หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร จัดอบรมข้าราชการใหม่
วันนี้ (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการเปิดการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อพัฒนาข้าราชการใหม่  ให้รู้ระเบียบแบบแผนของข้าราชการ  ให้มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี  มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมสร้างสรรค์ทัศนคติต่อองค์กร  เสริมสร้างความสามัคคี  และมีสัมพันธภาพที่ดีกับทีมสหวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความสุขในการทำงาน โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย  แพทย์ ทันตแพทย์  พยาบาล นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ   จากเขตสุขภาพที่ ๘  รวมทั้งสิ้น ๑๗๙ คน โดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่  ๑๙ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสกลแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้บรรยายในหัวข้อ ข้าราชการ 4.0 ข้าราชการยุคใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้าราชการใหม่ที่เข้าร่วมอบรมได้รับฟัง ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
20 ก.พ. 60 11:25

สสจ.สกลนคร  ต้อนรับอธิปดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
     นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหหวัดสกลนคร และวันนี้ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ได้ลงพื้นที่ อโรคยาศาล วัดคำประมง โดยมีพระอาจารย์ ดร.ปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี เจ้าอาวาสวัดคำประมง ให้การต้อนรับ  อโรคยาศาล ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งทุกชนิด โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น ลัทธิ และศาสนา ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
     เวลา ๑๒.๓๐ น. เยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร  อ.พรรณานิคม และชมสินค้าสมุนไพร อาจาโร เฮิร์บ โดยมีนายแพทย์นเรศ มณีเทศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ
     เวลา ๑๓.๓๐ น.เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท อำเภอพังโคน โดยมีนายแพทย์วรรณกร  เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน และนายวิวัฒน์ ศรีวิชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท พร้อมคณะให้การต้อนรับ 
     และในเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน เพื่อรับฟังการนำเสนอและเชี่ยมชมผลการดำเนินงาน โดยมีนายแพทย์วิโจน์  วิโรจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

วนิดา
10 ก.พ. 60 11:37

สสจ.สกลนคร ต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันนี้ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๐๗.๓๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับนายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง "อาคารแพทย์แผนไทย-กายภาพบำบัด" โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จ.สกลนคร เพื่อพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพรแห่งชาติ ให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการสร้าง "ตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน" ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และได้ร่วมกับคณะผู้บริหารเทปูนสร้างอาคารฯ เพื่อเป็นสิริมงคลในการสร้างตึก และเดินทางไปที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม เพื่อเปิด "คลินิคหมอครอบครัวสุขเกษม" ภายใต้โครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป็นการดูแลแบบองค์รวม ด้วยแนวคิดบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี อันประกอบด้วยแพทย์  เวชศาสตร์ครอบครัว และสหวิชาชีพ  เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนด้วยกระบวนการ  เวชศาสตร์ครอบครัว ชมภาพ ►►►  CLICK

วนิดา
8 ก.พ. 60 17:53

สสจ.สกลนคร ร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ ร่วมกับ ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต ๒๓  และนายบุญเรือง เข็มทอง แรงงานจังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐

วนิดา
7 ก.พ. 60 14:49

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูประกาศ ►►► CLICK

วนิดา
7 ก.พ. 60 13:57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ดูประกาศ ►►► CLICK

วนิดา
6 ก.พ. 60 14:25

 สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันทหารผ่านศึก
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันทหารผ่านศึก" ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายกฤษณ์สีวะรา
เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรดาทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว แม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวม ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติในอดีต รวมทั้งเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศในปัจจุบัน

วนิดา
3 ก.พ. 60 17:24

สสจ.สกลนคร รับทีมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๑ / ๒๕๖๐ (วันที่ ๓)
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ / ๒๕๖๐ (วันที่ ๓) จาก นพ.ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการทระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ พร้อมด้วย  ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘  และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และให้มีการรับฟังสรุปผลการตรวจราชการฯ ผ่านระบบ Web Conference สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ชมภาพ ►►►  CLICK

วนิดา
3 ก.พ. 60 16:54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
129
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1029    
ข่าวสารสุขภาพ

สสจ.สกลนคร เตือนอันตรายจากยาลดความอ้วน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เตือนอันตรายจากการทานยาลดความอ้วน เนื่องด้วยเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากผลข้างเคียงของยาซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ และขอเตือนไปยังผู้ที่ต้องการลดความอ้วนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายยาลดความอ้วนผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทางเว็บไซต์ และทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือไปหามารับประทานเองเด็ดขาด หากต้องการลดน้ำหนักควรหันมาออกกำลังกาย แ
ละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
โดย
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอวาริชภูมิ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบขายยาลดความอ้วนทางสื่อสังคมออนไลน์ ในพื้นที่ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยการล่อซื้อยาลดน้ำหนัก และจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หากพบเบาะแสการโฆษณา การผลิตและจำหน่าย แจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โทร. 042 711157 ต่อ 1522

