รพ.สต.

        

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (One District One Doctor : ODOD)  จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2558 
จำนวนโควตาเข้าศึกษา  8  คน

รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 ถึง 5 และกำลังเรียนชั้น ม. 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร โปรแกรมวิทย์ - คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาค ไม่น้อยกว่า  3.00 โดยนักเรียนและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสกลนคร ยกเว้นอำเภอเมืองไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องถึง 29 สิงหาคม 2557 

         รับสมัคร  ระหว่างวันที่   25  –29  สิงหาคม  2557  (ในวัน เวลาราชการ) ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมหลักฐาน ดังนี้   
1. ใบสมัครที่ติดรูปขนาด 1นิ้วครึ่ง และ ผอ.โรงเรียน ลงชื่อรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จำนวน  1 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงและสำเนาของนักเรียน   จำนวน  1 ฉบับ
5. ใบแสดงเกรด (GPAX  4  ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00) 

            วันสอบข้อเขียนคัดกรองเบื้องต้น วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

   รายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถดูได้จาก Website http://home.kku.ac.th/admismd   

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  ตำแหน่งนักกายภาพบำบัติปฏิบัติการ  
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

รายชื่อคลิ๊กที่นี่

ปรางค์ทิพย์
18 ส.ค. 57 12:02

สสจ.สกลนคร เปิดศูนย์ดำรงธรรม
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดเว็ปไซต์และศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชน  และเพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ดำรงธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสารณสุขจังหวัดสกลนครขึ้น  เพื่อเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีความเสมอภาค และสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้อย่างชัดเจน

13 ส.ค. 57 15:03

เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมงานแถลงข่าวเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสกลนคร (One stop service) ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร มีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน โดยศูนย์ฯ เป็นการให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ คือ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา ซึ่งเป็นศูนย์ที่เกิดจากความร่วมมือจาก ๓ กระทรวงหลัก อันได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจำตัว ออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราว จัดระเบียบ และตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพต่างด้าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งศูนย์ฯ ได้ทำการเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
 
 

วนิดา
10 ส.ค. 57 18:24

 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม 
ซึ่งกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร

วนิดา
7 ส.ค. 57 10:05

สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำโดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โดยมี ดร.นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ  สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

วนิดา
7 ส.ค. 57 09:55

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

  จังหวัดสกลนคร  จะดำเนินการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง รายละเอียด คลิ๊กที่ชื่อตำแหน่ง

 - จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
 - จพ.เภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
 - จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
 - จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)
 - จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
 - จพ.เวชสถิติ ปฏิบัติงาน
 - จพ.โสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
 - นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ
 - พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
 - เภสัชกร ปฏิบัติการ
 - นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
 - นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
 - นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
 - แพทย์แผนไทย

รับสมัครระหว่างวันที่  7 - 15 สิงหาคม 2557 ในวัน เวลา ราชการ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
 

ปรางค์ทิพย์
5 ส.ค. 57 16:41

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ดร.นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์และคณะ ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เขตบริการสุขภาพที่ ๘  โดยนำเสนอผลงานความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชกาารและนิเทศงานในภาพรวมของจังหวัด ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และในช่วงบ่ายคณะสาธารณสุขนิเทศก์จะเดินทางไปตรวจราชการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และ รพ.สต.บ้านธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วนิดา
5 ส.ค. 57 10:39

กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เขตบริการสุขภาพที่ ๘   จังหวัดสกลนคร
ระหว่างวันที่ ๔
– ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๗
ดูกำหนดการ
►►►CLICK

วนิดา
4 ส.ค. 57 11:04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
69
ระเบียนที่ 1 - 8 / 548    
ข่าวสารสุขภาพ

ขับรถเร็ว ยิ่งซิ่ง...ยิ่งสูญเสีย
เกินกำหนดจับปรับทันที ไม่เกิน 500 บาท

    ความเร็วกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร

 • ความเร็ว 60 กม./ ชม.  แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 14 เมตร หรือตึก 5 ชั้น 
• ความเร็ว 80 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 25 เมตร หรือตึก 8 ชั้น
 • ความเร็ว 100 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 39 เมตร หรือตึก 13 ชั้น
 • ความเร็ว 120 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 56 เมตร หรือตึก 19 ชั้น

