รพ.สต.

        

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (One District One Doctor : ODOD)  จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2558 
จำนวนโควตาเข้าศึกษา  8  คน

รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 ถึง 5 และกำลังเรียนชั้น ม. 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร โปรแกรมวิทย์ - คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาค ไม่น้อยกว่า  3.00 โดยนักเรียนและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร ยกเว้นอำเภอเมืองไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องถึง 29 สิงหาคม 2557 

         รับสมัคร  ระหว่างวันที่   25  –29  สิงหาคม  2557  (ในวัน เวลาราชการ) ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมหลักฐาน ดังนี้   
1. ใบสมัครที่ติดรูปขนาด 1นิ้วครึ่ง และ ผอ.โรงเรียน ลงชื่อรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จำนวน  1 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและสำเนาของนักเรียน   จำนวน  1 ฉบับ
5. ใบแสดงเกรด (GPAX  4  ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00) 

            วันสอบข้อเขียนคัดกรองเบื้องต้น วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

   รายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถดูได้จาก Website http://home.kku.ac.th/admismd   

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดกรองเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ให้บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ มารายงานตัวและทำแฟ้มประวัติ 
วันที่ 27 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 - 16.00น.   
ณ ห้องประชุมอดิศร์ ใจดี ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ปรางค์ทิพย์
25 ส.ค. 57 12:07

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร หรือ โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร   ตั้งแต่วันที่ 7-26 สิงหาคม 2557 ในวันเวลาราชการ  08.30-16.00 น.

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

คมสันต์
22 ส.ค. 57 10:55

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  ตำแหน่งนักกายภาพบำบัติปฏิบัติการ  
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

รายชื่อคลิ๊กที่นี่

ปรางค์ทิพย์
18 ส.ค. 57 12:02

สสจ.สกลนคร เปิดศูนย์ดำรงธรรม
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดเว็ปไซต์และศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชน  และเพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ดำรงธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสารณสุขจังหวัดสกลนครขึ้น  เพื่อเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีความเสมอภาค และสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้อย่างชัดเจน

13 ส.ค. 57 15:03

เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมงานแถลงข่าวเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสกลนคร (One stop service) ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร มีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน โดยศูนย์ฯ เป็นการให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ คือ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา ซึ่งเป็นศูนย์ที่เกิดจากความร่วมมือจาก ๓ กระทรวงหลัก อันได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจำตัว ออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราว จัดระเบียบ และตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพต่างด้าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งศูนย์ฯ ได้ทำการเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
 
 

วนิดา
10 ส.ค. 57 18:24

 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม 
ซึ่งกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร

วนิดา
7 ส.ค. 57 10:05

สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำโดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โดยมี ดร.นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ  สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

วนิดา
7 ส.ค. 57 09:55

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

  จังหวัดสกลนคร  จะดำเนินการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง รายละเอียด คลิ๊กที่ชื่อตำแหน่ง

 - จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
 - จพ.เภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
 - จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
 - จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)
 - จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
 - จพ.เวชสถิติ ปฏิบัติงาน
 - จพ.โสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
 - นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ
 - พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
 - เภสัชกร ปฏิบัติการ
 - นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
 - นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
 - นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
 - แพทย์แผนไทย

รับสมัครระหว่างวันที่  7 - 15 สิงหาคม 2557 ในวัน เวลา ราชการ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
 

ปรางค์ทิพย์
5 ส.ค. 57 16:41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
69
ระเบียนที่ 1 - 8 / 550    
ข่าวสารสุขภาพ

ขับรถเร็ว ยิ่งซิ่ง...ยิ่งสูญเสีย
เกินกำหนดจับปรับทันที ไม่เกิน 500 บาท

    ความเร็วกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร

 • ความเร็ว 60 กม./ ชม.  แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 14 เมตร หรือตึก 5 ชั้น 
• ความเร็ว 80 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 25 เมตร หรือตึก 8 ชั้น
 • ความเร็ว 100 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 39 เมตร หรือตึก 13 ชั้น
 • ความเร็ว 120 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 56 เมตร หรือตึก 19 ชั้น

   จะมีใครรอดบ้างนะ ถ้าตกตึก 19 ชั้น  ขับเร็ว + ปฏิกิริยาตอบสนองต่ำ ( ดื่ม,ง่วง,โทร ) = ชีวิตสั้น  
   มนุษย์ใช้เวลา  0.75 วินาที  ก่อนจะเบรกรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระยะเวลาที่เสียไปนี้เรียกว่า “ ระยะเวลาของปฏิกิริยาตอบสนอง ”  จะแปรผันตามบุคคล  ความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองที่เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือ มึนเมาจากฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์จะทำให้ประสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไป 

  “ลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยง”

 เหยียบเบรคที่ความเร็วต่างกัน   รถจะจอดสนิทได้ต้องใช้ระยะทางต่างกัน                

• 20 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง  9  ม.  • 30 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 14 ม.
 •40 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 22 ม. • 50 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 32 ม. 
• 60 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 44 ม.  • 70 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 58 ม.
 •80 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 76 ม.  • 90 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 93 ม.
• 100 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 112 ม.  

