หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนฯ
วันนี้ (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยงานพัฒนายุธทศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานแผน ของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รวมถึงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอเข้าร่วมประชุม โดยมีนายพิชัย เพ็ชรยิ้ม ผู้เชี่ยวชาญงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๑ เป็นวิทยาการในการประชุม

วนิดา
30 ส.ค. 59 16:49

สสจ.สกลนครจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการเข้าถึงบริการผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสกลนคร
วันนี้ (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านระบาดวิทยา) เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการเข้าถึงบริการผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสกลนคร  ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคระบบ Fasttract ที่สำคัญ ๖ โรค โดยเฉพาะกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง  สร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข  ๑๖๖๙  เพื่อให้ผู้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึงบริการผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น โดยผู้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้น ๒๑๐ คน

วนิดา
30 ส.ค. 59 16:21

สสจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน EMS สกลนคร
วันนี้ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีการเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสกลนคร  ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๖ โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร โดยได้รับการสนันสนุนการจัดประชุมจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้บุคคลาการสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยงานของตนเองได้  โดยผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วยหัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนครทั้ง ๑๘ แห่ง

วนิดา
29 ส.ค. 59 14:17

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาล,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย ดูรายละเอียด ►►► click

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาตำแหน่งธุรการ ดูประกาศ ►►►   click

วนิดา
26 ส.ค. 59 10:40

สสจ.สกลนคร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมงาน "การประชุมการแลกเปลี่ยนรู้การทำงานภายใต้โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตลอดจนในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา" ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น โดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ขึ้นนำเสนอผลงาน The Best practice ตามมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล จังหวัดสกลนคร 
และ นพ.กิตตินาถ ติยะพิบูลไชยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้ขึ้นนำเสนอเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วย E-Book จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังได้รับประกาศเกียรติคุณ จาก นพ.โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผลงาน The Best practice โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีอีกด้วย

วนิดา
25 ส.ค. 59 11:59

สสจ.สกลนคร จัดพิธีลงนาม MOU การขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสมุนไพร “สกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช”
วันนี้ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ) เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานเมืองสมุนไพร “สกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช” จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแผนแม่บทแห่งชาติฯ ไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดสกลนคร จึงได้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาให้จังหวัดสกลนคร มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินการจัดการด้านสมุนไพร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ โดยใช้คำว่า “สกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช บนฐานรากประชารัฐ” หรือเมืองสมุนไพรสกลนคร และด้วยนโยบายจากอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้การสนับสนุน การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบถ้วนโดยอาศัยกลไกประชารัฐ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กล่าวคือ ให้มีการเพาะปลูกสมุนไพร การแปรรูป และการจัดจำหน่าย นำวัตถุดิบมาผลิตเป็นยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง มีความปลอดภัย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

วนิดา
23 ส.ค. 59 16:34

สสจ.สกลนคร ต้อนรับอธิบดีกรมควบคุมโรค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมกับสำนักเขตสุขภาพที่ ๘,โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ อุดรธานี ร่วมจัดประชุม การพัฒนาศักยภาพทีม SRRT เพื่อเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรณีเหมืองโปแตช จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็วของจังหวัดสกลนคร ให้มีการเตรียมการล่วงหน้า ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่ายังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหมืองโปแตชในพื้นที่จังหวัดสกลนครในปัจจุบันก็ตาม โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและให้นโยบาย

วนิดา
23 ส.ค. 59 10:31

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดูรายละเอียด ►►► CLICK

วนิดา
22 ส.ค. 59 15:06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
112
ระเบียนที่ 1 - 8 / 894    
ข่าวสารสุขภาพ

มาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

1.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) คือ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน ฝัง/กลบหลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน, กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรใช้คอกกั้นเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เช่น รถทับ ไฟฟ้าช็อต พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองทำกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว ซึ่งคอกกั้นเด็กสามารถทำได้เองง่าย เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี เป็นต้น, ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ, เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงชั่วขณะ ที่สำคัญเปลี่ยนความคิดว่าคอกกั้นเด็กคือที่ขังเด็ก เพราะเราไม่ได้นำเด็กไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลาน

