หน่วยงานภายในสสจ

 บริหารทั่วไป
    - การเงิน
    - พัสดุ
    - ธุรการ
    - หมวดยานพาหนะ
 ประกันสุขภาพ
   - แรงงานต่างด้าวฯ
 อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 แพทย์แผนไทย
 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   
- งานบริหารเวชภัณฑ์
   - เรื่องร้องเรียน
 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ.
   - แผนงาน
   - ห้องประชุม
   - GIS
   - R2R
   - ICT
   - E-Conference
   - DWARD
   - iReport club
   - JHCISสกลนคร
   - Hosxpสกลนคร
 นิติการ
 ทรัพยากรบุคคล
    - รายงานผลการประชุม/อบรม
 ควบคุมโรค
   - ระบาดวิทยา
   - EMS
   - เอดส์และวัณโรค
   - โรคติดต่อทั่วไป
 ทันตสาธารณสุข
 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 ส่งเสริมสุขภาพ
   - PMQA
   - สุขภาพภาคประชาชน
   - งานสุขภาพจิต
   - งานผู้พิการ
   - งานออกกำลังกาย
   - โรคไม่ติดต่อ
   - งานอนามัยแม่และเด็ก
   - หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
   - งานมะเร็งและกองทุนด้านมาลาเรีย
 สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน
   ๑. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (จพ.สาธารณสุข) ระดับอาวุโส ดูรายละเอียดที่นี่ ►►►  CLICK
   ๒. การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา ดูรายละเอียดที่นี่ ►►► CLICK

วนิดา
1 ธ.ค. 58 14:57

นพ.สสจ.สกลนคร เป็นประธานในการประชุม
วันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ประกอบด้วย
     ๑. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสานึกไทยไม่โกง ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครกับผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
     ๒.
แสดงความยินดีและต้อนรับผู้บริหารใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
          ๒.๑
ต้อนรับผู้บริหารใหม่ ได้แก่ นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
          ๒.๒ แสดงความยินดี เลื่อนระดับชำนาญการพิเศษได้แก่
                
๑. นายกิตติศักดิ์ ไท้ทอง
                
๒. นายเพชรทวี นวลมณี 
          ๒.๓
แสดงความยินดีและต้อนรับผู้บริหารใหม่
                
๑. นพ.พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า
                
๒. นพ.ตฤณพงศ์ ธีรพงธ์ธนสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว
                
๓. นพ.วิศรุต เพชรคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย
                
๔. นายพูลธวรรธน์ ภัทรธารงกุล สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 
     ๓
. มอบเกียรติบัตร แก่อำเภอโคกศรีสุพรรณ ได้นำร่องจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นทางการ Care giver หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ ๖ ครบทุกตำบล รวม ๒๖ คน และกรมอนามัยได้ประเมินความรู้/ทัศคติ/การฝึกปฎิบัติ ตามหลักสูตร ผ่านตามเกณฑ์ ๑๐๐ % โดย นพ.มานพ  ฉลาดธัญญกิจ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ  เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร

 

วนิดา
30 พ.ย. 58 16:41

 กฐิน สสจ.สกลนคร ประจำปี ๒๕๕๘
วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำโดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และภริยา พร้อมด้วย นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ,นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างาน  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุกแห่ง และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดศรีคูณไชย  บ้านนาสีนวล  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องสืบไป  

วนิดา
24 พ.ย. 58 15:34

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
- ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
งานธุรการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2558 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ธิดารัตน์
20 พ.ย. 58 14:00

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
งานธุรการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2558 ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดรายละเอียด

วนิดา
19 พ.ย. 58 10:21

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง 
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   จำนวน 410 ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   จำนวน 804 ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)  จำนวน 77 ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)  จำนวน 507 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://moph.job.thai.com
ตั้งแต่วันที่ 18  พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม  2558  ตลอด 24  ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่
 

วนิดา
18 พ.ย. 58 16:15

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโครงการเพื่อการขอรับจัดสรรงบประมาณ” ซึ่งบรรยาย โดย นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เขต ๑๑  ในวันที่ ๑๒ และ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยจัดเป็น ๒ รุ่น ผู้เข้าอบรม คือผู้นำทางการพยาบาล ทั้ง ๑๒ งาน ทั้ง ๑๘ อำเภอ ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อาคารวิเคราะห์วิจัยชั้น ๔ ห้องภูพานหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำทางการพยาบาและที่เกี่ยวข้องในการเขียนโครงการ สามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้องชัดเจน สามารถวัด และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วนิดา
16 พ.ย. 58 14:24

รับย้ายข้าราชการ

รพ.เต่างอย รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

คมสันต์
16 พ.ย. 58 13:37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
92
ระเบียนที่ 1 - 8 / 736    
ข่าวสารสุขภาพ

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28

อย.แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วงเทศกาลตรุษจีน 

อย. แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ และเลือกซื้อจาก สถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือน ! ผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนำไปบริโภค เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ส้ม เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธิดารัตน์
12 ก.พ. 58 13:28

เฝ้าระวังอีสุกอีใสในหน้าหนาว...!!!

สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีสุกอีใสช่วงหน้าหนาว แนะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6087ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...          

ธิดารัตน์
8 ม.ค. 58 10:52


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 7    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก สำหรับออกหน่วย จำนวน 4 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 16 ธ.ค. 2558
2 รายงานผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ติดตั้งระบบไปป์ไลน์ตึกผ่าตัด โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2558
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ตึกผ่าตัด โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2558
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธ.ค. 2558
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2559 30 ก.ย. 2559
6 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธ.ค. 2558
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเช่าเครื่องสลายนิ่ว รพ. สกลนคร (ระบบขัดข้อง วันที่ 27 พ.ย. 58) 31 ธ.ค. 2558
8 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2558
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ไฟผ่าตัดชนิดยึดติดกับศรีษะและแว่นขยายพร้อมอุปกรณ์ (Surgical headlight and Surgical loupese) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธ.ค. 2558
10 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
93
ระเบียนที่ 1 - 10 / 929    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้ายข้าราชการ 15 ม.ค. 59
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ 7 ธ.ค. 58
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 3 ตำแหน่ง 11 ธ.ค. 58
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการวิจัย 25 พ.ย. 58
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 30 พ.ย. 58
6 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 30 ธ.ค. 58
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(รับย้าย/รับโอน)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 4 อัตรา 17 ธ.ค. 58
8 รับย้าย รับโอนข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏฺบัติงาน/ชำนาญงาน 25 พ.ย. 58
9 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3 ธ.ค. 58
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) 30 พ.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
68
ระเบียนที่ 1 - 10 / 676    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่1 29 ต.ค. 59
2 เชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ 27 ต.ค. 59
3 เชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 14 17 ต.ค. 59
4 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 12 ก.พ. 59
5 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ 5 ก.พ. 59
6 ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่ (DIFA TES) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 31 ม.ค. 59
7 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 29 ม.ค. 59
8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารความมั่นคง" 27 ม.ค. 59
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ 12 ม.ค. 59
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ๘๐ ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 8 ม.ค. 59
11 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 8 ม.ค. 59
12 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 58
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 31 ธ.ค. 58
14 การอบรมระยะสั้นประจำปี 2559 31 ธ.ค. 58
15 เชิญประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 31 ธ.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
45
ระเบียนที่ 1 - 15 / 665    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 8 ม.ค. 59
2 เชิญประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 31 ธ.ค. 58
3 การอบรมระยะสั้นประจำปี 2559 31 ธ.ค. 58
4 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 30 พ.ย. 58
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความฯ 30 พ.ย. 58
6 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 29 ม.ค. 59
7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารความมั่นคง" 27 ม.ค. 59
8 ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น 560 ชั่วโมง สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชนแบบบูรณาการ 30 พ.ย. 58
9 เชิญประชุมวิชาการการดูแลผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า 30 พ.ย. 58
10 เชิญประชุมฟื้นฟุวิชาการประจำปี 30 พ.ย. 58
11 ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่ (DIFA TES) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 31 ม.ค. 59
12 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ 5 ก.พ. 59
13 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 12 ก.พ. 59
14 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 20 ธ.ค. 58
15 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ถอดบทเรียนคดีทางการแพทย์" 27 พ.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
38
ระเบียนที่ 1 - 15 / 562    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข (กวป)
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
- ประชุม สสอ.
1
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมคณะทำงานกลุ่มวัยเรียน
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
2
 
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
- การฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ฯ
3
 
- ประชุมคณะทำงานกลุ่มวัยเรียน
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
- บันทึกทางการพยาบาล
- ประชุมงาน คร.
- ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ครั้งที่ 25 ปี2558
4
 
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
- ประชุมประจำเดือน สสอ.เมือง
- VDO Conference การอบรมการบันทึกข้อมูลช่วงเทศกาล
- ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดปีงบประมาณ 2559
- การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติ
- สอบคัดเลือกเจ้าพนักงานสาธารณสุข (อาวุโส)
- ประชุมพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 10/2559
5
 
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
6
สัปดาห์ที่ 49
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
7
 
- เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
8
 
- นำเสนอวิชาการ สสอ.เมือง
- เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
9
 
- นำเสนอวิชาการ สสอ.เมือง
- คณะกรรมการบริหารโครงการ R2R
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 50
14
 
- ประชุมคณะทำงานกลุ่มวัยเรียน
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2557
15
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น
16
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร 1/2559
- จัดซื้อยา (ITA)
17
 
- ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวะด
- ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวะด
- ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวะด
- ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวะด
- ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวะด
- ประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวะด
- VDO Conference หัตถการสำหรับอาการลมตะกัง
18
 
- ประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด
- ประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด
- ประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด
- ประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด
- ประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด
- ประกวด อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด
19
 
20
สัปดาห์ที่ 51
21
 
22
 
23
 
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ จังหวัดสกลนคร (Thai Dental Safety Goals)
24
 
- สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
- สบส. เขต 8 ประชุมผู้รับผิดชอบงาน สช./สุขศึกษา/คุณภาพ/วิศวะกรรมการแพทย์
25
 
- ประชุมผู้รับผิดชอบการดำเนินการทางวินัย
26
 
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลตัวชี้วัด QOF ประจำเดือน
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

 แผนบริหารความต่อเนื่อง
หอเกียรติยศ (ทดสอบ)

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

มอบหมายงาน

งานที่เกี่ยวข้อง

 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ

ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