หน่วยงานภายในสสจ

รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร จัดพิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงานและจัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
วันนี้ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมและผู้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนายนายนภดล  จารุพงศ์  ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ  ที่มีภาวะพึ่งพิงประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ คือ เกิดการบูรณาการด้านบริการสาธารณสุขและบริการด้านสังคมในระดับพื้นที่ ,สนับสนุนให้เทศบาล /องค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว    ด้านสาธารณสุข (MOU) ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และจัดให้มีผู้จัดการและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care manager และ Care  giver) ในชุมชน  โดยผู้เข้าร่วมกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ใน อปท.ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ Care Manager Care Giver ทุกอำเภอ ทุกตำบล และคณะทำงาน รวม  ๗๐๐ คน ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
22 มิ.ย. 60 15:36

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.สกลนคร ดูรายละเอียด ►►►  CLICK

วนิดา
21 มิ.ย. 60 17:10

สสจ.สกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรคหลอดเลือดสมอง
วันนี้ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในการเปิดการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (PNC) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยมีผู้รับผิดชอบงานจากทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
21 มิ.ย. 60 10:53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดูประกาศ ►►► CLICK

วนิดา
21 มิ.ย. 60 10:09

สสจ.สกลนคร จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุฯ
วันนี้ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานในการเปิดงานประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมอินทนิล  (อาคารหลังเก่า ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งรวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
20 มิ.ย. 60 11:27

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแม่ข่ายที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแม่ข่ายที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) จังหวัดสกลนคร  ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน Primary GMP ให้กับผู้ประกอบการ การบริหารจัดการต้นทุน การตลาด การควบคุมคุณภาพคุณภาพความปลอดภัยอาหาร ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ดีของสถานประกอบการแม่ข่าย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีรู้เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการให้คำแนะนำ และให้การสนับสนุนผู้สถานประกอบการ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชุน เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน การอบรมฯในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
19 มิ.ย. 60 11:38

สสจ.สกลนคร รับทีมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒ / ๒๕๖๐ (วันที่ ๓)
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๒ / ๒๕๖๐ (วันที่ ๓) จาก นพ.ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการทระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ พร้อมด้วย  ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘  และคณะในการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และให้มีการรับฟังสรุปผลการตรวจราชการฯ ผ่านระบบ Web Conference สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
16 มิ.ย. 60 13:28

สสจ.สกลนคร รับทีมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒ / ๒๕๖๐ (วันที่ ๒)
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘  พร้อมคณะในการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๒ / ๒๕๖๐ (วันที่ ๒)  โดยในช่วงเช้าได้เข้ารับฟังการนำเสนองานในภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำเสนอผลงานโดย นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเชกรรมป้องกัน)  ณ ประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  และช่วงบ่ายได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่  คปสอ.พรรณานิคม และ คปสอ.เจริญศิลป์  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
16 มิ.ย. 60 13:24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
140
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1116    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
19 เม.ย. 60 15:29

วนิดา
11 เม.ย. 60 11:33

วนิดา
13 มี.ค. 60 14:56
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 13    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
2 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
3 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
4 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
5 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
6 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
8 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
9 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
11 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
12 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
13 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
14 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
15 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
16 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
17 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
18 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
19 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และขั้นสูงรุ่นที่ 1 30 ก.ย. 59
20 เวทีวิชาก่ารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 31 ก.ค. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 36    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงพยาบาลสกลนคร,โรงพยาบาลสกลนคร สาขา 1 สุขเกษม,โรงพยาบาลสกลนครสาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า ระยะเวลา 1 ปี 6 ก.ค. 2560
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 20 ก.ค. 2560
3 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา I.V. Catheter จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 23 มิ.ย. 2560
4 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Mask คล้องหู จำนวน 1 รายการของโรงพยาบาลสกลนคร 23 มิ.ย. 2560
5 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ไม้ค้ำยัน จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 23 มิ.ย. 2560
6 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด ประจำห้องผ่าตัด 10 จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 23 มิ.ย. 2560
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ กลุ่ม (๓๗รายการย่อย) สำหรับ รพร.สว่างแดนดิน 19 ก.ค. 2560
8 เผยแพร่ตารางราคากลางสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ กลุ่ม (๓๗รายการย่อย) โดยวิธีสอบราคา รพร.สว่างแดนดิน 19 ก.ค. 2560
9 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ E.K.G ELECTROD จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 19 ก.ค. 2560
10 ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 3 ก.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
227
ระเบียนที่ 1 - 10 / 2266    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 14 ก.ค. 2560
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ 30 มิ.ย. 2560
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 30 มิ.ย. 2560
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 29 มิ.ย. 2560
5 รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ กพ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 23 มิ.ย. 2560
6 ย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 28 ก.ค. 2560
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 30 มิ.ย. 2560
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 23 มิ.ย. 2560
9 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้บุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 22 มิ.ย. 2560
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา 26 มิ.ย. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
114
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1139    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 29 ธ.ค. 2560
2 รับนักศึกษาสมทบของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 15 ธ.ค. 2560
3 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 14 ธ.ค. 2560
4 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 14 ธ.ค. 2560
5 ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ ๒ 30 พ.ย. 2560
6 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการของศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำประจำปี ๒๕๖๐ 30 พ.ย. 2560
7 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 30 พ.ย. 2560
8 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 24 พ.ย. 2560
9 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง : สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 3 ปี 2560 17 พ.ย. 2560
10 ประชาสัมพันธ์การอบรม-สัมมนา หลายหลักสูตร 31 ต.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
140
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1397    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 21 ก.ค. 60
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 "ก้าวสู่มิติใหม่:การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย" 7 ก.ค. 60
3 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ Poster Presentation 15 พ.ค. 60
4 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ 4 พ.ค. 60
5 เชิญส่งผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2560 30 เม.ย. 60
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 31 มี.ค. 60
7 ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๖๐ 1 มี.ค. 60
8 ขอเชิญร่วมมหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้ารับการประกวด 24 ก.พ. 60
9 ขอเชิญร่วมงานประชุมและส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงานประชุม HA National Forum 15 ก.พ. 60
10 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและหรือเข้าประกวด 31 ม.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 70    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การอบรมฟื้นฟูวิชาการสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล 4 ส.ค. 2560
2 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 31 ก.ค. 2560
3 เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การนิเทศทางคลิกนิกแบบสหวิทยาการ : สู่ความเป็นเลิศบริการสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชน" 18 ก.ค. 2560
4 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรือง เขียนแผนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่5 6 ก.ย. 2560
5 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ดำเนินการอย่างไรคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยจึงเป็นที่เชื่อถือ" 9 ส.ค. 2560
6 แจ้งโคตวาแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี๒๕๖๑ 29 ก.ย. 2560
7 การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรและชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ 21 มิ.ย. 2560
8 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 27 ก.ค. 2560
9 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 28 ก.ค. 2560
10 ขอเชิญเข้ารับการอบรม เรื่องการเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 1 ก.ย. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
105
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1044    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560 7 มิ.ย. 2560
2 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 31 พ.ค. 2560
3 การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560 21 เม.ย. 2560
4 ประชาสัมพันธ์และให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแพทย์ มข. 17 พ.ย. 2559
5 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
6 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 11    
ดาวน์โหลดเอกสารทุกกลุ่มงาน
     
ชื่อเอกสาร
กลุ่มงาน
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 21
29
 
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 2560 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่
- การประชุมเจ้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงาน
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร
30
 
- ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม.จังหวัดสกลนคร
- ประชุมทำแผนการปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด
31
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
- ประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS DAT ครั้งที่ 3
- ประชุมกรรมการพิจารณาคดี
- VDO Confence ชี้แจงนโยบาย คลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster (PCC)
1
 
