หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์)ระดับชำนาญการพิเศษ   ดูประกาศ ►►► CLICK

ธิดารัตน์
26 ก.ค. 59 09:47

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก ดูประกาศ ►►► CLICK

วนิดา
21 ก.ค. 59 09:39

ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุจขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  ร่วมนำเสนอผลงาน To Be Number One ประเภทจังหวัด กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ณ Hall ๙ ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในงานมหกรรม รวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี ๒๕๕๙   ร่วมกับ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายบุญเรือง เข็มทอง แรงงานจังหวัดสกลนคร ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ รอง ผอ.สพม.๒๓  พร้อมนำคณะกรรมการ ตัวแทนกลุ่ม To Be Number One จัดบูธนำเสนอ และประกวด หลายรายการ โดยผลการประกวดมีดังนี้ ระดับประเทศ.
     ๑. จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๓ กลุ่มจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๙ 
    ๒. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้รับรางวัล สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบชมรม  To Be Number One  ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ระดับเพชร ปีที่ ๒

วนิดา
17 ก.ค. 59 20:46

 ขอแสดงความยินดี
นพ.ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการทระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในเวทีตรวจราชการและนิเทศงานรอบที ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร แก่
๑ .นพ.กิตตินาถ  ติยะพิบูลย์ไชยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย  เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ประจำปี ๒๕๕๙  โดยได้รับรางวัลครุฑทองคำ จากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  ที่ทำเนียบรัฐบาล
๒. แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพHA ด้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๙  ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ

วนิดา
17 ก.ค. 59 20:28

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ระดับชำนาญการ   ดูประกาศ►►► CLICK

วนิดา
15 ก.ค. 59 13:31

สสจ.สกลนคร รับทีมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒ / ๒๕๕๙ 
นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมต้อนรับ นพ.ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการทระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ พร้อมด้วย  ดร.นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘  และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๒/ ๒๕๕๙ ซึ่งมีกำหนดการตรวจราชการฯ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยวันแรก (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙) คณะฯ ได้ตรวจราชการตามตัวชี้วัดต่างๆ วันที่สอง (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ในช่วงเช้าได้เข้ารับฟังตวามก้าวหน้า ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และช่วงบ่ายทีมผู้ตรวจราชการได้เดินทางลงตรวจเยี่ยมชมและให้กำลังใจพื้นที่  รพ.คำตากล้า และ รพ.สต.หนองพอกใหญ่ อ.คำตากล้า ส่วนทีมสาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมชม และให้กำลังใจที่ รพ.วาริชภูมิ และ รพ.สต.คำบิด อ.วาริชภูมิ และวันนี้ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ได้ร่วมสรุปผลตรวจราชการทั้ง ๓ วัน ณ ห้องประชุมภูพานหลวง รพศ.สกลนคร

วนิดา
15 ก.ค. 59 12:42

สสจ.สกลนคร จัดอบรม อย.น้อย ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จัออบรมชมรม อย.น้อย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องราชาวดี โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร โดย นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านระบาดวิทยา) เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบใบประกาศ โล่รางวัล ให้กับนักเรียน/โรงเรียน ครู จากโรงเรียนมัธยม ๑๘ อำเภอ ๒๐ โรงเรียน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน อย.น้อย มีความรู้และความเข้าใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความรู้เท่าทันสื่อโฆษณาต่างๆ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และแนะนำบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งมีความรู้การป้องกันโรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคมะเร็งท่อน้ำดี และโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นปัญหาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม

วนิดา
13 ก.ค. 59 14:00

ประกาศ  

**ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ดูประกาศ►►► CLICK

วนิดา
13 ก.ค. 59 11:15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
110
ระเบียนที่ 1 - 8 / 877    
ข่าวสารสุขภาพ

มาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

1.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) คือ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน ฝัง/กลบหลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน, กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรใช้คอกกั้นเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เช่น รถทับ ไฟฟ้าช็อต พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองทำกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว ซึ่งคอกกั้นเด็กสามารถทำได้เองง่าย เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี เป็นต้น, ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ, เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงชั่วขณะ ที่สำคัญเปลี่ยนความคิดว่าคอกกั้นเด็กคือที่ขังเด็ก เพราะเราไม่ได้นำเด็กไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลาน

2.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุมากกว่า 5 ปี) คือ“ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้ ลอยตัว สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ โดยการลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ช่วย, ชูชีพ สอนให้ประชาชนและเด็กรู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ไม่แกล้งจมน้ำ ไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ, ช่วยเหลือ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทร 1669, โยนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ที่ผูกเชือก, ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ), ปฐมพยาบาล สอนและฝึกปฏิบัติให้ประชาชนและเด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง โดยห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า แล้วกระแทกเพื่อเอาน้ำออก

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีการใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 4.2 ส่วนเด็กมีการใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 18.0 ซึ่งใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.0 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ หมดสติ ก็จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน้ำ ทำให้คนที่หมดสติไม่จมน้ำ แต่จะเทอะทะ และทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 3 มีนาคม 2559

วนิดา
8 มี.ค. 59 10:58

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา 

1. จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก

2. โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย เป็นแมลงนำโรค

3. มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4-7 วัน สั้นสุด 3 วัน และยาวสุด 12 วัน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

อ่านต่อ...

