หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร  จัดประชุมขับเคลื่อนการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี
วันนี้ (๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๘ )  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นำโดย  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e – Book ) จังหวัดสกลนคร  ณ ห้องประชุมศรีสกล โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติก  จังหวัดสกลนคร  มี นพ.โสภณ  เมฆธน  อธิบดีกรมควบคุมโรค  เป็นประธานในพิธี  โดยโครงการเกิดขึ้นเนื่องจากพบว่าข้อมูลโรคที่เป็นสาเหตุการตาย ๕ อันดับแรก ของจังหวัดสกลนคร ย้อนหลัง ๑๐ ปี  พบว่ามะเร็งท่อน้ำดีเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑  มาโดยตลอด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเล็งเห็นว่าการปรับเปลี่ยนฯ ควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเด็ก  จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ,เขต ๒,เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ ,มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ,และสมัชชาสุขภาพ   ได้จัดทำหลักสูตรต้นแบบเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนการสอน เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ดำเนินการโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ และโรงเรียนนำร่องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต  ๑, เขต ๒ ,เขต ๓ ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓  ทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๐  แห่ง และได้ขยายผลหลักสูตรต้นแบบดังกล่าวให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร ในการจะขยายผลให้มีประสิทธิภาพและประหยัดทันต่อความสนใจของเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบัน จึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยซึ่งได้ทำหลักสูตรในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ขึ้น ในการณ์นี้  นพ.โสภณ  เมฆธน  อธิบดีกรมอนามัย  ได้มอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี  แก่โรงเรียนในจังหวัดสกลนครทุกโรงเรียน  โดยมีายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นตัวแทนรับมอบ  หลังจากนั้นได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร จำนวน ๓๕ คน และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร จำนวน ๘๐ คน

 

วนิดา
28 ส.ค. 58 19:51

 ประชุมวิชาการ สกลนครน่าอยู่  สู่สกลนครสร้างสุข
วันนี้ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุจังหวัดสกลนคร  ร่วมกับเครือข่ายสกลนครน่าอยู่  จัดประชุมวิชาการ  สกลนครเมืองสะอาด  สู่สกลนครสร้างสุข  และงานเชิดชูความดีภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่  ปี  ๒๕๕๘  ภายใต้ชื่องาน  "ดอกไม้ความดีแห่งวันวาน  ยังเบ่งบานเพื่อสานต่อเจตนา"  ระหว่างวันที่  ๒๕-๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ หอประชุมวิโรจน์  อิ่มพิทักษ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเมืองน่าอยู่  รวมทั้งเชิดชูผู้มีผลการดำเนินงานดี  สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งหน่วยงานราชการ  เอกชน ประชาชน และนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกว่า ๕๐๐  คน  มีนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการเปิดงาน

วนิดา
26 ส.ค. 58 15:59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการ  ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักโภชนาการ ดูประกาศ►►►CLICK

วนิดา
25 ส.ค. 58 14:27

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้สถานีอนามัย และหัวหน้าพยาบาล ดูรายละเอียด►►► CLICK

วนิดา
24 ส.ค. 58 09:27

สสจ.สกลนคร บันทึกเทปรายการทันข่าวสาธารณสุข
วันนี้ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ) นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง ๕  ในการถ่ายทำสารคดีการพัฒนาระบบบริการ Service Plan ณ สสจ.สกลนคร  ,โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร ที่ รพ.พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร  ,รพ.หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท  และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เพื่อออกอากาศในรายการ ทันข่าวสาธารณสุข  ทางสถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง ๕ วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์  เวลา  ๒๐.๒๐ น. โดยเริ่มออกอากาศเดือน กันยายน ๒๕๕๘

วนิดา
20 ส.ค. 58 13:54

 สสจ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่
วันที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นำโดย  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Bike for mom) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓  พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานมากขึ้น ซึ่งจังหวัดสกลนคร  จัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ขึ้น  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร  โดยมีนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี  กิจกรรมฯได้รับความสนใจจากข้าราชการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน  พ่อค้า  นักเรียนนักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ทุกเพศทุกวัย  เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง  ซึ่งจังหวัดสกลนครมีจำนวนผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น ๓,๔๒๙  คน  และเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมากเป็นลำดับที่ ๕  ของประเทศ 

