งานประกันสุขภาพ สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนร้บสู่ ระบบประกันแบบใหม่

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
45
ระเบียนที่ 1 - 13 / 581    
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
1 แนวทางขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของ สป.สธ. (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562)
2 แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
3 แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ผู้ป่วย UC (ก.พ.62)
4 แนวทาง การยื่นคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ไม่เก็บสำเนา แต่ต้องแสดงหลักฐานประกอบ)
5 แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข และ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2561
6 แบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียจากการให้บริการสาธารณสุข และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ปี 2561
7 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการประจำ-
8 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการปฐมภูมิ-
9 แบบตรวจประเมินขั้นตอนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -หน่วยบริการที่รับส่งต่อทั่วไป-
10 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
11 แบบบันทึกความเห็นผู้เชี่ยวชาญ (มาตรา41)
12 ตัวอย่างขอสิทธิการเข้าใช้งานระบบงานทะเบียน
13 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และใบสำคัญรับเงิน สปสช.
14 แบบฟอร์มาตรา 41 (บันทึกถ้อยคำ แบบประเมินความพึงพอใจฯ แบบยื่นคำขอรับเงินช้วยเหลือเบื้องต้น)
15 แบบตอบรับเป็นหน่วยบริการ/ แบบตอบรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
16 แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียนที่ 1 - 16 / 16    
ประชาสัมพันธ์งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
     
เรื่อง
1 ตามหนัลสือที่ สปสช.2.56/ว7133 สปสช.ได้งดส่งข้อมูลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาที่มีการเปลี่ยนแปลงรายรอบ (Dbpop transection) ส่งผลให้ข้อมูล dbpop ของจังหวัดไม่เป็นปัจจุบัน จึงของดการส่งข้อมูล pop อำเภอ และสรุปรายงานระดับอำเภอ
2 ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิการรักษา รองรับ License ปี 2564 download ได้ที่ https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-services_downloadnew.aspx
3 จำนวนประชากร สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า เดือน พฤศจิกายน 2563
4 จำนวนประชากร สิทธิหลักประกันถ้วนนหน้า เดือนกันยายน 2563
5 ย้ายสิทธิ "บัตรทอง" แบบออนไลน์ด้วยตนเอง โดย Line Official -นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง ที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) เพื่อการรักษา ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ด้วยตนเองผ่านทางช่องทาง LINE Official Account ขั้นตอน1️⃣ แอดไลน์ สปสช.2️⃣ พิมพ์ค้นหา Line ID @nhso หรือ3️⃣ สแกน QR Code เพิ่มเพื่อน4️⃣ เลือกฟังก์ชั่น "เปลี่ยนหน่วยบริการ" ทำตามขั้นตอนของระบบ และรอการอนุมัติ**ผู้ที่ลงทะเบียนย้ายสิทธิผ่านทางไลน์ สปสช. ต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) หรือมีสิทธิว่าง และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี**หากไม่สะดวกใช้งานทางโทรศัพท์มือถือ สามารถไปติดต่อที่หน่วยบริการได้เช่นเดิม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช.1330
6 จำนวนประชากร สิทธิหลักประชากรถ้วนหน้า เดือนสิงหาคม 2563
7 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดือน กรกฎาคม 2563
8 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักณะกันสุขภาพแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 2563
9 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแยกหน่วยบริการปฐมภูิ เดือนเมษายน 2563
11 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแนกหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือนมีนาคม 2563***
12 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแยกหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
13 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแยกหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน มกราคม 2563
14 จำนวนประชากร UC สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแยกหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือนธันวาคม 2562
15 ดาวน์โหลด ปรับปรุงโปรแกรม NHSO UCauthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิ License ปี 63
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 57    
ดาวน์โหลด คู่มือ เอกสารอ้างอิง

คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit Guideline)

โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สภาการพยาบาล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2557

13 ม.ค. 64 11:53

 

  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563)

  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 (กันยายน 2562)

13 ม.ค. 64 11:54

คู่มือและเอกสารประกอบการประชุมการประเมินหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 และ 2564

- คู่มือแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ  หน่วยบริการปฐมภูมิ  และหน่วยบริการร่วมให้บริการ
- คู่มือแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป
- สไลด์นำเสนอ การใช้งานโปรแกรมหน่วยบริการ ปี 2563  แผนพัฒนาไม่ผ่านเกณฑ์
- สไลด์นำเสนอ การใช้งานโปรแกรม CPP เพื่อประกอบการประเมินหน่วยบริการ
- สไลด์นำเสนอ การใช้ข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่าบริการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
- สไลด์นำเสนอ  ระบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ กรณีจัดบริการ แพทย์แผนไทย
- คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ERM
- คู่มือการบริหารงานลงทะบียนผู้มีสิทธิ (ล่าสุด มีนาคม 2559)
- นำเสนอลงทะเบียนสิทธิ 
- แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
-
 เอกสารประกอบแนวทางประเมินหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 https://drive.google.com/drive/folders/1GOExRfjVRdmFJYnXjasqSGaCZ1KYi37A

10 ก.ค. 63 14:31

 

คู่มือการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ERM)

15 มี.ค. 62 15:43

 

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

20 ธ.ค. 61 11:32


คู่มือการบริหารงานลงทะเบียนผู้มีในระบบหลักประกันสุขภาพ
 
พิมพ์วันที่ 1 มีนาคม 2559 (อ้างอิงถึงปัจจุบัน)

