ยินดีต้อนรับสู่กองทุนแรงงานต่างด้าวและกองทุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวตามคำสั่ง คสช.

27 มิ.ย. 57 10:50

วิธีการลงทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์

 เลขหลักที่1

 หน่วยงานที่ลงทะเบียน

 ขั้นตอนปฏิบัติ

 เลข3, 4, 5, 8 รพ. ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง
 เลข 6 รพ. ลงทะเบียน  หลักที่ 6 และ 7 เป็น 50 ขึ้นไป ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง
(ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขให้ซื้อประกันต่างด้าว 2800บาท)
   ขั้นตอนการขออนุมัติเลข 7 และ 0--89
 เลข 7 ให้ส่วนกลางอนุมัติเลข ต้องส่ง สูติบัตร ให้ส่วนกลางกลางตรวจสอบ เงื่อนไข
 (บิดาหรือมารดาต้องมีเลขขึ้นต้นด้วย 6 และในหลักที่ 6, 7 ต้องเป็นเลข 50 ขึ้นไป
จึงจะลงทะเบียนได้ (ถ้าไม่ใช่ตามเงื่อนไขนี้ ให้ซื้อประกันสุขภาพต่างด้าว)
 เลข 0 ให้ส่วนกลางอนุมัติเลข หลัก 6 และ 7 ต้องเป็น 89 เท่านั้น และส่ง แบบ 89 ให้ส่วนกลางตรวจสอบเงื่อนไข
กลุ่มที่ลงทะเบียนได้คือ
1. กลุ่มเด็กนักเรียน (แบบ 89 ให้ระบุว่านักเรียนหรือใบรับรองจากสถานศึกษาสถานะกำลังศึกษา)
2. กลุ่มไร้รากเหง้า (แบบ 89 ให้ระบุว่าไร้รากเหง้า)
3. กลุ่มทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ (แบบ 89 ให้ระบุว่าผู้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ)
Download ตัวอย่างแบบ 89 (สำเนาจาก สนบท.)
20 ม.ค. 57 10:38

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานประกันสุขภาพต่างด้าวใหม่ คลิกที่นี่

15 ส.ค. 56 09:47

วีดีโอคำบบรรยายงานต่างด้าวตามโครงการHealth Card for Mother &Child เริ่มตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2556 ด่วนพิเศษ

14 ส.ค. 56 14:15

การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ด่วน

หมายเหตุ ข้อ 3.1 กลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม(เลข Passport)  ประกัน 3 เดือน ค่าตรวจสุขภาพ600 ค่ารักษาพยาบาล 241 ค่าส่งเสริมสุขภาพ 206 บาท รวม 1047 บาท (ให้ลงในงวด สปส มีนาคม ประกัน3เดือน )

                       ข้อ 3.2 กลุ่มไม่อยู่ในระบบประกันสังคม (เลข Passportเท่านั้น) ค่าตรวจสถขภาพ 600 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1300 บาท รวม 1900 บาท  (ให้ลงในงวดPassport กุมภาพันธ์ 56 ประกัน 1 ปี)

                       ข้อ 3.2  กลุ่มผู้ติดตาม (เลข ทร.หรือ 00 ประเภท "ผู้ติดตามเท่านั้น") ค่าตรวจสถขภาพ 600 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1300 บาท รวม 1900 บาท (ให้ลงในงวด ทร. ทุกกลุ่ม กุมภาพันธ์ 56 ประกัน 1 ปี)   
    

14 ก.พ. 56 14:17

แจ้งข่าว!แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมี passpotชั่วคราว มีงวดลงทะเบียนในโปรแกรมแล้ว    การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มาตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ขั้นตอนการลงทะเบียน

9 พ.ย. 55 11:30

งานแรงงานต่างด้าว
 ติดตามและรวบรวมการส่งข้อมูลผู้ประกันตนและส่งเงินสมทบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

29 ต.ค. 55 13:59

  งานบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
  แนวทางปฏิบัติงานผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปลายปี 2555 (กระทรวง)

21 ก.ย. 55 09:20
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

ผู้ดูแลกองทุนระดับจังหวัด

นางดาราทิพย์ ฤทธิร่วม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร 0 4271 -1157 ต่อ 1211 ,0868516047
E-mail:tungting2009@hotmail.com

กองทุนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

คู่มือปฏิบัติงานบุคคล
ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

คู่มือการใช้โปรแกรมกองทุนบุคคล
ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

                ผ่าน Website: http://state.cfo.in.th/

แบบฟอร์มรายงาน  
- แบบคำร้องขอลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล
ของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ   
หนังสือขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
-แบบคำร้องขอเปลี่ยนสถานพยาบาลหลักของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

แรงงานต่างด้าว