รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย

(นักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 

จำนวน 5 อัตรา  

ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร  ภายในวันที่ 26  กันยายน 2557

รายละเอียดคลิกที่นี่

ทัพไทย
18 ก.ย. 57 16:08

ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  จำนวน 2 อัตรา  

ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร  ภายในวันที่ 26  กันยายน 2557

รายละเอียดคลิกที่นี่

ทัพไทย
18 ก.ย. 57 15:46

สสจ.สกลนคร จัดประชุมสรุปผลงาน ๑๐ เดือน
วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๕๗) นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลงานรอบ ๑๐ เดือน ปี ๒๕๕๗ และการยกร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมณีเทวา โรงแรมหนองหารดิเอลลิแกนท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๑๐ เดือน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และ คปสอ. ทั้ง ๑๘ อำเภอ เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา  อุปสรรค การปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขปี ๒๕๕๘ และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดับมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นการกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขในปี ๒๕๕๘ โดยมีกำหนดการจัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๗ -๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการกลุ่มงาน ประธาน คปสอ.ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน

วนิดา
17 ก.ย. 57 16:17

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดกรองเบื้องต้น
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายชื่อคลิ๊กที่นี่

วสันต์
10 ก.ย. 57 09:23

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดกรองเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ให้บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ มารายงานตัวและทำแฟ้มประวัติ 
วันที่ 27 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 - 16.00น.   
ณ ห้องประชุมอดิศร์ ใจดี ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ปรางค์ทิพย์
25 ส.ค. 57 12:07

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  ตำแหน่งนักกายภาพบำบัติปฏิบัติการ  
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

รายชื่อคลิ๊กที่นี่

ปรางค์ทิพย์
18 ส.ค. 57 12:02

สสจ.สกลนคร เปิดศูนย์ดำรงธรรม
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดเว็ปไซต์และศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชน  และเพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ดำรงธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสารณสุขจังหวัดสกลนครขึ้น  เพื่อเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีความเสมอภาค และสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้อย่างชัดเจน

13 ส.ค. 57 15:03

เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมงานแถลงข่าวเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสกลนคร (One stop service) ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร มีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน โดยศูนย์ฯ เป็นการให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ คือ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา ซึ่งเป็นศูนย์ที่เกิดจากความร่วมมือจาก ๓ กระทรวงหลัก อันได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจำตัว ออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราว จัดระเบียบ และตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพต่างด้าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งศูนย์ฯ ได้ทำการเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
 
 

วนิดา
10 ส.ค. 57 18:24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
70
ระเบียนที่ 1 - 8 / 553    
ข่าวสารสุขภาพ

ขับรถเร็ว ยิ่งซิ่ง...ยิ่งสูญเสีย
เกินกำหนดจับปรับทันที ไม่เกิน 500 บาท

    ความเร็วกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร

 • ความเร็ว 60 กม./ ชม.  แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 14 เมตร หรือตึก 5 ชั้น 
• ความเร็ว 80 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 25 เมตร หรือตึก 8 ชั้น
 • ความเร็ว 100 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 39 เมตร หรือตึก 13 ชั้น
 • ความเร็ว 120 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 56 เมตร หรือตึก 19 ชั้น

   จะมีใครรอดบ้างนะ ถ้าตกตึก 19 ชั้น  ขับเร็ว + ปฏิกิริยาตอบสนองต่ำ ( ดื่ม,ง่วง,โทร ) = ชีวิตสั้น  
   มนุษย์ใช้เวลา  0.75 วินาที  ก่อนจะเบรกรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระยะเวลาที่เสียไปนี้เรียกว่า “ ระยะเวลาของปฏิกิริยาตอบสนอง ”  จะแปรผันตามบุคคล  ความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองที่เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือ มึนเมาจากฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์จะทำให้ประสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไป 

  “ลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยง”

 เหยียบเบรคที่ความเร็วต่างกัน   รถจะจอดสนิทได้ต้องใช้ระยะทางต่างกัน                

• 20 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง  9  ม.  • 30 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 14 ม.
 •40 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 22 ม. • 50 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 32 ม. 
• 60 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 44 ม.  • 70 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 58 ม.
 •80 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 76 ม.  • 90 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 93 ม.
• 100 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 112 ม.  

   ถ้าคุณขับรถซิ่ง               หากรถวิ่งในความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความผิดตามกฎหมาย ม.67  ต้องถูกปรับไม่เกิน 200 -500 บาท    โดยกำหนดความเร็วของรถต่างๆ ดังนี้

ประเภทของรถ

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ+น้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กก. ขึ้นไป

