หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

นพ.สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
วันนี้ ( ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา) ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพร
ะสงฆ์ จำนวน ๒๐ รูป เนื่องในงานทำบุญประจำปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร โดยมีนายดล บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนั้น นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

วนิดา
23 มี.ค. 60 15:42

นพ.สสจ. สกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ITA 
วันนี้ (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น.   นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริต รวมทั้งเข้าใจกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน

วนิดา
23 มี.ค. 60 14:47

อบรม แกนนำเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
วันนี้ (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดการอบรม แกนนำเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เฝ้าระวังเหล้า บุหรี่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และอุบัติเหตุ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๒๓ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานแบบบูรณาการ  และเพื่อขยายเครือข่ายและค้นหาพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ฯ ของจังหวัดสกลนคร  โดยผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสกลนคร  รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน  ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
23 มี.ค. 60 12:07

นพ.สสจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมควบคุมภายใน
วันนี้ (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐)  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องราชาวดี โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการวางระบบการควบคุมภายใน, การรายงานการประเมินผล ,การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  รวมทั้งการป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย การรั่วไหล สิ้นเปลือง, ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน ,สามารถดำเนินการจัดส่งรายงานผลการควบคุมภายในทันในเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
22 มี.ค. 60 11:32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒  ดูประกาศ ►►►  CLICK

วนิดา
21 มี.ค. 60 16:03

สสจ.สกลนคร  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย
วันนี้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๗.๓๐  น.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดย นางเพ็ญศรี  วิเศษพันธ์พงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดสกลนคร ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๕  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยมี นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกขึ้นที่ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร  เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ถือเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย ชมภาพ CLICK
วนิดา
18 มี.ค. 60 10:30

สสจ.สกลนคร จัดประชุมเครือข่าย สหวิชาชีพ Service Plan
วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐) สสจ.สกลนคร  โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ได้จัดประชุมเครือข่ายสหวิชาชีพ  Service Plan สาขาการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงและการดูแลระยะยาว  ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ (อาคารหลังใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์์เพื่อรายงานความก้าวหน้าสถานการณ์การดำเนินงานผู้สูงอายุ ตามนโยบายการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงและเตรียมความพร้อมในการอบรม Care Giver  ตามหลักสูตรกรมอนามัย  ๗๐  ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง ๑๘ แห่งเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๔๐ คน ชมภาพ CLICK

วนิดา
17 มี.ค. 60 10:58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ดูประกาศ ►►► CLICK

วนิดา
17 มี.ค. 60 10:18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
132
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1051    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
13 มี.ค. 60 14:56

สสจ.สกลนคร เตือนอันตรายจากยาลดความอ้วน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เตือนอันตรายจากการทานยาลดความอ้วน เนื่องด้วยเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากผลข้างเคียงของยาซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ และขอเตือนไปยังผู้ที่ต้องการลดความอ้วนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายยาลดความอ้วนผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทางเว็บไซต์ และทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือไปหามารับประทานเองเด็ดขาด หากต้องการลดน้ำหนักควรหันมาออกกำลังกาย แ
ละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
โดย
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอวาริชภูมิ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบขายยาลดความอ้วนทางสื่อสังคมออนไลน์ ในพื้นที่ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยการล่อซื้อยาลดน้ำหนัก และจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หากพบเบาะแสการโฆษณา การผลิตและจำหน่าย แจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โทร. 042 711157 ต่อ 1522

วนิดา
10 ก.พ. 60 16:10

มาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

1.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) คือ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน ฝัง/กลบหลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน, กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรใช้คอกกั้นเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เช่น รถทับ ไฟฟ้าช็อต พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองทำกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว ซึ่งคอกกั้นเด็กสามารถทำได้เองง่าย เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี เป็นต้น, ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ, เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงชั่วขณะ ที่สำคัญเปลี่ยนความคิดว่าคอกกั้นเด็กคือที่ขังเด็ก เพราะเราไม่ได้นำเด็กไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลาน

2.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุมากกว่า 5 ปี) คือ“ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้ ลอยตัว สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ โดยการลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ช่วย, ชูชีพ สอนให้ประชาชนและเด็กรู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ไม่แกล้งจมน้ำ ไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ, ช่วยเหลือ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทร 1669, โยนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ที่ผูกเชือก, ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ), ปฐมพยาบาล สอนและฝึกปฏิบัติให้ประชาชนและเด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง โดยห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า แล้วกระแทกเพื่อเอาน้ำออก

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีการใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 4.2 ส่วนเด็กมีการใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 18.0 ซึ่งใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.0 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ หมดสติ ก็จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน้ำ ทำให้คนที่หมดสติไม่จมน้ำ แต่จะเทอะทะ และทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 3 มีนาคม 2559