วนิดา
10 ก.พ. 60 16:10

มาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

1.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) คือ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน ฝัง/กลบหลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน, กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรใช้คอกกั้นเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เช่น รถทับ ไฟฟ้าช็อต พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองทำกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว ซึ่งคอกกั้นเด็กสามารถทำได้เองง่าย เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี เป็นต้น, ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ, เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงชั่วขณะ ที่สำคัญเปลี่ยนความคิดว่าคอกกั้นเด็กคือที่ขังเด็ก เพราะเราไม่ได้นำเด็กไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลาน

2.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุมากกว่า 5 ปี) คือ“ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้ ลอยตัว สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ โดยการลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ช่วย, ชูชีพ สอนให้ประชาชนและเด็กรู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ไม่แกล้งจมน้ำ ไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ, ช่วยเหลือ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทร 1669, โยนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ที่ผูกเชือก, ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ), ปฐมพยาบาล สอนและฝึกปฏิบัติให้ประชาชนและเด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง โดยห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า แล้วกระแทกเพื่อเอาน้ำออก

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีการใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 4.2 ส่วนเด็กมีการใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 18.0 ซึ่งใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.0 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ หมดสติ ก็จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน้ำ ทำให้คนที่หมดสติไม่จมน้ำ แต่จะเทอะทะ และทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 3 มีนาคม 2559

วนิดา
8 มี.ค. 59 10:58

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา 

1. จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก

2. โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย เป็นแมลงนำโรค

3. มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4-7 วัน สั้นสุด 3 วัน และยาวสุด 12 วัน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

อ่านต่อ...

 

คมสันต์
28 ก.พ. 59 13:29
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 3 / 10    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
3 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
4 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
5 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
6 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
7 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
8 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
9 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
10 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
11 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และขั้นสูงรุ่นที่ 1 30 ก.ย. 59
12 เวทีวิชาก่ารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 31 ก.ค. 59
13 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 31 ก.ค. 59
14 จดหมายข่าวเลือกตั้งประจำเดือน พค.59 30 มิ.ย. 59
15 ขอสนับสนุนการแข่งขันโบลิ่งการกุศล 20 มิ.ย. 59
16 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 30 มิ.ย. 59
17 วารสารจัดหางาน 30 มิ.ย. 59
18 ข่าวประกันสังคม 30 มิ.ย. 59
19 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 31 ธ.ค. 60
20 จดหมายข่าวเลือกตั้ง เดือนเมษายน 31 พ.ค. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 28    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ชั้น G อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น 4 ห้อง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2560
2 เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะจ้างซ่อมแผงวงจรเครื่องจี้ห้ามเลือด จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 23 ก.พ. 2560
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 19 มี.ค. 2560
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะและรายงานผลการประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ก.พ. 2560
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แลผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รพ.สต.โพนงาม อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 2560
6 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รพ.บ้านม่วง 16 ก.พ. 2560
7 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.บ้านม่วง 16 ก.พ. 2560
8 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด รพร.สว่างแดนดิน 15 ก.พ. 2560
9 ประกาศขอเผยแพร่ข้อมูลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 หน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 28 ก.พ. 2560
10 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณธงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 (รพ.กุสุมาลย์) 31 มี.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
187
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1867    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป้นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา 10 ก.พ. 2560
2 ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 4 ก.พ. 2560
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 3 ก.พ. 2560
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 15 ก.พ. 2560
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 15 ก.พ. 2560
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 15 ก.พ. 2560
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ 8 ก.พ. 2560
8 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ) และนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 8 ก.พ. 2560
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โรงพระยาบาลพระจอมเกล้า 20 ก.พ. 2560
10 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 ก.พ. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
101
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1008    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 29 ธ.ค. 2560
2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์ และศิลป์การสอนทางการพยาบาล 30 ก.ย. 2560
3 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมปละขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 29 ก.ย. 2560
4 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม 16 ก.ย. 2560
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม" 31 ส.ค. 2560
6 ประชาสัพพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดกาทางการพยาบาล 30 ส.ค. 2560
7 ขอเชิญพยาบาลเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 25 ส.ค. 2560
8 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 25 ส.ค. 2560
9 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี 2560" 15 ส.ค. 2560
10 การรับสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 31 ก.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
117
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1167    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๖๐ 1 มี.ค. 60
2 ขอเชิญร่วมมหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้ารับการประกวด 24 ก.พ. 60
3 ขอเชิญร่วมงานประชุมและส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงานประชุม HA National Forum 15 ก.พ. 60
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและหรือเข้าประกวด 31 ม.ค. 60
5 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 59
6 ประกวดผลงาน ทดสอบ 6 ต.ค. 59
7 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 59
8 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 27 ส.ค. 59
9 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมฯ 26 ส.ค. 59
10 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานานชาติ 26 ส.ค. 59
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 64    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ "รวมพลคนเกิด@โรงพยาบาลราชวิถี" 28 เม.ย. 2560
2 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 29 ธ.ค. 2560
3 ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2561 31 พ.ค. 2560
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 12 23 มิ.ย. 2560
5 ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 31 พ.ค. 2560
6 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์ และศิลป์การสอนทางการพยาบาล 30 ก.ย. 2560
7 ประชาสัมพันธ์ โครงการ e-Learning 31 พ.ค. 2560
8 ประชาสัพพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดกาทางการพยาบาล 30 ส.ค. 2560
9 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม 3 มี.ค. 2560
10 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 28 ก.พ. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
92
ระเบียนที่ 1 - 10 / 912    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์และให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแพทย์ มข. 17 พ.ย. 2559
2 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
3 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
4 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
5 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น 31 ต.ค. 2558
6 การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 2558
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 8    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
- การดำเนินงานการเงิน
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข (กวป.) ประจำเดือนมกราคม 60
- ประชุมพิจารณาคัดเลือก (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)
31
 
