บุคลากรในงาน

นายกฤชรัตน์ โชติเกียรติ
นายช่างโยธา

นางนิสากร เต้าป้อม
จพ.การเงินและบัญชี

น.ส.จิราพร ยืนนาน
จพ.การเงินและบัญชี

น.ส.พจนา สมบัติศรี
จพ.ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 29 ส.ค. 2562
2 เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 17 ก.พ. 2564
3 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเช่าเครื่องสลายนิ่วโรงพยาบาลสกลนคร 23 ส.ค. 2562
4 ร่างประกวศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ carvedilol 6.25 mg tablet, 1 tablet(51999999-272363), clopidogrel 75 mg film-coated tablet, 1 tablet(51999999-201812) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 2562
5 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๔๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 19 ก.ย. 2562
6 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดจ้างทำวัสดุฟันปลอม จำนวน ๔ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 22 ส.ค. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา IV Catheter จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 26 ส.ค. 2562
8 ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 26 ส.ค. 2562
9 เผยแผร่ร่างประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กำลังการติดตั้ง ๓๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 21 ส.ค. 2562
10 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างระบบท่อลมขนส่งอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2562
11 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลือง จำนวน 118 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 16 ก.ย. 2562
12 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใบหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2562 27 ส.ค. 2562
13 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดชุดน้ำยาตรวจหาจำนวน CD4 ทีลิมโฟซัยทฺ จำนวน 3,500 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โรงพยาบาลสกลนคร ปี2562 20 ส.ค. 2562
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA1c ในเลือดด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 13,000 การทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 22 ส.ค. 2562
15 เผยแพร่สัญญาซื้อขายวัสดุการแพทย์ ภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง 2 ขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 15 ก.ย. 2562
16 เผยแพร่สัญญาซื้อขายวัสดุการแพทย์ ชุดล้างไตปลอดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 15 ก.ย. 2562
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 23 ส.ค. 2562
18 เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานหัวใจและสัญญาณชีพไม่น้อยกว่า ๔ เตียง จำนวน ๑ ชุด โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2562 21 ต.ค. 2562
19 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลสกลนคร ปี2562) 20 ส.ค. 2562
20 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 13 ก.ย. 2562
21 เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2562 4 ก.พ. 2564
22 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ แถบตรวจหากลูโคสจากเลือดปลายนิ้ว จำนวน 200,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 9 ก.ย. 2562
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 21 ส.ค. 2562
24 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษสามัญ ตึกศัลยกรรมออโธปิติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร จำนวน 1 รายการ 20 ส.ค. 2562
25 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบ CCTV จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ส.ค. 2562
26 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ชุดทดสอบ Blood gas จำนวน 6,000 Test โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 7 ก.ย. 2562
27 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 2 ก.ย. 2562
28 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษร่มฉัตร 2,3 อาคารร่มฉัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร จำนวน 1 รายการ 16 ส.ค. 2562
29 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารNCD(โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)งบเงินบำรุงโรงพยาบาลโพนนาแก้วปีงบประมาณ 2562 9 ส.ค. 2562
30 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคาร NCD (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)งบเงินบำรุงโรงพยาบาลโพนนาแก้ว 2 ส.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
177
ระเบียนที่ 1 - 30 / 5289    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 31
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 32
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 33
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 34
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม
E-office

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1143 - 1145