หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๗.๐๐ น.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดย นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ภายใต้แนวความคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรง ที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน  โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง มีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ชมภาพบรรยากาศ ►►► CLICK

วนิดา
9 ธ.ค. 59 11:27

สสจ.สกลนคร จัดอบรมโครงการแนวทางการดำเนินธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแบบมืออาชีพ
วันนี้ (วันพุธ ที่๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มงานงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จัดการอบรมโครงการแนวทางการดำเนินธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแบบมืออาชีพ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสกลทวาปี โรงแรมดุสิต อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ซึ่งปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้คนหันมาให้ความสนใจการดูแลสุขภาพตามวิถีธรรมชาติบำบัดมากขึ้น  ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากร ประกอบกับมีบริการสนับสนุนสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น การนวดไทย การใช้สมุนไพรไทย สปา ทำให้ธุรกิจบริการดังกล่าวเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  มีการแข่งขันสูงทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งเพิ่มศักยภาพธุรกิจตนเอง และในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ  ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ  การดำเนินการจึงควรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ  ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการจัดอบรมโครงการแนวทางการดำเนินธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแบบมืออาชีพ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เพื่อพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด  และเป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วโดยผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน

วนิดา
7 ธ.ค. 59 16:51

สสจ.สกลนคร ร่วมทำบุญตักบาตร
วันนี้ (๒ ธันวาคม  ๒๕๕๙)  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมทำบุญตักบาตร แก่พระปรเมษฐ์ ปภสฺสโร  (นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครที่บรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม ๔๗ รูป  ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
6 ธ.ค. 59 14:21

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีสวดปัญญาสมวาร
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้าง  ร่วมประกอบพิธี สวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบกำหนดปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ในการนี้ พระปรเมษฐ์  ปภสฺสโร  (นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้)  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ซึ่งได้บรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
6 ธ.ค. 59 14:19

สสจ.สกลนคร ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันนี้ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ )  นายแพทย์ประวิตร  ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และนางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสกลนคร และเปิดชมรม/ศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จ.สกลนคร ►►► CLICK 

วนิดา
29 พ.ย. 59 16:17

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา  
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา 
ดูรายละเอียด

วนิดา
29 พ.ย. 59 10:59

นพ.สสจ.สกลนคร เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้น ๓๓ ท่าน ร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบรอบ ๕๐ วัน)  ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  โดยมีจำนวนผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ ของจังหวัดสกลนครรวมทั้งสิ้น ๑๑๕ รูป►►►  CLICK

วนิดา
28 พ.ย. 59 14:49

สสจ.สกลนคร มอบอุปกรณ์ EOC
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  มอบวัสดุ/อุปกรณ์ (Emergency Operation Center : EOC) และป้าย EOC ระดับอำเภอละ ๆ ๑ ป้าย  เพื่อใช้ในการดำเนินในศูนย์ EOC ของแต่อำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอในจังหวัดสกลนคร  โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ สาธารณสุขอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ เป็นตัวแทนเข้ารับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
25 พ.ย. 59 10:25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
123
ระเบียนที่ 1 - 8 / 977    
ข่าวสารสุขภาพ

มาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

1.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) คือ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน ฝัง/กลบหลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน, กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรใช้คอกกั้นเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เช่น รถทับ ไฟฟ้าช็อต พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองทำกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว ซึ่งคอกกั้นเด็กสามารถทำได้เองง่าย เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี เป็นต้น, ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ, เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงชั่วขณะ ที่สำคัญเปลี่ยนความคิดว่าคอกกั้นเด็กคือที่ขังเด็ก เพราะเราไม่ได้นำเด็กไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลาน

2.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุมากกว่า 5 ปี) คือ“ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้ ลอยตัว สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ โดยการลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ช่วย, ชูชีพ สอนให้ประชาชนและเด็กรู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ไม่แกล้งจมน้ำ ไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ, ช่วยเหลือ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทร 1669, โยนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ที่ผูกเชือก, ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ), ปฐมพยาบาล สอนและฝึกปฏิบัติให้ประชาชนและเด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง โดยห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า แล้วกระแทกเพื่อเอาน้ำออก