 

คมสันต์
28 ก.พ. 59 13:29

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 3 / 9    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
2 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
3 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
4 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
5 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และขั้นสูงรุ่นที่ 1 30 ก.ย. 59
6 เวทีวิชาก่ารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 31 ก.ค. 59
7 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 31 ก.ค. 59
8 จดหมายข่าวเลือกตั้งประจำเดือน พค.59 30 มิ.ย. 59
9 ขอสนับสนุนการแข่งขันโบลิ่งการกุศล 20 มิ.ย. 59
10 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 30 มิ.ย. 59
11 วารสารจัดหางาน 30 มิ.ย. 59
12 ข่าวประกันสังคม 30 มิ.ย. 59
13 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 31 ธ.ค. 60
14 จดหมายข่าวเลือกตั้ง เดือนเมษายน 31 พ.ค. 59
15 ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
16 ข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31 พ.ค. 59
17 ขั้นตอนการยื่นคำขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
18 ข่าว กศน. 30 พ.ค. 59
19 สรุปหลักการสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น 30 ธ.ค. 60
20 จดหมายข่าวเลือกตั้ง 30 เม.ย. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 22    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สรุปผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพร.สว่างแดนดิน 29 ส.ค. 2559
2 เผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีล้อลาก สำหรับโรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 29 ส.ค. 2559
3 เผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก Thermal ไม่น้อยกว่า A4 สำหรับโรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 29 ส.ค. 2559
4 เรื่อง ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ สำหรับโรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 5 ส.ค. 2559
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 27 ส.ค. 2559
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ (รอบ 2 ปีงบประมาณ 2559) รพร.สว่างแดนดิน 30 ก.ย. 2559
7 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา Rasagiline tab 1 mg พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 31 ส.ค. 2559
8 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา Dasatinib 70 mg film-coated tablet พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 31 ส.ค. 2559
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 10 ส.ค. 2559
10 รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุดบาก 31 ก.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
140
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1396    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ 25 ส.ค. 2559
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ 25 ส.ค. 2559
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ 25 ส.ค. 2559
4 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 25 ก.ค. 2559
5 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 25 ก.ค. 2559
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 29 ก.ค. 2559
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 29 ก.ค. 2559
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) 9 ส.ค. 2559
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 4 ส.ค. 2559
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและนักทรัพยากรบุคคล 22 ก.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
89
ระเบียนที่ 1 - 10 / 888    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดชุมชน 30 ธ.ค. 2559
2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ 18 พ.ย. 2559
3 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 14 พ.ย. 2559
4 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 2559
5 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่1 29 ต.ค. 2559
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2559 28 ต.ค. 2559
7 เชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ 27 ต.ค. 2559
8 เชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 14 17 ต.ค. 2559
9 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 2559
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 30 ก.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
90
ระเบียนที่ 1 - 10 / 900    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 59
2 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 59
3 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 27 ส.ค. 59
4 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมฯ 26 ส.ค. 59
5 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานานชาติ 26 ส.ค. 59
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 15 ส.ค. 59
7 ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมประชุมและขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด 10 ส.ค. 59
8 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ 31 ก.ค. 59
9 ขอเชิญประชุม R2R Thailand ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 31 ก.ค. 59
10 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ 31 ก.ค. 59
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 57    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจำปี 2559 31 ส.ค. 2559
2 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุม 30 ก.ค. 2559
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ๒๕๖๐ 31 ก.ค. 2559
4 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ 19 ส.ค. 2559
5 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา 23 ส.ค. 2559
6 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 31 ก.ค. 2559
7 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ 25 ก.ค. 2559
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 29 ก.ค. 2559
9 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ" รุ่นที่ ๒/๒๕๕๙ 31 ส.ค. 2559
10 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ 29 ก.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
74
ระเบียนที่ 1 - 10 / 732    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
2 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
3 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
4 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น 31 ต.ค. 2558
5 การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 2558
6 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2557 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 31 มี.ค. 2557
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 25
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลกุดบาก
27
 
- การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
- ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2560
- ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2560
- ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2560
- ประชุมติดตามงานของ นพ.สสจ.
28
 
- คีย์ข้อมูลระบบ Web App
- การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล
- ประชุม Admin ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ประจำเดือน มิถุนายน
29
 
