..:: กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ::..

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
เอกสารการตรวจราชการประจำปี
     
เอกสารการตรวจราชการประจำปี
1 สรุปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
2 เอกสารตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่2/2562
3 สรุปตรวจราชการ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2562
4 เอกสารตรวจราชการปี2562 รอบที่1
5 นโยบายผู้ตรวจราชการปีงบประมาณ 2562
6 เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
7 สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการ รอบที่2/2561
8 สไลด์นำเสนอ สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561 คณะที่ 1-3
9 เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงาน รอบที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2561
10 เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 16-19มกราคม 2561
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
1 การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
3 รหัสสถานบริการในจังหวัดสกลนคร
4 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.สน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
5 VDO พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ฉบับที่ 2)
6 พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ฉบับที่2)
7 รายงานประจำปี 2561
8 ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ PA ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
9 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน
10 บัญชีครุภัณฑ์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 61
12 เอกสารเกี่ยวกับต่างชาติ
13 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร ปี 2562 (ปรับแก้ไข 7 พ.ค.2562)
14 ขอเชิญส่งผลงาน Best practice ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพ
15 เล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 37    
รายงานการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรายเดือน
     
รายงานการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรายเดือน
วันที่
1 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเดือน สิงหาคม 2561 13 กันยายน 2561
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
68
ระเบียนที่ 1 - 5 / 339    
ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน พนย.
     
วันที่
เวลา
ชื่อการประชุม
ดาวน์โหลไฟล์การประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
1 11 มิ.ย. 62 13.30 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข บันทึกการประชุม วนิดา
2 29 ธ.ค. 58 17.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนธันวาคม 2558 (ครั้งที่ 9) บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
3 17 ก.ย. 58 08.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนกันยายน 2558 (ครั้งที่ 7) บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
4 2 ก.ค. 58 15.30 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนกรกฎาคม 2558 (ครั้งที่ 5) บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
5 17 มี.ค. 58 09.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนมีนาคม 2558 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
6 27 ต.ค. 57 09.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนตุลาคม 2557 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
7 19 ส.ค. 57 14.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนสิงหาคม 2557 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
8 29 เม.ย. 57 09.30 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนเมษายน 2557 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
9 4 พ.ย. 56 16.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนพฤศจิกายน 2556 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
10 30 พ.ค. 56 09.00 ประชุมฝ่าย พนย. เดือนพฤษภาคม 2556 บันทึกการประชุม กนกกาญจน์
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 11    
นพ.สสจ.เชิญกรณีพิเศษ
     
วันที่
เวลา
ชื่อการประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์การประชุม
ผู้บันทึกการประชุม
1 31 ต.ค. 56 10.00 การจัดสรรงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2557 บันทึกการประชุม มัทนี
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 31
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 32
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 33
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 34
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

  


 

วิสัยทัศน์

“คนสกลนครอยู่ดีกินดี 
ภาคีเข้มแข็ง  
มหานครแห่งพฤกษเวช ”


นโยบาย
“ มีการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ”

พันธกิจ

   M1 ทำให้สกลนครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี ลดเสี่ยง

ลดป่วย ลดตาย
M2 ส่งเสริมให้คนสกลนครฉลาด สูงดี สมส่วน ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย
M3 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
M4 ส่งเสริมให้คนสกลนครมีใช้ และจำหน่ายสมุนไพรสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
   


- งานยุทธศาสตร์ 
- งานตรวจราชการ 
- งานข้อมูล 
- งาน PMQA 
- ศูนย์ ICT
- หอเกียรติยศ

E-office