หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร  จัดประชุมหมู่บ้านต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนฯ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดย นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  นำทีมคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกจากเวทีประชุมวิชาการสาธารณสุข  ประจำปี  ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการให้คะแนนในการตัดสินลำดับหมู่บ้านที่จะชนะการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ ซึ่งมีหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด  ๕  หมู่บ้าน จาก ๑๘  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านโนนประดู่  อำเภอโพนนาแก้ว ,บ้านสวนสวรรค์  อำเภอภูพาน ,บ้านถ่อน  อำเภอเจริญศิลป์, บ้านโนนขมิ้น  อำเภอพังโคน และบ้านบึงโนใน  อำเภอสว่างแดนดิน  ซึ่งการลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ซึ่งผลการประกวดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

วนิดา
30 ก.ค. 58 22:38

สสจ.สกลนคร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
วันที่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่
๑. พื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ระดับเขตและระดับประเทศ
๒. คปสอ.วานรนิวาส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ผลประกวดตาบลต้นแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ระดับเขตและระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ตำบลกุดเรือคา อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
๓. โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองซ้ำ (Reaccreditation)  ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านม่วง
๔. โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน LA ได้แก่ โรงพยาบาลกุสุมาลย์
. โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพห้อง Lab ตามมาตรฐาน ISO 15189 ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
๖. อำเภอโคกศรีสุพรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดรูปแบบการ ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ทั้งแบบ Oral และ Poster Presentation งานมหกรรมแสดงผลการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ ๗ และ ๘
๗. โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร คือ โรงเรียนเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” อ.เมือง และโรงเรียนแมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ
๘. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ ได้แก่ นางเพ็ญจิต เสวิวัฒน์
๙. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ : ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ งานสุขภาพจิต ปี ๒๕๕๘
๑๐. นายมานิตย์  ไชยพะยวน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักสุขศึกษาดีเด่น  ประเภทส่งเสริมงานสุขศึกษา  ประจำปี ๒๕๕๘

วนิดา
30 ก.ค. 58 22:04
สสจ.สกลนคร  ร่วมจุดเทียนถวยพระพร
สำนักงาสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดย  นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นำทีมข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ มีนายบุญส่ง  เตชะมณัสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวสกลนครเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง โดยพิธี จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘  
วนิดา
30 ก.ค. 58 21:41

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  นักทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการพัสดุ และได้สอบคัดเลือกแล้วนั้น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปดังกล่าว  ดูประกาศ ►►► CLICK

วสันต์
29 ก.ค. 58 10:15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  นักทรัพยากรบุคคล  และนักวิชาการพัสดุนั้น  ได้สอบไปแล้วนั้น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตาม วัน เวลา สถานที่สอบ ดูประกาศ ►►► CLICK

วสันต์
27 ก.ค. 58 13:37

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รายละเอียด

วนิดา
22 ก.ค. 58 09:25

โรงพยาบาลเจริญศิลป์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง
รับสมัครที่ฝ่ายบริหารงาน  รพ.เจริญศิลป์ ระหว่างวันที่ 17-29 ก.ค. 58  ใน วัน เวลา ราชการ

รายละเอียด

วนิดา
21 ก.ค. 58 14:57

สสจ.สกลนคร จัดโครงการซ้อมแผนฯ กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)
วันนี้ (๒๐  กรกฎาคม ๒๕๕๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดย นพ.มานพ  ฉลาดธัญญกิจ Project Manager ด้านระบาดวิทยาและการควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ นางสาวอนงค์  บังกระโทก หัวหน้างานควบคุมโรค  พร้อมด้วยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เปิดโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข  กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  หรือโรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome :MERS) ณ ท่าอากาศยานสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโครงการซ้อมแผน ฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  เฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส และให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายคุมพล  บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

วนิดา
20 ก.ค. 58 15:12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
84
ระเบียนที่ 1 - 8 / 672    
ข่าวสารสุขภาพ

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28

อย.แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วงเทศกาลตรุษจีน 

อย. แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ และเลือกซื้อจาก สถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือน ! ผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนำไปบริโภค เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ส้ม เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธิดารัตน์
12 ก.พ. 58 13:28

เฝ้าระวังอีสุกอีใสในหน้าหนาว...!!!

สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีสุกอีใสช่วงหน้าหนาว แนะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6087ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...          

