รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 สสจ.สกลนคร สรงน้ำพระพุทธรูป
วันนี้ (๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณ หน้าห้องประชุม ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อความเป็นสิริมงคล และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย

วนิดา
11 เม.ย. 57 11:37

สกลนคร เปิดศูนย์ฯ ๗ วันอันตราย
วันนี้( ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๙ น. น.ส.อนงค์  บังกระโทก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  แทน นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสารีย์ รัชกาลที่ ๕  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ต่างๆ  ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นห้วงที่มีการจราจรคับคั่งและหนาแน่น เป็นการช่วยเน้นย้ำให้ประชาชน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมตั้งเป้าลดความสูญเสียทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

วนิดา
11 เม.ย. 57 11:27

สสจ.สกลนคร ทำบุญต้อนรับประเพณีสงกรานต์
วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๕๗) นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวสาธารณสุขทุกท่าน ณ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และจะมีพิธีรดน้ำขอพรในช่วงบ่ายวันนี้

วนิดา
10 เม.ย. 57 09:28

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่
วันนี้(๙ เมษายน ๒๕๕๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดปฐมนิเทศบุคลากรสาธารณสุข ณ โรงแรมดุสิตสกลนคร โดยมีเจ้าหน้าที่ใหม่ ทั้ง แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  และบุคลากรสาธารณสุขด้านอื่นๆ เข้าร่วมงาน โดยมี นพ.เรืองศักดิ์  ใครบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร   นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ นักวิชาการเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) นพ.วิโรจน์  วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และทีมผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ทุกท่านอย่างอบอุ่น 

วนิดา
9 เม.ย. 57 17:43

สสจ.สกลนคร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
วันนี้( ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดประชุมและร่วมบรรยาย ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศฉบับใหม่และการขับเคลื่อนท้องถิ่นน่าอยู่ ด้วยกลยุทธ์ LA ๒๑ ณ ห้องประชุมภูพานหลวง อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด ชั้น ๔ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร นอกจากนี้ยังมีนายศุมล  ศรีสุขวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สปสช. ,วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสกลนคร และเทศบาลตำบลกุดบาก ร่วมเป็นวิทยาการบรรยายด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ผู้ตรวจประเมินทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้รับความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการดำเนินงาน  บริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่  ตามประกาศสำนักงานหลักประกันคณะกรรมการแห่งชาติ  เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ส.๒๕๕๗ และขับเคลื่อนท้องถิ่นน่าอยู่ด้วยกลยุทธ์ LA ๒๑ โดยการมีการจัดประชุมทั้งหมด ๒ รุ่น ซึ่งวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นการประชุมรุ่นที่ ๑ และวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ จะเป็นการจัดประชุมรุ่นที่ ๒ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมได้แก่ นายกเทศมนตรี /นายก อบต./ ปลัดเทศบาล/ผอ.รพ.สต. ฯลฯ รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๒ รุ่น ประมาณ ๗๐๐ คน

วนิดา
9 เม.ย. 57 11:44

สสจ.สกลนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ นางเพ็ญศรี  วิเศษพันธ์พงศ์ หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แทน นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๕๗ ณ  ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๔ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ในลักษณะการเพิ่มพูนความรู้  และส่งเสริมให้เกิดทักษะที่เฉพาะต่อการนำมาช่วยเหลือดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในระดับพื้นที่ เพื่อให้เด็ก ๓- ๕ ปี ได้รับการเสริมสร้างสติปัญญาให้เต็มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเร่งดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาแผนงานกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่ บูรณาการให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาระดับสติปัญญาให้เพิ่มขึ้น การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๔๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพช./ สสอ. /รพสต. ตำบลนมแม่ จำนวน ๕๔ คน นักวิชาการศึกษาจำนวน ๑๘ คน และครูผู้ดูแลเด็กจำนวน ๖๘ คน

วนิดา
8 เม.ย. 57 15:26

เอกสารประกอบการอบรมคลินิคไร้พุง (DPAC) เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร ดาวน์โหลดเอกสาร►►► CLICK

วนิดา
8 เม.ย. 57 15:15

สสจ.สกลนคร ร่วมรัฐพิธีวันจักรี
วันนี้ (๖ เมษายน ๒๕๕๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แทน นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์ ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มีนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการระลึกถึง มหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯในนามกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็นเมืองหลวงของไทย ซึ่งเมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงนั้น มีบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนนาม "กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์" เป็น "กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์"ระยะเวลาตั้งแต่แรกตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๕ เป็นต้นมา นิยมเรียกว่า "สมัยรัตนโกสินทร์" เช่นที่เคยเรียกระยะเวลาที่แล้วมา อย่างสั้น ๆ และเรียกตามชื่อเมืองหลวงว่า "สมัยอยุธยา" และ "สมัยสุโขทัย" เป็นต้นพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ ได้สืบสันติติวงศ์ต่อกันมาในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๒๑) มี ๙ พระองค์ รวมเวลาเกือบ ๒๐๐ ปี

วนิดา
6 เม.ย. 57 10:36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
64
ระเบียนที่ 1 - 8 / 505    
ข่าวสารสุขภาพ

ขับรถเร็ว ยิ่งซิ่ง...ยิ่งสูญเสีย

เกินกำหนดจับปรับทันที ไม่เกิน 500 บาท

 

ความเร็วกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร

 • ความเร็ว 60 กม./ ชม.  แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 14 เมตร หรือตึก 5 ชั้น

 • ความเร็ว 80 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 25 เมตร หรือตึก 8 ชั้น

 • ความเร็ว 100 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 39 เมตร หรือตึก 13 ชั้น

 • ความเร็ว 120 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 56 เมตร หรือตึก 19 ชั้น

 จะมีใครรอดบ้างนะ ถ้าตกตึก 19 ชั้น

 ขับเร็ว + ปฏิกิริยาตอบสนองต่ำ ( ดื่ม,ง่วง,โทร ) = ชีวิตสั้น

 มนุษย์ใช้เวลา  0.75 วินาที  ก่อนจะเบรกรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระยะเวลาที่เสียไปนี้เรียกว่า “ ระยะเวลาของปฏิกิริยาตอบสนอง ”  จะแปรผันตามบุคคล  ความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองที่เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือ มึนเมาจากฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์จะทำให้ประสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไป 

 “ลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยง”

 เหยียบเบรคที่ความเร็วต่างกัน   รถจะจอดสนิทได้ต้องใช้ระยะทางต่างกัน                

• 20 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง  9  ม.

 • 30 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 14 ม.

 • 40 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 22 ม.

 • 50 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 32 ม.

 • 60 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 44 ม.

 • 70 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 58 ม.

 • 80 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 76 ม.

 • 90 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 93 ม.

 • 100 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 112 ม.

 

 ถ้าคุณขับรถซิ่ง

             หากรถวิ่งในความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความผิดตามกฎหมาย ม.67  ต้องถูกปรับไม่เกิน 200 -500 บาท    โดยกำหนดความเร็วของรถต่างๆ ดังนี้

ประเภทของรถ

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ+น้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กก. ขึ้นไป
  • รถโดยสาร