วนิดา
8 มี.ค. 59 10:58
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 3 / 11    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
2 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
3 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
5 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
6 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
7 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
8 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
9 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
10 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
11 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
12 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
13 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และขั้นสูงรุ่นที่ 1 30 ก.ย. 59
14 เวทีวิชาก่ารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 31 ก.ค. 59
15 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 31 ก.ค. 59
16 จดหมายข่าวเลือกตั้งประจำเดือน พค.59 30 มิ.ย. 59
17 ขอสนับสนุนการแข่งขันโบลิ่งการกุศล 20 มิ.ย. 59
18 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 30 มิ.ย. 59
19 วารสารจัดหางาน 30 มิ.ย. 59
20 ข่าวประกันสังคม 30 มิ.ย. 59
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 30    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่แผนแจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าเสื่อมตามบทเฉพาะกาล งบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2559 จำนวนเงิน 23,800 บาทสำหรับโรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 15 เม.ย. 2560
2 เผยแพร่แผนแจ้งอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 160,000 บาทสำหรับโรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 15 เม.ย. 2560
3 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซักผ้าผู้ป่วย จำนวนประมาณ 787,200 กิโลกรัม 29 มี.ค. 2560
4 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างแผงกันแดด อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2560
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมหลังคาอาคารบริการ รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2560
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมถนนทางเข้า รพ.สต.ลาดกะเฌอ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2560
7 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพซีซีดีหรือสารกึ่งตัวนำ(DR) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 เม.ย. 2560
8 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 เม.ย. 2560
9 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยคลื่นกระแทก(Shock wave therapy) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 เม.ย. 2560
10 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ(Ultrasound/TVS) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 เม.ย. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
201
ระเบียนที่ 1 - 10 / 2010    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั้่วไปชำนาญการพิเศษ 28 มี.ค. 2560
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษกรณ๊นอกเลื่อนไหลและตำแหน่งว่าง 23 มี.ค. 2560
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล 29 มี.ค. 2560
4 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนายการส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) 20 มี.ค. 2560
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 31 มี.ค. 2560
6 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา และนักรังสีการแพทย์ 21 มี.ค. 2560
7 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 23 มี.ค. 2560
8 รับสมัครบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง 21 มี.ค. 2560
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา และนักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา 22 มี.ค. 2560
10 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 31 มี.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
105
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1049    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 29 ธ.ค. 2560
2 ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ ๒ 30 พ.ย. 2560
3 ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการของศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำประจำปี ๒๕๖๐ 30 พ.ย. 2560
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 4 ต.ค. 2560
5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์ และศิลป์การสอนทางการพยาบาล 30 ก.ย. 2560
6 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมปละขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 29 ก.ย. 2560
7 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม 16 ก.ย. 2560
8 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม หลักสูตรการเสริมพลังความเป็นผู้นำ 16 ก.ย. 2560
9 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 15 ก.ย. 2560
10 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม" 31 ส.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
124
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1236    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 21 ก.ค. 60
2 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ 4 พ.ค. 60
3 เชิญส่งผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2560 30 เม.ย. 60
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครบรอบ ๒๕ ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 31 มี.ค. 60
5 ประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี ๒๕๖๐ 1 มี.ค. 60
6 ขอเชิญร่วมมหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้ารับการประกวด 24 ก.พ. 60
7 ขอเชิญร่วมงานประชุมและส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงานประชุม HA National Forum 15 ก.พ. 60
8 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและหรือเข้าประกวด 31 ม.ค. 60
9 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 59
10 ประกวดผลงาน ทดสอบ 6 ต.ค. 59
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 68    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "พยาบาลปฐมภูมิกับบทบาทในทีม PCC (Primary care cluster) สู่ความยั่งยืนของระบบสุขภาพประชาชน" 21 เม.ย. 2560
2 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม 26 พ.ค. 2560
3 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่ใกล้เกษียณฯสังเกตการณ์การอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดีและร่วมกิจกรรมโครงการ 31 มี.ค. 2560
4 ขอเชิญรังสีแพทย์และแพทย์ทั่วไปเข้าร่วมการฝึกอบรม การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวต์ สำหรับแพทย์ 26 พ.ค. 2560
5 ขอเชิญประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 11 2 พ.ค. 2560
6 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพยาบาลระดับสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 31 มี.ค. 2560
7 ประชาสัมพันธ์การอบรมการเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 26 เม.ย. 2560
8 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจและหลอดเลือด 11 ก.ค. 2560
9 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 31 มี.ค. 2560
10 ประชาสัมพันธ์ โครงการ Healthcare Technology Summit 2017 27 เม.ย. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
96
ระเบียนที่ 1 - 10 / 951    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560 21 เม.ย. 2560
2 ประชาสัมพันธ์และให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแพทย์ มข. 17 พ.ย. 2559
3 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
4 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
5 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
6 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น 31 ต.ค. 2558
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 9    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุจังหวัดสกลนคร ประจำปี
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
- ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพด้านรังสีเทคนิค
- VFO Conference การวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน รายสาขา และปรึกษาหารือเตรียมจัดประชุมนำเสนอผลง
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพทางสื่อวิทยุจังหวัดสกลนคร ประจำปี
- ประชุมกลุ่มงาน คร.
- ประชุมฝ่าย คร.
28
 
