หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ

คมสันต์
11 พ.ย. 62 14:40
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 18 ธ.ค. 2563
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 9 ธ.ค. 2563
3 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏฺิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงาน 8 ม.ค. 2564
4 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา 30 เม.ย. 2564
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดบชำนาญการพิเศษ รพ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์ 18 ธ.ค. 2563
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแนหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสจ.สระแก้ว 3 ธ.ค. 2563
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน 3 ธ.ค. 2563
8 รับย้าย/ รับโอน ข้าราชการ เพื่อไปดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 2 อัตรา คือตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน) รพ.ดอกจาน จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) รพ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 1 ธ.ค. 2563
9 รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติิการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง รพ.สกลนคร 11 ธ.ค. 2563
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) รพ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 4 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
78
ระเบียนที่ 1 - 10 / 776    

สสจ.สกลนคร อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลลงระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ (Drowning Report Dashboard)

     วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลลงระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ (Drowning Report Dashboard)เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และสามารถดึงรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ในรูปแบบ Dashboard สำหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรคจำนวน 5 คน มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการจมน้ำในโรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบล ในจังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 204 คนโดยมีนางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ให้ประธานและผู้เข้าอบรมฯ ทราบ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
2 ธ.ค. 63 15:18

สสจ.สกลนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานนำผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่เชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัด ที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ประจำปี 2563 พร้อมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ 11/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ พร้อมมอบนโยบายแนวทางทางการทำงาน และชี้แจงภารกิจเร่งด่วนให้กับคณะกรรมการรับทราบและนำไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
1 ธ.ค. 63 10:56

พิธีปิดการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2

     วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นประธานปิดการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤศจิกายน 2563  พร้อมทั้งนำผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด จำนวน 207 คน จุดเทียนกล่าวคำปณิธานเป็นข้าราชการที่ดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม พร้อมทั้งโอวาทและกล่าวคำอวยพรให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
27 พ.ย. 63 16:47

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร 

     วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในการเดินทางมาประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการของจังหวัดสกลนครให้ประธาน พร้อมทั้งคณะกรมการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้จัดเจ้าหน้าที่คัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย แจกแอลกฮอล์เจล หน้ากากอนามัย ให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
27 พ.ย. 63 16:44

สสจ.สกลนคร กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. (Green Office) เนื่องใน “วันสถาปนาการสาธารณสุข” และวันส้วมโลก ประจำปี 2563

     วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. (Green Office) เนื่องใน “วันสถาปนาการสาธารณสุข” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสถาปนาการสาธารณสุขขึ้นมา และเนื่องในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาเป็นวันส้วมโลก นายบุญนาค แพงชาติ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดกิจกรรมวันส้วมโลก ประจำปี 2563 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ส้วมสาธารณวิถีใหม่เพื่อทุกคน” เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญต่อการใช้ส้วม ทำความสะอาดส้วม และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในกิจกรรมครั้งนี้มี ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 50 คน ณ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
27 พ.ย. 63 16:40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
375
ระเบียนที่ 1 - 5 / 1871    
ข่าวสารสุขภาพ