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

  • รถลากจูง
  • รถพ่วงรถยนต์บรรทุก
  • รถสามล้อ

60 กม. / ชั่วโมง

45 กม. / ชั่วโมง

  • รถยนต์เก๋ง
  • รถจักรยานยนต์

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

คมสันต์
8 เม.ย. 57 12:07

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46

 โรคมือ เท้า และปาก

             เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ส่วนใหญ่มักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น อ่านต่อ...
คมสันต์
24 ก.ค. 55 11:32
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สอบราคาซื้อโคมไฟเย็บแผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 7 พ.ค. 2557
2 สอบราคาซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 6 พ.ค. 2557
3 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 7 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 018/2557 29 ส.ค. 2557
4 ประกาศสอบราคาเช่าซื้อเครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์ ณ รพร.สว่างแดนดิน 28 เม.ย. 2557
5 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ณ รพร.สว่างแดนดิน 11 พ.ค. 2557
6 ซื้อเครื่องติดตามคลื่นหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal monitering) 22 เม.ย. 2557
7 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 28 เม.ย. 2557
8 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 23 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 017/2557 29 ส.ค. 2557
9 สอบราคาซื้อถุงเลือด 18 เม.ย. 2557
10 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 20 รายการ เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 012/2557 31 ก.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
57
ระเบียนที่ 1 - 10 / 570    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สสจ.นครสวรรค์ 28 เม.ย. 57
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 30 เม.ย. 57
3 ขอส่งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 30 เม.ย. 57
4 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นให้ดำรง ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ 25 เม.ย. 57
5 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ 25 เม.ย. 57
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 18 เม.ย. 57
7 การรับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 30 เม.ย. 57
8 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชืียวชาญ 10 เม.ย. 57
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ) 28 มี.ค. 57
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส 24 มี.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
23
ระเบียนที่ 1 - 10 / 226    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)ประจำปีการศึกษา 2557 5 ม.ค. 58
2 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 23 พ.ย. 57
3 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 28 ก.ย. 57
4 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการบริหารการเงินการคลังและการเบิกจ่ายในการดำเนินงานของราชการ" 12 ก.ย. 57
5 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารโรงพยาบาลศรีสะเกษ 1 ก.ย. 57
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมวิชาการเรื่อง"การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน"ประจำปี ๒๕๕๗ และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 22 ส.ค. 57
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 6 ส.ค. 57
8 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร Mini M.M.in Health รุ่นที่ ๑๗ 2 ส.ค. 57
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิสัญญี ประจำปี 2557 26 ก.ค. 57
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษษ ๒๕๕๗ 18 ก.ค. 57
11 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 18 ก.ค. 57
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 17 ก.ค. 57
13 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 13 ก.ค. 57
14 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าประชุมวิชาการ 4 ก.ค. 57
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 30 มิ.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
ระเบียนที่ 1 - 15 / 217    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ 23 พ.ค. 57
2 ขอเชิญประชุม 8 พ.ค. 57
3 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 20 พ.ค. 57
4 ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 13 มิ.ย. 57
5 ขอเชิญประชุมวิชาการ 19 มิ.ย. 57
6 การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ 30 เม.ย. 57
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 30 เม.ย. 57
8 ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมการประชุม 19 พ.ค. 57
9 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 16 พ.ค. 57
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 6 ส.ค. 57
11 ขอเชิญร่วมสัมมานาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"รวมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสภาการสาธารณสุขชุมชน" 2 พ.ค. 57
12 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "The First Red Cross/Red Crescent International Nursing Conference" 25 เม.ย. 57
13 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2557 ครั้งที่ 18 18 เม.ย. 57
14 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้ 2 พ.ค. 57
15 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพเข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 21 เม.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 15 / 194    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 13
31
 
- ประชุมเชิงปฎิบัตืการการพัฒนาข้อมูลบริการปี 2557
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3 ปี 2557
1
 
- รับการนิเทศติดตาม กองทุนโลกด้านมาลาเรีย จากสมาคมมาลาเรียแห่งประเทศไทยและสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมค
- คัดเลือกหัวหน้าสถานีอนามัย(อาวุโส)
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
2
 
- VDO Conference ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย
- โครงการหลักสูตรต้นแบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี
3
 
- VDO Conference ประชุมหารือการพัฒนาระบบส่งต่อ เขตบริการสุขภาพที่ 8
4
 
- ประชุมนำเสนอผลงานในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ๖ ตำบล ๖ อำเภอนำร่อง
- ประเมินผลงานวิชาการ (สายงานเภสัชกร)
5
 
6
สัปดาห์ที่ 14
7
 
8
 
- ประชุมทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ
- ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 8-12 เม.ย.57
- ประชุมงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ประชุมทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ
9
 
- ประชุม Palliatire Care
- E-Meeting ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คป.สอ.
- ประชุมงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
10
 
- ประชุมคณะทำงานในการออกตรวจการห้ามดื่ม-ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลวันสงกรานต์
- เตรียมความพร้อมการดำเนินงานพัสดุ
11
 
-
12
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา (บริเวณประตูเมืองสกลนคร)
13
สัปดาห์ที่ 15
14
 
15
 
16
 
17
 
- ประชุมเครือข่าย QA 11 หน่วยงาน
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐาน11งาน
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐาน11งาน
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐาน11งาน
- จัดทำแฟ้มประวัติทันตแพทย์
18
 
- ประชุมเครือข่าย QA 11 หน่วยงาน
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐาน11งาน
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐาน11งาน
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐาน11งาน
19
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับอำเภอ รพ.สต.บ้านดอนสร้างไพร
20
สัปดาห์ที่ 16
21
 
- VDO Conference การอบรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย : โรคหู ตา คอ จมูก ฟัน
- การกำกับตัวชี้วัด
22
 
- ตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2557
- ตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2557
- ตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2557
- พบส.งานเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2557 และ e-conference คบส. เขต 8
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
23
 
- ตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2557
- ตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2557
- ตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2557
- ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (ห้องประชุม รพ.พังโคน)
24
 
- ผู้รับผิดชอบงาน 21 แฟ้ม
- เชิญประชุม E-meeting ชี้แจงแนวทางการบริการให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2557
25
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดสกลนคร
- ประชุมต้อกระจก
26
 
27
สัปดาห์ที่ 17
28
 
- พบส.งานเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2557
29
 
-
- vdo conference อบรมการตรวจวินิจฉัยและการบำบัดรักษาโรคมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
30
 
1
 
- นำเสนอสมาธิบำบัด
2
 
- ประชุมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
- ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
3
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

 

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง

 
 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ

 

ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