2.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุมากกว่า 5 ปี) คือ“ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้ ลอยตัว สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ โดยการลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ช่วย, ชูชีพ สอนให้ประชาชนและเด็กรู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ไม่แกล้งจมน้ำ ไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ, ช่วยเหลือ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทร 1669, โยนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ที่ผูกเชือก, ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ), ปฐมพยาบาล สอนและฝึกปฏิบัติให้ประชาชนและเด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง โดยห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า แล้วกระแทกเพื่อเอาน้ำออก

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีการใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 4.2 ส่วนเด็กมีการใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 18.0 ซึ่งใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.0 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ หมดสติ ก็จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน้ำ ทำให้คนที่หมดสติไม่จมน้ำ แต่จะเทอะทะ และทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 3 มีนาคม 2559

วนิดา
8 มี.ค. 59 10:58

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา 

1. จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก

2. โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย เป็นแมลงนำโรค

3. มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4-7 วัน สั้นสุด 3 วัน และยาวสุด 12 วัน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

อ่านต่อ...

 

คมสันต์
28 ก.พ. 59 13:29

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 3 / 9    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
2 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
3 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
4 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
5 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
6 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และขั้นสูงรุ่นที่ 1 30 ก.ย. 59
7 เวทีวิชาก่ารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 31 ก.ค. 59
8 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 31 ก.ค. 59
9 จดหมายข่าวเลือกตั้งประจำเดือน พค.59 30 มิ.ย. 59
10 ขอสนับสนุนการแข่งขันโบลิ่งการกุศล 20 มิ.ย. 59
11 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 30 มิ.ย. 59
12 วารสารจัดหางาน 30 มิ.ย. 59
13 ข่าวประกันสังคม 30 มิ.ย. 59
14 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 31 ธ.ค. 60
15 จดหมายข่าวเลือกตั้ง เดือนเมษายน 31 พ.ค. 59
16 ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
17 ข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31 พ.ค. 59
18 ขั้นตอนการยื่นคำขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
19 ข่าว กศน. 30 พ.ค. 59
20 สรุปหลักการสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น 30 ธ.ค. 60
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 23    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารผลิตสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 30 ก.ย. 2559
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารผลิตสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2559
3 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ น้ำยาทดสอบ ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA๑c) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพร.สว่างแดนดิน 13 ก.ย. 2559
4 (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างโรงงานแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จำนวน ๑ หลัง 30 ก.ย. 2559
5 (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 30 ก.ย. 2559
6 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่อง Infusion pump จำนวน ๖ เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 2 ก.ย. 2559
7 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลางค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศ ตามแนวปฏิรูป สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 30 ก.ย. 2559
8 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 30 ก.ย. 2559
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 30 ก.ย. 2559
10 ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารห้องแพทย์แผนไทยและห้องทันตกรรม รพ.สต.หนองอาง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 30 ก.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
149
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1488    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 11 ราย 2 ก.ย. 2559
2 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ 30 ก.ย. 2559
3 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ 30 ก.ย. 2559
4 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป 30 ก.ย. 2559
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ก.ย. 2559
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 31 ส.ค. 2559
7 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 8 ก.ย. 2559
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 31 ส.ค. 2559
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย เลื่อนระดับ)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ 30 ก.ย. 2559
10 รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการที่ว่าง 23 ก.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
93
ระเบียนที่ 1 - 10 / 925    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดชุมชน 30 ธ.ค. 2559
2 เชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 25 พ.ย. 2559
3 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 4 25 พ.ย. 2559
4 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ 18 พ.ย. 2559
5 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 14 พ.ย. 2559
6 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 2559
7 ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง 11 พ.ย. 2559
8 การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ที่ประเทศอังกฤษ 8 พ.ย. 2559
9 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่1 29 ต.ค. 2559
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2559 28 ต.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
94
ระเบียนที่ 1 - 10 / 935    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 59
2 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 59
3 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 27 ส.ค. 59
4 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมฯ 26 ส.ค. 59
5 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานานชาติ 26 ส.ค. 59
6 ประชุมวิชาการ การเสนอผลงานจากงานประจำสู่งานวิจัยและพิธีมอบเข็มชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโสของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ 19 ส.ค. 59
7 ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประปี ๒๕๕๙ 19 ส.ค. 59
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 15 ส.ค. 59
9 ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมประชุมและขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด 10 ส.ค. 59
10 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ 31 ก.ค. 59
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 59    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมงาน "World Sepsis Day Thailand ๒๕๕๙ วันพิชิตติดเชื้อในกระแสเลือด" 13 ก.ย. 2559
2 ประชุมวิชาการ "ไตเสื่อม สมองเสื่อม บทบาทพยาบาลการจัดการรายกรณี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" 23 ก.ย. 2559
3 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 4 25 พ.ย. 2559
4 เชิญชวนแพทย์และผู้สนในเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น 28 ก.ย. 2559
5 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม 12 ก.ย. 2559
6 เชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 25 พ.ย. 2559
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ฯ 16 ก.ย. 2559
8 ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 30 ก.ย. 2559
9 ประชาสัมพันธ์การสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 16 ก.ย. 2559
10 เชิญชวนแพทย์และทีมและทีมสหสาขาวิชาชีพในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับทีมสหวิชาชีพ 15 ก.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
76
ระเบียนที่ 1 - 10 / 756    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
2 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
3 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
4 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น 31 ต.ค. 2558
5 การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 2558
6 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2557 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 31 มี.ค. 2557
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 30
1
 
