..:: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ::..

หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
1 รายงานประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี2560
2 สไลด์การนำเสนอฝ่ายการตรวจราชการรอบที่ 2/2561
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการใช้รหัสโรคและหัตถการ(Advance ICD10) ฉบับที่2017 (รุ่นที่3)
4 Slide และเอกสาร สรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2561
5 แนวทางการรับตรวจราชการปี 61
6 เอกสารนำเสนอการพัฒนาระบบติดตามประเมินคุณภาพข้อมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2561 (จากการประชุม วันที่ 9-10 พ.ย.60 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี)
7 สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
8 นโยบาย นพ.สสจ 2561 ณ วันที่ 21 กันยายน 2560 จังหวัดบุรีรัมย์
9 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้ านสาธารณสุข)ประจำปี งบประมาณ 2561
10 การเขียนโครงการแผนงานในโปรแกรม Dward Project (นำเสนอที่ จ.บุรีรัมย์)
11 เอกสารการนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มที่ 1-4 จังหวัดบุรีรัมย์)
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : งานประเมินผลและตัวชี้วัด
     
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : งานประเมินผลและตัวชี้วัด
ไม่พบข้อมูล
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
     
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
68
ระเบียนที่ 1 - 5 / 339    
ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน พนย.
     
วันที่
เวลา
ชื่อการประชุม
ดาวน์โหลไฟล์การประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
1 29 ธ.ค. 58 17.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนธันวาคม 2558 (ครั้งที่ 9) บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
2 17 ก.ย. 58 08.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนกันยายน 2558 (ครั้งที่ 7) บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
3 2 ก.ค. 58 15.30 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนกรกฎาคม 2558 (ครั้งที่ 5) บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
4 17 มี.ค. 58 09.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนมีนาคม 2558 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
5 27 ต.ค. 57 09.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนตุลาคม 2557 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
6 19 ส.ค. 57 14.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนสิงหาคม 2557 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
7 29 เม.ย. 57 09.30 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนเมษายน 2557 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
8 4 พ.ย. 56 16.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนพฤศจิกายน 2556 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
9 30 พ.ค. 56 09.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนพฤษภาคม 2556 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
10 5 มี.ค. 56 13.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนมีนาคม 2556 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
นพ.สสจ.เชิญกรณีพิเศษ
     
วันที่
เวลา
ชื่อการประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์การประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
1 31 ต.ค. 56 10.00 การจัดสรรงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2557 บันทึกการประชุม มัทนี
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 27
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 28
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

  


 

วิสัยทัศน์

“คนสกลนครอยู่ดีกินดี 
ภาคีเข้มแข็ง  
มหานครแห่งพฤกษเวช ”


นโยบาย
“ มีการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ”

พันธกิจ

   M1 ทำให้สกลนครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี ลดเสี่ยง

ลดป่วย ลดตาย
M2 ส่งเสริมให้คนสกลนครฉลาด สูงดี สมส่วน ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย
M3 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
M4 ส่งเสริมให้คนสกลนครมีใช้ และจำหน่ายสมุนไพรสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
   


- งานยุทธศาสตร์ 
- งานตรวจราชการ 
- งานข้อมูล 
- งาน PMQA 
- ศูนย์ ICT
- หอเกียรติยศ

E-office