หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

นพ.สสจ.สกลนคร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
วันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๕๘) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพนนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  นพ.ปรมเษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นพ.โสภณ  วัณไวทยจิตร ผู้อำนวยการโรงพระยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร ที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น  ของแพทยสมาคม ฯ   และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สถานบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการและการผดุงครรภ์ ของสภาพยาบาล ซึ่งได้ได้เข้ารับประทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลพังโคน, โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ อำเภอเมือง สกลนคร 

วนิดา
30 ม.ค. 58 13:48

เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามมิ่งเมือง สกลนคร ดูรายละเอียด
►►► CLICK

วนิดา
30 ม.ค. 58 11:09

 สสจ.สกลนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งคลินิกสุขภาพเกษตรกร
วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวดสกลนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน  ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อจัดตั้ง  “คลินิกสุขภาพเกษตรกร”  ในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า  “เกษตรกรไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานจังหวัดสกลนคร  ได้มีการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานทั้งใน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ มีการพัฒนาและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีการจัดตั้ง  “คลินิกสุขภาพเกษตรกร”  ในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  เพื่อให้บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งเชิงรับและเชิงรุก  กับแรงงานในชุมชนและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ  ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยบริการสาธารณสุขที่จะต้องดำเนินการ  การจัดตั้งคลินิกดังกล่าวนับว่าเป็นคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ให้บริการนำร่องในภาคเกษตรกรรมได้อย่างครบวงจร  ทำให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงได้รับการล้างพิษและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาหารที่ปลอดภัยสำหรับบริโภค  ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  ผลิตพืชปลอดภัย  มีผลผลิตจากการเกษตรที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยจำหน่ายทั้งในและส่งขายต่างประเทศได้อีกด้วย  อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งพิธีลงนามในครั้งนี้ มีนายพัณณ์เดช  ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน  และ นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นผู้กล่าวรายงาน

วนิดา
27 ม.ค. 58 15:09

สสจ.จัดประชมการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วันนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๕๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดประชุมการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีนางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  เป็นประธานในพิธี  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน และนำเสนอเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฏหมายเกินจริง  หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร  ยา  เครื่องสำอาง โดยมีสื่อมวลชน ,เภสัชกร ,พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วนิดา
26 ม.ค. 58 10:22

ประกาศผลการคัดเลือกและให้บุคคลมารายงานตัว
     ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครได้มีประกาศคัดเลือบุคคลเข้ารับราชการนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสอบคัดเลือก และขอให้มารายงานตัว ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์วัณโรค เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.  พร้อมทั้งนำเอกสารต่างๆเพื่อทำประวัติดังรายละเอียดด้านล่างนี้
     ►►► ตำแหน่ง จพ.เภสัชปฏิบัติงาน, จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน, จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน(เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน ⇒⇒ ดูประกาศ CLICK
     ►►► ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ,เภสัชกรปฏิบัติการ ⇒⇒ดูประกาศ CLICK

วนิดา
22 ม.ค. 58 15:16

ประกาศรับสมัครหัวหน้าสถานีอนามัย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สต.บ้านโพนทอง อ.โคกศรีสุพรรณ ดูรายละเอียด►►► CLICK

วนิดา
22 ม.ค. 58 14:58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
๑.   ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน,จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงานและนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน ดูรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่นี่ ►►►CLICK

๒.   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน และตำแหน่งเภสัชกรณ์ปฏิบัติการ ดูรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่นี่ ►►►CLICK

วนิดา
16 ม.ค. 58 09:50

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่ ๒๔
ขอเชิญเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทุกท่าน  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ครั้งที่ ๒๔  ซึ่งกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันฯ  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘  ณ สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร (ทางเข้าท่าอากาศยานสกลนคร)ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ►►► CLICK

วนิดา
13 ม.ค. 58 10:38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
75
ระเบียนที่ 1 - 8 / 594    
ข่าวสารสุขภาพ

เฝ้าระวังอีสุกอีใสในหน้าหนาว...!!!

สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีสุกอีใสช่วงหน้าหนาว แนะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6087ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...          

ธิดารัตน์
8 ม.ค. 58 10:52


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46

 โรคมือ เท้า และปาก

             เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ส่วนใหญ่มักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น อ่านต่อ...
คมสันต์
24 ก.ค. 55 11:32
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันระดับจังหวัด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.พ. 2558
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 รพ.บ้านม่วง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 รพ.อากาศอำนวย ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 รพ.พังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.วาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง โรงพยาบาลพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 27 ก.พ. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
83
ระเบียนที่ 1 - 10 / 828    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ขยายเวลา รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 30 ม.ค. 58
2 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 16 ม.ค. 58
3 รับสมัครแต่งตั้งหัวหน้าสถานีอนามัย 2 ก.พ. 58
4 รับสมัครพนักงานราชการ 27 ม.ค. 58
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 23 ม.ค. 58
6 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30 ม.ค. 58
7 รับย้ายข้าราชการ 30 ม.ค. 58
8 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 31 ม.ค. 58
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)รพ.ลำพูน 15 ม.ค. 58
10 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 20 ม.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
45
ระเบียนที่ 1 - 10 / 449    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 58
2 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 3 ก.ค. 58
3 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ 28 มิ.ย. 58
4 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Data Analysis and Scientiflc Writing Wokshop" 29 พ.ค. 58
5 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 22 พ.ค. 58
6 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาคฯ 30 เม.ย. 58
7 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award 27 มี.ค. 58
8 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 26 มี.ค. 58
9 หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี ๒๕๕๘ 20 มี.ค. 58
10 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 20 มี.ค. 58
11 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 19 มี.ค. 58
12 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 18 มี.ค. 58
13 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 15 มี.ค. 58
14 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 13 มี.ค. 58
15 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 13 มี.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
28
ระเบียนที่ 1 - 15 / 412    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและ Pre-conference 24 ก.พ. 58
2 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 58
3 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2558 และนำเสนอผลงานวิจัย 20 ก.พ. 58
4 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 3 ก.ค. 58
5 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 19 มี.ค. 58
6 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการประชุมวิชาการ 30 ม.ค. 58
7 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการประชุมวิชาการ 30 ม.ค. 58
8 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การประชุมสามัญประจำปีและงานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า 24 ม.ค. 58
9 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Data Analysis and Scientiflc Writing Wokshop" 29 พ.ค. 58
10 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุข หลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญก (พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต) 13 ก.พ. 58
11 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุข หลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) 6 มี.ค. 58
12 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 22 พ.ค. 58
13 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การบริหารสาธารณสุข 20 ก.พ. 58
14 ขอเชิญประชุมวิชาการ 26 ม.ค. 58
15 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 30 ม.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 15 / 358    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 05
2
 
- ประชุมติดตามงาน HA ยาเสพติด
3
 
- การตรวจสอบคุณภาพบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2558
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO conference แม่และเด็กกับ จังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 8
- พิจารณาจัดสรรเงินบัญชี 6 สสจ.
4
 
- การตรวจสอบคุณภาพบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2558
5
 
- การตรวจสอบคุณภาพบัญชีเกณฑ์คงค้าง ปีงบประมาณ 2558
- VDO Conference GIS คลินิกและร้านขายยา
6
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลผลงานทันตกรรมในโปรแกรม JHCIS
7
 
8
สัปดาห์ที่ 06
9
 
10
 
- การประชุมอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2558
11
 
- web conference ชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คปสอ.
12
 
- Teleconference การวินิจฉัยแบบแพทย์แผนไทย
- ประชุมเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 07
16
 
17
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2558
18
 
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาทางคดี ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
19
 
- Teleconference การตั้งยา การอ่านตำรับยาและเวชปฏิบัติ
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 08
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง

 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