- คีย์ข้อมูลระบบ Web App
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ตรวจสอบเอกสารตรวจราชการรอบที่ 2/2559
- ตรวจค่าป่วยการ อสม.
- web conference เตรียมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย
- VDO Conference บริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
30
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2559
- ตรวจบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- ประชุมละเมิด
- คีย์ข้อมูลระบบ Web App
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพรด้านวิชาการ
- ประชุมตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการ
1
 
- ประชุมเครือข่ายงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
- เชิญประชุมทางไกลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง
2
 
3
สัปดาห์ที่ 26
4
 
- ประชุมพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
- VDO Conference แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริห
- ประชุมเตรียมรับการประเมิน LTC ดีเด่นระดับเขต
5
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ทำสัญญาโครงการเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
- ประชุมสอบสวนข้อเท็จจริงละเมิด
6
 
- ตรวจสอบหลักฐานสัญญา โครงการเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
- ประชุมประจำเดือน
- VDO Conference เตรียมการประชุมควบคุมภายใน
7
 
- VDO Conference รับฟังการปาฐกถาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ
- ประชุมอบรมคณะทำงานเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
8
 
- สรุปนิเทศทีม ๒
- VDO Conference โรคมะเร็งท่อน้ำดี
9
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด รร.บ้านวานรนิวาส
10
สัปดาห์ที่ 27
11
 
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
- VDO Conference คกก.บริหารทรัพยากรบุคคล เขต 8 และเครือข่ายนักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
- ประชุมติดตามข้อมูล 43 แฟ้ม
- สรุปนิเทศงานรอบที่2
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์เด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี จังหวัดสกลนคร
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
12
 
- !!ยกเลิก!! web conference ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
- ประชุมสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุ
13
 
- VDO Conference ประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
- ประชุมตรวจราชการฯรอบที่ 2/59
- ประชุมตรวจราชการฯรอบที่ 2/59
- ประชุมสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ทดสอบ web conference ไข้เลือดออก
14
 
- VDO Conference การแพทย์พื้นบ้านกับกลุ่มอาการผู้ป่วยติดเตียง
- รับการตรวจราชการฯรอบที่ 2/59
- รับการตรวจราชการฯรอบที่ 2/59
- ประชุม web conference ไข้เลือดออก
- รับนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 8
15
 
- ประชุมเกณฑ์คงค้าง
- VDO Conference ประชุุมวิชาการและเตรียมเกีษณ เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
- VDO Conference ทำความเข้าใจปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
16
 
17
สัปดาห์ที่ 28
18
 
19
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
20
 
21
 
- ประชุมกลุ่มหัวหน้าบริหารฯ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบันทึกข้อมูลหน่วยบริการ
- VDO Conference คกก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เขตสุขภาพที่ 8
22
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/59
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินด้านข้อมูลสุขภาพ
- สารสนเทศทางการพยาบาล
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบันทึกข้อมูลหน่วยบริการ
- ประชุม สสอ.
23
 
24
สัปดาห์ที่ 29
25
 
- VDO Conference แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข
26
 
- ยกเลิก!!!! VDO Conference ทบทวนการบันทึกข้อมูล ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (
- จัดอบรมเกษตรกร
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ"ตลาดนัดสีเขียว สมุนไพรในชุมชน
- ประชุมคณะกรรมการประเมิมคุณธรรมและความโปร่งใส
- ประชุมคณะกรรมสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
27
 
- ประชุมเตรียมความพร้อม cupprofile และ pcuprofile
- ประชุมคณะกรรมการ Palliative Care
- ประชุมวางแผนการดำเนินงานสกลนคร มหานครแห่งพฤกษเวช
28
 
- ประชุมวางแผนการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์
29
 
- VDO Conference ทบทวนการบันทึกข้อมูล ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)
- ประชุมคณะกรรมการการดูแลต่อเนื่อง
- VDO Conference ติดตาม พัฒนาข้อมูล เขตบริการสุขภาพที่ 8
- ประชุมติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน
- สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกหน่วย สสจ.สกลนคร
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือน กรกฎาคม 59
30
 
- วิ่ง OPEN ทั่วไป เดิน – วิ่งปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี และแข่งขันวิ่งสว่างแดนดินมินิ – ฮาล์ฟมาราธอน รางวัลชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๔ ขึ้น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
31
สัปดาห์ที่ 30
1
 
- ผู้ดูแลระบบ
2
 
- การประเมิน FAI
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมคณะทำงานตรวจ รพ.เอกชน
- พัฒนาระบบข้อมูล
3
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเฝ้าระวังภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
4
 
- ประชุมคณะกรรมการการดูแลต่อเนื่อง
5
 
- ประชุมคณะทำงานตรวจมาตรฐาน รพ.รักษ์สกล
6
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