หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรียน ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 การขึ้นข่าวประกวดราคา ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีรหัสผู้ใช้งาน เข้าใช้งานได้ที่บริหารงานทั่วไป หรือ คลิกที่นี่

18 ม.ค. 60 14:59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ จำนวน 1 คัน ราคา 369,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

19 ต.ค. 58 16:32

ขอให้ วาง 350  ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม  2558
ภายในวันที่  20  ตุลาคม  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

 

16 ต.ค. 58 12:57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
105
ระเบียนที่ 1 - 3 / 315    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกั้นห้องชั้นใต้ดิน ตึก 9 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟท์ โรงพยาบาลสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ 19 มิ.ย. 2562
2 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิเศษร่มฉัตร 2,3 โรงพยาบาลสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ 19 มิ.ย. 2562
3 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดความถี่สูงเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 19 มิ.ย. 2562
4 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใบหน้า (Mandibular condyle Fracture) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 19 มิ.ย. 2562
5 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจ (PTCA Guide Wire) จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 21 มิ.ย. 2562
6 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 21 มิ.ย. 2562
7 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Stent) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 มิ.ย. 2562
8 ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (sildenafil 20 mg film-coated tablet, 1 tablet, denosumab 60 mg/1 mL solution for injection, 1 mL prefilled syr, apixaban 5 mg film-coated tablet, 1 tablet) 20 มิ.ย. 2562
9 เผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 11 ก.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 18 มิ.ย. 2562
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 10 ก.ค. 2562
12 เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 28 มิ.ย. 2562
13 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 24 มิ.ย. 2562
14 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ dabigatan etexilate 110 mg capsule, hard, 1 capsule 14 มิ.ย. 2562
15 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 12 มิ.ย. 2562
16 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HbA1c ในเลือดด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 12 มิ.ย. 2562
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจชิ้นเนื้อปฏิบัติการทางพยาธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 17 มิ.ย. 2562
18 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ Slices โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 7 ก.ค. 2562
19 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 11 มิ.ย. 2562
20 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 8 ก.ค. 2562
21 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 11 มิ.ย. 2562
22 สัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 มิ.ย. 2562
23 สัญญาซื้อขายเครื่อง EKG 12 Lead จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 มิ.ย. 2562
24 สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมชุดเก็บข้อมูล และปริ้น จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 มิ.ย. 2562
25 สัญญาเครื่องตรวจวัดระดับบิลิรูบินในน้ำเหลือง จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 มิ.ย. 2562
26 สัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจชนิดเครื่องจ่ายอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครือง ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 มิ.ย. 2562
27 สัญญาซื้อขายสายกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 มิ.ย. 2562
28 สัญญาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 มิ.ย. 2562
29 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 10 มิ.ย. 2562
30 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 กลุ่ม (1.อุปกรณ์ Rotational... 6.อุปกรณ์สำหรับรักษาลิ้นหัวใจไมทรัลตีบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 14 มิ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
172
ระเบียนที่ 1 - 30 / 5137    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 17 มิ.ย. 62
2 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 28 มิ.ย. 62
3 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.สมุทรปราการ 14 มิ.ย. 62
4 รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา สสจ.อำนาจเจริญ 11 มิ.ย. 62
5 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านการบริหารวิชาการ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 18 มิ.ย. 62
6 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผ้อำนวยการดรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ว่าง 30 ก.ย. 64
7 ประกาศสรรหาและเสนอชื่อแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนของแพทย์สมาคมประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 30 ก.ค. 62
8 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการสารสนเทศทางการแพทย์นานาชาติ ประจำปี 2562 3 ต.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
38
ระเบียนที่ 1 - 8 / 302    
E-office

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147