งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
1 แบบคำขอ/แจ้งเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2 แบบตอบรับเป็นหน่วยบริการ/ แบบตอบรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
3 แบบฟอร์มาตรา 41 (บันทึกถ้อยคำ แบบประเมินความพึงพอใจฯ แบบยื่นคำขอรับเงินช้วยเหลือเบื้องต้น)
4 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และใบสำคัญรับเงิน สปสช.
5 ตัวอย่างขอสิทธิการเข้าใช้งานระบบงานทะเบียน
6 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (มาตรา 18(4))
7 แบบบันทึกความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา41)
8 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
9 แบบตรวจประเมินขั้นตอนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการที่รับส่งต่อทั่วไป-
10 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการปฐมภูมิ-
11 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการประจำ-
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ประชาสัมพันธ์งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
     
เรื่อง
1 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแยกรายหนาวยบริการปฐมภูมิ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ข้อมูล ณ 2 มีนาคม 2561
2 จำนวนประชากร UC จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 5 มกราคม 2561
3 จำนวนประชากร UC จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 2 พฤศจิกายน 2560
4 จำนวนประชากรสิทธิว่างแยกรายอำเภอข้อมูล ณ 3 ต.ค.60
5 จำนวนประชากร UC จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 3 ตุลาคม 2560
6 จำนวนประชากร UC แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล I 6 ก.ย.60
7 จำนวนประชากร uc จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 4 ส.ค.60
8 คู่มือการใช้งาน Smart Card Reader R301-C11 (ได้รับสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย
9 หนังสืออ้างอิงในการขอรหัสส่วนบุคคล pincode ประกอบการใช้งานบัตรประชาชนเอนกประสงค์ ที่ที่ว่าการอำเภอ ที่มำบัตร
10 จำนวนประชากร uc จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ แยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 5 ก.ค.60
11 จำนวนประชากร uc จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกรายกน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน พฤษภาคม 2560
12 รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 7 เม.ย.60
13 รายงานจำนวนประชากร สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค.60
14 จำนวนสิทธิว่างเดือน มกราคม 2560 ข้อมูล ณ 7 ก.พ.60
15 จำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแยกรายหน่วยบริการปฐมภูมิ
16 จำนวนสิทธิว่างแยกรายอำเภอ ข้อมูล ณ 7 ก.พ. 60
17 แบบฟอร์มขอใช้สิทธิเข้าใช้งานระบบทะเบียน
18 ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบบุุคคลในพื้นที่รับผิดชอบ หากอยู่จริงขอให้บุคคลยืนยันสิทธิ และหน่วยบริการลงทะเบียนสิทธิ ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเกิดใหม่ อยู่ระหว่างการเปลี่ยนสิทธิ จำนวน 391 คน รายละเอียดต้องล็อกอินได้ที่ http://www.skko.moph.go.th/dward/main/index.php?module=skko_hinso
19 รายงานจำนวนประชากรแยกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูลเดือนธันวาคม 2559
20 รายงานจำนวนประชากรแยกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รายหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้อมูล ณ 7 พฤศจิกายน 2559
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 21    
ดาวน์โหลด คู่มือ เอกสารอ้างอิง

ระเบียบที่่เกี่ยวข้องกับการเกิด
แนวทางการแก้ไขระบบบริการหนังสือรับรองการเกิด ทร.1/1
แบบลงทะเบียนใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด
คู่มือการใช้งานระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิด Birth Registry online (สปสช.)

16 พ.ย. 60 10:34

คู่มือ

แนวทางการตรวจประเมิน  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น 
หน่วยบริการประจำ  หน่วยบริการปฐมภูมิ  และหน่วยบริการร่วมให้บริการ
ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2560

9 พ.ย. 60 16:03

  


ดาวน์โหลดโปรแกรม iClaim สำหรับติดตั้งในสถานบริการ 

26 ก.ย. 60 14:37

20 เม.ย. 60 09:58

คู่มือแนวทางการตรวจประเมินเพื่อจัดระเบียบหน่วยบริการ
หน่วยบริการประจำ
หน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยบริการร่วมให้บริการ

ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560 ปีงบประมาณ 2560
สปสช.

