หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาากรารสาธารณสุขชำนาญการ) จำนวน 2 อัตรา 31 มี.ค. 2562
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 22 มี.ค. 2562
3 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 31 มี.ค. 2562
4 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา 31 มี.ค. 2562
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 31 มี.ค. 2562
6 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 29 มี.ค. 2562
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังสัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 2562
8 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาระบาด 30 เม.ย. 2562
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 12 มี.ค. 2562
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 20 มี.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
25
ระเบียนที่ 1 - 10 / 245    
สสจ.สกลนคร  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐  น.  นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัด ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๕  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยมี นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธี  มีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกขึ้นที่ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร  เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ถือเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย ►►► ชมภาพ
วนิดา
18 มี.ค. 62 11:09

สสจ.สกลนคร รับทีมตรวจราชการและนิเทศงาน (วันที่ ๓)
วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๑ / ๒๕๖๒ (วันที่ ๓) จาก นายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘  และ นายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  สาธารณสุขนิเทศก์  พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น ๔ อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ►►► ชมภาพ                        

วนิดา
18 มี.ค. 62 10:37

สสจ.สกลนคร รับทีมตรวจราชการและนิเทศงาน (วันที่ ๒)
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘  พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๑ / ๒๕๖๒ (วันที่ ๒)  โดยภาคเช้าทีมผู้ตรวจราชการ ได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานภาพรวมของจังหวัดสกลนคร ณ ประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และในภาคบ่าย ผู้ตรวจราชการ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่  ติดตามผลการดำเนินงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบงใต้  อำเภอสว่างแดนดิน ทีมสาธารณสุขนิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลบ้านม่วง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขสำราญ อำเภอบ้านม่วง ►►► ชมภาพ 

วนิดา
18 มี.ค. 62 10:33

สสจ.สกลนคร จัดประชุมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค
วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร และคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร  ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ

วนิดา
13 มี.ค. 62 16:13

สสจ.สกลนคร รับทีมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๖๒
วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ต้อนรับทีมตรวจราชการและนิเทศงาน จากสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมีกำหนดการตรวจฯ  รอบที่ ๑ /๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  โดยวันนี้เป็นวันแรก มีกำหนดการตรวจฯ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพัน ศูนย์เด็กเล็กบ้านแสนพัน อำเภอกุสุมาลย์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนปลาโหล อำเภอเต่างอย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ เป็นต้น ►►► ชมภาพ


วนิดา
13 มี.ค. 62 10:51

สสจ.สกลนคร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานพยาบาลจังหวัดสกลนคร
วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเเพทย์สมิต ประสันนาการ  นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานพยาบาลจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาล ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดการเกิดเรื่องร้องเรียนโฆษณาและการบริการของสถานพยาบาล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ คน 
►►► ชมภาพ 

วนิดา
12 มี.ค. 62 14:29

สสจ.สกลนคร ร่วมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
วันจันทร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๘ ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ 

วนิดา
11 มี.ค. 62 11:57

สสจ.สกลนคร ร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
วันจันทร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในหัวข้อสยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยะภาพพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร  (กศน.) ณ โรงแรม พีซี พาเลช อำเภอเมืองสกลนคร ในการนี้ นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการฯ

วนิดา
11 มี.ค. 62 11:33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
195
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1553    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
4 มี.ค. 62 15:46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 1 / 18    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 วาสาร สารศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 31 มี.ค. 62
2 ขอเชิญร่วมมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1-4 15 มี.ค. 62
3 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยด้านจริยธรรมด้านการพยาบาล 31 มี.ค. 62
4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน 30 มิ.ย. 62
5 รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย 28 ก.พ. 62
6 ปัญหาสุขภาพจากการเที่ยวถ้ำ 31 ธ.ค. 61
7 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
8 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
9 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
10 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
11 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
12 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
13 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
14 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
15 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
16 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
17 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
18 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
19 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
20 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 51    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงโรงพยาบาลสกลนคร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 30 ก.ย. 2562
2 เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 30 เม.ย. 2562
3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 4 เม.ย. 2562
4 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 4 เม.ย. 2562
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 2 เม.ย. 2562
6 เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลสกลนคร 29 มี.ค. 2562
7 ขอความเห็นชอบปรับแผนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 30 ก.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาการตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือดและระบบการจัดการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ ของโรงพยาบาลสกลนคร 21 มี.ค. 2562
9 ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 28 ก.พ. 2562
10 ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 ม.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
497
ระเบียนที่ 1 - 10 / 4966    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
2 หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามเอกสารที่แนบ) 1 ม.ค. 2563
3 มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 2562
4 การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 2562
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ หลักสูตร 31 ธ.ค. 2562
6 หลักสูตรอบรม ๑๐ หลักสูตร (ตามเอกสารแนบ) 31 ธ.ค. 2562
7 หลักสูตรอบรม(ตามเอกสารแนบ) 31 ธ.ค. 2562
8 หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิกแขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่๓ 20 ธ.ค. 2562
9 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 2562
10 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่๓๐ 29 พ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
214
ระเบียนที่ 1 - 10 / 2135    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
7 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award ๑๐๑๘ 28 ก.ย. 61
8 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "" 31 ส.ค. 61
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิมธิภาพ" 31 ก.ค. 61
10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ปี๒๕๖๑ 31 ก.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 อบรมหลักสุตรสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๒ 2 ก.ย. 2562
2 การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) 1 เม.ย. 2562
3 ประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 12 เม.ย. 2562
4 Safety & Happinedd For Nurse 15 พ.ค. 2562
5 ประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน...สู่การพัฒนาระบบบีิการสุขภาพปฐมภูมิทันยุค 1 เม.ย. 2562
6 ประชุมวิชาการ เรื่องพลิกวิกฤษการพยาบาล : ประเด็นกฎหมายและทางออกวิชาชีพ 1 พ.ค. 2562
7 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 1 เม.ย. 2562
8 หลักสูตรอบรม(ตามเอกสารแนบ) 31 ธ.ค. 2562
9 หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามเอกสารที่แนบ) 1 ม.ค. 2563
10 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล 1 เม.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
137
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1370    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
- การบันทึกข้อมูลเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานโรคติดเชื้อเอชไอวี ในระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรมแกรม Thai School Lunch
- สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่(พนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า)
- เตรียมการประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
26
 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมครู ก ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker Team) เพื่อป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ
- ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูล BRFSS
- การบันทึกข้อมูลเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกผู้สูงอายุ
- สอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
- VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ประชุม คปสจ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
27
 
- การบันทึกข้อมูลเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรมแกรม Thai School Lunch
-
28
 
- การบันทึกข้อมูลเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
- ประชุมควบคุมภายใน
- การจัดระบบในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์จังหวัดสกลนคร
- ประชุมคณะกรรมการ EC ครั้งที่ 1/2562
- ประชุมควบคุมภายใน
1
 
- ประชุมเครือข่าย CFO จังหวัด
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ
- เตรียมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ประชุมรับคณะจาก ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
- จัดเตรียมไปงานมหกรรมแพทย์แผนไทย
4
 
- ประชุมกระบบ Smart Hospital
- VDO Conference พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
- ประชุม อสม.นักจัดการสุขภาพ
- ประชุมฝ่าย
5
 
- สอบคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ
- สอบคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ
- ประชุมบุหรี่สุรา
6
 
- สรุปนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1
- Web Conference ประชุมติดตามอาหารปลอดภัยและขยะติดเชื้อ(GCH)
- ติดตามงาน สสอ.เมืองสกลนคร
7
 
- ประชุมประเมินผลงานวิชาการ สายงานเจ้าพนักงานสาธารณสุข
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ
8
 
- อบรมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในจังหวัดสกลนคร
- ประชุมประจำเดือนมีนาคม
- ประชุมเลื่อนระดับ สายงานเจ้าพนักงานธุรการ
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
- ประชุมจัดทำโครงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
- ประชุมเตรียมรับตรวจราชการ
- VDO Conference จัดสรรปรับเกลี่ยค่าตอบแทน เขตสุขภาพที่ 8
12
 
- VDO Conference วิธีการตรวจ วินิจฉัยกลุ่มอาการทางเดินอาหาร(กรณีศึกษา)
- อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานพยาบาลสกลนคร
- ประชุมจัดทำโครงการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
- VDO Conferenceขอเชิญประชุมทางไกล (Video Conference) สถานการณ์ไข้เลือดออกและมาตรการควบคุมโรค ร่วมกับส่วนภูมิภาค
13
 
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุมตรวจราชการ ทีม PMQA
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศฯสถานพยาบาล
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
- ประชุมรับการตรวจราชการรอบที่1/2562
- ประชุมรับการตรวจราชการรอบที่1/2562
- ประชุมรับการตรวจราชการรอบที่1/2562
- VDO Conferernce การตั้งตำรับยากลุ่มอาการทางเดินอาหาร
- ประชุมเขตสุขภาพที่ 8(อัตราว่างของเขตสุขภาพที่ 8)
- รับทีม สคร
14
 
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุมรับการตรวจราชการรอบที่1/2562
- ประชุมรับการตรวจราชการรอบที่1/2562
- ประชุมรับการตรวจราชการรอบที่1/2562
- ประชุมรับการตรวจราชการรอบที่1/2562
- สรุปผลตรวจราชการงานส่งเสริมสุขภาพ
15
 
- ประชุมมูลนิธิประชารัฐสมุนไพรโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
- VDO Conference โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย
- คีโตสกลนคร
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
- ประชุมโครงการตีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
- ประชุมกรรมการพิจารณาเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้รับแจ้ง รับมอบ และดูแลรักษายาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
- (VDO Conference) ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตภาคเหนือ ปี 2562
19
 
- ประชุมสรุปนักศึกษาฝึกประสบการณ์
- ประชุมกลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ
- MU ตรวจวิเคราะห์อาหาร
20
 
- ประชุม EC สกลนคร
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุม สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดสกลนคร
- ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลการจ้าง พกส.
- ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานทันตภิบาล
- ประชุม E-Meeting
- MU ตรวจวิเคราะห์อาหาร
21
 
- VDO Conference MOPH CIO Conference ครั้งที่ 6/2562
- ประชุม EC จังหวัดสกลนคร
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ งานเภสัชกรรม (พบส.เภสัชกรรม) จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖2
- ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลการจ้าง พกส.
- ประขุมpc
- MU ตรวจวิเคราะห์อาหาร
22
 
- ประชุมหัวหน้าบริหาร รพช.
- ประชุมpc
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
- อบรม OEHP
- อบรมผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง จังหวัดสกลนคร
- ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลการจ้าง พกส.
26
 
- อบรม OEHP
- สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลงานควบคุมยาสูบและสุรา
- ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลการจ้าง พกส.
27
 
- อบรมหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง และนักจัดรายการวิทยุ เพื่อแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสม จังหวัดสกลนคร
- ส่งเสริมสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย
- ตรวจประเมิน ITA ระดับเขต
- ประชุม EC 2/2562
- ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลการจ้าง พกส.
28
 
- การประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ Smart Hospital ครั้งที่ 3/2562
- VDO Conference เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- จัดประชุมคณะทำงาน ER/EMS ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ/สมาคม
29
 
- ประชุมประจำเดือน ชมรมเกษียณอายุสาธารณสุข
- ประชุมคณะทำงาน ER/EMS จังหวัดสกลนคร
- xi
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
- ประชุมติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2562
3
 
- ประชุมปละซักซ้อมการรายงานโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบ ผ่านระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
4
 
- นิเทศทางการพยาบาล
5
 
6
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร