หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรียน ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 การขึ้นข่าวประกวดราคา ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีรหัสผู้ใช้งาน เข้าใช้งานได้ที่บริหารงานทั่วไป หรือ คลิกที่นี่

18 ม.ค. 60 14:59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ จำนวน 1 คัน ราคา 369,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

19 ต.ค. 58 16:32

ขอให้ วาง 350  ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม  2558
ภายในวันที่  20  ตุลาคม  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

 

16 ต.ค. 58 12:57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
105
ระเบียนที่ 1 - 3 / 315    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำตึกร่มฟ้า ชั้น 1,2,3 (39 ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 2561
2 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 1 ส.ค. 2561
3 เผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแบบสั่นสะเทือน (Shock wave therapy) จำนว 1 รายการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพสั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 31 ก.ค. 2561
4 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแบบสั่นสะเทือน (Shock wave therapy) วงเงิน 650,000.-บาท โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 31 ก.ค. 2561
5 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแบบสั่นสะเทือน (Shock wave therapy) โครงการสร้างเสริมสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 31 ก.ค. 2561
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องไฟทารกตัวเหลือง ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ก.ค. 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อ(Microtome) ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ก.ค. 2561
8 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปาดมดลูกด้วยคลื่นวิทยุพร้อมเครื่องดูดควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 ก.ค. 2561
9 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจชนิดฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดง (Hemoglobin Typing) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 6 ชุด 20 ก.ค. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA1c ในเลือดด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 82 ชุดของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ก.ค. 2561
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักหลังที่ 39 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.ค. 2561
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และน้ำมันเครื่องสูญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.ค. 2561
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องอบแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.ค. 2561
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.ค. 2561
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (กท-3542 สน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.ค. 2561
16 เผยแพร่ขอบเขตงาน(TOR)เสนอราคาซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ โครงการสร้างสุขภาพส่งสมบุญ เดินวิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ปีงบประมาณ2561 31 ก.ค. 2561
17 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างถุงบรรจุโลหิตแบบสองถุง ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 1,216 ชุด 10 ส.ค. 2561
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์(Electrical Fetal monitering) ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 ก.ค. 2561
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ร่วมเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561 28 ก.ย. 2561
20 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางชุดน้ำยาการตรวจวัดระดับสารเคมีและสารภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการ และตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 13 ก.ค. 2561
21 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 16 ก.ค. 2561
22 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 16 ก.ค. 2561
23 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อชุดทดสอบเพื่อจำแนกชนิดจุลชีพและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาของต้านจุลชีพพร้อมเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 13 ก.ค. 2561
24 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่งปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ 31 ก.ค. 2561
25 เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญเดิน วิ่งปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ 31 ก.ค. 2561
26 เผยแพร่การปรับรายการในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10 ส.ค. 2561
27 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 13 ก.ค. 2561
28 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 13 ก.ค. 2561
29 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2561
30 ประกาศประกวดราคาซื้่อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ ด้านหลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 ก.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
131
ระเบียนที่ 1 - 30 / 3925    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 20 ก.ค. 61
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับชำนาญการพิเศษ 24 ก.ค. 61
3 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 11 ก.ค. 61
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 ก.ค. 61
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อนระดบ/รับย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดบชำนาญการ 20 ก.ค. 61
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทน์ชำนาญการพิเศษ) 9 ก.ค. 61
7 รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 11 ก.ค. 61
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 13 ก.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 8 / 93    
E-office

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147