บุคลากรในงาน

นายกฤชรัตน์ โชติเกียรติ
นายช่างโยธา

นางนิสากร เต้าป้อม
จพ.การเงินและบัญชี

น.ส.จิราพร ยืนนาน
จพ.การเงินและบัญชี

น.ส.พจนา สมบัติศรี
จพ.ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ จำนวน 1 คัน ราคา 369,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

25 พ.ย. 58 11:44
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สัญญาจะซื้อจะขายซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา น้ำยาไตเทียม Acid biuarbonate concentrateและ Basic biuarbonate concentrate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ปี 2561 23 ต.ค. 2561
2 สัญญาจะซื้อจะขายซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา น้ำยาไตเทียม Acid biuarbonate concentrateและ Basic biuarbonate concentrate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ปี 2561 23 ต.ค. 2561
3 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำชีดี E-BOOK พืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2561
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาจัดทำชีดี E-BOOK 30 ก.ย. 2561
5 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำคู่มือ E-BOOK พืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2561
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาจัดทำคู่มือ E-BOOK พืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2561
7 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 30 ก.ย. 2561
8 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีห้วสกรูพยุง) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2561
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 2 ต.ค. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 28 ก.ย. 2561
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 28 ก.ย. 2561
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยูนิตทำฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 28 ก.ย. 2561
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 28 ก.ย. 2561
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งแบบสปริง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 28 ก.ย. 2561
15 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ย. 2561
16 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 28 ก.ย. 2561
17 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไหมเย็บแผล Nylon จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ก.ย. 2561
18 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไหมเย็บแผล Silk จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ก.ย. 2561
19 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ จำนวน 784 เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก ของโรงพยาบาลสกลนคร 21 ก.ย. 2561
20 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาโครงการอลูซิงค์เชื่อมระหว่างอาคารจ่ายกลาง+อาคารเภสัชกรรม พร้อมรางรับน้ำฝน เบอร์ 24+ร่องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561
21 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2561
22 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับโรงพยา่บาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 24 ก.ย. 2561
23 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 24 ก.ย. 2561
24 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 26 ก.ย. 2561
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 24 ก.ย. 2561
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 24 ก.ย. 2561
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 24 ก.ย. 2561
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล 6*8.5 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 24 ก.ย. 2561
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉาย LED สีขาว จำนวน 12 กระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 24 ก.ย. 2561
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 24 ก.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
142
ระเบียนที่ 1 - 30 / 4245    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม
E-office

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1143 - 1145