รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันปิยมหาราช
วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แทนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราช พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) พร้อมกล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ มีนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

วนิดา
23 ต.ค. 57 11:14

สกลนครจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี ๒๕๕๗
    
วันนี้ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)สระพังทอง มีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นผู้กล่าวรายงาน
     เนื่องในวโรกาสวันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐของพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ทรงสร้างเสริมพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือชื่อย่อว่า "พอ.สว." ขึ้น  เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนในการดูแลรักษาประชาชนในหมู่บ้านห่างไกลและทุรกันดาร ทรงรับสมาคมและมูลนิธิต่างๆอยู่ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ อันเป็นประโยชน์อเนกประการแก่ประชาชนและประเทศชาติ ทั้งการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  พระองค์ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าในการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ”“วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ”  “วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ”และ “วันอาสาสมัครไทย” ซึ่งวันนี้มีกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติแล้วยังมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านการพยาบาล  ด้านการทันตสาธารณสุข  และด้านการสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๕๗  รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๑๖ ราย

วนิดา
21 ต.ค. 57 10:48

สสจ.สกลนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
สสจ.สกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งแพทย์แผนไทย เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จำนวน ๒๒ อัตรา รายละเอียด
►►► CLICK

วนิดา
20 ต.ค. 57 12:52

สกลนครจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนครได้จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกาญจนบารมี  กรมอนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีความรู้  ได้รับการสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  และได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม  เพื่อลดการป่วยและตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม มีนายพัณณ์เดช  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีประธานมูลนิธิกาญจนบารมี ดร.นพ.สมยศ  ดีรัศมี และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเปิดโครงการ ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วนิดา
15 ต.ค. 57 15:40

ประกาศ
กำหนดการคัดเลือบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ ,หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ชำนาญงาน และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูประกาศที่นี่
 ►►► CLICK

วนิดา
2 ต.ค. 57 14:43

เชิญตรวจมะเร็งเต้านมฟรี
เชิญร่วมงานและตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง อำเภอเมือง สกลนคร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย

วนิดา
1 ต.ค. 57 15:01

 สสจ.สกลนคร ร่วมงาน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันนี้ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๗.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ณ มณฑลพิธี หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมรัฐพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

วนิดา
1 ต.ค. 57 10:23

สสจ.สกลนคร จัดประชุมผู้บริหารสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่ ๙
วันนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มี นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  และนอกจากนี้ยังมอบโล่รางวัลการประเมินคุณภาพบัญชี แก่หน่วยบริการที่ผ่านการประเมินระดับ A ได้แก่ รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร, รพ.โพนนาแก้ว,รพ.วานรนิวาส,รพร.สว่างแดนดิน และ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ,มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ ได้แก่ นายบุญทัน  นามศรี และ นายยรรยง  ไชยหาวงศ์ จาก รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร , นายผอง  จันทะลุน และ นายชวลิต  งอยหล้า จาก รพ.เต่างอย ,มอบโล่รางวัล และเงินรางวัลแก่ตำบลจัดการดีเด่นระดับเขต แก่ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ ,มอบเครื่องทำลายปลายเข็มฉีดยาแก่โรงพยาบาลทั้ง ๑๘ อำเภอ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนางานสาธารณสุขระดับอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กับโรงพยาบาล และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครทั้ง ๑๘ อำเภอ 

วนิดา
30 ก.ย. 57 14:44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
71
ระเบียนที่ 1 - 8 / 564    
ข่าวสารสุขภาพ


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ขับรถเร็ว ยิ่งซิ่ง...ยิ่งสูญเสีย
เกินกำหนดจับปรับทันที ไม่เกิน 500 บาท

    ความเร็วกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร

 • ความเร็ว 60 กม./ ชม.  แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 14 เมตร หรือตึก 5 ชั้น 
• ความเร็ว 80 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 25 เมตร หรือตึก 8 ชั้น
 • ความเร็ว 100 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 39 เมตร หรือตึก 13 ชั้น
 • ความเร็ว 120 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 56 เมตร หรือตึก 19 ชั้น

   จะมีใครรอดบ้างนะ ถ้าตกตึก 19 ชั้น  ขับเร็ว + ปฏิกิริยาตอบสนองต่ำ ( ดื่ม,ง่วง,โทร ) = ชีวิตสั้น  
   มนุษย์ใช้เวลา  0.75 วินาที  ก่อนจะเบรกรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระยะเวลาที่เสียไปนี้เรียกว่า “ ระยะเวลาของปฏิกิริยาตอบสนอง ”  จะแปรผันตามบุคคล  ความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองที่เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือ มึนเมาจากฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์จะทำให้ประสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไป 

  “ลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยง”

 เหยียบเบรคที่ความเร็วต่างกัน   รถจะจอดสนิทได้ต้องใช้ระยะทางต่างกัน                

• 20 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง  9  ม.  • 30 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 14 ม.
 •40 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 22 ม. • 50 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 32 ม. 
• 60 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 44 ม.  • 70 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 58 ม.
 •80 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 76 ม.  • 90 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 93 ม.
• 100 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 112 ม.  

