หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 25 พ.ค. 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 31 พ.ค. 2562
3 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 23 พ.ค. 2562
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 24 พ.ค. 2562
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ 23 พ.ค. 2562
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบล สสจ.ยะลา 10 พ.ค. 2562
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สสจ.ยะลา 31 พ.ค. 2562
8 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน รพ.นางรอง สสจ.บุรีรัมย์ 15 พ.ค. 2562
9 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ให้มาดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 3 พ.ค. 2562
10 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ว่าง สสจ.ราชบุรี 31 พ.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
29
ระเบียนที่ 1 - 10 / 288    

สสจ.สกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู ก ระดับตำบล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รุ่นที่ ๒
วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู ก ระดับตำบล “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิดการสำรวจและจัดการความเสี่ยง (Sakonnakon Senser Model) และเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสามารถเป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดไปยังประชาชนให้ มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนอย่างยั่งยืน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน จากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ของอำเภอสว่างแดนดิน พังโคน วาริชภูมิ วานรนิวาส คำตากล้า บ้านม่วง อากาศอำนวย เจริญศิลป์ และโคกศรีสุพรรณ จำนวน ๑๐๐ คน ►►► ชมภาพ

วนิดา
22 พ.ค. 62 11:48

สสจ.สกลนคร ร่วมประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก
วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก  ร่วมกับทีมออกเยี่ยมเสริมพลังแม่และเด็ก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เพื่อรับฟังการนำเสนอ case มารดาตาย ทารกตาย  และรูปแบบการให้บริการในคลินิคฝากครรภ์ ห้องคลอด หลังคลอด การดูแลทารกแรกเกิด รูปแบบการดูแล การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ และหญิงคลอด ที่เชื่อมโยงระหว่าง โรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ผู้ร่วมประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กจากโรงพยาบาลทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน

วนิดา
22 พ.ค. 62 10:46

สสจ.สกลนคร จัดประชุมการพัฒนาระบบ Smart Hospital
วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการ ประชุมโครงการพัฒนาระบบ Smart Hospital ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกทั้งต่อผู้ให้และผู้มารับบริการ ผู้เข้าประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ Smart Hospital จากโรงพยาบาลทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน 

วนิดา
22 พ.ค. 62 10:34

สสจ.สกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู ก ระดับตำบล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รุ่นที่ ๑
วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้นายแพทย์ประจักร เหิกขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู ก ระดับตำบล “โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิดการสำรวจและจัดการความเสี่ยง (Sakonnakon Senser Model) และเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสามารถเป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดไปยังประชาชนให้ มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนอย่างยั่งยืน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน จากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ของอำเภอเมืองสกลนคร  กุสุมาลย์  กุดบาก  พรรณานิคม  นิคมน้ำอูน  ส่องดาว  เต่างอย  โพนนาแก้ว และ ภูพาน จำนวน ๑๐๐ คน

วนิดา
22 พ.ค. 62 10:24

สสจ.สกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและถอดบทเรียนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามและถอดบทเรียนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.๒๕๖๐  และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร  เพื่อป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชน ป้องกันเยาวชนไม่ให้เป็นนักสูบ  นักดื่มหน้าใหม่  เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สรรพสามิต ครู  ผู้สื่อข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. และภาคีเครือข่ายอื่น  รวมจำนวน ๑๐๐ คน  

วนิดา
22 พ.ค. 62 10:01

สสจ.สกลนครจัดประชุมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร
วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมประชุมการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมี ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
 ►►► ชมภาพ 

วนิดา
21 พ.ค. 62 13:33

สสจ.สกลนคร จัดอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรข้าราชการที่ดี"
วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการเปิดการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" เขตสุขภาพที่ ๘  ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องราชาวดี โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  
ระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการใหม่ ให้รู้ระเบียบแบบแผนของข้าราชการ  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี  มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับทีมสหวิชาชีพ  โดยมีข้าราชการใหม่จากเขตสุขภาพที่ ๘  เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๐๖ คน กำหนดการอบรม ►►► ชมภาพ

วนิดา
21 พ.ค. 62 13:05

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี
วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายสถิตย์  วรรณขาม หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ลานรวมใจไทสกล เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของพระยาประจันตประเทศธานี  อดีตเจ้าเมืองสกลนครคนแรก  และเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาประจันตประเทศธานี  "คนดี  ศรีสกลนคร"  ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองให้จังหวัดสกลนครมีความเจริญรุ่งเรือง  มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ►►► ชมภาพ 

วนิดา
21 พ.ค. 62 13:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
204
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1627    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
14 พ.ค. 62 08:59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 1 / 20    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่5/2562 31 พ.ค. 62
2 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่4/2562 31 พ.ค. 62
3 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่3/2562 31 พ.ค. 62
4 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่2/2562 30 เม.ย. 62
5 วาสาร สารศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 31 มี.ค. 62
6 ขอเชิญร่วมมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1-4 15 มี.ค. 62
7 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยด้านจริยธรรมด้านการพยาบาล 31 มี.ค. 62
8 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน 30 มิ.ย. 62
9 รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย 28 ก.พ. 62
10 ปัญหาสุขภาพจากการเที่ยวถ้ำ 31 ธ.ค. 61
11 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
12 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
13 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
14 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
15 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
16 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
17 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
18 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
19 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
20 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 55    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 27 พ.ค. 2562
2 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 27 พ.ค. 2562
3 เผยแพร่แผนเงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2562
4 เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสติ๊กเกอร์เทอร์มอล จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 พ.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยงบประมาณจากกรมควบคุมโรค งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 21 มิ.ย. 2562
7 เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 17 มิ.ย. 2562
8 เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 17 มิ.ย. 2562
9 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 27 พ.ค. 2562
10 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (cilostazol 100 mg prolongedrelease capsule, hard, 1 capsule, rebamipide 100 mg film-coated tablet, 1 tablet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ก.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
508
ระเบียนที่ 1 - 10 / 5079    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
2 หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามเอกสารที่แนบ) 1 ม.ค. 2563
3 มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 2562
4 การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 2562
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ หลักสูตร 31 ธ.ค. 2562
6 หลักสูตรอบรม ๑๐ หลักสูตร (ตามเอกสารแนบ) 31 ธ.ค. 2562
7 หลักสูตรอบรม(ตามเอกสารแนบ) 31 ธ.ค. 2562
8 หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิกแขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่๓ 20 ธ.ค. 2562
9 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 2562
10 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่๓๐ 29 พ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
218
ระเบียนที่ 1 - 10 / 2173    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
7 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award ๑๐๑๘ 28 ก.ย. 61
8 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "" 31 ส.ค. 61
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิมธิภาพ" 31 ก.ค. 61
10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ปี๒๕๖๑ 31 ก.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การทำจิตบำบัดพื้นฐานตามแนวซาเทียร์โมเดล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 1 ส.ค. 2562
2 ประชุมวิชาการและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี ๒๕๖๒ 15 พ.ค. 2562
3 โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่๘ 28 มิ.ย. 2562
4 ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครและเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะรุ่นที่๒ 31 พ.ค. 2562
5 การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่๘ 10 มิ.ย. 2562
6 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่๙) 1 ก.ค. 2562
7 แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๒ 10 ก.ย. 2562
8 การทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์ให้กับแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 30 เม.ย. 2562
9 ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 พ.ค. 2562
10 ก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 24 พ.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
139
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1384    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
- ประชุม R2R
- ประชุมพัฒนาระบบ Smart Hospital
- ประชุมมาตรฐาน IC รพ.สต.ติดดาว
- ประชุมแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน
30
 
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาระบบคิว (Smart Hospital) ครั้งที่ 4/2562
- ประชุม คปสจ. ประจำเดือนเมษายน 2562
- ประชุม R2R
- ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
- VDO Conference การประเมินรับรองสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 8
1
 