วนิดา
19 ส.ค. 58 10:52

โรงพยาบาลส่องดาวเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)
จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
ขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มการจัดการ โรงพยาลส่องดาว

รายละเอียด

คมสันต์
17 ส.ค. 58 09:17

สสจ.สกลนคร  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร
วันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๓๐  น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดย นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นำทีมข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชน  พ่อค้า นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเต็มความจุหอประชุม โดยมีนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธี 

วนิดา
13 ส.ค. 58 16:13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
86
ระเบียนที่ 1 - 8 / 688    
ข่าวสารสุขภาพ

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28

อย.แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วงเทศกาลตรุษจีน 

อย. แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ และเลือกซื้อจาก สถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือน ! ผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนำไปบริโภค เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ส้ม เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธิดารัตน์
12 ก.พ. 58 13:28

เฝ้าระวังอีสุกอีใสในหน้าหนาว...!!!

สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีสุกอีใสช่วงหน้าหนาว แนะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6087ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...          

ธิดารัตน์
8 ม.ค. 58 10:52


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 7    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 15 ก.ย. 2558
2 ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 3 ก.ย. 2558
3 ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการ ซื้อน้ำยาทดสอบฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA๑C) สำหรับ รพร.สว่างแดนดิน 28 ก.ย. 2558
4 รายงานผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) รายการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคาร แบบเลขที่ รพร.๐๐๑/๒๕๕๘ จำนวน ๑ โครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 28 ก.ย. 2558
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคาร แบบเลขที่ รพร.๐๐๑/๒๕๕๘ จำนวน ๑ โครงการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 28 ก.ย. 2558
6 ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2558
7 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 31 ส.ค. 2558
8 เปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 28 ก.ย. 2558
9 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 27 ส.ค. 2558
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ประกวดราคาซื้อ น้ำยาทดสอบ ฮีโมโกลบิน เอวันซี (HbA๑C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพร.สว่างแดนดิน 25 ก.ย. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
120
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1194    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับโอน / รับย้ายข้าราชการจำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสถิต ระดับปฏิบัติการ/ชำนายการ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 30 ก.ย. 58
2 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 23 ส.ค. 58
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 28 ส.ค. 58
4 รับสมัครคัดเลิอกข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย จำนวน 3 ตำแหน่ง 24 ส.ค. 58
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.อุตรดิตถ์ 31 ส.ค. 58
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี 21 ส.ค. 58
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ 18 ส.ค. 58
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 ส.ค. 58
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน จำนวน 3 อัตรา 30 ก.ย. 58
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 14 ส.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
58
ระเบียนที่ 1 - 10 / 575    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 58
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 29 พ.ย. 58
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมะยะสั้นโรคผิวหนัง 27 พ.ย. 58
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 20 พ.ย. 58
5 แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมและขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมวิชาการ 8 พ.ย. 58
6 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น 30 ต.ค. 58
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การบริการสุขภาพ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน" 27 ต.ค. 58
8 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 23 ต.ค. 58
9 ขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเหลือดครั้งที่ 38 และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกลาง ปี Grand Courses 2015 ร่วมกับ ESC 10 ต.ค. 58
10 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู)"การพยาบาลเวชปฏิบัติ" 9 ต.ค. 58
11 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม 9 ต.ค. 58
12 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 4 ต.ค. 58
13 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๘ 2 ต.ค. 58
14 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 58
15 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ 30 ก.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
40
ระเบียนที่ 1 - 15 / 599    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 29 พ.ย. 58
2 แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมและขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมวิชาการ 8 พ.ย. 58
3 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 23 ต.ค. 58
4 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 58
5 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 21 ส.ค. 58
6 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 21 ส.ค. 58
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 6 / 22    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมะยะสั้นโรคผิวหนัง 27 พ.ย. 58
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การบริการสุขภาพ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน" 27 ต.ค. 58
3 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม 31 ส.ค. 58
4 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น 30 ต.ค. 58
5 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ 31 ส.ค. 58
6 ขอเชิญประชุม 13 ส.ค. 58
7 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโส ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๘ 16 ก.ย. 58
8 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 16 ก.ย. 58
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ 1 ก.ย. 58
10 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 11 ก.ย. 58
11 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม 9 ต.ค. 58
12 ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔ 17 ส.ค. 58
13 ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต 21 ส.ค. 58
14 วิธีการและขั้นตอนในการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แบบใหม่ 24 ก.ย. 58
15 ขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเหลือดครั้งที่ 38 และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกลาง ปี Grand Courses 2015 ร่วมกับ ESC 10 ต.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
34
ระเบียนที่ 1 - 15 / 505    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
- ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยและ R2R ระดับจังหวัด/อำเภอ
28
 
- อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- สอบสัมภาษณพนักงานราชการ
- สอบสัมภาษณพนักงานราชการ
- สอบสัมภาษณพนักงานราชการ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลหลักสูตรป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ต
- VDO Conference คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา Long Term Care เขตสุขภาพที่ 8
29
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Palliative Care
-
- ประชุมประกวดขยะดีเด่น
- VDO Conference เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)
- e-conference
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Conferrenc การเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุ
5
 
- ประชุมเจ้าหน้าที่หารือแนวทางการตรวจประจำปี รพ.เอกชน
- แจ้งข้อกล่าวหา
6
 
- ประชุมติดตามงานปฐมภูมิ
- ประชุมสรุปการดำเนินงานโรคเมอร์ส
- ประชุมชี้แจงภาระงานกลุ่มงานพัฒน์ฯ
7
 
- ประชุมบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- web conference จัดสรรค่าจัดการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย สปสช.เขต 8
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
- VDO Confence ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ เขต 8 (งานเกษียณ เขต) ครั้งที่ 2 เครือข่ายบริการสุขภ
11
 
- web conference ชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คปสอ.
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Conference การจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- แจ้งข้อเท็จจริง
12
 
13
 
- VDO conference หัวข้อ กลุ่มอาการโรคเกี่ยวกับหลังส่วนบน
- ประชุมเตรียมการจัดงานเชิดชูความดี ปี58
- ประชุมวิจัย นพ.นิทัศน์ รายยวา
- VDO Conference การประชุมพิจารณาแผนการปรับเงินค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่
14
 
- ประชุมสรุปคัดสรรขยะดีเด่น
- ประชุมเตรียมรับ สตง.
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกบข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง จากผู้เกษียณอายุราชการเมื่อนสิ้นปีงบประมาณ 2558
- อาหารปลอดภัยลดโรคอาหารเป็นพิษ
- VDO Conference เตรียมความพร้อมกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ (ฺBIKE FOR MOM)"
- อาหารปลอดภัยลดโรคอาหารเป็นพิษ
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
- ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
18
 
- ประชุมถอดบทเรียน R2R
- ประชุมถอดบทเรียน R2R
- ประชุมถอดบทเรียน R2R
19
 
- นิเทศติดตามการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
- ประชุม ก 2 plus
20
 
- VDO conference หัวข้อ กลุ่มอาการโรคเกี่ยวกับหลังส่วนกลาง
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด 8/2558
- ประชุมเครือข่ายสุขภาพจิต
- ประชุมพัฒนาโปรแกรม LTC
- ประชุมเตรียมสรุปงานรอบ 10 เดือน
- ประชุมลงมติ
21
 
- ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ITA
- การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
- อาหารปลอดภัยลดโรคอาหารเป็นพิษ
- ประชุมเตรียมสรุปผลงานรอบ 10 เดือน
22
 
- ประชุมข้อมูงข่าวสารด่วน
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
- ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงสธ. ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาฯ
- ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงสธ. ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาฯ
- ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงสธ. ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาฯ
- การประชุมคณะทำงานกลุ่มมวัยเรียน
25
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมจัดแผนการปรับเพิ่มค่าจ้าง พกส.
26
 
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
- นำเสนอผลงานวิชาการด้านทันตสาธารณสุข
27
 
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
- ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
- ประชุม สสอ.
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2558
1
 
2
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
3
 
4
 
5
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

มอบหมายงาน

งานที่เกี่ยวข้อง

 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