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 2560
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 2560
- เตรียมความพร้อมหลักสูตรE-bookมะเร็งท่อน้ำดี
2
 
- ประชุมประจำเดือน
3
 
4
สัปดาห์ที่ 22
5
 
- VDO Conference ชี้แจงโครงการ ปอดพี่เลี้ยง พี่ช่วยน้อง & Spirometry
- การประชุมเพิ่มคุณภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ
- ประชุมเตรียมพื้นที่ TO BE NUMBER ONE
- VDO conference รับฟังการชี้แจงในประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติม(ร่าง)พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6
 
- ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร
7
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมโรคไต
- VDO Conference ประชุมชี้แจงเรื่องการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP
- สรุปตรวจสอบภายใน
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
- ประชุมเมืองสมุนไพร
8
 
- ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนระดับอำเภอ ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการแ
- สรุปตรวจสอบภายใน
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
9
 
- ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนระดับอำเภอ ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการแ
- รณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
- ประชุมสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 8
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
- การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
10
 
11
สัปดาห์ที่ 23
12
 
- ประชุมทีม SRRT
- ประชุมคณะทำงานป่าชุมชน
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
- การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
- Web conference ประชุมเรื่องการบันทึกข้อมูล อสม.
- ทีมสำรวจ
13
 
- ประชุมรับการตรวจราชการฯ
- ประชุมรับการตรวจราชการฯ
- ประชุมรับตรวจราชการ
- เตรียมรับจากตรวจเยียมอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
14
 
- ประชุมรับการตรวจราชการ
- ประชุมรับการตรวจราชการ
- ประชุมรับการตรวจนิเทศงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
15
 
- VDO Conference หัตถการสำหรับกลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร
16
 
- ประชุมติดตามงบค่าเสื่อมจาก สปสช.
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรโดยใช้เครื่องสกัดอย่างง่ายเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การ
17
 
18
สัปดาห์ที่ 24
19
 
- ประชุมหัวหน้างานประกันฯ
- งานกายภาพเกี่ยวกับ PNC stroke
- การขับเคลื่อนกลยุทธ์ ๓ ก
- VDO Conference ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมมหกรรมวิชาการนวตกร ระดับเขต
- ประชุมชี้แจงการคัดกรองนักโทษเรือนจำ
20
 
- โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการระบบบริการสาธารรสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ
- ประชุม HDC และงานข้อมูลประจำเดือน
- ประชุมคณะกรรมการตำบลนมแม่
- ประชุมเตรียมงานจาก สนย.
21
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมทีมนำ Stroke
- การใช้โปรแกรมชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- ประชุมวิชาการเรื่องการคัดกรองนักโทษเรือนจำ 2 แห่ง
22
 
- เตรียมความพร้อมตรวจบัญชี
- การใช้โปรแกรมชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
- สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
- ประชุม R2R
- ประชุมเรื่องสภากาแฟ
23
 
- เตรียมความพร้อมตรวจบัญชี
- การใช้โปรแกรมชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- ประชุมเรื่องงานอนามัยโรงเรียน
- ประชุมชี้แจงการจัดทำประกันภัยรถพยาบาล ชั้น 1 ภาคสมัครใจ
24
 
25
สัปดาห์ที่ 25
26
 
- COC
- ประชุมคณะทำงานเครือข่ายนักยุทธศาสตร์
- ประชุมสภากาแฟฯ
- VDO Conference ข้อมูลแผนปฏิบัติการกำหนดจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
27
 
- VDO Conference ข้อมูลแผนปฏิบัติการกำหนดจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
28
 
- ประชุมเตรียมการประชุมนักยุทธศาสตร์ฯ
29
 
- VDO Conference การประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำด
30
 
- ประชุม คปสจ.สสจ.สน.เดือนมิถุนายน 2560
- รายงานตัวทำแฟ้มประวัติบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
1
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