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีการใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 4.2 ส่วนเด็กมีการใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 18.0 ซึ่งใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.0 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ หมดสติ ก็จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน้ำ ทำให้คนที่หมดสติไม่จมน้ำ แต่จะเทอะทะ และทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 3 มีนาคม 2559

วนิดา
8 มี.ค. 59 10:58

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา 

1. จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก

2. โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย เป็นแมลงนำโรค

3. มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4-7 วัน สั้นสุด 3 วัน และยาวสุด 12 วัน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

อ่านต่อ...

 

คมสันต์
28 ก.พ. 59 13:29

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 3 / 9    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
2 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
3 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
4 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
5 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
6 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
7 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
8 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และขั้นสูงรุ่นที่ 1 30 ก.ย. 59
9 เวทีวิชาก่ารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 31 ก.ค. 59
10 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 31 ก.ค. 59
11 จดหมายข่าวเลือกตั้งประจำเดือน พค.59 30 มิ.ย. 59
12 ขอสนับสนุนการแข่งขันโบลิ่งการกุศล 20 มิ.ย. 59
13 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 30 มิ.ย. 59
14 วารสารจัดหางาน 30 มิ.ย. 59
15 ข่าวประกันสังคม 30 มิ.ย. 59
16 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 31 ธ.ค. 60
17 จดหมายข่าวเลือกตั้ง เดือนเมษายน 31 พ.ค. 59
18 ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
19 ข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31 พ.ค. 59
20 ขั้นตอนการยื่นคำขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 25    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
2 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
3 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 290 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
4 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
5 เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนปีงประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงพยาบาลกุดบาก 31 ธ.ค. 2559
6 ยกเลิกประกาศและรายงายผลการประกวดราคาซื้อเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ ออแก๊ส ETO จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 ม.ค. 2560
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน รพร.สว่างแดนดิน 19 ธ.ค. 2559
8 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน รพร.สว่างแดนดิน 19 ธ.ค. 2559
9 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน รพร.สว่างแดนดิน จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา 19 ธ.ค. 2559
10 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ จำนวน ๑ คัน เลขที่โครงการ ๕๙๑๒๖๐๕๖๕๖๑ รพร.สว่างแดนดิน 19 ธ.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
170
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1696    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินนิกงบประมาณ ตำแหน่งนักรังสี จำนวน 1 อัตรา 25 พ.ย. 2559
2 รับย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 30 พ.ย. 2559
3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 25 พ.ย. 2559
4 รับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 2 ธ.ค. 2559
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานอาวุโส 25 พ.ย. 2559
6 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 30 พ.ย. 2559
7 รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 30 พ.ย. 2559
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ 25 พ.ย. 2559
9 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ 30 พ.ย. 2559
10 รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 30 พ.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
98
ระเบียนที่ 1 - 10 / 974    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม" 31 ส.ค. 2560
2 ขอเชิญพยาบาลเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 25 ส.ค. 2560
3 การรับสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 31 ก.ค. 2560
4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 26 ก.ค. 2560
5 เชิญเข้าอบรมสัมมนา 30 มิ.ย. 2560
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) ประจำปี ๒๕๖๐ 9 มิ.ย. 2560
7 ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 3 2 มิ.ย. 2560
8 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 31 พ.ค. 2560
9 ขอเชิญเข้ารับอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ ๓ 31 พ.ค. 2560
10 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 28 พ.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
107
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1061    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญร่วมงานประชุมและส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงานประชุม HA National Forum 15 ก.พ. 60
2 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 59
3 ประกวดผลงาน ทดสอบ 6 ต.ค. 59
4 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 59
5 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 27 ส.ค. 59
6 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมฯ 26 ส.ค. 59
7 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานานชาติ 26 ส.ค. 59
8 ประชุมวิชาการ การเสนอผลงานจากงานประจำสู่งานวิจัยและพิธีมอบเข็มชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโสของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ 19 ส.ค. 59
9 ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประปี ๒๕๕๙ 19 ส.ค. 59
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 15 ส.ค. 59
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 61    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการระยะสั้นประจำปี ๒๕๖๐ 24 ก.พ. 2560
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 17 ก.พ. 2560
3 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
4 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม "การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด" 26 เม.ย. 2560
5 ประชาสัมพันธ์ การบรรยายเชิงปฏิบัติการ HRCT 28 ม.ค. 2560
6 ประชาสัมพันธ์ งานประชุม RCRT-AlRP lll:Gl-GU 7 ก.พ. 2560
7 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" ประจำปี ๒๕๖๐ 1 ก.พ. 2560
8 ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการฯ 31 ม.ค. 2560
9 การรับสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 31 ก.ค. 2560
10 ขอเชิญเข้ารับอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ ๓ 31 พ.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
85
ระเบียนที่ 1 - 10 / 845    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์และให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแพทย์ มข. 17 พ.ย. 2559
2 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
3 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
4 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
5 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น 31 ต.ค. 2558
6 การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 2558
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 8    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 47
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด รร.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคี)
28
 