   จะมีใครรอดบ้างนะ ถ้าตกตึก 19 ชั้น  ขับเร็ว + ปฏิกิริยาตอบสนองต่ำ ( ดื่ม,ง่วง,โทร ) = ชีวิตสั้น  
   มนุษย์ใช้เวลา  0.75 วินาที  ก่อนจะเบรกรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระยะเวลาที่เสียไปนี้เรียกว่า “ ระยะเวลาของปฏิกิริยาตอบสนอง ”  จะแปรผันตามบุคคล  ความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองที่เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือ มึนเมาจากฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์จะทำให้ประสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไป 

  “ลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยง”

 เหยียบเบรคที่ความเร็วต่างกัน   รถจะจอดสนิทได้ต้องใช้ระยะทางต่างกัน                

• 20 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง  9  ม.  • 30 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 14 ม.
 •40 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 22 ม. • 50 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 32 ม. 
• 60 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 44 ม.  • 70 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 58 ม.
 •80 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 76 ม.  • 90 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 93 ม.
• 100 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 112 ม.  

   ถ้าคุณขับรถซิ่ง               หากรถวิ่งในความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความผิดตามกฎหมาย ม.67  ต้องถูกปรับไม่เกิน 200 -500 บาท    โดยกำหนดความเร็วของรถต่างๆ ดังนี้

ประเภทของรถ

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ+น้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กก. ขึ้นไป

  • รถโดยสาร

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

  • รถลากจูง

  • รถพ่วงรถยนต์บรรทุก

  • รถสามล้อ

60 กม. / ชั่วโมง

45 กม. / ชั่วโมง

  • รถยนต์เก๋ง

  • รถจักรยานยนต์

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

ปรางค์ทิพย์
1 ส.ค. 57 15:40

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46

 โรคมือ เท้า และปาก

             เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ส่วนใหญ่มักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น อ่านต่อ...
คมสันต์
24 ก.ค. 55 11:32
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ร่าง TOR เครื่อง X-Ray ดิจตอล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ MA ชนิดหลอกแขวน 21 ส.ค. 2557
2 ซื้อเครื่องInfusion pump จำนวน 10 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 27 ส.ค. 2557
3 ประกาศประกวดราคาจ้างทำลายขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ส.ค. 2557
4 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 4 เครื่อง 26 ส.ค. 2557
5 ร่าง TOR จ้างทำความสะอาด ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 ส.ค. 2557
6 ประกาศร่าง TOR ราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร ณ รพร.สว่างแดนดิน 8 ก.ย. 2557
7 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม.ในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 14 ส.ค. 2557
8 ร่าง TOR เช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน ๑ เครื่อง 14 ส.ค. 2557
9 ประกาศเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1 ก.ย. 2557
10 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1 ก.ย. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
73
ระเบียนที่ 1 - 10 / 728    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 29 ส.ค. 57
2 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 22 ส.ค. 57
3 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 20 ส.ค. 57
4 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล 22 ส.ค. 57
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 ส.ค. 57
6 การรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 15 ส.ค. 57
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 21 ส.ค. 57
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)ในโรงพยาบาลมุกดาหาร 29 ส.ค. 57
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 27 ส.ค. 57
10 รับย้ายข้าราชการ 15 ก.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
35
ระเบียนที่ 1 - 10 / 344    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)ประจำปีการศึกษา 2557 5 ม.ค. 58
2 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ธ.ค. 57
3 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย (Contemporary Management in Midwifery) 3 ธ.ค. 57
4 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 23 พ.ย. 57
5 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 18 พ.ย. 57
6 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Selected Key Issues in Chronic Illness Management 18 พ.ย. 57
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 16 พ.ย. 57
8 ขอเชิญเข้าร่วมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases 7 พ.ย. 57
9 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
10 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น 10 ต.ค. 57
11 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 57
12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพยาบาลอายุรศาสตร์ เรื่อง "การพยาบาลผู้สูงอายุ" จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 30 ก.ย. 57
13 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 28 ก.ย. 57
14 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 26 ก.ย. 57
15 ขอเชิญประชุมบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ 25 ก.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 15 / 288    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 15 ก.ย. 57
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 19 ก.ย. 57
3 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Selected Key Issues in Chronic Illness Management 18 พ.ย. 57
4 ขอเชิญเข้าร่วมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases 7 พ.ย. 57
5 ขอเชิญประชุมวิชาการ 28 ส.ค. 57
6 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 26 ก.ย. 57
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ส.ค. 57
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 22 ส.ค. 57
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบาย servece plan และ DHS ประจำปี ๒๕๕๗ 22 ส.ค. 57
10 ขอเชิญประชุมบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ 25 ก.ย. 57
11 ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม 8 ส.ค. 57
12 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
13 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558" 30 ส.ค. 57
14 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น 10 ต.ค. 57
15 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ 29 ส.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 15 / 254    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
- VDO Conference คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการโรคหอบหืดฯ
- ประชุมนิเทศงานจาก สป.
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2557
- ประชุม สช.
29
 
- งานวัณโรค
- ประชุมนิเทศงานจาก สป.
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- ประชุมจัดทำแผนปี2558
30
 
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- มาตรา41
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
31
 
- VDO Conference ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข (กวป) ครั้งที ๗
1
 
- VDO Conference การดำเนินงานแรงงานต่างด้าว
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำบลจัดการสุขภาพ
2
 
3
สัปดาห์ที่ 31
4
 
- ประชุมผู้รับผิดชอบงาน NCD CKD
- ใช้เป็นสถานที่วิเคราะห์ข้อมูลของคณะตรวจราชการและนิเทศงาน
- ยื่นซองe-Auction รายการ ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ชั้นเดียว รพ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
- VDO Conference จัดสรรแพทย์ประจำบ้าน
5
 
-
-
-
- ประชุมนำเสนอผลการผลการดำเนินงาน ตรวจราชการ 2.57
-
- ใช้เป็นสถานที่วิเคราะห์งานของคณะตรวจราชการ
6
 
- VDO Conference ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย
-
-
7
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดประเมินผล การเรียนการสอนหลักสูตรต้นแบบ ครั้งที่ ๓
8
 
- ประชุมงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม
- ประชุมอัตรากำลังพยาบาล
- ประชุมหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
- web conference เสวนาสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
9
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลคำตากล้า
10
สัปดาห์ที่ 32
11
 
- แลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้งานตำบลจัดการสุขภาพ
12
 
13
 
- E-Meeting ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คป.สอ.
- ประชุมจัดทำแผน ปี 58
- ประชุมแลกเปลี่ยนโครงการเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHML)
- สอบคัดเลือกหัวหน้าพยาบาล,สาธารณสุขอำเภอ,เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
14
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล การเรียนการสอนหลักสูตรต้นแบบ ครั้งที่ ๔
- VDO Conference วิชาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
15
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- web conference เสวนาสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ประชุมซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่
16
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับอำเภอ อบต.หนองแปน
17
สัปดาห์ที่ 33
18
 
- VDO Conference ประชุมวิชาการเขตบริการที่ 8
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
19
 
- สอบสัมภาษณ์คัอเลือกบรรจุข้าราชการ
- สอบสัมภาษณ์คัอเลือกบรรจุข้าราชการ
- สอบสัมภาษณ์คัอเลือกบรรจุข้าราชการ
- สอบสัมภาษณ์คัอเลือกบรรจุข้าราชการ
20
 
- ประชุมคณะทำงานแผนงานปี 58
- คัดเลือกบรรจุข้าราชการ
- คัดเลือกบรรจุข้าราชการ
21
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล การเรียนการสอนหลักสูตรต้นแบบ ครั้งที่ ๔
- VDO Conฯ วิชาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม
- ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลุ่มภาคีเครือข่าย
22
 
- ประชุมงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- web conference เสวนาสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล เรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตสถานพยาบาล
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัสอีโบล่า(EBOLA)
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาสุขภาพแผนงานกลุ่มวัยทำงาน
23
 
24
สัปดาห์ที่ 34
25
 
- อบรมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
26
 
- อบรมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
27
 
- ประชุมปรับมาตรฐานการสำรวจสภาวะช่องปากประชาชนจังหวัดสกลนคร
- ประชุมคณะกรรมการชมรมพยาบาลเวชปฏิบัติสกลนคร
- VDO Conference การอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย : โรคภูมิแพ้ทางผิ
28
 
- ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงานปี 58
- สอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์
29
 
- web conference เสวนาสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข (กวป.) ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗
30
 
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
- VDO Conference ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย
4
 
5
 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ
6
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง


Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