ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์สมาคมพยาบาลดีเด่นปี2561 15 พ.ค. 61
2 ขอเชิญประชุมวิชาการ IC เร่ือง Evidence Update on Prevention of Hospital Associated infection 28 ก.พ. 61
3 ข้อมูลการลงทะเบียน PCC 30 ก.ย. 61
4 ตัวชี้วัดกองการพยาบาล ปี2561 31 ต.ค. 61
5 การให้รางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร 31 ก.ค. 60
6 การพิจารณาพยาบาลดีเด่นของสมาคม พยาบาลประจำปี 2560 26 เม.ย. 60
7 เอกสารประชุมพยาบาล 28 ก.พ. 60
8 ประกาศราชื่อพยาบาลดีเด่นและทันตดีเด่น๒๕๕๙ 31 ต.ค. 60
9 ประชุมสำนักการพยาบาลวันที่ 31-1ก.ย.59 โรงแรมเอเชีย 30 ต.ค. 59
10 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่องความท้าทาย พยาบาลยุคไทยแลนด์๔.๐ วันที่ ๑๐-๑๑ พ.ย.๕๙ โรงแรมเอชีย กรุงเทพ 31 ธ.ค. 59
11 เชิญประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและผู้แทนสภาการพยาบาลปี๒๕๕๙ ที่คณะพยาบาลขอนแก่น ๑-๒ก.ย.๒๕๕๙ 25 พ.ย. 59
12 เกณฑ์การคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 30 พ.ย. 59
13 ประชุมวิชาการประจำปีเรื่องสังคมสูงวัยพยาบาลร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ ๑๙ -๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙วพ.พระจอเกล้า 31 ส.ค. 59
14 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศและประเมินผลคุณภาพบริการพยาบาล จังหวัดสกลนคร 30 ส.ค. 59
15 ขอเชิญข้าราชการประชุมพยาบาล พยาบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สุราษฎร์ธานีวันที่24-26สค.59 14 ก.ย. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 30    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม

ผู้ประสานงาน QA Nurse
โทร.089-9409231

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