บุคลากรในงาน

นายกฤชรัตน์ โชติเกียรติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางนิสากร เต้าป้อม
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.จิราพร ยืนนาน
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายพรเลิศ โคตรสมบัติ
นายช่างเทคนิค

นางสาวนงลักษณ์ ผงสินธุ์สุ
นักวิชาการพัสดุ

นายนพพล อ่อนจันทร์
นักวิชาการพัสดุ

นายอำนาจ ศรีสร้อย
นายช่างโยธา

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ขนาดใช้ในห้อง Negative Pressure จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ม.ค. 2564
2 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร 26 ม.ค. 2564
3 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพความละเอียดสูง สำหรับวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร 26 ม.ค. 2564
4 เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร 22 ม.ค. 2564
5 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2564
6 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - รพร.สว่างแดนดิน 18 ม.ค. 2565
8 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ และบรรจุผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 1 ก.พ. 2564
9 ประกาศ จังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและในสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 17 ก.พ. 2564
10 ประกาศ จังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและในสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 17 ก.พ. 2564
11 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถตู้โดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จัดซื้อด้วยเงินงบบริหารจัดการประกันสังคม ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 26 ม.ค. 2564
13 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 25 ม.ค. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระยะเวลา 1 ปี 26 ม.ค. 2564
15 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับ รพ.สต.น้ำพุ 22 ม.ค. 2564
16 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการ รพร.สว่างแดนดิน 19 ม.ค. 2564
17 รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
18 รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
19 รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูวงน้อย ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูวงน้อย ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
23 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลคำตากล้า 31 ม.ค. 2564
24 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (TOR) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 11 ม.ค. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๔๐ เครื่อง ระยะเวลา ๒๔ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.พ. 2564
26 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์จำนวน 1 รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับ รพ.สต บ้านน้ำพุ 15 ม.ค. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 21 ม.ค. 2564
28 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 ม.ค. 2564
29 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เครื่องช่วยฟัง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 ม.ค. 2564
30 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจ (Coronary balloon dilatation) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 ม.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
228
ระเบียนที่ 1 - 30 / 6839    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม
E-office

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1143 - 1145