพ
8 ต.ค. 62 14:18

ประชุม คปสจ.ฯ ครั้งที่ 9/2562

คปสจ
   วันที่ 30 กันยายน 2562 นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ 9/2562
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยมีวาระก่อนการประชุมเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริจาคและให้การสนับสนุน วัสดุ เครื่องมือ ทางทันตกรรม จำนวน 1 ราย  การมอบโล่รางวัลผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสกลนคร  จำนวน  12  โล่  และแสดงความยินดีแก่โรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม  ปี 2562  จำนวน 8 แห่ง >>> ชมภาพ 
2 ต.ค. 62 13:49
ปฏิทินคิวถ่ายภาพ
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 40
7
 
8
 
9
 
- การเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด เครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome : ACS) PNC ACS จังหวัดสกลนคร
10
 
- การเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด เครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome : ACS) PNC ACS จังหวัดสกลนคร
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 41
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 42
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่14/2562 31 ส.ค. 62
2 เชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 31 ส.ค. 62
3 เชิญประกวดภาพท่องเที่ยวเมืองสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 15 ส.ค. 62
4 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่13/2562 30 ก.ย. 62
5 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่12/2562 30 ก.ย. 62
6 ขอประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็ปไซต์ให้กับแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชน 31 ก.ค. 62
7 เชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน มหานครศรีธรรมราชเวชสาร 31 ก.ค. 62
8 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่11/2562 31 ก.ค. 62
9 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่10/2562 31 ก.ค. 62
10 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่9/2562 31 ก.ค. 62
11 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่8/2562 31 ก.ค. 62
12 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่7/2562 31 ก.ค. 62
13 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่6/2562 31 ก.ค. 62
14 เชิญประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองสกลนคร 31 ก.ค. 62
15 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่5/2562 31 พ.ค. 62
16 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่4/2562 31 พ.ค. 62
17 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่3/2562 31 พ.ค. 62
18 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่2/2562 30 เม.ย. 62
19 วาสาร สารศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 31 มี.ค. 62
20 ขอเชิญร่วมมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1-4 15 มี.ค. 62
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 20 / 69    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313