   ถ้าคุณขับรถซิ่ง               หากรถวิ่งในความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความผิดตามกฎหมาย ม.67  ต้องถูกปรับไม่เกิน 200 -500 บาท    โดยกำหนดความเร็วของรถต่างๆ ดังนี้

ประเภทของรถ

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ+น้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กก. ขึ้นไป

  • รถโดยสาร

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

  • รถลากจูง

  • รถพ่วงรถยนต์บรรทุก

  • รถสามล้อ

60 กม. / ชั่วโมง

45 กม. / ชั่วโมง

  • รถยนต์เก๋ง

  • รถจักรยานยนต์

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:41

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46

 โรคมือ เท้า และปาก

             เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ส่วนใหญ่มักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น อ่านต่อ...
คมสันต์
24 ก.ค. 55 11:32
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
user.office_id
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ต.ค. 2557
2 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ 27 ต.ค. 2557
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 21 ต.ค. 2557
4 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 17 ต.ค. 2557
5 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบท่อจ่ายแก๊สสูญญากาศทางการแพทย์ตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 21 ต.ค. 2557
6 โรงพยาบาลกุดบาก ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ณ โรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร 20 ต.ค. 2557
7 ประกาศ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา (ชุดที่ 14)สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 7 ต.ค. 2557
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสร้างทางเชื่อมอาคาร ณ รพร.สว่างแดนดิน 30 ต.ค. 2557
9 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 3 ต.ค. 2557
10 ประกาศคณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 10) 26 ก.ย. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
77
ระเบียนที่ 1 - 10 / 762    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 22 อัตรา 27 ต.ค. 57
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งรับชำนาญการพิเศษกรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหลและตำแหน่งว่าง 16 ต.ค. 57
3 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ 10 ต.ค. 57
4 ประกาศรับคัดเลือกให้รักษาการแในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง 10 ต.ค. 57
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ 14 ต.ค. 57
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 30 ต.ค. 57
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งใไห้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 31 ต.ค. 57
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 30 ก.ย. 57
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)ระดับเชี่ยวชาญ 30 ก.ย. 57
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ 30 ก.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
40
ระเบียนที่ 1 - 10 / 392    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ 28 มิ.ย. 58
2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ 27 ก.พ. 58
3 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครื่องมือในการพัฒนาระบบคุณภาพ 30 ม.ค. 58
4 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๘๑ 22 ม.ค. 58
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)ประจำปีการศึกษา 2557 5 ม.ค. 58
6 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ธ.ค. 57
7 ขิเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ 31 ธ.ค. 57
8 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 19 ธ.ค. 57
9 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย (Contemporary Management in Midwifery) 3 ธ.ค. 57
10 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2 ธ.ค. 57
11 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1 ธ.ค. 57
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกลางปี 2557 1 ธ.ค. 57
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 30 พ.ย. 57
14 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 28 พ.ย. 57
15 ขอเชิญท่านและพยาบาลในหน่วยงาน/ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา 28 พ.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
22
ระเบียนที่ 1 - 15 / 326    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ก.พ.) 26 พ.ย. 57
2 ขอเชิญประชุมวิชาการ 16 พ.ย. 57
3 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"สรุปบทเรียนความพร้อมบุคลากรด้านสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน" 21 ต.ค. 57
4 แจ้งรายชื่อผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 13 พ.ย. 57
5 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 28 พ.ย. 57
6 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข 7 พ.ย. 57
7 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ 28 มิ.ย. 58
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 21 ต.ค. 57
9 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นในชนบท 22 ต.ค. 57
10 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 15 พ.ย. 57
11 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๘๑ 22 ม.ค. 58
12 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด 6 ต.ค. 57
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 30 พ.ย. 57
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกลางปี 2557 1 ธ.ค. 57
15 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง "พิษวิทยาและยาด้านพิษร่วมสมัย" 10 ต.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 15 / 290    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 39
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
29
 
