หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรียน ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 การขึ้นข่าวประกวดราคา ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีรหัสผู้ใช้งาน เข้าใช้งานได้ที่บริหารงานทั่วไป หรือ คลิกที่นี่

18 ม.ค. 60 14:59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ จำนวน 1 คัน ราคา 369,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

19 ต.ค. 58 16:32

ขอให้ วาง 350  ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม  2558
ภายในวันที่  20  ตุลาคม  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

 

16 ต.ค. 58 12:57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
105
ระเบียนที่ 1 - 3 / 315    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 เครื่อง โครงการสุขภาพสั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 30 เม.ย. 2561
2 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการจากเงินบำรุงโรงพยาบาลโพนนาแก้ว 15 พ.ค. 2561
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ (ทะเบียน กจ-9528) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่าน 2A อัลคาไลน์ จำนวน 60 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน แบบมีสาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการ์ดหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ขนาด 16 เบอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองฟิล์มเอ็กซ์เรย์ จำนวน 5,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
13 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ ตามโครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามออยซอยบ้านเกิด โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 30 เม.ย. 2561
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ขนาด 40,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขนหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจชิ้นเนื้อ ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สใหญ่ 48 กิโลกรัม จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สใหญ่ 48 กิโลกรัม จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สใหญ่ 48 กิโลกรัม จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธง สก. ขนาด 60*90 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 30 เม.ย. 2561
24 เผยแพร่ร่างประกาศร่างประกวดเอกสารซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ เลนส์ใส จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 23 เม.ย. 2561
25 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สั่งสมบุญ เดินวิ่งปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย 30 เม.ย. 2561
26 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธี e-bidding ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 พ.ค. 2561
27 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy Device) ด้วยวิธี e-bidding ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 พ.ค. 2561
28 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดินวิ่งปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลวาริชภูมิ 30 เม.ย. 2561
29 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์โครงการสร้างสุขภาพสั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 30 เม.ย. 2561
30 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดตรวจชนิดฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดง(Hemoglobin Typing)ด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 20 เม.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
118
ระเบียนที่ 1 - 30 / 3521    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20 เม.ย. 61
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล รพร.สว่างแดนดิน 30 เม.ย. 61
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลืื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 20 เม.ย. 61
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6 เม.ย. 61
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 เม.ย. 61
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ รพร.สว่างแดนดิน 11 เม.ย. 61
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 11 เม.ย. 61
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 30 มี.ค. 61
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 8 / 34    
E-office

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147