- ผู้ดูแลระบบ
2
 
- การประเมิน FAI
- พัฒนาระบบข้อมูล
3
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมคณะทำงานตรวจ รพ.เอกชน
- คณะกรรมการเมืองสมุนไพร
4
 
- VDO Conference Thailand 4.0 โดย รมช.กระทรวงพาณิชย์
5
 
- ประชุมประจำเดือน
- VDO Conference การบริหารจัดการพฤติกรรมการขับขี่และยกระดับมาตรฐานการขับรถพยาบาลให้ปลอดภัย
- สืบสวนข้อเท็จจริง
- ประชุมรัฐธรรมนูญ
6
 
7
สัปดาห์ที่ 31
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลคำตากล้า
8
 
- ประชชมรมผู้สูงอายุ
- พัฒนาการศักยภาพผูัรับผิดชอบศูนย์พึ่งได้บันทึกรายงานลงโปรแกรม
- ประชุมคณะกรรมการสืบสวน
9
 
10
 
- มะเร็งท่อน้ำดี
11
 
- VDO Conference การใช้ยาในโรคที่พบบ่อยด้วยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยานอกบัญชียาหลัก
- แนวทางการตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ ประจำปี 2559
- web conference เพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 32
15
 
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายงานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
- ประชุมสอบข้อเท็จจริงละเมิด
- VDO Conference เตรียมความพร้อมพัฒนาการดำเนินงานด้านสารสนเทศ
- ประชุม สสอ.
16
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมการเตรียมการจัดประชุมสัญจรของ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริ
- การจัดการข้อมูลไข้เลือดออกในฐานข้อมูล
- เลือกตั้งกรรมการกองทุน พกส.
17
 
- ประชุมการเตรียมการจัดประชุมสัญจรของ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
18
 
- ประงานอนามัยแม่และเด็ก
19
 
- ประชุมสอบข้อเท็จจริงฯ
- VDO Conference การนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
20
 
21
สัปดาห์ที่ 33
22
 
- สอบคัดเลือก ผอ.รพ.กุสุมาลย์ ชำนาญการพิเศษและคัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย
- การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
- ประชุมจัดทำแผนปี 2560
- web conference งานสุขภาพภาคประชาชน
23
 
- ติดตามการดำเนินงาน CKD
- ประชุมพัฒนาคุณภาพทีม SRRT เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 8
- การจัดทำแผนงบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปี 2560 และประชุมเครือข่ายนักกายภาพจังหวัดสกลนคร
24
 
- ประชุมคัดเลือกพยาบาลดีเด่นระดับอำเภอ
25
 
- ประชุม admin เดือนสิงหาคม
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
- ประชุมงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
26
 
- สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
27
 
28
สัปดาห์ที่ 34
29
 
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 8/2559
- ประชุมเรื่องค่าป่วยการ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
- จัดทำแผนงานปี 2560
30
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจง แนวทางการประเมินร้านยาตามมาตรฐาน GPP
31
 
- ขอเชิญประชุมคณะทำงานตามโครงการเด็กไทยสายตาดี จ.สกลนคร
- VDO Conference MCH Board Strengthening
-
- ประชุมคณะกรรมการICS
1
 
2
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 59
- ประชุมเครือข่าย Lab
3
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