บุคลากรในงาน

นายกฤชรัตน์ โชติเกียรติ
นายช่างโยธา

นางนิสากร เต้าป้อม
จพ.การเงินและบัญชี

น.ส.จิราพร ยืนนาน
จพ.การเงินและบัญชี

น.ส.พจนา สมบัติศรี
จพ.ธุรการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ จำนวน 1 คัน ราคา 369,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

25 พ.ย. 58 11:44
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำตึกร่มฟ้า ชั้น 1,2,3 (39 ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 2561
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 1 ส.ค. 2561
3 เผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแบบสั่นสะเทือน (Shock wave therapy) จำนว 1 รายการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพสั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 31 ก.ค. 2561
4 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแบบสั่นสะเทือน (Shock wave therapy) วงเงิน 650,000.-บาท โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 31 ก.ค. 2561
5 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแบบสั่นสะเทือน (Shock wave therapy) โครงการสร้างเสริมสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 31 ก.ค. 2561
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องไฟทารกตัวเหลือง ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ก.ค. 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อ(Microtome) ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ก.ค. 2561
8 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปาดมดลูกด้วยคลื่นวิทยุพร้อมเครื่องดูดควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 ก.ค. 2561
9 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจชนิดฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดง (Hemoglobin Typing) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 6 ชุด 20 ก.ค. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA1c ในเลือดด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 82 ชุดของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ก.ค. 2561
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักหลังที่ 39 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.ค. 2561
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และน้ำมันเครื่องสูญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.ค. 2561
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องอบแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.ค. 2561
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.ค. 2561
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (กท-3542 สน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.ค. 2561
16 เผยแพร่ขอบเขตงาน(TOR)เสนอราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ โครงการสร้างสุขภาพส่งสมบุญ เดินวิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ2561 31 ก.ค. 2561
17 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างถุงบรรจุโลหิตแบบสองถุง ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 1,216 ชุด 10 ส.ค. 2561
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์(Electrical Fetal monitering) ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ก.ค. 2561
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ร่วมเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561 28 ก.ย. 2561
20 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดน้ำยาการตรวจวัดระดับสารเคมีและสารภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการ และตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 13 ก.ค. 2561
21 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 16 ก.ค. 2561
22 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 16 ก.ค. 2561
23 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อชุดทดสอบเพื่อจำแนกชนิดจุลชีพและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาของต้านจุลชีพพร้อมเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 13 ก.ค. 2561
24 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่งปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ 31 ก.ค. 2561
25 เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่งปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ 31 ก.ค. 2561
26 เผยแพร่การปรับรายการในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10 ส.ค. 2561
27 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 13 ก.ค. 2561
28 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 13 ก.ค. 2561
29 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2561
30 ประกาศประกวดราคาซื้่อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ ด้านหลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
131
ระเบียนที่ 1 - 30 / 3925    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 27
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 28
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม
E-office

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1143 - 1145