- VDO Conference การออกคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
- ประชุมงานเภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
29
 
- VDO Conference Service Plan สาขาหัวใจ เขต 8
30
 
- การจัดทำแผนการเงิน
- ประชุม VDO conference Service Plan
- ประชุมปรึกษาหารือ หัวหน้างานห้องคลอด รพ.ทุกแห่ง
- คณะกรรมการ R2R
- คัดเลือก อสม.ดีเด่น อำเภอเมือง
1
 
- ประชุมVDO Conference งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- สัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานส่งเสริมป้องกัน ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายงานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน
- การแก้ปัญหาสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร
- การแก้ปัญหาสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร
2
 
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาระบบข้อมูลทันตสาธารณสุข
- ประชุมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประชุมชี้แจงการจัดเก็บตัวชี้วัดปีงบประมาณ ๒๕๖๐
3
 
4
สัปดาห์ที่ 48
5
 
-
6
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินไข้ซิกา
- VDO Conference บรรยายพิเศษ "ความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดำเนินงานย
- Web Conference เขตสุขภาพที่8คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาวัยทำงาน
- คัดเลือก อสม.
7
 
- VDO Conference ประชุมชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
8
 
-
9
 
- ประชุมคณะทำงานยาเสพติด สสจ.สกลนคร
- ประชุมข้าราชการบำนาญ
- VDO Conference แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือนส
- ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (สายงานวิชาชีพ)
- ประชุมจัดซื้อจัดจ้าง
10
 
11
สัปดาห์ที่ 49
12
 
13
 
- ประชุมประจำเดือน
- VDO Conference การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานปี 2560
-
- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ก่อนออกนิเทศงานอนามัยแม่และเด็ก
-
14
 
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประชุม สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ
- web conference ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน
- VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2560 และการบันทึกข้อมูล บสต.
15
 
- ประชุม TSH
- ประชุมสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและมอบเกียรติบัตร
- VDO Conference หลักการตรวจวินิจฉัยในแผนปัจจุบันและแผนไทย
16
 
- คณะกรรมการและคณะทำงานอาหารปลอดภัย
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน แ ละคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
17
 
- ประชุมชมรม อสม.จังหวัดสกลนคร
18
สัปดาห์ที่ 50
19
 
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- VDO Conference ประชุมคณะทำงานด้านระบบข้อมูลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ ๘
- VDO Conference ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
20
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
21
 
- ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
22
 
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินด้านข้อมูลสุขภาพ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว PCC
23
 
- ประชุมโปรแกรม Long Term Care
24
 
25
สัปดาห์ที่ 51
26
 
- ประชุมงานเบาหวานและความดันโลหิต
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2560
- VDO Conference ชี้แจงแนวทางการจัดบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Long Term Care)ปี 60
27
 
- ประชุมอบรมคณะทำงานเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอและระดับจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม
28
 
29
 
30
 
- การประชุมผู้บริหารสาธารณสุขประจำเดือนธันวาคม 2559
31
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