บุคลากรในงาน

นายกฤชรัตน์ โชติเกียรติ
นายช่างโยธา

นางนิสากร เต้าป้อม
จพ.การเงินและบัญชี

น.ส.จิราพร ยืนนาน
จพ.การเงินและบัญชี

น.ส.พจนา สมบัติศรี
จพ.ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 26 เม.ย. 2562
2 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (1.ภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง 2.ชุดล้างไตปลอดเชื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 26 เม.ย. 2562
3 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2562
4 ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2562
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยานวัตกรรมไทย จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 เม.ย. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยใช้เงินบริจาค "โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 17 พ.ค. 2562
7 เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา น้ำยาไตเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 19 เม.ย. 2562
8 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ (๑ Steri Gage Steam ๒ Urostomy pouch one piece Gauze พับ ๔x๔ sterile) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 19 เม.ย. 2562
9 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา I.V.Catheter จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 19 เม.ย. 2562
10 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๑ Diagnostic Catheter ๒ Introducer Sheath ๓ Transradial Sheath) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 19 เม.ย. 2562
11 สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 พ.ค. 2562
12 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบท่อลมขนส่งอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โรงพยาบาลสกลนคร 19 เม.ย. 2562
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 11 พ.ค. 2562
14 สัญญาซื้อขายชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 พ.ค. 2562
15 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุทั่วไป ถุงขยะทั่วไปและถุงขยะติดเชื้อ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 22 เม.ย. 2562
16 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเปลื่อนถ่ายน้ำเหลือง จำนวน ๑๑๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 เม.ย. 2562
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องรักาาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โรงพยาบาลสกลนคร 23 เม.ย. 2562
18 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 กลุ่ม(1.อุปกรณ์ Rotational 2. อุปกรณ์ของ IABP ...6.อุปกรณ์สำหรับรักษาลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 25 เม.ย. 2562
19 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 1 Steri Gage Steam, รายการที่ 2 Urostomy pouch one piece (ถุง+แป้นปัสสาวะ) , รายการที่ 3 Gauze พับ 4x4 sterile(8 ชั้น 10 ชิ้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 11 เม.ย. 2562
20 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา I.V.Catheter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 11 เม.ย. 2562
21 สัญญาตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 พ.ค. 2562
22 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เครื่องช่วยฟัง จำนวน ๔ รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เม.ย. 2562
23 ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ(cilostazol 100 mg prolongedrelease capsule, hard, 1 capsule(51999999-974470),rebamipide 100 mg film-coated tablet, 1 tablet(51999999-208479) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2562
24 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อวัสดุทั่วไป ถุงขยะทั่วไปสีดำและถุงขยะติดเชื้อสีแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 5 เม.ย. 2562
25 เผยแพร่รายละเอียดเฉพาะและราคากลาง วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 1 Diagnostic Catheter ,รายการที่ 2 Introducer Sheath, รายการที่ 3 Transradial Sheath) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 5 เม.ย. 2562
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เม.ย. 2562
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้แช่อาหาร ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒ คิวบิกฟุต จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 พ.ค. 2562
28 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (รายการที่ 1 ภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง รายการที่ 2 ชุดล้างไตปลอดเชื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 4 เม.ย. 2562
29 สัญญาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน ๒ เครื่อง โรงพยาบาลสกลนคร 14 พ.ค. 2562
30 สัญญาเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและปลายกล้อง (Processor) จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาลสกลนคร 14 พ.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
168
ระเบียนที่ 1 - 30 / 5023    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 15
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม
E-office

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1143 - 1145