- VDO Conference บรรยายพิเศษ "กรอบบูรณาการ 4 กระทรวง เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ" โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย น
- ตรวจประเมิน FAI
- VDO Conferen การสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปีงบ 2560, CPG COPD+Asthma เขตฯ8
1
 
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)(ข้อเขียน)
- รับการตรวจราชการฯ รอบที่1/60
- รับการตรวจราชการฯ รอบที่1/60
- VDO Conference แนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับ ม.44(งานคุ้มครองผู้บบริโภค)
- รับการตรวจราชการฯ รอบที่1/60
- VDO Conference โครงการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศล
2
 
- VDO Conference ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยอาการไข้ (ต่อ)
- รับการตรวจราชการฯ รอบที่1/60
- รับการตรวจราชการฯ รอบที่1/60
- รับการตรวจราชการฯ รอบที่1/60
- ประชุมเครือข่าย อวล.
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 05
6
 
- สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
- ประชุมประจำเดือน
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
- อบรมระบบรายงานยาเสพติด รุ่นที่ 4
7
 
- ประชุม COPD&ASTHMA
- Work flow
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
- ประชุมเลื่อนระดับ สายงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- อบรมระบบรายงานยาเสพติด รุ่นที่ 4
8
 
- ประชุมทีมวิทยากรโฆษณาทางสื่อวิทยุ
- ต้อนรับอธิบดีกรม พท.
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย
- ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
9
 
- ประชุมเลื่อนระดับสายงานเจ้าพนักงานสาธารณสุข
- VDO Conference งบประมาณกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม 2561
- สอบข้อเขียนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
10
 
- ประชุมคณะทำงาน R2R
- ประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสกลนคร
11
 
12
สัปดาห์ที่ 06
13
 
14
 
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพคนไทย
- VDO Conference การประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในไตรมาสแ
- ประชุมคิดตามงาน พนย.
- ประชุมแนวทางการดูแลทางจิตใจผู้ป่วย หลอดเลือดในสมอง
15
 
- ประชุม R2R
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R
- แนวทางจัดตั้งศูนย์คนพิการทั่วไป
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 2/2560
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R
- ประชุมติดตามงาน พนย.
16
 
- ประชุม R2R
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R
- ตรวจสุขภาพนักศึกษาฯ
- VDO Conference การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อพิจารณาจัดสรรตำแหน่งนักรัง
17
 
- ประชุม R2R
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R
- ประชุมพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาเอดส์
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R
- VDO Conference การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R เขตสุขภาพที่ 8
-
18
 
19
สัปดาห์ที่ 07
20
 
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
- ประชุมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
21
 
- รับการประเมิน อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการจัดการสุขภาพ
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุม KM CKD
- ประชุมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
22
 
- รับการประเมิน อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการคุ้มครองผู้บริโภค
- ประชุมคณะกรรมการ HDC ประจำเดือน กุมภาพันธ์
23
 
- VDO Conference ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยอาการไข้ (ต่อ)
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
- ประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน (ค่าป่วยการ)
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคดี
- Web Conference เรื่องติดตามตัวชี้วัด 60
24
 
- ประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน (ค่าป่วยการ)
-
- ประชุมแนวทางการจัดการปัญหาการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารของจังหวัดสกลนคร
25
 
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุจังหวัดสกลนคร ประจำปี
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
- ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพด้านรังสีเทคนิค
28
 
- รับการประเมิน อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขา ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
1
 
- สรุปนิเทศ คปสอ. รอบที่ ๑/๒๕๖๐
- Web Conference สรุปการติดตามนิเทศ คปสอ.และตอบข้อซักถามจากพื้นที่
2
 
- ประชุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล 2/2559
3
 
4
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