หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ

คมสันต์
11 พ.ย. 62 14:40
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 17 มี.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ 31 มี.ค. 2564
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 5 มี.ค. 2564
4 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 28 ก.พ. 2564
5 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 28 ก.พ. 2564
6 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 28 ก.พ. 2564
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 28 ก.พ. 2564
8 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 28 ก.พ. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ 26 ก.พ. 2564
10 รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ 16 อัตรา 19 ก.พ. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
84
ระเบียนที่ 1 - 10 / 836    

สสจ.สกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (คสจ.) และ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (คสจ.) และ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เลขานุการคณะทำงาน ร่วมเป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา จาก นายบุญนาค แพงชาติ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม รับฟังปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้แก่คณะทำงานที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
5 มี.ค. 64 16:13

การประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพป้องกันการคลอดก่อนกำหนด จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพป้องกันการคลอดก่อนกำหนด จังหวัดสกลนคร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน และชี้แจงแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานและการให้บริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดสกลนคร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยใช้ประโยชน์ได้ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมี นางสุภาณี กิตติสารพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 100 คน ประกอบด้วย พยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลินิกฝากครรภ์ ห้องคลอด ห้องหลังคลอด ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน PCCและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ธราธิป โคละทัต และคุณจันทิมา จรัสทอง จากโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
5 มี.ค. 64 11:54

สสจ.สกลนคร จัดประชุมคณะทำงานหัวหน้าห้องคลอดระดับจังหวัด 

     วันพฤหัสดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานหัวหน้าห้องคลอดระดับจังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน และชี้แจงแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานและการให้บริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดสกลนคร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยแพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมให้ประธาน และพยาบาลหัวหน้าห้องคลอดผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวมจำนวน 20 คน รับทราบ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
4 มี.ค. 64 15:25

สสจ.สกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแบบ Table Top Exercise กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแบบ Table Top Exercise กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 50 คน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์จำลอง และนำไปปรับปรุงเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
3 มี.ค. 64 13:37

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดและลงนามข้อตกลงการดำเนินงานโครงการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว (2 ม.) เขตสุขภาพที่ 8

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมนายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่มีใบส่งตัว (2 ม.) เขตสุขภาพที่ 8 และร่วมลงนามข้อตกลงการดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 8 โดยมีนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
2 มี.ค. 64 17:49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
381
ระเบียนที่ 1 - 5 / 1905    
ข่าวสารสุขภาพ

คมสันต์
29 มี.ค. 63 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 24    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถานบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5-10 ปี) 31 ธ.ค. 64
2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร "หลักสูตรการพัฒนาเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์" Health Policy and Strategy Training Program (HPT) รุ่นที่ 5 ปี 2564 18 มิ.ย. 64
3 เชิญบุคลากรเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย "การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการกักตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19" 31 ม.ค. 64
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 31 ม.ค. 64
5 แจ้งเลื่อนการอบรม "หลักสูตรการพัฒนาเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์" Health Policy and Strategy Training Program (HPT) 28 ม.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
25
ระเบียนที่ 1 - 5 / 124    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอร์รี่ จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 พ.ค. 2564
2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา, ย้อมพิเศษและอิมมูโนพยาธิวิทยา, ตรวจอณูพยาธิวิทยาและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 11 มี.ค. 2564
3 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 11 มี.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 กลุ่ม ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 12 มี.ค. 2564
5 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2564
6 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระบบหน่วยบริการร้อยละ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับโรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1168
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7007    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
2 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
3 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
4 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
6 ประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 14 ก.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
366
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2195    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
2 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
3 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
5 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
6 ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล 15 พ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
233
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1394    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 พ.ย. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน ) 23 ก.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 19 มี.ค. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิวิถีปกติใหม่ 22 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฑฉาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3 28 พ.ค. 64
6 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2564 26 ก.พ. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
64
ระเบียนที่ 1 - 6 / 381    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มปรสิทธิภาพของกระบวการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 16 18 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้ารวมอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคับทางการปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฏหมายใหม่ 5 ก.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map:TRM) 18 ธ.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 27 พ.ย. 63
5 ขอเชิญข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562และเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน 12 ก.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 21 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
118
ระเบียนที่ 1 - 6 / 707    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564 31 มี.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ กสจ. จังหวัดอุดรธานี 29 ม.ค. 64
3 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2564 30 พ.ย. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนความเสี่ยง ตามหลั COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 11 12 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเปงปฏฺบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององกร 12 ม.ค. 64
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2564 11 มี.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 6 / 102    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 รับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นรป.) รุ่นที่ 15 15 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 8 23 ธ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง 17 ก.พ. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน 15 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเชียน รุ่นที่ 11 7 ส.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง Alibaba Nations by Smart Cities ณ Nanyang Technological University 31 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 68    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมองเภสัชอีสาน ครั้งที่ 4 18 ก.พ. 64
2 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 12 มี.ค. 64
3 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการหลักสุตรพัฒนาเภสัชกรดุแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 30 ก.ย. 62
6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร 1 ธ.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 70    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์แผนไทย)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 5 ก.พ. 64
2 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
3 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
4 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
5 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
6 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 11    
ตารางการประชุม สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
- (13:00-16:30) Zoom ติดตามตัวชี้วัดคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คปสอ.วานรนิวาส
- (08:30-16:30) ชี้แจงคู่มือการตรวจคุณภาพบัญชี
- (09:00-12:00) Zoom ประชุมชี้แจงโครงการกัญชาครัวเรือน 6 ต้น
- (09:00-12:00) ประชุมงาน NCD
2
 
- (00:00-08:00) อบรมทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน ให้บุคลากรทางการศึกษา
- (13:00-16:30) Zoom ประชุมติดตามตัว ชี้วัด QOF เยี่ยมบ้านเตียง3,4
- (09:00-12:00) ประชุม VDO conฯ ปรับปรุงหอผู้ป่วยและห้องทันตกรรม
3
 
- (00:00-08:00) อบรมทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน ให้บุคลากรทางการศึกษา
- (09:00-12:00) Zoom ประชุมติดตามตัวชี้วัด QOF ฝากครรภ์ครั้งแรก12สัปดาห์
- (08:00-17:00) ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
- (13:00-16:30) Zoom ประชุมหารือโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ Self-Sustained Movement Program (SSM Program) จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- (13:30-16:30) รับเกียรติบัตรทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันการจมน้ำ ปี 2563
- (08:30-16:30) ประชุมพิจารณาความดีความชอบ
4
 
- (00:00-08:00) อบรมทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน ให้บุคลากรทางการศึกษา
- (13:00-16:30) Zoom ติดตามตัวชี้วัดคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คปสอ.สว่างแดนดิน
- (08:30-16:30) ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าห้องคลอด
- (08:30-16:30) ประชุมงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน
- (13:00-16:30) Zoom ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขั้นตอนเตรียมความพร้อมระบบข้อมูล whitelist ผ่านระบบ HDC ในกลุ่มเป้าหมายโรคเรื้อรัง
5
 
- (08:30-16:30) ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
- (09:00-12:00) Zoom ติดตามตัวชี้วัดคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คปสอ.อากาศอำนวย
- (08:00-16:30) โครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ครั้งที่ 2
- (09:00-16:30) เตรียมความพร้อมตรวจราชการ 1/2564
- (13:00-16:00) ประชุมชี้แจงแนวทางแนวทางการดำเนินงานบริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแบบเข้มข้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
- (10:00-16:30) ประชุมคณะทำงานราชทัณฑ์ปันสุข
- (00:00-16:00) ประชุม คณะกรรมการ กวป.
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
- (13:00-16:30) Zoom ติดตามตัวชี้วัดคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คปสอ.เต่างอย
- (13:30-16:00) การพิจารณาบำเหน็จความชอบยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- (09:00-12:00) ติดตามผลการดำเนินงาน CKD 3B>4 (QOF) คปสอ.กุดบาก
- (13:00-16:30) Zoom ประชุมเครือข่ายนิติกร
- (09:00-16:30) เตรียมความพร้อมตรวจราชการ 1/2564
9
 
-
- (09:00-16:00) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ ก้าวทัน พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น
- (13:30-16:00) พิจารณาบำเหน็จความชอบยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10
 
- (08:30-16:30) ส่งงบทดลอง บช 11
- (08:30-16:30) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อพัฒนาเป็นร้านค้าต้นแบบ
- (09:00-16:30) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
11
 
- (08:30-16:30) ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักเวชศาสตร์ครอบครัวพื้นฐานสำหรับสหวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ
- (09:00-16:30) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- (09:00-16:30) ประชุมคณะกรรมการ ITA
- (13:30-16:30) Webex นำเสนอบุหรีี
12
 
- (08:30-16:30) ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักเวชศาสตร์ครอบครัวพื้นฐานสำหรับสหวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ
- (09:00-16:30) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- (08:30-16:30) ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด node สว่างและวานร
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
- (08:00-15:00) ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test ปีงบประมาณ 2564
- (08:30-16:30) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน DPAC จังหวัดสกลนคร
16
 
- (09:00-15:00) ประชุม คกบ.สสจ.สน.และประชุม Zoom กับ คปสอ.
- (08:30-12:30) สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
- (08:30-12:30) สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
17
 
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
18
 
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
- (08:30-16:30) ตรวจราชการ 1/2564
19
 
- (09:00-16:30) Zoom สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 1/2564
- (08:30-16:30) Zoom HA
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
- (08:30-16:30) ประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
- (08:30-12:30) สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
- (08:30-12:00) สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
- (08:30-16:30) Webex อบรมโครงการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงระบบในการรับจดแจ้งเครื่องสำอางของพนักงานเจ้าหน้าที่ สสจ. ปีงบประมาณ 2564
23
 
- (08:30-16:30) การพัฒนา รพ.สต.ติดดาวสู่การรับรอง DHSA
24
 
- (08:30-16:30) ประชุมชี้แจงเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนฯ
25
 
- (09:00-12:00) ประชุม คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- (13:00-16:30) ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ และมอบหมา่ยภารกิจ TO BE NUMBER ONE
26
 
- (09:00-16:00) ประชุมนิเทศติดตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) แบบออนไลน์ (YFHS Application)
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
- (08:30-16:30) ประชุม อสม.ดีเด่น
31
 
- (13:00-16:00) ประชุม คปสจ.ประจำเดือนมีนาคม 2564
1
 
- (08:00-16:00) ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
2
 
3
 


(นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เลขที่ 1859  
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157  โทรสาร 0-4271-1157  ต่อ 1001      
แผนที่  งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร