หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรียน ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 การขึ้นข่าวประกวดราคา ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีรหัสผู้ใช้งาน เข้าใช้งานได้ที่บริหารงานทั่วไป หรือ คลิกที่นี่

18 ม.ค. 60 14:59

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงพยาบาลกุสุมาลย์รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ จำนวน 1 คัน ราคา 369,800 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

19 ต.ค. 58 16:32

ขอให้ วาง 350  ค่าตอบแทน พนักงานราชการ ประจำเดือน ตุลาคม  2558
ภายในวันที่  20  ตุลาคม  2558

ดาวน์โหลดที่นี้

 

16 ต.ค. 58 12:57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
105
ระเบียนที่ 1 - 3 / 315    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตันเรื้อรังรุนแรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
2 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารีตีบซ้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
3 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
4 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตันเรื้อรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
5 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
6 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสวยสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบส่วนปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
7 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำตรวจขยายหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
8 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบที่คดเคี้ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
9 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ย. 2563
10 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ต.ค. 2562
11 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 388 รายการ วงเงิน 15,914,969.45 (สิบห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 18 พ.ย. 2562
12 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจชิ้นเนื้อ ห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร จำนวน 1 รายการ 21 ต.ค. 2562
13 เผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 16 พ.ย. 2562
14 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมกั้นห้องชั้นใต้ดิน ตึก 9 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร จำนวน 1 รายการ 21 ต.ค. 2562
15 เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2562 21 ต.ค. 2562
16 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 15 พ.ย. 2562
17 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 ต.ค. 2562
18 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจทางเคมีคลินิกด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 25 รายการ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 15 พ.ย. 2562
19 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดจ้างทำวัสดุฟันปลอม จำนวน ๔ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 15 พ.ย. 2562
20 เผยแพร่สัญญาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ NIBP จำนวน 22 เครื่อง โรงพยาบาลสกลนคร ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2562 31 ธ.ค. 2562
21 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กำลังการติดตั้ง ๓๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 11 พ.ย. 2562
22 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประเภทวัสดุเอกซเรย์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 144,125.00 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 11 พ.ย. 2562
23 เผยแพร่สัญญาชุดผ่าตัดหลอดเลือดในช่องท้อง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2562 29 ธ.ค. 2562
24 เผยแพร่สัญญาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2562 30 ธ.ค. 2562
25 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างปรับปรุงลิฟต์ อาคารศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสกลนคร เครื่องที่ 1 และ 2 15 ต.ค. 2562
26 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะชุดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2562 17 ต.ค. 2562
27 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อวัสดุการแพทย์แผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน ๒ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 11 ต.ค. 2562
28 เผยแพร่สัญญาซื้อขายเวชภัณฑ์มิใช่ยา น้ำยาไตเทียม Basic biuarbonate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 8 ธ.ค. 2562
29 เผยแพร่สัญญาซื้อขายเวชภัณฑ์มิใช่ยา น้ำยาไตเทียม Acid biuarbonate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 8 ธ.ค. 2562
30 เผยแพร่สัญญาซื้อขายเวชภัณฑ์มิใช่ยา I V Catheter No.24 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 8 ธ.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
181
ระเบียนที่ 1 - 30 / 5415    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(ข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2(สัมภาษณ์)พนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 26 ต.ค. 62
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 31 ต.ค. 62
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 31 ต.ค. 62
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 17 ต.ค. 62
5 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 7 ต.ค. 62
6 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สสจ.ราชบุรี 31 ต.ค. 62
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 11 ต.ค. 62
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 9 ต.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
54
ระเบียนที่ 1 - 8 / 427    
E-office

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1141 - 1147