หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรียน ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 การขึ้นข่าวประกวดราคา ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีรหัสผู้ใช้งาน เข้าใช้งานได้ที่บริหารงานทั่วไป หรือ คลิกที่นี่

18 ม.ค. 60 14:59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ จำนวน 1 คัน ราคา 369,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

19 ต.ค. 58 16:32

ขอให้ วาง 350  ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม  2558
ภายในวันที่  20  ตุลาคม  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

 

16 ต.ค. 58 12:57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
105
ระเบียนที่ 1 - 3 / 315    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย (ปรับปรุงร่างวิจารณ์) 15 เม.ย. 2563
2 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ใต้ถุนสูง(1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 76 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เม.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8(1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2563
4 สรุปผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8(1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2563
5 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เช่าเครื่องบดย่อย และฆ่าเชื้อมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำ ชนิดอัตโนมัติภายในเครื่องเดียวกัน แบบ 2 ประตู ขนาด 350 ลิตร 14 เม.ย. 2563
6 เผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 9 พ.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคหมวดข้าวสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน) 8 พ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเครื่องปรุงรสและผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน) 8 พ.ค. 2563
9 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ ของโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 2563
10 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เม.ย. 2563
11 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางอาหารผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 13 เม.ย. 2563
12 ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจชนิด fiberoptic จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 เม.ย. 2563
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูกชนิดครรภ์แฝด พร้อมการติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 เม.ย. 2563
14 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์ อาคารศัลยกรรมกระดูก เครื่องที่๑ และ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลสกลนคร ประจำปี 2563 10 เม.ย. 2563
15 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ epoetin alfa 8000 iu_0.8 mL solution for injection, 0.8 mL prefilled syr(51999999-674851) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2563
16 ร่างประกวดราคาซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (iohexol 15 g/50 mL solution for injection, 50 mL vial, ticagrelor 90 mg film-coated tablet, 1 tablet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2563
17 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมด้านหลังอาคารสำนักงาน(ตามแบบ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2563
18 รายงานผลการกำหนดราคากลางต่อเติมด้านหลังอาคารสำนักงาน(ตามแบบ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2563
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างต่อเติมด้านหลังอาคารสำนักงาน(ตามแบบ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2563
20 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน 38,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 7 พ.ค. 2563
21 รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในแต่ละรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563 (ข้อมูล มีค.63) 6 พ.ค. 2563
22 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6(1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2563
23 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6(1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2563
24 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 130 ลิตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 เครื่อง 10 เม.ย. 2563
25 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางไหม Nylon ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 9 เม.ย. 2563
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 14 เม.ย. 2563
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ชนิดมุมกว้าง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 14 เม.ย. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณืช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 14 เม.ย. 2563
30 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood Count CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 12 เม.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
201
ระเบียนที่ 1 - 30 / 6030    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 17 เม.ย. 63
2 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งว่าง สสจ.สิงห์บุรี 10 เม.ย. 63
3 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาลอ่างทอง 10 เม.ย. 63
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระนอง 8 พ.ค. 63
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 24 เม.ย. 63
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 24 เม.ย. 63
7 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารสุข) ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดสกลนคร 9 เม.ย. 63
8 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลวานรนิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 เม.ย. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
73
ระเบียนที่ 1 - 8 / 580    
E-office

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.