รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรียน ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 การขึ้นข่าวประกวดราคา ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีรหัสผู้ใช้งาน เข้าใช้งานได้ที่บริหารงานทั่วไป หรือ คลิกที่นี่

18 ม.ค. 60 14:59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ จำนวน 1 คัน ราคา 369,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

19 ต.ค. 58 16:32

ขอให้ วาง 350  ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม  2558
ภายในวันที่  20  ตุลาคม  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

 

16 ต.ค. 58 12:57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
105
ระเบียนที่ 1 - 3 / 315    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ของโรงพยาบาลสกลนคร 19 ก.พ. 2561
2 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ E.K.G.ELECTROD ผู้ใหญ่และเด็ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลสกลนคร 19 ก.พ. 2561
3 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ครั้งที่ 2) จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 23 ม.ค. 2561
4 เผยแพร่ราคากลางคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง วัสดุสำนักงาน น้ำยาล้างจาน จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 23 ม.ค. 2561
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงบรรจุอาหารเหลวทางสายยาง สายยางให้อาหารเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 19 ก.พ. 2561
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสกลนคร 19 ก.พ. 2561
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลวาริชภูมิ 30 ก.ย. 2561
8 เผยแพร่ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอายุรเวทของโลก สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 796 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 2561
9 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (20%) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบจัดเก็บรูปภาพทางรังสีรักษา PACS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลสกลนคร 19 ก.พ. 2561
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 19 ก.พ. 2561
12 ประกาศ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.พ. 2561
13 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รพร.สว่างแดนดิน 18 ก.พ. 2561
14 เผยแพร่ตารางราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รพร.สว่างแดนดิน 18 ก.พ. 2561
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมโซฟา จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.พ. 2561
16 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยูนิตทันตกรรม รุ่น Actus ๕๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.พ. 2561
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาส่งพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.พ. 2561
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.พ. 2561
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสมุดส่งตัวผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 18 ก.พ. 2561
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแกสใหญ่ ๔๘ กิโลกรัม จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 19 ก.พ. 2561
21 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ,รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องผ่าตัด NEURO (อุปกรณ์จับถ่างเนื้อสมองเพื่อช่วยผ่าตัด : Halo retractor) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 22 ม.ค. 2561
22 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ,รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อรวมVISUAL EVOKED POTENTIAL (VEP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 22 ม.ค. 2561
23 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพร.สว่างแดนดิน 18 ก.พ. 2561
24 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพร.สว่างแดนดิน 18 ก.พ. 2561
25 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ,รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร 22 ม.ค. 2561
26 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพร.สว่างแดนดิน 18 ก.พ. 2561
27 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพร.สว่างแดนดิน 18 ก.พ. 2561
28 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพร.สว่างแดนดิน 18 ก.พ. 2561
29 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพร.สว่างแดนดิน 18 ก.พ. 2561
30 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและตารางราคากลางเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพร.สว่างแดนดิน 18 ก.พ. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
98
ระเบียนที่ 1 - 30 / 2925    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ รพ.เจริญศิลป์ 3 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา 31 ม.ค. 61
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ 26 ม.ค. 61
3 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ 31 ม.ค. 61
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 31 ม.ค. 61
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงจำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 5 ม.ค. 61
6 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา 31 ม.ค. 61
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน 31 ม.ค. 61
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 31 ธ.ค. 60
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 8 / 47    
E-office

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147