- ประชุมเตรียมรับ "อีโบลา" เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมอดิศร์ ใจดี สหกรณ์ฯ
- ประชุมศูนย์ฉุกเฉินระดับอำเภอ
- ประชุมพิจารณาความดีความชอบ พกส. ลูกจ้างชั่วคราว
30
 
- ประชุมศูนย์ฉุกเฉินระดับอำเภอ
- พิจารณามาตรา 41
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2557
1
 
- ประชุมงาน IC รพ.สต.(วันแรก) ห้องประชุม 1 สสจ.สน.
- ประชุม พ.ชีพ รพ.สต.
- พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุข
2
 
- ประชุมงาน IC ใน รพ.สต.(วันที่สอง=สุดท้าย)ห้องประชุม 1 สสจ.สน.
- ประชุม พ.ชีพ รพ.สต.
3
 
- ประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลทุกแห่ง
- ประชุมคณะทำงานแพทย์แผนไทย
4
 
5
สัปดาห์ที่ 40
6
 
- ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
- เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคฯและน้ำแข็งบริโภค ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
- ประชุมการนำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
- คัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย
- ประชุมE-meeting ร่วมกับเขต 8
7
 
- เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคฯและน้ำแข็งบริโภค ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Conference หารือ "ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ..... ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
8
 
- เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคฯและน้ำแข็งบริโภค ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
- ประชุมจัดทำแผนปี 58
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น ปี57
9
 
- ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันพยาบาลฯ
- เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคฯและน้ำแข็งบริโภค ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
10
 
- เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคฯและน้ำแข็งบริโภค ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
- การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น ปี57
11
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
- เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคฯและน้ำแข็งบริโภค ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
12
สัปดาห์ที่ 41
- เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคฯและน้ำแข็งบริโภค ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
13
 
- ประเมินอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น 3 อำเภอ (เต่างอย, โพนนาแก้ว, โคกศรีสุพรรณ) ณ ห้องประชุม รพ.โคกศรีสุพรรณ
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาสุขภาพแผนงานสนับสนุน
- ประชุมคณะทำงานจิตเวช
14
 
- ประเมินอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น 2 อำเภอ (อากาศอำนวย,วานรนิวาส) ณ ห้องประชุม รพ.วานรนิวาส
- VDO Conferece ชี้แจงบทบาทภารกิจของกลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ประชุม ผช.สสอ.
- ประชุมเตรียมรับเสด็จ
15
 
- ประเมินอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น 3 อำเภอ (เจริญศิลป์,บ้านม่วง,สว่างแดนดิน) ณ ห้องประชุม รพร.สว่างแดนดิน
- ประชุมคณะทำงานจัดทำแผน ปี 58 กลุ่มวัยทำงาน
- ประชุมจัดทำแผน ปี 58 คณะทำงานกลุ่มวัยเรียน
16
 
- ประเมินอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น 3 อำเภอ (วาริชภูมิ,นิคมน้ำอูน,ส่องดาว) ณ ห้องประชุม รพ.วาริชภูมิ
- ประชุมคณะกรรมการ พบส. เภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
- ผู้ดูแลระดับอำเภอ
17
 
- ประเมินอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้น 2 อำเภอ (พังโคน,พรรณานิคม) ณ ห้องประชุม รพ.พังโคน
- การพัฒนา CMI
- ประชุมคณะทำงานแผน ปี 58 กลุ่มวัยทำงาน
- ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ e-Book
18
 
19
สัปดาห์ที่ 42
20
 
- ตรวจเยี่ยมงาน สช.
- VDO Conferenc ทารกแรกเกิด Service achievemen plan เครือข่าย บริการสุขภาพที่ 8
- VOD conference งานพัฒน์ฯ
- ประชุมแผนกลุ่มวัยรุ่น
21
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Conference ร่างพัฒนาบริการสุขภาพ สาขามะเร็งเต้านมและสาขาจักษุ
22
 
- ประชุมชี้แจงแผน service plan
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร
- vdo conference ประชุมชี้แจงดัชนีชี้วัดงานสุขภาพช่องปากปี 2558
23
 
24
 
25
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด ที่ทำการเทศบาลตำบลตองโขบ
- dddddddddddddd
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
- ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการออกกำลังกายของสกลนคร ปีงบประมาณ 2558และเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬ
- ประชุมคณะทำงานพันาระบบบริการสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี
29
 
- การบรรยาย กองทุน กบข.
- ประชุมหัวหน้างานบริหารของโรงพยาบาล
30
 
- มาตรา 41
31
 
1
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง


Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