งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แบบฟอร์มข้อมูลทั่วไป 61

10 ม.ค. 61 15:17

สรุป IP+OP ตค.-พย.60

4 ม.ค. 61 14:12

ดาวน์โหลด ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2561 (สำหรับงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบสิทธิ ห้องคลอดหรืองานออกใบรับรองการเกิด  งานยาเสพติด เป็นต้น)  ซึ่งต้องต่ออายุทุกปี 

26 ธ.ค. 60 09:16

สรุปงบประมาณคงเหลือในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและการสมทบงบประมาณ ปี  2560<<คลิ๊ก>>

สรุปตัวเลขประชากรและงบประมาณสนับสนุนกองทุนตำบลจาก สปสช. ปีงบประมาณ  2561<<คลิ๊ก>>

 

19 ธ.ค. 60 13:21

สรุปข้อมูล STM I[P&OP] ต.ค.60

4 ธ.ค. 60 10:33

เอกสารประชุม 24 พย.60 (ปรับ)

30 พ.ย. 60 11:25

สรุปบริหาร UC 60 (30 พย..60)

30 พ.ย. 60 11:22

ฟอร์มเงินเงินจังหวัด61 (ปรับ 30 พย.60)

30 พ.ย. 60 11:21

สรุป IP Normal ปีงบประมาณ 2560

6 พ.ย. 60 10:05

สรุป OP Refer ตจว.60(3 พ.ย.60)

3 พ.ย. 60 11:27

สรุป Planfin ก.ย.60

2 พ.ย. 60 15:33

สรุปจัดสรรค่าตอบแทน 61

1 พ.ย. 60 15:30

สรุปปรับเกลี่ย UC 61

1 พ.ย. 60 15:29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 13 / 415    
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
1 แบบคำขอ/แจ้งเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2 แบบตอบรับเป็นหน่วยบริการ/ แบบตอบรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
3 แบบฟอร์มาตรา 41 (บันทึกถ้อยคำ แบบประเมินความพึงพอใจฯ แบบยื่นคำขอรับเงินช้วยเหลือเบื้องต้น)
4 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และใบสำคัญรับเงิน สปสช.
5 ตัวอย่างขอสิทธิการเข้าใช้งานระบบงานทะเบียน
6 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (มาตรา 18(4))
7 แบบบันทึกความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา41)
8 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
9 แบบตรวจประเมินขั้นตอนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการที่รับส่งต่อทั่วไป-
10 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการปฐมภูมิ-
11 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการประจำ-
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ประชาสัมพันธ์งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
     
เรื่อง
1 จำนวนประชากร UC จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 5 มกราคม 2561
2 จำนวนประชากร UC จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 2 พฤศจิกายน 2560
3 จำนวนประชากรสิทธิว่างแยกรายอำเภอข้อมูล ณ 3 ต.ค.60
4 จำนวนประชากร UC จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 3 ตุลาคม 2560
5 จำนวนประชากร UC แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล I 6 ก.ย.60
6 จำนวนประชากร uc จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 4 ส.ค.60
7 คู่มือการใช้งาน Smart Card Reader R301-C11 (ได้รับสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย
8 หนังสืออ้างอิงในการขอรหัสส่วนบุคคล pincode ประกอบการใช้งานบัตรประชาชนเอนกประสงค์ ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่มำบัตร
9 จำนวนประชากร uc จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 5 ก.ค.60
10 จำนวนประชากร uc จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกรายกน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน พฤษภาคม 2560
11 รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 7 เม.ย.60
12 รายงานจำนวนประชากร สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.60
13 จำนวนสิทธิว่างเดือน มกราคม 2560 ข้อมูล ณ 7 ก.พ.60
14 จำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ
15 จำนวนสิทธิว่างแยกรายอำเภอ ข้อมูล ณ 7 ก.พ. 60
16 แบบฟอร์มขอใช้สิทธิเข้าใช้งานระบบทะเบียน
17 ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบบุุคคลในพื้นที่รับผิดชอบ หากอยู่จริงขอให้บุคคลยืนยันสิทธิ และหน่วยบริการลงทะเบียนสิทธิ ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเกิดใหม่ อยู่ระหว่างการเปลี่ยนสิทธิ จำนวน 391 คน รายละเอียดต้องล็อกอินได้ที่ http://www.skko.moph.go.th/dward/main/index.php?module=skko_hinso
18 รายงานจำนวนประชากรแยกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูลเดือนธันวาคม 2559
19 รายงานจำนวนประชากรแยกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 7 พฤศจิกายน 2559
20 ความครอบคลุมสิทธิการรักษาและเป็นค่าว่าง ข้อมูล ณ 3 ตุลาคม 2559
ระเบียนที่ 1 - 20 / 20    
ดาวน์โหลด คู่มือ เอกสารอ้างอิง

ระเบียบที่่เกี่ยวข้องกับการเกิด
แนวทางการแก้ไขระบบบริการหนังสือรับรองการเกิด ทร.1/1
แบบลงทะเบียนใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด
คู่มือการใช้งานระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิด Birth Registry online (สปสช.)

16 พ.ย. 60 10:34

คู่มือ

แนวทางการตรวจประเมิน  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น 
หน่วยบริการประจำ  หน่วยบริการปฐมภูมิ  และหน่วยบริการร่วมให้บริการ
ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2560

9 พ.ย. 60 16:03

  


ดาวน์โหลดโปรแกรม iClaim สำหรับติดตั้งในสถานบริการ 

26 ก.ย. 60 14:37

20 เม.ย. 60 09:58

คู่มือแนวทางการตรวจประเมินเพื่อจัดระเบียบหน่วยบริการ
หน่วยบริการประจำ
หน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยบริการร่วมให้บริการ

ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560 ปีงบประมาณ 2560
สปสช.

20 เม.ย. 60 09:59


คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนผู้มีในระบบหลักประกันสุขภาพ
 
พิมพ์วันที่ 1 มีนาคม 2559

20 เม.ย. 60 09:35
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ประชากรอยู่จริง เทียบ dbpop
     
รหัสอำเภอ
อำเภอ
ต.ค.60อยู่จริง
ต.ค.60dbpop
พ.ย.60อยู่จริง
พ.ย.60dbpop
ธ.ค.60อยู่จริง
ธ.ค.60dbpop
1 4700 ที่อยู่ไม่แน่นอน 0 229 0 229 0 229
2 4701 เมือง 174,146 206,288 174,360 206,494 175,619 206,721
3 4702 กุสุมาลย์ 34,940 44,591 34,950 44,599 35,023 44,603
4 4703 กุดบาก 26,896 31,786 26,943 31,784 26,994 31,801
5 4704 พรรณานิคม 58,670 78,951 57,132 77,722 57,074 77,713
6 4705 พังโคน 40,130 53,960 40,203 53,414 40,323 53,502
7 4706 วาริชภูมิ 46,149 52,187 44,236 50,501 44,384 50,272
8 4707 นิคมน้ำอูน 10,535 14,330 10,572 14,348 10,584 13,996
9 4708 วานรนิวาส 102,765 122,814 101,306 122,808 101,416 120,119
10 4709 คำตากล้า 36,923 39,232 37,023 39,253 37,067 39,262
11 4710 บ้านม่วง 50,394 70,494 49,938 70,520 49,281 70,543
12 4711 อากาศอำนวย 58,950 70,891 58,815 70,884 58,702 70,881
13 4712 สว่างแดนดิน 128,951 159,665 128,955 159,780 128,804 159,859
14 4713 ส่องดาว 25,942 33,605 25,967 33,614 26,007 33,615
15 4714 เต่างอย 15,563 23,344 17,537 23,342 17,573 23,333
16 4715 โคกศรีสุพรรณ 24,963 34,224 25,020 34,219 25,449 34,218
17 4716 เจริญศิลป์ 36,116 43,412 36,169 43,400 36,359 43,406
18 4717 โพนนาแก้ว 28,545 35,982 28,704 35,974 28,685 35,961
19 4718 ภูพาน 31,189 35,645 31,200 35,658 31,249 35,677
รวม 931,767 1,151,630 929,030 1,148,543 930,593 1,145,711
ระเบียนที่ 1 - 19 / 19    

 หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ภาระงาน

-งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ของ สปสช.
-งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
-งานสถานการณ์การเงินการคลัง
-งานกองทุนสุขภาพตำบล
-งานรับเรื่องร้องเรียน
-งานชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์
-งานแรงงานต่างด้าว
-งานบุคคลผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ

-งานตรวจสอบเวชระเบียน
-งานประกันสังคม
-งาน พรบ.รถ    

ผู้รับผิดชอบงาน


นางมะลิณี แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

- งานควบคุม/กำกับการเงินการคลัง
- งานสถานการณ์การเงินการคลัง


น.ส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานกองทุนสุขภาพตำบล
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานคณะกรรมการหลักประกันฯ


นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานควบคุมกำกับข้อมูล
และรายงาน
- งานจัดสรรงบประมาณ


น.ส.ปรางค์ทิพย์ พรหมสาขาฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน

- งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
- ข้อมูลข่าวสารงานประกันฯ


นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- งานตรวจสอบเวชระเบียน
- งานแรงงานต่างด้าว
- งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
- งานประกันสังคม
- งานพรบ.รถ


น.ส.มินตรา บุรีแสง
เจ้าพนักงานธุรการ

- งานสารบรรณและธุรการ
- งานบ้านงานครัว

E-office

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213