- ประชุม R2R
- ประชุมพัฒนาระบบ Smart Hospital
- ประชุมพัฒนาระบบ Smart Hospital
2
 
- VDO Conference แนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ปี 2562
- ประชุมพัฒนาระบบ Smart Hospital
- ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562
- การเตรียมการเรื่องการปฐมพยาบาล การจัดหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562
- ประชุม R2R
3
 
- ประชุมเเนวทางการจัดการขยะติดเชื้อจังหวัดสกลนคร
- ประชุมพัฒนาระบบ Smart Hospital
- ประชุมพัฒนาระบบ Smart Hospital
- VDO Conference รับฟังแนวทางการดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4
 
5
สัปดาห์ที่ 18
6
 
7
 
- ประชุมพัฒนาระบบ Smart Hospital
- VDO Conference วิธีการตรวจ วินิจฉัยกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ (กรณีศึกษา)
- รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา
8
 
- VDO Conference ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ 1/62
- ประชุมพัฒนาระบบ Smart Hospital
- ประชุมคณะอนุกรรมการเภสัชกรรมปฐมภูมิ
- ขอเชิญประชุมตำรับยาหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
- รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา
9
 
10
 
- VDO Conference ชี้แจงการอบรม หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพ
- ประชุมถอดบทเรียนการนวดพื้นบ้าน
- รับสนมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา
- ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาพิเษกเพื่อดูแลและให้บริการประชาชน
- VDO conference ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาพิเษกเพื่อดูแลและให้บริการประชาชน
- การประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานที่ นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ได้รับมอบหมาย จากผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
11
 
12
สัปดาห์ที่ 19
13
 
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุมชี้แจงการเบิกเงินงบประมาณยาเสพติด ประจำปี 2562
- ประชุมพัฒนาระบบ Smart Hospital
- ประชุมเก็บข้อมูลประชาชนอายุไม่เกิน 15 ปี
- ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาพิเษกเพื่อดูแลและให้บริการประชาชน
14
 
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- อบรมความรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิจังหวัดสกลนคร
- ประชุมแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน
- ประชุม service plan
15
 
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- การประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่4/62
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลฯ
- ประชุม E-meeting ร่วมกับ คปสอ.
- VDO Conference โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลายลดไข้เลือดออก
16
 
- VDO Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ งานเภสัชกรรม (พบส.เภสัชกรรม) จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖2
- พิจารณางบค่าเสื่อม ปี 2563
17
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมทักษะการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่
- ประชุมพิจารณางบค่าเสื่อม
18
 
19
สัปดาห์ที่ 20
20
 
21
 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ก ระดับตำบล
- VDO Conference การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562
- ประชุมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ Smart Hospital
22
 
- ประชุมปิดบัญชี
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ก ระดับตำบล
- ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
- ประชุมหารือการปรับปรุงห้องและครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้บริการแพทย์แผนไทย และบริการทันตกรรม ใน สสจ.สกลนคร
23
 
- ประชุมสามัญประจำปี ชมรมข้าราชการบำนาญ
- ประชุมปิดบัญชี
- ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงจังหวัดในระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOC)
- VDO Conference MOPH CIO Conference ครั้งที่ 8/2562
24
 
- ประชุมปิดบัญชี
- ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงจังหวัดในระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOC)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รพศ. รพท. รพช.
- นำเสนอผลงานเพื่อประเมินเลื่อนตำแหน่ง
- ประชุมหัวหน้าห้องคลอดโรงพยาบาลทุกแห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
25
 
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
- ประชุมปิดบัญชี
- การประเมินการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ D-RTI
- การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562
- VDO Conference ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2562 ตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
- ประชุมเครือข่ายสกลนครเมืองน่าอยู่
- ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บรรจุตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
- ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บรรจุตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
28
 
- การประเมินการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ D-RTI
- ติดตามผลการดำเนินงานวัณโรค DOT MEETING
29
 
- ประชุมสามัญ ชมรมข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2562
- อบรมบุคลกรก่อนประจำการ
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
30
 
- VDO Conference พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
- ประชุม คปสจ.
31
 
- รายงานตัวพยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ จำนวน 83 อัตรา
- ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
1
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร