งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุป OP Refer ตจว.61( 3 กย.61)

3 ก.ย. 61 15:23

สรุป STM ตค.60-กค.61 (OP&IP)

3 ก.ย. 61 15:22

สรุป Unit Cost ตค.60-กค.61

29 ส.ค. 61 15:25

สรุปPlanfin ก.ค.61

29 ส.ค. 61 15:23

 สรุปรายงานเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ 31 ก.ค.61

23 ส.ค. 61 13:41

ผลอนุมัติการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ  ปฐมภูมิ  ประจำ  รับส่งต่อ  
หากหน่วยบริการใดมีความประสงค์จะแก้ไขการประเมินขอให้ ติดต่อ คุณ พิสิทธิ์ มั้งมี สปสช.เขต๘ โดยตรง
หากมีความประสงค์จะแก้ไขผลการประเมินแพทย์แผนไทย ขอให้แก้ไขในแบบฟอร์มที่แนบไฟล์  และส่งกลับไปที่ pisit.m@nhso.go.th  ภายในวันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> คลิกที่นี่

21 ส.ค. 61 12:01

สรุป STM ต.ค.60-มิ.ย.61

17 ส.ค. 61 11:08

สรุปข้อมูลบริการไตรมาส 3-61(แก้ไข)

17 ส.ค. 61 11:06

สรุปข้อมูลบริการไตรมาส 3-61

2 ส.ค. 61 14:01

สรุป Planfin มิ.ย.61

2 ส.ค. 61 13:57

สรุป OP Refer ณ 31 ก.ค.61

2 ส.ค. 61 13:56

Unit Cost ไตรมาส 3-61

2 ส.ค. 61 13:54

สรุปรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ 30 มิ.ย.61

31 ก.ค. 61 11:27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
36
ระเบียนที่ 1 - 13 / 463    
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
1 แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข และ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561
2 แบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียจากการให้บริการสาธารณสุข และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปี 2561
3 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการประจำ-
4 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการปฐมภูมิ-
5 แบบตรวจประเมินขั้นตอนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการที่รับส่งต่อทั่วไป-
6 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
7 แบบบันทึกความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา41)
8 ตัวอย่างขอสิทธิการเข้าใช้งานระบบงานทะเบียน
9 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และใบสำคัญรับเงิน สปสช.
10 แบบฟอร์มาตรา 41 (บันทึกถ้อยคำ แบบประเมินความพึงพอใจฯ แบบยื่นคำขอรับเงินช้วยเหลือเบื้องต้น)
11 แบบตอบรับเป็นหน่วยบริการ/ แบบตอบรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
12 แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ประชาสัมพันธ์งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
     
เรื่อง
1 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แยกหน่วบริการปฐมภูมิ เดือน สิงหาคม 2561
2 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แยกหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน กรกฎาคม 2561
3 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แยกหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน มิถุนายน 2561
4 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน พฤษภาคม 2561
5 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน เมษายน 2561 (ใช้ในการจัดสรรรายหัว)
6 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแยกรายหนาวยบริการปฐมภูมิ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูล ณ 2 มีนาคม 2561
7 จำนวนประชากร UC จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 5 มกราคม 2561
8 จำนวนประชากร UC จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 2 พฤศจิกายน 2560
9 จำนวนประชากรสิทธิว่างแยกรายอำเภอข้อมูล ณ 3 ต.ค.60
10 จำนวนประชากร UC จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 3 ตุลาคม 2560
11 จำนวนประชากร UC แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล I 6 ก.ย.60
12 จำนวนประชากร uc จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 4 ส.ค.60
13 คู่มือการใช้งาน Smart Card Reader R301-C11 (ได้รับสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย
14 หนังสืออ้างอิงในการขอรหัสส่วนบุคคล pincode ประกอบการใช้งานบัตรประชาชนเอนกประสงค์ ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่มำบัตร
15 จำนวนประชากร uc จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 5 ก.ค.60
16 จำนวนประชากร uc จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกรายกน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน พฤษภาคม 2560
17 รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 7 เม.ย.60
18 รายงานจำนวนประชากร สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.60
19 จำนวนสิทธิว่างเดือน มกราคม 2560 ข้อมูล ณ 7 ก.พ.60
20 จำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 26    
ดาวน์โหลด คู่มือ เอกสารอ้างอิง

เอกสารประกอบ

การขึ้นทะเบียนหน่วยรับเบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

28 มิ.ย. 61 16:34


 -คู่มือแนวทางประเมินหน่วยบริการประจำ_ปฐมภูมิ_ร่วมให้บริการ ปี 2562  มีไฟล์เพิ่มการแก้ไขจากปี 2560 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/Pc8Zxx   
 -คู่มือแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ ปี 2562 มีไฟล์เพิ่มการแก้ไขจากปี 2560 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/RsnmMN
 - สไลด์ประกอบการประชุม วันที่ 22 มิ.ย.62 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.สกลนคร
   *ระบบประเมินหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขาภาพแห่งชาติ ปี 62,    *การใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการและคู่สัญญา (CPP) ปี 62,      *ผลการประเมินเพือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ปี61

28 มิ.ย. 61 16:32

ระเบียบที่่เกี่ยวข้องกับการเกิด
แนวทางการแก้ไขระบบบริการหนังสือรับรองการเกิด ทร.1/1
แบบลงทะเบียนใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด
คู่มือการใช้งานระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิด Birth Registry online (สปสช.)