คมสันต์
29 มี.ค. 63 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 24    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขตร้อยละ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2563
2 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 9 ธ.ค. 2563
3 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขต ร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 9 ธ.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 3 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงพยาบาลพังโคน 15 ธ.ค. 2563
5 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงพยาบาลพังโคน 15 ธ.ค. 2563
6 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 7 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงพยาบาลพังโคน 15 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1116
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6695    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
2 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
3 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
4 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
6 ประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 14 ก.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
366
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2195    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
2 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
3 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
5 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
6 ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล 15 พ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
233
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1394    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 รับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ CNF 13 Cardiac Network Forum 2021 : Save your heart smart with new normal "วิถีใหม่ หัวใจแข็งแรง" 31 ธ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง Anesthesia and perioperative pain management in fragility hip fracture surgery 27 พ.ย. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการงานประชุมวิชาการออนไลน์ วาระครบ 60 ปี หน่วยต่อมไร้ท่อนารีเวช 4 ธ.ค. 63
5 ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Best Practice in Blood Transfusion Service สำหรับแพทย์ Intern Extern 30 พ.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง นโยบายการแพทย์ก้าวหน้า กรมแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 12 พ.ย. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
43
ระเบียนที่ 1 - 6 / 254    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้ารวมอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคับทางการปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฏหมายใหม่ 5 ก.ย. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map:TRM) 18 ธ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 27 พ.ย. 63
4 ขอเชิญข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562และเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน 12 ก.ย. 63
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 21 ส.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา "โควิด-19 กับเศรษฐกิจไทย การจ้างงาน และภาคการท่องเที่ยว 3 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
118
ระเบียนที่ 1 - 6 / 706    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ ม.ขอนแก่น 31 ม.ค. 64
2 แจ้งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 30 ก.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31 มี.ค. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2564 21 พ.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ 2 หลักสูตร คือ 1. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management): 23 พ.ย.25632. สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ (EA: Enterprise Architecture) : 26 พ.ย.2563 26 พ.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy&Security Summit 2020 25 พ.ย. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 6 / 96    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 รับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นรป.) รุ่นที่ 15 15 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 8 23 ธ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง 17 ก.พ. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน 15 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเชียน รุ่นที่ 11 7 ส.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง Alibaba Nations by Smart Cities ณ Nanyang Technological University 31 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 68    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 12 มี.ค. 64
2 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการหลักสุตรพัฒนาเภสัชกรดุแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 30 ก.ย. 62
5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร 1 ธ.ค. 62
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักย๓าพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค 28 ม.ค. 59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 69    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์แผนไทย)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
2 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
3 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
4 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
5 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
6 ขอเชิญส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย 31 ส.ค. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 10    
ตารางการประชุม สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ระยะ 3
- Zoom งาน สช.เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุม พชอ. อำเภอเมืองสกลนคร
- ประชุม คปสจ.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
1
 
- Zoom นำเสนอผลงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- Zoom นำเสนอผลงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ระยะ 3
- Zoom ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว)
- ติดตามงาน/ตรวจสอบคำรับรอง
- VDO Conference ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
2
 
- การประชุมเตรียมแผนการออกนิเทศ ทุกกลุ่มวัย
- Zoom นำเสนอผลงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- Zoom นำเสนอผลงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลลงระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ (Drowning Report) Dashboard
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ระยะ 3
3
 
- Zoom นำเสนอผลงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- Zoom นำเสนอผลงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- อบรมพนักงานมาลาเรียชุมชน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ระยะ 3
- การประชุมเตรียมแผนการออกนิเทศ ทุกกลุ่มวัย
4
 
- Zoom นำเสนอผลงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- Zoom นำเสนอผลงานคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- อบรมพนักงานมาลาเรียชุมชน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ระยะ 3
- VDO conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 7/2563
5
 
6
สัปดาห์ที่ 49
7
 
- ประชุมพิจารณากำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ผอ.รพ.สต.)
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ระยะ 3
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563
- เตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์​เด็กไทยสายตาดี
- Webex ประชุมเตรียการจัดกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดีในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2564
8
 
- ประชุม ศปถ. อำเภอเมืองสกลนคร
- VDO Conference เรื่องการชี้แจงแนวทางการจัดระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วย วิธี HPV DNA Test ปีงบประมาณ 2564
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบบริการด้านการพยาบาลเพื่อเลิกบุหรี่แบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ระยะ 3
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบบริการด้านการพยาบาลเพื่อเลิกบุหรี่แบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service
9
 
- ส่งงบทดลอง บช 11
- ประชุมงาน สช.
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ระยะ 3
- พัฒนาระบบข้อมูล
- Zoom ประชุมสรุปการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคในการรับเสด็จ ในหลวงรัชกาลที่10
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 50
14
 
- ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ปี 64
- Zoom กลุ่มงาน NCD Module 3.2 การบริหารจัดการและพัฒนาระบบและมาตรการ
- ประชุมคณะกรรมการ ITA
- ประชุมหัวหน้าบริหารโรงพยาบาลชุมชน
15
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน. และ ประชุม Zoom กับ คปสอ.
- VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ปี 64
- Zoom กลุ่มงาน NCD Module 3.2 การบริหารจัดการและพัฒนาระบบและมาตรการ
16
 
- สมัชชาสุขภาพ
- Web Conference การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
17
 
- สมัชชาสุขภาพ
- Web Conference การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
18
 
- ประชุมคณะกรรมการ​ ita
- Web Conference การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
19
 
20
สัปดาห์ที่ 51
21
 
-
22
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ปี 64
- Zoom การทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
23
 
- Zoom การทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
- ประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพจิต
24
 
- Zoom โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานการณ์การเจ็บป่วยและการตายในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ (Morbidity and Mortality Conference & STEMI Review) สู่การพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ เครือข่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบ 2564
- ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดสุขภาพจิค
25
 
-
26
 
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 


(นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร