หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรียน ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 การขึ้นข่าวประกวดราคา ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีรหัสผู้ใช้งาน เข้าใช้งานได้ที่บริหารงานทั่วไป หรือ คลิกที่นี่

18 ม.ค. 60 14:59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ จำนวน 1 คัน ราคา 369,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

19 ต.ค. 58 16:32

ขอให้ วาง 350  ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม  2558
ภายในวันที่  20  ตุลาคม  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

 

16 ต.ค. 58 12:57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
105
ระเบียนที่ 1 - 3 / 315    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สัญญาจะซื้อจะขายซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา น้ำยาไตเทียม Acid biuarbonate concentrateและ Basic biuarbonate concentrate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ปี 2561 23 ต.ค. 2561
2 สัญญาจะซื้อจะขายซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา น้ำยาไตเทียม Acid biuarbonate concentrateและ Basic biuarbonate concentrate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ปี 2561 23 ต.ค. 2561
3 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำชีดี E-BOOK พืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2561
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาจัดทำชีดี E-BOOK 30 ก.ย. 2561
5 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำคู่มือ E-BOOK พืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2561
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาจัดทำคู่มือ E-BOOK พืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2561
7 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 30 ก.ย. 2561
8 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีห้วสกรูพยุง) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2561
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 2 ต.ค. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 28 ก.ย. 2561
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 28 ก.ย. 2561
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยูนิตทำฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 28 ก.ย. 2561
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 28 ก.ย. 2561
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งแบบสปริง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 28 ก.ย. 2561
15 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ย. 2561
16 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 28 ก.ย. 2561
17 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไหมเย็บแผล Nylon จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ก.ย. 2561
18 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไหมเย็บแผล Silk จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ก.ย. 2561
19 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ จำนวน 784 เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก ของโรงพยาบาลสกลนคร 21 ก.ย. 2561
20 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาโครงการอลูซิงค์เชื่อมระหว่างอาคารจ่ายกลาง+อาคารเภสัชกรรม พร้อมรางรับน้ำฝน เบอร์ 24+ร่องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561
21 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2561
22 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับโรงพยา่บาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 24 ก.ย. 2561
23 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 24 ก.ย. 2561
24 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 26 ก.ย. 2561
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 24 ก.ย. 2561
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 24 ก.ย. 2561
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 24 ก.ย. 2561
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล 6*8.5 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 24 ก.ย. 2561
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉาย LED สีขาว จำนวน 12 กระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 24 ก.ย. 2561
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 24 ก.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
142
ระเบียนที่ 1 - 30 / 4245    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล รพร.สระแก้ว 12 ต.ค. 61
2 รับย้าย รับโอนข้าราชการบรรจุกลับเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 ก.ย. 61
3 รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 25 ก.ย. 61
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลีนิก 28 ก.ย. 61
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) รพ.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี 25 ก.ย. 61
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ก.ย. 61
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (EMS) 30 ก.ย. 61
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
23
ระเบียนที่ 1 - 8 / 177    
E-office

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147