28 มิ.ย. 61 16:37

คู่มือ

แนวทางการตรวจประเมิน  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น 
หน่วยบริการประจำ  หน่วยบริการปฐมภูมิ  และหน่วยบริการร่วมให้บริการ
ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2560

28 มิ.ย. 61 16:34

  


ดาวน์โหลดโปรแกรม iClaim สำหรับติดตั้งในสถานบริการ 

28 มิ.ย. 61 16:34

28 มิ.ย. 61 16:36

คู่มือแนวทางการตรวจประเมินเพื่อจัดระเบียบหน่วยบริการ
หน่วยบริการประจำ
หน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยบริการร่วมให้บริการ

ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560 ปีงบประมาณ 2560
สปสช.

20 เม.ย. 60 09:59


คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนผู้มีในระบบหลักประกันสุขภาพ
 
พิมพ์วันที่ 1 มีนาคม 2559

28 มิ.ย. 61 16:35
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ประชากรอยู่จริง เทียบ dbpop
     
รหัสอำเภอ
อำเภอ
มิ.ย.61อยู่จริง
มิ.ย.61Dbpop
ก.ค.61อยู่จริง
ก.ค.61Dbpop
ส.ค.61อยู่จริง
ส.ค.61Dbpop
1 4700 ที่อยู่ไม่แน่นอน 0 0 0 0 0 0
2 4701 เมือง 172,588 208,002 172,774 208,564 172,792 210,628
3 4702 กุสุมาลย์ 35,046 44,677 35,070 44,704 35,145 44,866
4 4703 กุดบาก 26,905 31,790 26,887 31,834 26,906 32,351
5 4704 พรรณานิคม 57,373 77,660 57,491 77,766 57,551 78,009
6 4705 พังโคน 49,162 53,857 44,085 54,016 44,135 55,172
7 4706 วาริชภูมิ 43,386 50,296 43,395 50,331 43,440 50,546
8 4707 นิคมน้ำอูน 10,590 13,994 10,628 14,004 10,644 14,039
9 4708 วานรนิวาส 100,950 118,957 103,164 119,098 103,298 121,232
10 4709 คำตากล้า 37,146 37,866 37,280 37,905 37,276 38,724
11 4710 บ้านม่วง 47,974 67,980 47,944 68,040 47,621 69,085
12 4711 อากาศอำนวย 58,445 68,887 58,571 68,942 58,632 69,161
13 4712 สว่างแดนดิน 127,720 154,413 126,469 154,615 126,045 155,324
14 4713 ส่องดาว 26,089 32,530 25,731 32,556 25,789 32,676
15 4714 เต่างอย 17,651 22,707 17,656 22,745 17,695 22,800
16 4715 โคกศรีสุพรรณ 25,392 33,610 25,428 33,648 25,439 33,727
17 4716 เจริญศิลป์ 36,429 41,920 36,473 41,960 36,516 42,185
18 4717 โพนนาแก้ว 28,538 35,094 28,548 35,157 28,577 35,262
19 4718 ภูพาน 31,250 35,313 31,264 34,678 31,301 35,593
รวม 932,634 1,129,553 928,858 1,130,563 928,802 1,141,380
ระเบียนที่ 1 - 19 / 19    

 หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ภาระงาน

-งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ของ สปสช.
-งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
-งานสถานการณ์การเงินการคลัง
-งานกองทุนสุขภาพตำบล
-งานรับเรื่องร้องเรียน
-งานชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์
-งานแรงงานต่างด้าว
-งานบุคคลผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ

-งานตรวจสอบเวชระเบียน
-งานประกันสังคม
-งาน พรบ.รถ    

ผู้รับผิดชอบงาน


นางมะลิณี แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

- งานควบคุม/กำกับการเงินการคลัง
- งานสถานการณ์การเงินการคลัง


น.ส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานกองทุนสุขภาพตำบล
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานคณะกรรมการหลักประกันฯ


นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานควบคุมกำกับข้อมูล
และรายงาน
- งานจัดสรรงบประมาณ


นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- งานตรวจสอบเวชระเบียน
- งานแรงงานต่างด้าว
- งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
- งานประกันสังคม
- งานพรบ.รถ


น.ส.ปรางค์ทิพย์ พรหมสาขาฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน

- งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
- ข้อมูลข่าวสารงานประกันฯ


น.ส.กิ่งกาญจน์ วันนาพ่อ
เจ้าพนักงานธุรการ

- งานสารบรรณ/ธุรการ
- งานบ้าน งานครัว

E-office

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213