หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอกศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสกลนคร ณ ห้องชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อให้คณะกรรมการประเมินศูนย์ฯ รับทราบแนวทางการตรวจประเมิน และปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ทำการปกครองจังหวัด โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลพังโคน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส 
►►► ชมภาพ

14 มิ.ย. 62 11:21

สสจ.สกลนคร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และรถพยาบาล รุ่นที่ ๒
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ประจักร เหิกขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และรถพยาบาล “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๒ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๗ สกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และรถพยาบาล ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย พนักงานขับรถพยาบาล รถปฏิบัติการฉุกเฉิน และพนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จากโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ สมาคม จำนวน ๗๐ คน ►►► ชมภาพ

14 มิ.ย. 62 11:12

สสจ.สกลนคร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และรถพยาบาล รุนที่ ๑ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และรถพยาบาล “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๗ สกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และรถพยาบาล ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย พนักงานขับรถพยาบาล รถปฏิบัติการฉุกเฉิน และพนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จากโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ สมาคม จำนวน ๗๐ คน ►►► ชมภาพ

 

13 มิ.ย. 62 11:17

สสจ.สกลนคร จัดประชุมโครงการเด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี
วันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ทันตแพทย์ทรงพล  แสงงาม รองนายแทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการเด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประเมินความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียน  โดยผู้ร่วมประชุมเป็นพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย จากทุกอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน


 

12 มิ.ย. 62 15:12

สสจ.สกลนคร ต้อนรับทีมเยี่ยมเสริมพลังและประเมินบุคคล องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
วันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการต้อนรับทีมเยี่ยมเสริมพลังและประเมินบุคคล องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับเขตสุขภาพที่ ๘ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยแบ่งการประเมินเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ ๑. ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น (Long Term Care)  ๒. ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพดีเด่น  ๓. ผู้สูงอายุคุณภาพดี ๑๐๐ ปีชีวีมีสุขดีเด่น ๔. Care Manager ดีเด่น  ๕. Caregiver ดีเด่น  และ ๖. นวัตกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้บุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ   ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จากทุกอำเภอ จำนวน ๘๐ คน
 ►►► ชมภาพ

10 มิ.ย. 62 10:46
ปฏิทินคิวถ่ายภาพ
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
- yuyu
- เยี่ยมเสริมพลังและประเมินบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่5/2562 31 พ.ค. 62
2 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่4/2562 31 พ.ค. 62
3 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่3/2562 31 พ.ค. 62
4 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่2/2562 30 เม.ย. 62
5 วาสาร สารศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 31 มี.ค. 62
6 ขอเชิญร่วมมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1-4 15 มี.ค. 62
7 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยด้านจริยธรรมด้านการพยาบาล 31 มี.ค. 62
8 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน 30 มิ.ย. 62
9 รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย 28 ก.พ. 62
10 ปัญหาสุขภาพจากการเที่ยวถ้ำ 31 ธ.ค. 61
11 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
12 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
13 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
14 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
15 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
16 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
17 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
18 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
19 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
20 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 55    
ภาพกิจกรรม
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่๒๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๕๕
Big cleaning day
ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
ต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รับใบประกาศมาตรฐานงานสุขศึกษา รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สนอ.ตรวจเยี่ยม สอน.โคกแสง และ สอน.บ้านขาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบโล่ห์ อสม.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
มอบประกาศนียบัตรนักกรีฑาผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนวดี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
งานวันสงกรานต์ที่จวนผู้ว่า ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
งานวิ่งรวมโคตรสัมพันธ์ วันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕
สงกรานต์ สสจ. ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
อบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิ่งมินิมาราธอน วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
E-office

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1311-1313