20 เม.ย. 60 09:59


คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนผู้มีในระบบหลักประกันสุขภาพ
 
พิมพ์วันที่ 1 มีนาคม 2559

20 เม.ย. 60 09:35
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ประชากรอยู่จริง เทียบ dbpop
     
รหัสอำเภอ
อำเภอ
ม.ค.61อยู่จริง
ม.ค.61dbpop
ก.พ.61อยู่จริง
ก.พ.61DbPop
มี.ค.61อยู่จริง
มี.ค.61DbPop
1 4700 ที่อยู่ไม่แน่นอน 0 0 0 0 0 0
2 4701 เมือง 175,232 206,918 175,466 207,174 174,998 207,364
3 4702 กุสุมาลย์ 35,029 44,629 34,993 44,634 35,088 44,646
4 4703 กุดบาก 26,974 31,794 26,913 31,798 26,863 31,798
5 4704 พรรณานิคม 57,142 77,731 57,222 77,729 57,235 77,718
6 4705 พังโคน 40,117 53,582 39,933 53,661 39,982 53,708
7 4706 วาริชภูมิ 44,135 50,305 43,517 50,283 43,471 50,280
8 4707 นิคมน้ำอูน 10,582 14,007 10,498 13,995 10,503 13,994
9 4708 วานรนิวาส 101,469 118,767 101,400 118,826 101,408 118,858
10 4709 คำตากล้า 37,087 37,701 37,083 37,769 37,104 37,799
11 4710 บ้านม่วง 49,134 70,415 48,562 68,825 48,507 67,730
12 4711 อากาศอำนวย 58,328 70,863 58,322 70,846 58,284 68,822
13 4712 สว่างแดนดิน 128,643 159,944 128,046 160,015 127,597 157,826
14 4713 ส่องดาว 26,140 33,645 26,146 33,636 26,156 33,671
15 4714 เต่างอย 17,573 23,330 17,568 23,323 17,592 23,314
16 4715 โคกศรีสุพรรณ 25,452 34,222 25,484 34,230 25,288 34,229
17 4716 เจริญศิลป์ 36,418 43,432 36,360 43,435 36,423 43,501
18 4717 โพนนาแก้ว 28,660 35,971 28,581 35,967 28,516 35,970
19 4718 ภูพาน 31,201 35,720 31,209 35,742 31,202 35,726
รวม 929,316 1,142,976 927,303 1,141,888 926,217 1,136,954
ระเบียนที่ 1 - 19 / 19    

 หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพนางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ภาระงาน

-งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ของ สปสช.
-งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
-งานสถานการณ์การเงินการคลัง
-งานกองทุนสุขภาพตำบล
-งานรับเรื่องร้องเรียน
-งานชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์
-งานแรงงานต่างด้าว
-งานบุคคลผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ

-งานตรวจสอบเวชระเบียน
-งานประกันสังคม
-งาน พรบ.รถ    

ผู้รับผิดชอบงาน


นางมะลิณี แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

- งานควบคุม/กำกับการเงินการคลัง
- งานสถานการณ์การเงินการคลัง


น.ส.ยุพาภรณ์ แก้วกิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานกองทุนสุขภาพตำบล
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานคณะกรรมการหลักประกันฯ


นางสินีนาถ จรูญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานควบคุมกำกับข้อมูล
และรายงาน
- งานจัดสรรงบประมาณ


น.ส.ปรางค์ทิพย์ พรหมสาขาฯ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน

- งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
- ข้อมูลข่าวสารงานประกันฯ


นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- งานตรวจสอบเวชระเบียน
- งานแรงงานต่างด้าว
- งานคืนสิทธิคนไร้สถานะ
- งานประกันสังคม
- งานพรบ.รถ


น.ส.มินตรา บุรีแสง
เจ้าพนักงานธุรการ

- งานสารบรรณและธุรการ
- งานบ้านงานครัว

E-office

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213