ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์สมาคมพยาบาลดีเด่นปี2561 15 พ.ค. 61
2 ขอเชิญประชุมวิชาการ IC เร่ือง Evidence Update on Prevention of Hospital Associated infection 28 ก.พ. 61
3 ข้อมูลการลงทะเบียน PCC 30 ก.ย. 61
4 ตัวชี้วัดกองการพยาบาล ปี2561 31 ต.ค. 61
5 การให้รางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร 31 ก.ค. 60
6 การพิจารณาพยาบาลดีเด่นของสมาคม พยาบาลประจำปี 2560 26 เม.ย. 60
7 เอกสารประชุมพยาบาล 28 ก.พ. 60
8 ประกาศราชื่อพยาบาลดีเด่นและทันตดีเด่น๒๕๕๙ 31 ต.ค. 60
9 ประชุมสำนักการพยาบาลวันที่ 31-1ก.ย.59 โรงแรมเอเชีย 30 ต.ค. 59
10 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่องความท้าทาย พยาบาลยุคไทยแลนด์๔.๐ วันที่ ๑๐-๑๑ พ.ย.๕๙ โรงแรมเอชีย กรุงเทพ 31 ธ.ค. 59
11 เชิญประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและผู้แทนสภาการพยาบาลปี๒๕๕๙ ที่คณะพยาบาลขอนแก่น ๑-๒ก.ย.๒๕๕๙ 25 พ.ย. 59
12 เกณฑ์การคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 30 พ.ย. 59
13 ประชุมวิชาการประจำปีเรื่องสังคมสูงวัยพยาบาลร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ ๑๙ -๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙วพ.พระจอเกล้า 31 ส.ค. 59
14 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศและประเมินผลคุณภาพบริการพยาบาล จังหวัดสกลนคร 30 ส.ค. 59
15 ขอเชิญข้าราชการประชุมพยาบาล พยาบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สุราษฎร์ธานีวันที่24-26สค.59 14 ก.ย. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 30    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 31
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 32
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 33
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 34
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม

ผู้ประสานงาน QA Nurse
โทร.089-9409231

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