  • รถโดยสาร

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

  • รถลากจูง

  • รถพ่วงรถยนต์บรรทุก

  • รถสามล้อ

60 กม. / ชั่วโมง

45 กม. / ชั่วโมง

  • รถยนต์เก๋ง

  • รถจักรยานยนต์

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

ปรางค์ทิพย์
1 ส.ค. 57 15:40

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46

 โรคมือ เท้า และปาก

             เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ส่วนใหญ่มักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น อ่านต่อ...
คมสันต์
24 ก.ค. 55 11:32
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุด 12) 31 ธ.ค. 2557
2 สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้างและตาราง ปปช01 31 ต.ค. 2557
3 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าตึกจักษุกรรม จำนวน ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลอาจารย์ฝั้น อาจาโร 31 ต.ค. 2557
4 ประกาศ ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุด 13) 22 ก.ย. 2557
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเครื่องเอ็กเรย์ ณ รพร.สว่างแดนดิน 17 ต.ค. 2557
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ณ รพร.สว่างแดนดิน 11 ต.ค. 2557
7 ซื้อ Maxillo set 24 ก.ย. 2557
8 ประกาศจังหวัดสกลนคร "เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จำนวน ๓ แห่ง(ครั้งที่ ๒)" สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จำนวน ๓ แห่ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ราคากลางเป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 25 ก.ย. 2557
9 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วัฒนา และ รพ.สต.หนองแวง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 23 ก.ย. 2557
10 ซื้อเครื่องทำความอบอุ่นร่างการ(Bair hugger) 23 ก.ย. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
75
ระเบียนที่ 1 - 10 / 744    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) 26 ก.ย. 57
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 ก.ย. 57
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 22 ก.ย. 57
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัช(ด้านเภสัชสาธารณสุข) 26 ก.ย. 57
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 15 ต.ค. 57
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ระดับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 11 ก.ย. 57
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 17 ก.ย. 57
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 24 ก.ย. 57
9 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 26 ก.ย. 57
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนกวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 15 ก.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
38
ระเบียนที่ 1 - 10 / 377    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ 27 ก.พ. 58
2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครื่องมือในการพัฒนาระบบคุณภาพ 30 ม.ค. 58
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)ประจำปีการศึกษา 2557 5 ม.ค. 58
4 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ธ.ค. 57
5 ขิเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ 31 ธ.ค. 57
6 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 19 ธ.ค. 57
7 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย (Contemporary Management in Midwifery) 3 ธ.ค. 57
8 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2 ธ.ค. 57
9 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1 ธ.ค. 57
10 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 28 พ.ย. 57
11 ขอเชิญท่านและพยาบาลในหน่วยงาน/ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา 28 พ.ย. 57
12 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 23 พ.ย. 57
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา "PMK Update in Clinical Anesthesia 2014" 21 พ.ย. 57
14 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 18 พ.ย. 57
15 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Selected Key Issues in Chronic Illness Management 18 พ.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 15 / 310    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1 ธ.ค. 57
2 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุม 28 ต.ค. 57
3 ขอเชิญท่านและพยาบาลในหน่วยงาน/ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา 28 พ.ย. 57
4 ขอเชิญชวนจัดโครงการอบรม หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรที่น่าสนใจ 31 ต.ค. 57
5 ขอเชิญแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการปริกำเนิดสัญจร ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖ 26 ก.ย. 57
6 ขิเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ 31 ธ.ค. 57
7 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2 ธ.ค. 57
8 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเครื่องมือในการพัฒนาระบบคุณภาพ 30 ม.ค. 58
9 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ 27 ก.พ. 58
10 ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯ 30 ก.ย. 57
11 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 19 ธ.ค. 57
12 ขอส่งประกาศแพทยสภาประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 15 ก.ย. 57
13 ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม 12 ก.ย. 57
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา "PMK Update in Clinical Anesthesia 2014" 21 พ.ย. 57
15 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 28 พ.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
19
ระเบียนที่ 1 - 15 / 275    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
- VDO Conference ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย
4
 
5
 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ
- ประชุมคณะทำงานโครงการจัดบริการเชิงรุก
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสอีโบล่า(EBOLA)
- สรุปงบประมาณบัญชี 6-7
- การสุ่มดัชนีลูกน้ำยุงลาย
- สอบสัมภาษณ์งาน
6
 
7
สัปดาห์ที่ 36
8
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุม สสอ.
9
 
- ประชุมโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์
- ประชุมติดตามงาน HA
10
 
- E-Meeting ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คป.สอ.
- ประชุม EMS รพ.
- สืบสวนข้อเท็จจริง
11
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบ JHCIS ระดับอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม จ.สกลนคร
- สัมภาษณ์ นพ.สสจ. วัคซีนฯ
- พิจารณาความดีความชอบ
12
 
- ประชุมงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ประชุมทีมพัฒนาระบบ/ดูแลโปรแกรม Hosxp
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสอีโบล่า(EBOLA)
13
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับอำเภอ สวนสาธารณะหนองทุ่งมน
14
สัปดาห์ที่ 37
15
 
- ประชุมโปรแกรมถุงยางอนามัย
16
 
17
 
- ประชุมถอดบทเรียนมาตราฐานสถานพยาบาลจากสถาบัน สรพ.
18
 
- ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ(อปสจ.)
- ประชุมถอดบทเรียนการรับรองมาตราฐานสถานพยาบาล จาก สถาบัน สรพ.
19
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ห้องบัตร
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสอีโบล่า(EBOLA)
- แนวทางการดำเนินงานข้อมูลปี 58
- ประชุมหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
20
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
21
สัปดาห์ที่ 38
- ประชุมติดตามงานสุขภาพจิต
22
 
23
 
- ประชุมมอบนโยบาย นพ.สสจ. ปี 58
- ประชุมงานโรคเบาหวานความดัน
24
 
- ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องมือวัดความดันโลหิต
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
25
 
- ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องมือวัดความดันโลหิต
- ประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล
26
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบ
- ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องมือวัดความดันโลหิต
- ประชุมคณะทำงานออกตรวจการจำหน่าย - ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและ
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสอีโบล่า(EBOLA)
- ประชุมทีม HosXp
27
 
28
สัปดาห์ที่ 39
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
29
 
- ประชุมศูนย์ฉุกเฉินระดับอำเภอ
30
 
- ประชุมศูนย์ฉุกเฉินระดับอำเภอ
- พิจารณามาตรา 41
1
 
2
 
3
 
- ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันพยาบาลฯ
4
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง


Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