เอกสารประกอบการประชุมนายทะเบียนจังหวัด สปสช.เขต8 
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ สปสช.เขต 8

4 ก.พ. 62 11:30

 คู่มือบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 (พิมพ์ตุลาคม 2561) คลิกดาวน์โหลด

 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2562 / หลักเกณฑ์วิธีการแลเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
- เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไข การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  กรณ๊หน่วยบริการให้บริการอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน  และการตัดเท้า พ.ศ.2560
- รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารสำคัญ บริการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

23 พ.ย. 61 11:33

  คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  เพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักปรกันสุขภาพถ้วนหน้า  ปี 2562  (สิงหาคม 2561)

3 ต.ค. 61 11:07

 การขึ้นทะเบียนหน่วยรับเบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

- หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2561

23 พ.ย. 61 11:42


 -คู่มือแนวทางประเมินหน่วยบริการประจำ_ปฐมภูมิ_ร่วมให้บริการ ปี 2562  มีไฟล์เพิ่มการแก้ไขจากปี 2560 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/Pc8Zxx   
 -คู่มือแนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ ปี 2562 มีไฟล์เพิ่มการแก้ไขจากปี 2560 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/RsnmMN
 - สไลด์ประกอบการประชุม วันที่ 22 มิ.ย.62 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.สกลนคร
   *ระบบประเมินหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขาภาพแห่งชาติ ปี 62,    *การใช้งานโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการและคู่สัญญา (CPP) ปี 62,      *ผลการประเมินเพือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ปี61

28 มิ.ย. 61 16:32
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 16    
ประชากรอยู่จริง เทียบ dbpop (ตั้งแต่ 23 ธ.ค.63 สปสช. งดส่งข้อมูลผู้มีสิทธิฯ dbpop ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือน)
     
รหัสอำเภอ
อำเภอ
ต.ค.63อยู่จริง
ต.ค.63dbpop
พ.ย.63อยู่จริง
พ.ย.63dbpop
ธ.ค.63อยู่จริง
ธ.ค.63dbpop
1 4700 ที่อยู่ไม่แน่นอน 0 330 0 339 0 0
2 4701 เมือง 173,322 210,208 173,867 209,578 0 0
3 4702 กุสุมาลย์ 35,664 46,031 36,076 46,086 0 0
4 4703 กุดบาก 27,008 33,073 26,947 33,120 0 0
5 4704 พรรณานิคม 62,681 79,281 62,756 79,419 0 0
6 4705 พังโคน 41,529 59,476 41,601 59,627 0 0
7 4706 วาริชภูมิ 43,411 50,403 43,435 50,472 0 0
8 4707 นิคมน้ำอูน 10,776 14,143 10,793 14,155 0 0
9 4708 วานรนิวาส 104,389 123,650 104,441 123,900 0 0
10 4709 คำตากล้า 36,551 39,338 36,605 39,447 0 0
11 4710 บ้านม่วง 47,600 70,922 47,401 71,053 0 0
12 4711 อากาศอำนวย 57,997 70,953 58,072 71,049 0 0
13 4712 สว่างแดนดิน 121,730 159,045 120,810 159,382 0 0
14 4713 ส่องดาว 26,426 33,700 26,483 33,705 0 0
15 4714 เต่างอย 17,804 23,557 17,790 23,592 0 0
16 4715 โคกศรีสุพรรณ 25,991 34,242 25,574 34,293 0 0
17 4716 เจริญศิลป์ 37,340 43,259 37,474 43,333 0 0
18 4717 โพนนาแก้ว 27,995 36,385 28,044 36,434 0 0
19 4718 ภูพาน 30,905 36,587 30,930 36,640 0 0
รวม 929,119 1,164,583 929,099 1,165,624 0 0
ระเบียนที่ 1 - 19 / 19    

 หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ

นางมะลิณี  แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ภาระงาน

1. บริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ
2. บริหารจัดการกองทุนต่างๆ
3. บริหารจัดการการเงินการคลัง
4. คุ้มครองสิทธิและการรับเรื่องร้องเรียน
5. บริหารการชดเชยและตรวจสอบเวชระเบียน
6. วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบงานย่อย

 
นางมะลิณี แดนรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

- ควบคุม กำกับ วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง
- จัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว UC
- จัดสรรต้นทุนคงที่ (Fixed cost)


นางดาราทิพย์  ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- ตรวจสอบเวชระเบียน สปสช.
- บริหารจัดการ IP/OP ตาม statement
- ติดตามงานที่ก่อให้เกิดรายได้
- กองทุนแรงงานต่างด้าว
- บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
- คืนสิทธิคนไร้สถานะ
- กองทุนประกันสังคม
- พรบ.รถ


นางธัญวรัตน์ มีพรหม
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ

- กองทุนสุขภาพตำบล
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ ม.41


น.ส.ปรางค์ทิพย์ พรหมสาขาฯ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญงาน

- ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สปสช.
- ลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
- ข้อมูลบริการสาธารณสุข
- กำกับข้อมูลประกอบงบการเงิน
- ติดตามรายงานงบลงทุนด้วยเงินบำรุง


น.ส.รุ่งนภา โคตรสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

- แผนทางการเงินการคลัง (Planfin)
- ต้นทุนต่อหน่วยบริการ (Unit cost)


น.ส.ณัฐธยาน์ รมราศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

- งานสารบรรณสาสุข
- งานธุรการ

E-office

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 042711157 ต่อ 1211 - 1213