สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม

ข้อมูลหน่วยงาน

สถานบริการในสังกัด

1. รพ.สต. บ้านวังยาง  
2. รพ.สต. บ้านโนนเรือ  
3. รพ.สต. บ้านภูเพ็ก   
4. รพ.สต. บ้านพอกน้อยพัฒนา 
5. รพ.สต. บ้านไฮ่  
6. รพ.สต. บ้านโคก  
7. รพ.สต. บ้านหนองผือ   
8. รพ.สต. บ้านผักคำภู   
9. รพ.สต. บ้านช้างมิ่งพัฒนา  
10. รพ.สต. บ้านหนองโดก  
11. รพ.สต. บ้านศรีวงศ์ทอง  
12. รพ.สต. บ้านบะฮีเหนือ   
13. รพ.สต. บ้านบัวใหญ่   
14. รพ.สต. บ้านนาขาม 

หน่วยงานภายในสสจ
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 สรุปผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2562 27 ก.พ. 62
2 รายงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1) 27 ก.พ. 62
3 รายงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.1) 31 ม.ค. 62
4 สรุปผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2562 27 ธ.ค. 61
5 รายงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) 27 ธ.ค. 61
6 บันทึกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ที่ สน 0232/ 595 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ จัดจ้าง และผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖0 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 3 ธ.ค. 61
7 รายงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) 30 พ.ย. 61
8 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 21 พ.ย. 61
9 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคมที่ 449 / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลาง ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างรวมถึงประกาศเผยแพร่เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 21 พ.ย. 61
10 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคมที่ 448 / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 21 พ.ย. 61
11 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคมที่ 447 / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา และประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 21 พ.ย. 61
12 มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 21 พ.ย. 61
13 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 19 พ.ย. 61
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 8 พ.ย. 61
15 หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0032/25509 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 8 พ.ย. 61
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 49    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 ก.พ. 61
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2561 4 ก.พ. 61
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 28 ก.พ. 61
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (นักวิชาการสาธารณสุข) 28 ก.พ. 61
5 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม เรื่องรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 26 ม.ค. 61
6 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนไทย ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 26 ม.ค. 61
7 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) 30 ก.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สสอ.พรรณานิคม ครั้งที่ 1/2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 3 ต.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญส่งผลงานร่วมการประกวดมหกรรมแพทย์แผนไทยครั้งที่ 10 25 ธ.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) 22 มิ.ย. 2561
2 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) 27 เม.ย. 2561
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านหนองผือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานบริการ รพ.สต.บ้านช้างมิ่งพัฒนา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ บริเวณจุดคัดกรองผู้ป่วย รพ.สต.บ้านหนองโดก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีตด้านหน้า OPD รพ.สต.บ้านหนองโดก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน รพ.บ้านโคก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2561
13 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560- ธันวาคม 2560) 20 ธ.ค. 2560
14 สรุปการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561 20 ธ.ค. 2560
15 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ในรอบปีงบประมาณ 2561 20 ธ.ค. 2560
16 แผนปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ปีงบประมาณ 2561 4 ธ.ค. 2560
17 สรุปการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560 6 ต.ค. 2560
18 กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 6 ต.ค. 2560
19 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ในรอบปีงบประมาณ 2560 6 ต.ค. 2560
20 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 26 ก.ย. 2560
21 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่องดาว 28 ธ.ค. 2562
ระเบียนที่ 1 - 21 / 21    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศเครื่องแบบพนักงานราชการ ชุดสีกากี 11 ก.ค. 61
2 ประกาศเครื่องแบบพนักงานราชการ ชุดสีกากี 11 ก.ค. 61
3 คู่มิอจัดซื้อจัดจ้าง โดบชมรม พัสดุ รพ. 29 มิ.ย. 62
4 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยควาร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น 5 ธ.ค. 60
5 แบบฟอร์มสรุปคะแนนติดดาว 61 17 เม.ย. 62
6 คู่มือ และเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ปี2561 25 ม.ค. 61
7 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ.2560 10 ม.ค. 61
8 เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 21 เม.ย. 60
9 ระเบียบกองทุนพัฒนาสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 9 ธ.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
1 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ต้นแบบแพทยสภา 17 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
จดหมายข่าว
     
จดหมายข่าว
ประกาศถึงวันที่
1 ฉบับที่ 9/2561 ประชุม ศปถ.อำเภอ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อมอบข้อมูล และมอบภารกิจงานความปลอดภัยทางถนน ให้ ศปถ.อปท. ทุกแห่ง 9 มี.ค. 61
2 ฉบับที่ 8/2561 กิจกรรมต่อนรับคณะก้อง ห้วยไร่ ตามโครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ 2 มี.ค. 61
3 ฉบับที่ 7/2561 งานทอดผ้าป่า ฯ โครงการสร้างสุขภาพสั่งสมบุญ ฯ 21 ก.พ. 61
4 ฉบับที่ 6/2561 กิจกรรม Kickoff โครงการสร้างสุขภาพสั่งสมบุญ ฯ พร้อมกัน 11 จุด ทุกตำบล 14 ก.พ. 61
5 ฉบับที่ 5/2561 ชมรมจริยธรรม ทำโรงทานที่วัดป่าอุดมสมพร ในงานผ้าป่าหางบประมาณสร้างโรงฉันน้ำ 10 ก.พ. 61
6 ฉบับที่ 4/2561 อำเภอพรรณานิคมประชุมเตรีบมความพร้อม โครงการสร้างสุขภาพสั่งสมบุญ ฯ 1 ก.พ. 61
7 ฉบับที่ 3/2561 หน่วย พอสว. ออกให้บริการที่ตำบลนาใน 25 ม.ค. 61
8 ฉบับที่ 2/2561 การประชุม ศปถ.อำเภอพรรณานิคม ครั้งที่ 1/2561 9 ม.ค. 61
9 ฉบับที่ 1/2561 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ถอดบทเรียนความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ของจังหวัด ที่อำเภอพรรณานิคม 2 ม.ค. 61
10 ฉบับที่ 12/2560 ประกาศภารกิจหลักตามกฎหมายของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 6 ธ.ค. 60
11 ฉบับที่ 11/2560 ประกาศเจตนารม ต้านทุจริต 5 ธ.ค. 60
12 ฉบับที่ 10/2560 ร่วมทำบุญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 60
13 ฉบับที่ 9/2560 การตรวจรับรองสถานบริการ รพ.สต.บ้านภูเพ็ก โดย สปสช. 17 พ.ย. 60
14 ฉบับที่ 8/2560 เปิดบัญชีกองทุนพัฒนางานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 15 พ.ย. 60
15 ฉบับที่ 7/2560 ปิดการฝึกอบรม อสม. หลักสูตรมาตรฐาน อำเภอพรรณานิคม และอำเภออากาศอำนวย 13 พ.ย. 60
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 17    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ธาดา
7 ธ.ค. 60 20:50

ธาดา
7 ธ.ค. 60 20:47
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 2 / 15    

 นายแสวง พิมพ์สมแดง
สาธารณสุขอำเภอ
สายด่วนผู้บริหาร 
 081 877 2605

 

  ยุทธศาสตร์ฯและตัวชี้วัด
 คู่มือไ
ฟล์งาน ICT
 คู่มือไฟล์งานระบาดวิทยา
 คู่มือการปฏิบัติงานทั่วไป
 งานวิจัย/R2R
 การสอนสื่อการสอน
 งานผู้สูงอายุและงาน COC
 Download โปรแกรมต่าง ๆ
 งานสุขภาพภาคประชาชน 
 แผนงาน/โครงการ 
  รพ.สต.ติดดาว   
 งานพัสดุ  
  งานอุบัติเหตุ และความปลอดภัยทางถนน
 แบบฟอร์มต่างๆ
 เอกสารชมรมสาธาณสุขเขต 8 

 

งานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 
 

 

 

ผู้ดูแลระบบ 

 
นายธาดา  ศูนย์จันทร์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

คู่มือ

Web link

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
Facebook : https://www.facebook.com/officemoph00496/   
E-mail : officemoph00496@gmail.com   โทร.042-779114  หรือ 042-779235