วิสัยทัศน์  

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยของประเทศ

พันธกิจ

พัฒนางานแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ให้เป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับของประชาชน

ติดต่อกลุ่มงานได้ที่ E-mail : ttmsakonnakhon@hotmail.com 

เบอร์โทรศัพท์ 042-711157 ต่อ 1523


ดาวน์โหลดมื่อการเรียนรู้ E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร

21 พ.ย. 62 10:52

แบบฟร์อมและเอกสารประกอบการรับรองหมอพื้นป้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๖๒

21 พ.ย. 62 10:47

 คู่มือประกอบการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๖๒(E - Book)http://indi.dtam.moph.go.th/images/E-book/Kumoemho/kumoemho.html

21 พ.ย. 62 10:22

คู่มือประกอบการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๖๒

21 พ.ย. 62 09:43

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562

15 ส.ค. 62 14:30

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562

15 ส.ค. 62 14:27

เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 เม.ย. 62 10:16

เรื่อง กำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุง หรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 เม.ย. 62 10:02

เรื่อง การกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 เม.ย. 62 09:57

 เรื่อง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วย ตามมาตรา ๒๒ (๒) ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 เม.ย. 62 09:55

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒

25 เม.ย. 62 09:52

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง ผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

24 ต.ค. 61 10:21

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล     คลิกที่นี่

28 พ.ย. 60 10:15

 แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของโรงพยาบาล คลิกที่นี่

28 พ.ย. 60 10:10

คู่มือการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ.สส.พท.) คลิกที่นี่

21 พ.ย. 60 13:47
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 57    
เอกสารงานวิจัยด้านแพทย์แผนไทย
     
รายการเอกสาร
1 ผลการอบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
2 กล่องมหัศจรรย์เก็บความร้อน(รพ.โพนนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร)
3 ประสิทธิผลของยาพอกเข่าต่อระดับความปวดของเข่า (ยาพอกเข่าดูดพิษ พิชิตปวดในผู้สูงอายุ),(รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
4 ผลการใช้ถุงประคบสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุ(รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร)
5 การศึกษาประสิทธิผลของน้ำยาบ้วนปากใบฝรั่งต่อโรคเหงือกอักเสบใหญิงตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร
6 ลูกประคบหินกรวดสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น(รพ.สต.สร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร)
7 ผลของสมุนไพรมะระขี้นกต่อระดับน้ำตาลในเลือด ของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
8 การใช้สมุนไพรใบส่องฟ้าต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสง่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
9 ประสิทธิผลของการนวดแบบราชสำนักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อขาของผู้มารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลคำตากล้า
10 กระด้งมะกรูดลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน(รพ.สต.โพนแพง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
11 ประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักใช้ควบคู่กับยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดหลังในผู้ป่วยกลุ่ม: โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 3 หลัง (รพ.สต.ห้วยหิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
12 ผลของการแช่เท้าด้วยน้ำรางจืด ต่อระดับเอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในบุคคลที่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดในระดับอันตราย(รพ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
13 ถุงแช่ไร้พิษ(รพ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
14 ผลของการใช้โดนัทลูกแก้วในมารดาหลังคลอด เพื่อลดอาการคัดตึงเต้านม โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
15 เข็มขัดสมุนไพรช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างของมารดาหลังคลอด(รพ.สต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 15 / 47    
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
1 ทดสอบแบบฟอร์มมมมมมมมมมมมมมมม
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

 

 บุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อภิวัฒน์ แสงวงศ์

นางพันธ์วิรา เวยสาร
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

 

นายอภิวัฒน์  แสงวงศ์
ตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการ

นายเอกวัต แพงทรัพย์

นายเอกวัต แพงทรัพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

น.ส.นายิกา อินทะนาม
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางอารีรัตน์  สีงามเมือง
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

น.ส.ศศินภา หัศกรรจ์
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 

 

น.ส.กมลฉัตร สุขแสน
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 

 

น.ส.ทาวีณา บุตรพรม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 

น.ส.ภารวีร์ ยันตะพันธ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.รัตติยา แสนสุภา
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

Web link


- กระทรวงสาธารณสุข
- สำนักงานจังหวัดสกลนคร
- กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยฯ
- ฤๅษีดัดตน
- มหกรรมแพทย์แผนไทย
- แพทย์แผนไทย
- ประมวลผล P4P
- ประมวลผลบริการแพทย์แผนไทย
E-office

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1523