งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
1 แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข และ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561
2 แบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียจากการให้บริการสาธารณสุข และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปี 2561
3 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการประจำ-
4 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการปฐมภูมิ-
5 แบบตรวจประเมินขั้นตอนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการที่รับส่งต่อทั่วไป-
6 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
7 แบบบันทึกความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา41)
8 ตัวอย่างขอสิทธิการเข้าใช้งานระบบงานทะเบียน
9 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และใบสำคัญรับเงิน สปสช.
10 แบบฟอร์มาตรา 41 (บันทึกถ้อยคำ แบบประเมินความพึงพอใจฯ แบบยื่นคำขอรับเงินช้วยเหลือเบื้องต้น)
11 แบบตอบรับเป็นหน่วยบริการ/ แบบตอบรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
12 แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ประชาสัมพันธ์งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
     
เรื่อง
1 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แยกหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน มิถุนายน 2561
2 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน พฤษภาคม 2561
3 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน เมษายน 2561 (ใช้ในการจัดสรรรายหัว)
4 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแยกรายหนาวยบริการปฐมภูมิ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูล ณ 2 มีนาคม 2561
5 จำนวนประชากร UC จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 5 มกราคม 2561
6 จำนวนประชากร UC จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 2 พฤศจิกายน 2560
7 จำนวนประชากรสิทธิว่างแยกรายอำเภอข้อมูล ณ 3 ต.ค.60
8 จำนวนประชากร UC จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 3 ตุลาคม 2560
9 จำนวนประชากร UC แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล I 6 ก.ย.60
10 จำนวนประชากร uc จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 4 ส.ค.60
11 คู่มือการใช้งาน Smart Card Reader R301-C11 (ได้รับสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย
12 หนังสืออ้างอิงในการขอรหัสส่วนบุคคล pincode ประกอบการใช้งานบัตรประชาชนเอนกประสงค์ ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่มำบัตร
13 จำนวนประชากร uc จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 5 ก.ค.60
14 จำนวนประชากร uc จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกรายกน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน พฤษภาคม 2560
15 รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 7 เม.ย.60
16 รายงานจำนวนประชากร สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.60
17 จำนวนสิทธิว่างเดือน มกราคม 2560 ข้อมูล ณ 7 ก.พ.60
18 จำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ
19 จำนวนสิทธิว่างแยกรายอำเภอ ข้อมูล ณ 7 ก.พ. 60
20 แบบฟอร์มขอใช้สิทธิเข้าใช้งานระบบทะเบียน
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 24    
ดาวน์โหลด คู่มือ เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบ

การขึ้นทะเบียนหน่วยรับเบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

28 มิ.ย. 61 16:34


 -คู่มือแนวทางประเมินหน่วยบริการประจำ_ปฐมภูมิ_ร่วมให้บริการ ปี 2562  มีไฟล์เพิ่มการแก้ไขจากปี 2560 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/Pc8Zxx   
 -คู่มือแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ ปี 2562 มีไฟล์เพิ่มการแก้ไขจากปี 2560 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/RsnmMN
 - สไลด์ประกอบการประชุม วันที่ 22 มิ.ย.62 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.สกลนคร
   *ระบบประเมินหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขาภาพแห่งชาติ ปี 62,    *การใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการและคู่สัญญา (CPP) ปี 62,      *ผลการประเมินเพือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ปี61

28 มิ.ย. 61 16:32

ระเบียบที่่เกี่ยวข้องกับการเกิด
แนวทางการแก้ไขระบบบริการหนังสือรับรองการเกิด ทร.1/1
แบบลงทะเบียนใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด
คู่มือการใช้งานระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิด Birth Registry online (สปสช.)

28 มิ.ย. 61 16:37

คู่มือ

แนวทางการตรวจประเมิน  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น 
หน่วยบริการประจำ  หน่วยบริการปฐมภูมิ  และหน่วยบริการร่วมให้บริการ
ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2560

28 มิ.ย. 61 16:34

  


ดาวน์โหลดโปรแกรม iClaim สำหรับติดตั้งในสถานบริการ 

28 มิ.ย. 61 16:34

28 มิ.ย. 61 16:36

คู่มือแนวทางการตรวจประเมินเพื่อจัดระเบียบหน่วยบริการ
หน่วยบริการประจำ
หน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยบริการร่วมให้บริการ

ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560 ปีงบประมาณ 2560
สปสช.

20 เม.ย. 60 09:59


คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนผู้มีในระบบหลักประกันสุขภาพ
 
พิมพ์วันที่ 1 มีนาคม 2559

28 มิ.ย. 61 16:35
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ประชากรอยู่จริง เทียบ dbpop
     
รหัสอำเภอ
อำเภอ
เม.ย.61อยู่จริง
เม.ย.61Dbpop
พ.ค.61อยู่จริง
พ.ค.61Dbpop
มิ.ย.61อยู่จริง
มิ.ย.61Dbpop
1 4700 ที่อยู่ไม่แน่นอน 0 0 0 0 0 0
2 4701 เมือง 174,783 207,535 172,360 207,747 172,588 208,002
3 4702 กุสุมาลย์ 35,021 44,651 35,019 44,663 35,046 44,677
4 4703 กุดบาก 26,869 31,790 26,888 31,788 26,905 31,790
5 4704 พรรณานิคม 57,244 77,687 57,321 77,666 57,373 77,660
6 4705 พังโคน 40,377 53,749 42,636 53,795 49,162 53,857
7 4706 วาริชภูมิ 43,476 50,279 43,494 50,280 43,386 50,296
8 4707 นิคมน้ำอูน 10,513 13,992 10,595 13,995 10,590 13,994
9 4708 วานรนิวาส 101,232 118,883 100,993 118,909 100,950 118,957
10 4709 คำตากล้า 37,121 37,810 37,149 37,837 37,146 37,866
11 4710 บ้านม่วง 48,320 67,806 48,151 67,853 47,974 67,980
12 4711 อากาศอำนวย 58,297 68,831 58,370 68,839 58,445 68,887
13 4712 สว่างแดนดิน 127,606 154,690 127,714 154,223 127,720 154,413
14 4713 ส่องดาว 26,174 33,670 26,072 32,528 26,089 32,530
15 4714 เต่างอย 17,604 23,318 17,644 22,712 17,651 22,707
16 4715 โคกศรีสุพรรณ 25,312 34,231 25,356 33,629 25,392 33,610
17 4716 เจริญศิลป์ 36,464 43,513 36,443 43,188 36,429 41,920
18 4717 โพนนาแก้ว 28,533 35,961 28,550 35,967 28,538 35,094
19 4718 ภูพาน 31,217 35,728 31,238 35,741 31,250 35,313
รวม 926,163 1,134,124 925,993 1,131,360 932,634 1,129,553
ระเบียนที่ 1 - 19 / 19    

 หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ภาระงาน

-งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ของ สปสช.
-งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
-งานสถานการณ์การเงินการคลัง
-งานกองทุนสุขภาพตำบล
-งานรับเรื่องร้องเรียน
-งานชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์
-งานแรงงานต่างด้าว
-งานบุคคลผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ

-งานตรวจสอบเวชระเบียน
-งานประกันสังคม
-งาน พรบ.รถ    

ผู้รับผิดชอบงาน


นางมะลิณี แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

- งานควบคุม/กำกับการเงินการคลัง
- งานสถานการณ์การเงินการคลัง


น.ส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานกองทุนสุขภาพตำบล
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานคณะกรรมการหลักประกันฯ


นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานควบคุมกำกับข้อมูล
และรายงาน
- งานจัดสรรงบประมาณ


นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- งานตรวจสอบเวชระเบียน
- งานแรงงานต่างด้าว
- งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
- งานประกันสังคม
- งานพรบ.รถ


น.ส.ปรางค์ทิพย์ พรหมสาขาฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน

- งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
- ข้อมูลข่าวสารงานประกันฯ


น.ส.กิ่งกาญจน์ วันนาพ่อ
เจ้าพนักงานธุรการ

- งานสารบรรณ/ธุรการ
- งานบ้าน งานครัว

E-office

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213