   ถ้าคุณขับรถซิ่ง               หากรถวิ่งในความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความผิดตามกฎหมาย ม.67  ต้องถูกปรับไม่เกิน 200 -500 บาท    โดยกำหนดความเร็วของรถต่างๆ ดังนี้

ประเภทของรถ

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ+น้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กก. ขึ้นไป

  • รถโดยสาร

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

  • รถลากจูง

  • รถพ่วงรถยนต์บรรทุก

  • รถสามล้อ

60 กม. / ชั่วโมง

45 กม. / ชั่วโมง

  • รถยนต์เก๋ง

  • รถจักรยานยนต์

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

ปรางค์ทิพย์
1 ส.ค. 57 15:40

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46

 โรคมือ เท้า และปาก

             เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ส่วนใหญ่มักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น อ่านต่อ...
คมสันต์
24 ก.ค. 55 11:32
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการจำนวน 1 รายการ ณ รพร.สว่างแดนดิน 1 ต.ค. 2557
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ต.ค. 2557
3 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดึงคอและดึงหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงชนิดปรับระดับได้ จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์,พังโคน และโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 4 ก.ย. 2557
4 ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ณ รพร.สว่างแดนดิน 22 ก.ย. 2557
5 ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 22 ก.ย. 2557
6 ร่าง TOR เครื่อง X-Ray ดิจตอล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ MA ชนิดหลอกแขวน 21 ส.ค. 2557
7 ซื้อเครื่องInfusion pump จำนวน 10 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 27 ส.ค. 2557
8 ประกาศประกวดราคาจ้างทำลายขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ส.ค. 2557
9 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 4 เครื่อง 26 ส.ค. 2557
10 ร่าง TOR จ้างทำความสะอาด ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 ส.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
74
ระเบียนที่ 1 - 10 / 733    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 26 ส.ค. 57
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริหารวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ 29 ส.ค. 57
3 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 15 ก.ย. 57
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาฐการพิเศษและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ 3 ก.ย. 57
5 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยายาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 26 ส.ค. 57
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงชึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 29 ส.ค. 57
7 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 29 ส.ค. 57
8 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 21 ส.ค. 57
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ส.ค. 57
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป๋็นลูกจ้างชั่วคราว 26 ส.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
37
ระเบียนที่ 1 - 10 / 364    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)ประจำปีการศึกษา 2557 5 ม.ค. 58
2 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ธ.ค. 57
3 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย (Contemporary Management in Midwifery) 3 ธ.ค. 57
4 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 23 พ.ย. 57
5 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 18 พ.ย. 57
6 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Selected Key Issues in Chronic Illness Management 18 พ.ย. 57
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 16 พ.ย. 57
8 ขอเชิญเข้าร่วมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases 7 พ.ย. 57
9 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
10 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น 10 ต.ค. 57
11 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 57
12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพยาบาลอายุรศาสตร์ เรื่อง "การพยาบาลผู้สูงอายุ" จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 30 ก.ย. 57
13 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 28 ก.ย. 57
14 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 26 ก.ย. 57
15 ขอเชิญประชุมบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ 25 ก.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 15 / 288    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 15 ก.ย. 57
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 19 ก.ย. 57
3 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Selected Key Issues in Chronic Illness Management 18 พ.ย. 57
4 ขอเชิญเข้าร่วมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases 7 พ.ย. 57
5 ขอเชิญประชุมวิชาการ 28 ส.ค. 57
6 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 26 ก.ย. 57
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ส.ค. 57
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 22 ส.ค. 57
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบาย servece plan และ DHS ประจำปี ๒๕๕๗ 22 ส.ค. 57
10 ขอเชิญประชุมบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ 25 ก.ย. 57
11 ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม 8 ส.ค. 57
12 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
13 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558" 30 ส.ค. 57
14 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น 10 ต.ค. 57
15 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ 29 ส.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 15 / 254    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
- VDO Conference ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย
4
 
5
 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ
- ประชุมคณะทำงานโครงการจัดบริการเชิงรุก
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสอีโบล่า(EBOLA)
- สรุปงบประมาณบัญชี 6-7
6
 
7
สัปดาห์ที่ 36
8
 
9
 
10
 
- E-Meeting ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คป.สอ.
- ประชุม EMS รพ.
11
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบ JHCIS ระดับอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม จ.สกลนคร
12
 
- ประชุมงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ประชุมทีมพัฒนาระบบ/ดูแลโปรแกรม Hosxp
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสอีโบล่า(EBOLA)
13
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับอำเภอ สวนสาธารณะหนองทุ่งมน
14
สัปดาห์ที่ 37
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ห้องบัตร
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสอีโบล่า(EBOLA)
20
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
21
สัปดาห์ที่ 38
22
 
23
 
- ประชุมงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- นิเทศ/ติดตาม งบประมาณ NGO ด้านเอดส์
24
 
- ประชุมงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
25
 
- ประชุมงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล
26
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบ
- ประชุมคณะทำงานออกตรวจการจำหน่าย - ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและ
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสอีโบล่า(EBOLA)
27
 
28
สัปดาห์ที่ 39
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
29
 
- ประชุมศูนย์ฉุกเฉินระดับอำเภอ
30
 
- ประชุมศูนย์ฉุกเฉินระดับอำเภอ
1
 
2
 
3
 
4
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง


Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