หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ

คมสันต์
11 พ.ย. 62 14:40
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน)โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สสจ.สกลนคร 10 ก.ค. 2563
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ 24 มิ.ย. 2563
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ 30 มิ.ย. 2563
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ 24 มิ.ย. 2563
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ 30 มิ.ย. 2563
6 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สสจ.สมุทรสงคราม 30 มิ.ย. 2563
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สสจ.ปทุมธานี 26 มิ.ย. 2563
8 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน 31 ก.ค. 2563
9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ตำแหน่ง 30 มิ.ย. 2563
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการ สสจ.นครปฐม 30 มิ.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
68
ระเบียนที่ 1 - 10 / 678    

สสจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมประเมิน ติดตาม มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2563เวลา 07.30 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมิน ติดตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ณ สถานศึกษาในเขตอำเมืองสกลนคร หลังจากเปิดการเรียนการสอนเป็น​วันที่ 2 ตามมาตรการการผ่อนปรนระยะที่ 5ได้แก่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร และโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลาน บริเวณสถานศึกษาดังกล่าว  >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
2 ก.ค. 63 14:50

"การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 จังหวัดสกลนคร"

     ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2ประจำปี 2563จากนายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 โดยในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้นำเสนอนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด นายแพทย์สมนึก อภิวันทนกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และนายแพทย์พันธ์ทวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้านำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอคำตากล้า ตามประเด็นการตรวจราชการ ให้กับคณะตรวจราชการ และรับฟังสรุปผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ ApplicationZoomCloud Meetingณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
26 มิ.ย. 63 15:14

สสจ.สกลนคร ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจกัญชาทางการแพทย์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ด็อกเตอร์ นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

ศราวุธ
19 มิ.ย. 63 14:54

สสจ.สกลนคร รับมอบเครื่องกรองอากาศ จากกลุ่มช่วยกัน และ บริษัท Energy Absolute

     วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ คำดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทน กลุ่มช่วยกัน และ E@Energy Absolute พร้อมคณะ นำเครื่องกรองอากาศขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หน้ากากความดันบวก Sterilizer Box และ Sterilizer Cabinet รวมทั้งสิ้น จำนวน 79 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร โดยมีนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และผู้แทนจากโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 แห่ง ร่วมรับมอบอุปกรณ์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
19 มิ.ย. 63 12:17

สสจ.สกลนคร เปิดกิจกรรม "ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19"

     วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านภัยโควิด 19” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสกลนคร ด้วยการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของการออกกำลังกายภายใต้ Campaign “พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี่” โดยมีนางสาวอนงค์ บังกระโทก รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ให้ประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทราบ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
16 มิ.ย. 63 08:58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
368
ระเบียนที่ 1 - 5 / 1839    
ข่าวสารสุขภาพ

คมสันต์
29 มี.ค. 63 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 24    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น (PFNA short + long) จำนวน 80 ชุด ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 ก.ค. 2563
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สายลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ จำนวน 200 Pcs. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 ก.ค. 2563
3 เผยแพร่สัญญาซื้อขายกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ (EUS) โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ต.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา T-WAY PLASTIC (อุปกรณ์ข้อต่อ ๓ ทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 10 ก.ค. 2563
5 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (Locking Plat) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 8 ก.ค. 2563
6 เผยแพร่สัญญาซื้อขายอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 กลุ่ม 6 หมวด ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 ก.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1060
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6359    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
2 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
3 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
4 ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล 15 พ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
6 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
366
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2192    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
3 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
4 ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล 15 พ.ค. 2563
5 ร่วมรับชม รายการคนค้นคน ตอน ฮีโร่ชุมชน พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข 29 ก.ย. 2562
6 อบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ ๔๒ 1 ต.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
232
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1392    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 26 ต.ค. 63
2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 12 มิ.ย. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 11 พ.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care:Theoy and Practice (หลักสูตร 10 วัน ) 3 ก.ค. 63
5 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการเรื่อง หารือกฏหมายหรือจริยาธรรม...ปกป้องพยาบาลวิชาชีพยุคดิจิทัล 29 เม.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Case Manager) 11 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
59
ระเบียนที่ 1 - 6 / 354    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 การแจ้งและการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า 30 เม.ย. 63
2 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 สถาบันราชภัฎสกลนคร 31 พ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 เรื่อง Childhood Trauma in Disruptive World ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน 6 มี.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การจัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10x 25 ก.พ. 63
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ปละประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31 ธ.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 21 ก.พ. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
117
ระเบียนที่ 1 - 6 / 698    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 10 27 เม.ย. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข 27 พ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรโภชนาบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน 15 ก.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 หลักสูตร 1 ส.ค. 63
5 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ 31 ก.ค. 63
6 ขอแจ้งกำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2563 31 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 6 / 84    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง Alibaba Nations by Smart Cities ณ Nanyang Technological University 31 มี.ค. 63
2 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 7 20 มี.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NeuroLeadership Innovative and Strategic Executives (NISE) 21 เม.ย. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปรจำปี เรื่อง Regional Thai Neurology Network Meeting & North-Eastern Neuroscience Annual 2020 21 ก.พ. 63
5 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 9 20 ม.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเชี่ยน รุ่นที่ 10 14 ก.พ. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 6 / 63    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการหลักสุตรพัฒนาเภสัชกรดุแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 30 ก.ย. 62
4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร 1 ธ.ค. 62
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักย๓าพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค 28 ม.ค. 59
6 ขอเชิญประชุมและอนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 25 ต.ค. 56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 68    
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
2 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
3 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
4 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
5 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
6 ขอเชิญส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย 31 ส.ค. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 10    
ตารางการประชุม สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
- ประชุมแกนนำคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศในด้านมาตรฐานคุณภาพตามแนวทางหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
- รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
- Zoom ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
- รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
- ประชุม Zoom ทบทวนแผนงานโครงการฯ
30
 
- ประชุมแกนนำคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศในด้านมาตรฐานคุณภาพตามแนวทางหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
- zoom กปสจ.ประจำเดือนมิถุนายน 2563
- ประชุม คปสจ.ประจำเดือน มิถุนายน 2563
1
 
- ประชุมการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องและการดูแลระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- VDO Conference มอบนโยบายมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดนครพนม
- เตรียมการในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
- ติดตั้งแอร์
- เตรียมการในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2
 
- ประชุมการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องและการดูแลระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- Zoom งานสุขภาพภาคประชาชน
- Zoom ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ ปี 2563
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดนครพนม
- ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ ปี 2563
- ประชุมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี2563
3
 
- ประชุมการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องและการดูแลระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดนครพนม
- Zoom ประชุมทันตบุคลากร
- การเตรียมพร้อมผ่อนปรนระยะที่ 5
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
- ประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Admin)
8
 
- ZOOM อบรมพัฒนาสรรถนะเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัมนาคุณภาพสถานพยาบาล ออนไลน์
- ติดตั้งแอร์
9
 
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดหนองคาย
- ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
- ประชุมพิจารณางบลงทุนปี 2564
10
 
- ส่งงบทดลอง บช11
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดหนองคาย
- ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยบริการติดตั้งระบบ Cloud Server ของหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสกลนคร
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
- การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
14
 
- ส่งงบทดลอง บช11
- การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
15
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.และประชุม E-meeting กับ คปสอ.
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ (เน้น 6 กิจกรรม คือ สมองดี เคลื่อนไหวดี ความสุข โภชนาการดี สิ่งแวดล้อม และฟันดี)
16
 
- การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานTO BE NUMBER ONE
- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
17
 
- ประชุมการใช้โปรแกรมประเมินหมู่บ้านและโรงเรียน กองสุขศึกษา
- VDO Conference ความคืบหน้าในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2563
- การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานTO BE NUMBER ONE
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
21
 
- ประชุมชี้แจงหน่วยแพทย์ พอ.สว. ปี 2564
- ZOOM อบรมพัฒนาสรรถนะเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัมนาคุณภาพสถานพยาบาล ออนไลน์
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
22
 
- โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและต้นแบบชุมชนรู้ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดเลย
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
23
 
- โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและต้นแบบชุมชนรู้ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- คณะกรรมการชมรมข้าราชการบำนาญ สาธารณสุขสกลนคร
- อบรมแปรรูปสมุนไพรยาปรุงเฉพาะราย
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดเลย
24
 
- โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและต้นแบบชุมชนรู้ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- อบรมยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดเลย
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
- ประชุมนำเสนอผลงานสุขภาพภาคประชาชน
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดบึงกาฬ
30
 
- ประชุมนำเสนอผลงานสุขภาพภาคประชาชน
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดบึงกาฬ
31
 
- Zoom สรุปตรวจราชการจังหวัดบึงกาฬ
1
 


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร