สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม

ข้อมูลหน่วยงาน

สถานบริการในสังกัด

1. รพ.สต. บ้านวังยาง  
2. รพ.สต. บ้านโนนเรือ  
3. รพ.สต. บ้านภูเพ็ก   
4. รพ.สต. บ้านพอกน้อยพัฒนา 
5. รพ.สต. บ้านไฮ่  
6. รพ.สต. บ้านโคก  
7. รพ.สต. บ้านหนองผือ   
8. รพ.สต. บ้านผักคำภู   
9. รพ.สต. บ้านช้างมิ่งพัฒนา  
10. รพ.สต. บ้านหนองโดก  
11. รพ.สต. บ้านศรีวงศ์ทอง  
12. รพ.สต. บ้านบะฮีเหนือ   
13. รพ.สต. บ้านบัวใหญ่   
14. รพ.สต. บ้านนาขาม 

หน่วยงานภายในสสจ
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3571/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 29 ก.ย. 60
2 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ที่ 188/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 1 พ.ย. 60
3 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานงานสาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ 2561 7 พ.ย. 60
4 ผนวก ง (ผนวก ง 1-2) ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนวจ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวการโรงพยาบาลสกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ แนบท้ายคำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 4774/2560 4 ธ.ค. 60
5 คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3188/60 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (แก้ไขเพิมเติม ครั้งที่ 16) 31 ส.ค. 60
6 คำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 612/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลต้นแบบ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 31 ธ.ค. 63
7 คำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 602/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 28 ธ.ค. 62
8 คำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 589/60 เรื่องแต่งตั้งคณะการพัฒนาสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 28 ธ.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 ก.พ. 61
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2561 4 ก.พ. 61
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 28 ก.พ. 61
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (นักวิชาการสาธารณสุข) 28 ก.พ. 61
5 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 26 ม.ค. 61
6 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนไทย ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 26 ม.ค. 61
7 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) 30 ก.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านหนองผือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานบริการ รพ.สต.บ้านช้างมิ่งพัฒนา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ บริเวณจุดคัดกรองผู้ป่วย รพ.สต.บ้านหนองโดก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีตด้านหน้า OPD รพ.สต.บ้านหนองโดก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน รพ.บ้านโคก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
11 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ประจำเดือน ธันวาคม 2560 20 ธ.ค. 2560
12 สรุปการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561 20 ธ.ค. 2560
13 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ในรอบปีงบประมาณ 2561 20 ธ.ค. 2560
14 แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ปีงบประมาณ 2561 4 ธ.ค. 2560
15 สรุปการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560 6 ต.ค. 2560
16 กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 6 ต.ค. 2560
17 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ในรอบปีงบประมาณ 2560 6 ต.ค. 2560
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 26 ก.ย. 2560
19 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่องดาว 28 ธ.ค. 2562
ระเบียนที่ 1 - 19 / 19    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
1 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 17 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญส่งผลงานร่วมการประกวดมหกรรมแพทย์แผนไทยครั้งที่ 10 25 ธ.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สสอ.พรรณานิคม ครั้งที่ 1/2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 3 ต.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ธาดา
7 ธ.ค. 60 20:50

ธาดา
7 ธ.ค. 60 20:47

 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี ฉบับแก้ไขที่ 10  และ PA2561 

ธาดา
24 พ.ย. 60 10:04

 

ธาดา
23 พ.ย. 60 16:05

ธาดา
23 พ.ย. 60 16:04

 นายแสวง พิมพ์สมแดง
สาธารณสุขอำเภอ

  ยุทธศาสตร์สาธารณสุข และตัวชี้วัด
 เอกสาร คู่มือ ไ
ฟล์ งาน ICT
 เอกสาร คู่มือ ไฟล์ งาน ระบาดวิทยา
  แนวทาง คู่มือ การปฏิบัติงานทั่วไป
  เอกสารงานวิจัย/R2R
  เอกสารการสอน สื่อการสอน
  เอกสารงานผู้สูงอายุ และงาน COC
  Download โปรแกรมต่าง ๆ
  อกสารงานสุขภาพภาคประชาชน 
  แผนงาน/โครงการ 
  เอกสาร รพ.สต.ติดดาว   
  งานพัสดุ

 

งานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 
 

 

 

ผู้ดูแลระบบ 

 
นายธาดา  ศูนย์จันทร์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
(ด้านวิชาการ)

คู่มือ

Web link