ธิดารัตน์
8 ม.ค. 58 10:52


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 7    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ณ โรงพยาบาลกุดบาก 31 ก.ค. 2558
2 สรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 24 ส.ค. 2558
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักระดับ 7-8 รพร.สว่างแดนดิน 24 ส.ค. 2558
4 สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักระดับ 7-8 รพร.สว่างแดนดิน 24 ส.ค. 2558
5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ชีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 10 คัน 28 ก.ค. 2558
6 ประกาศสรุปผลการสอบราคาพร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแฮดสามัคคี อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 31 ก.ค. 2558
7 ประกาศสรุปผลการสอบราคาพร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงนิมิต อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 31 ก.ค. 2558
8 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 (ชุดที่ 12/2558) 29 ธ.ค. 2558
9 รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 โดยวิธีประกวดราคา (ชุดที่ 12/2558) 31 ส.ค. 2558
10 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 (ชุดที่ 11/2558) 29 ธ.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
117
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1161    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 29 ก.ค. 58
2 รัยย้าย/รับโอน ข้าราชการ 3 ส.ค. 58
3 รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง 14 ส.ค. 58
4 ขยายเวชารับย้ายข้าราชการ 31 ส.ค. 58
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.สมุทรสงคราม 31 ส.ค. 58
6 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 31 ส.ค. 58
7 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17 ก.ค. 58
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 24 ก.ค. 58
9 รับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 ก.ค. 58
10 รับย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 ก.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
55
ระเบียนที่ 1 - 10 / 543    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 58
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 29 พ.ย. 58
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 20 พ.ย. 58
4 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 23 ต.ค. 58
5 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู)"การพยาบาลเวชปฏิบัติ" 9 ต.ค. 58
6 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 4 ต.ค. 58
7 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๘ 2 ต.ค. 58
8 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 58
9 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ 30 ก.ย. 58
10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2559" 30 ก.ย. 58
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลเข้ารับการอบรม 29 ก.ย. 58
12 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและ Itensive course สำหรับแพทย์ประจำบ้านฯ 23 ก.ย. 58
13 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง 6 ก.ย. 58
14 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล" รุ่นที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 1 ก.ย. 58
15 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ส.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
39
ระเบียนที่ 1 - 15 / 582    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 29 พ.ย. 58
2 ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 23 ต.ค. 58
3 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 58
4 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 21 ส.ค. 58
5 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 21 ส.ค. 58
6 การประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 12 : จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ 17 ก.ค. 58
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 6 / 21    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2559" 30 ก.ย. 58
2 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ส.ค. 58
3 ขอเผยแพร่วารสาร Quality Care 31 ก.ค. 58
4 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและ Itensive course สำหรับแพทย์ประจำบ้านฯ 23 ก.ย. 58
5 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู)"การพยาบาลเวชปฏิบัติ" 9 ต.ค. 58
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31 7 ส.ค. 58
7 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 20 ส.ค. 58
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 26 24 ก.ค. 58
9 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 24 ก.ค. 58
10 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม 28 ส.ค. 58
11 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 5 28 ส.ค. 58
12 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอายุรแพทย์เข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ "Revalidation:กระบวนการประเมินและคงไว้ซึ่งความเป็นผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ "การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 26 7 ส.ค. 58
13 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 29 ก.ค. 58
14 เครือข่ายสายสัมพันธ์บัณฑิตอินเตอร์ไทย 30 มิ.ย. 58
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 4 7 ส.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
33
ระเบียนที่ 1 - 15 / 490    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
- ประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลตัวชี้วัด QOF ประจำเดือน
- ประชุมติดตามงบ UCเตรียมรับ สตง.
- ประชุม โครงการสร้างเสริมสุขภาพเขตเมือง
30
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2558
- ประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข
- ประชุมสาธารณสุขอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2558
1
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมกองทุนผู้พิการฯ
2
 
3
 
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนอย่างเข้มข้นและทีม SRRT จ.สกลนคร
- VDO Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
- ตอบแบบสอบถาม ITA
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
- ประชุม อวช.
- ประชุมบริหารจัดการอาคาร สสจ.สน.
7
 
- งานบริหาร
- ประชุมเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
8
 
- ประชุมคณะกรรมทำงานมาตรฐานงานสุขศึกษา
9
 
- VDO conference หัวข้อ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานเอดส์ระดับอำเภอ
10
 
- ประชุมคณะกรรมการประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Thai dental safety goals) สกลนคร
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
14
 
- ประชุมคณะกรรมการ PTC จังหวัดสกลนคร
- VDO Conฯ ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ เขต 8 (งานเกษียณ เขต) เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8
15
 
- web conference ชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คปสอ.
- สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
- สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
16
 
- ประชุมนำเสนอ service plan
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร e-Book
- ประชุมติดตามงานสอบสวนสืบสวน
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
17
 
18
 
-
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
- ประชุมติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรค
- ประเมินเลื่อนระดับ สายงานเภสัชกร และ คัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
- ประชุม คกก. 5 ส.
21
 
- นำเสนอผลงานด้านทันตสาธารณสุข
- ประชุมโรงพยาบาลคุณธรรม
- ประชุมจัดทำวิดีทัศน์พื้นที่ต้นแบบแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย
- ประชุมการพัฒนา 5 ส. สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน และสถานบริการลดโลกโลกร้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส
22
 
- ใช้เป็นสถานที่วิเคราะห์ข้อมูลของคณะตรวจราชการและนิเทศงาน
23
 
- ใช้เป็นสถานที่วิเคราะห์ข้อมูลของคณะตรวจราชการและนิเทศงาน
- ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน การตรวจราชการ รอบที่ 2/58
- VDO conference หัวข้อ ข้อเข่าเสื่อม
24
 
- พิจารณามาตรา 41
- ประชุมอนุกรรมการสรรหาพนักงานราชการ
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
- ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยและ R2R ระดับจังหวัด/อำเภอ
28
 
- อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- สอบสัมภาษณพนักงานราชการ
- สอบสัมภาษณพนักงานราชการ
- สอบสัมภาษณพนักงานราชการ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลหลักสูตรป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ต
- VDO Conference คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา Long Term Care เขตสุขภาพที่ 8
29
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Palliative Care
-
- ประชุมประกวดขยะดีเด่น
- VDO Conference เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)
- e-conference
30
 
31
 
1
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

มอบหมายงาน

งานที่เกี่ยวข้อง

 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