- รับการประเมิน อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขา ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
- ประชุม VDO-Conference การของบประมาณเมืองสมุนไพรร่วมกับกระทรวงฯ
1
 
- ประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์
- VDO Conference ชี้แจงการเก็บข้อมูลตามโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน
2
 
- ประชุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล 2/2559
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
3
 
- ประชุม สรุปประเมินติดดาว
- VDO Conference เรื่องบูรณาการ ๔ กระทรวง(เด็กและผู้สูงอายุ)
- VDO Conference บรรยายพิเศษ เรื่อง การบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
- ประชุมการพัฒนาระบบข้อมูล
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุมกลุ่มย่อยเตรียมกิจกรรมHerbal City ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 14
7
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Conference Service Plan สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 8
- การดำเนินงานจัดค่ายศูนย์ขวัญฯ (ยาเสพติด)
8
 
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการเครือข่ายปฐมภูมิ
- ประชุมชี้แจงการฝึกประสบการรวบยอดของนักศึกษาพยาบาล
9
 
- ประชุม รพ.สต.ติดดาว
- ประชุมเตรียมงาน Pilot project malaria
- ประชุมติดตามงาน
10
 
- ประชุมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
- ประชุมคณะกรรมการสาขา Sepsis 18 อำเภอ จังหวัดสกลนคร
- ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
- ประชุมงานขข้อมูลเาหวานความดัน
- งานแพทย์แผนไทย
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ประจำปี 2560
- ประชุมติดตามนิเทศงานยาสูบ เขตสุขภาพที่ 8
- HA Stroke
- VDO Conference การประชุมพิจารณาความต้องการแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561
14
 
- ประชุมสรุปนิเทศ คปสอ. /ประชุม E-meeting ร่วมกับ คปสอ.
- สรุปการออกติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- VDO Conference ประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงาน PA รอบ 6 เดือน
15
 
- รับนิเทศนักศึกษา
- VDO Conference ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 3/2560
- การป้องการติดเชื้อในงานทันตกรรม
- ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
- การดำเนินงานเรื่อง"ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน"
16
 
- ประชุม R2R
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายงานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน
- ประชุม VDO Conference การจัดทำข้อมูลมารดาตายระดับเขต
- VDO Conference ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยอาการไข้ (ต่อ)
- ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ
17
 
- ประชุมคณะกรรมการ R2R
- ประชุม R2R
- ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน OVCCA
- ชมรมผู้สูงอายุ
- VDO Conference การจัดการขู้ลมารดาตาย3ปีย้อนหลัง(ปี2557-2559)และปี2560เขตสุขภาพที่8
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
21
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมระบบ central supply
- VDO Conference ผู้รับผิดชอบงานการประเมินผลงานทางวิชาการสายงานแพทย์
- ประชุมวิ่งจ้าวสนามจังหวัดสกลนคร
22
 
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ
- VDO Conference เรื่อง ประชุมคณะกรรมการระบบบริการพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่8
23
 
- ประชุมให้ความรุ้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ในสั
- สหกรณ์สมุนไพรสกลนคร
24
 
- ประชุมคณะกรรมการ R2R
- เชิญเจ้าหน้าที่ห้องชันสูตรเข้าร่วมประชุมงานวัณโรค
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยา/นักรังสีการแพทย์
- ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตำบลปลอดลูกน้ำ
- VDO Conference การประชุมเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบลงทุนและงบประมาณ พ.ศ.2560 (บริหา
- ประชุม VDO-conฯ งานแพทย์แผนไทย
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
- อบรมการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักสำหรับเภสัชกรและแพทย์แผนไทย
28
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
29
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
- พัฒนาเครือข่ายผู้รับเรื่องร้องเรียนและนักสันติวิธี
- ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวัดคำประมง
30
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
- ประชุมคณะกรรมการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ จังหวัดสกลนคร
31
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
- ประชุมพรบ.โรคติดต่อสาธารณสุข พ.ศ.2558
1
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