มหกรรมแพทย์แผนไทยวันที่ 17 มีนาคม 2557
     
เวลา
หลักสูตร
อาคาร
ห้องอบรม
รับจำนวน
สมัครแล้ว
1 08:00 น. ลงทะเบียน หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
2 08:30 น. พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
3 09:00 น. การแสดงพิธีเปิดงานมหกรรม โดย โรงเรียนสว่างแดนดิน ชมวีดิทัศน์แนะนำมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
4 09:30 น. อสม.แพทย์แผนไทย หอประชุม 1 ห้องอบรม อสม. 50 0
5 09:30 น. อบรมเยาวชนแพทย์แผนไทย หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 1 50 0
6 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 2 50 0
7 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 3 50 0
8 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 4 50 0
9 09:30 น. กล่าวต้อนรับโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร / กล่าวรายงานโดย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / พิธีมอบเกียรติบตรหมอพื้นบ้านดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานนวดไทย สำหรับสถานบริการเอกชน / พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุน หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 40 40
10 09:30 น. ฤาษีดัดตน อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 1 ชั้น 5 50 0
11 09:30 น. โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 2 ชั้น 5 50 0
12 09:30 น. อาหารเป็นยาป้องกันโรคกินอย่างไรให้มีสุข อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 3 ชั้น 5 50 1
13 09:30 น. การทำเทียนตะไคร้หอมไล่ยุง อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 4 ชั้น 5 50 0
14 09:30 น. การทำขี้ผึ้งไพล อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 5 ชั้น 5 50 0
15 09:30 น. การทำลูกประคบสมุนไพร อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 6 ชั้น 5 50 0
16 09:30 น. อาหารตามธาตุเจ้าเรือน อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 7 ชั้น 5 50 0
17 09:30 น. อบรมต้านมะเร็ง (จนท.) อาคาร 10 ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 50 0
18 11:15 น. เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
19 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน การแสดงบนเวที 2 ชุด โดยโรงเรียนสว่างแดนดิน หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
20 13:00 น. อสม.แพทย์แผนไทย หอประชุม 1 ห้องอบรม อสม. 50 0
21 13:00 น. อบรมเยาวชนแพทย์แผนไทย หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 1 50 0
22 13:00 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 2 50 0
23 13:00 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 3 50 0
24 13:00 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 4 50 0
25 13:00 น. เสวนาการดำเนินงานของจังหวัดต้นแบบแทย์แผนไทย สกลนคร สุราษฎร์ธานี มหาสารคาม รพ.การแพทย์แผนไทยสกลนครและวัดคำประมง หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
26 13:00 น. โยคะเพื่อความสมดุลของชีวิต อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 1 ชั้น 5 50 1
27 13:00 น. โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 2 ชั้น 5 50 2
28 13:00 น. อาหารเป็นยาป้องกันโรคกินอย่างไรให้มีสุข อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 3 ชั้น 5 50 0
29 13:00 น. การทำเทียนตะไคร้หอมไล่ยุง อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 4 ชั้น 5 50 0
30 13:00 น. การทำขี้ผึ้งไพล อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 5 ชั้น 5 50 0
31 13:00 น. การทำลูกประคบสมุนไพร อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 6 ชั้น 5 50 0
32 13:00 น. อาหารตามธาตุเจ้าเรือน อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 7 ชั้น 5 50 0
33 13:00 น. อบรมต้านมะเร็ง (จนท.) อาคาร 10 ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 50 0
34 15:00 น. การแสดงรำโจลมะม๊วด (รำแม่มด) จ.บุรีรัมย์ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
35 15:30 น. การประกวดตำส้มตำสมุนไพรลีลา หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 7 0
รวม 1347 44
ระเบียนที่ 1 - 35 / 35    
มหกรรมแพทย์แผนไทยวันที่ 18 มีนาคม 2557
     
เวลา
หลักสูตร
อาคาร
ห้องอบรม
รับจำนวน
สมัครแล้ว
1 08:00 น. ลงทะเบียน หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
2 09:00 น. การแสดงชุดรำภูไทเพื่อสุขภาพ จ.กาฬสินธุ์ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
3 09:30 น. อสม.แพทย์แผนไทย หอประชุม 1 ห้องอบรม อสม. 50 0
4 09:30 น. อบรมเยาวชนแพทย์แผนไทย หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 1 50 0
5 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 2 50 0
6 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 3 50 0
7 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 4 50 0
8 09:30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย (จังหวัดละ 5 คน) / พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการนวดไทยในสถานบริการ (ตัวแทน สสจ.รับมอบ) / พิธีมอบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานวิชาการ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
9 09:30 น. โยคะเพื่อสุขภาพ อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 1 ชั้น 5 50 2
10 09:30 น. ประทินผิวหน้าด้วยสมุนไพร อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 2 ชั้น 5 50 4
11 09:30 น. สมุนไพรกับเครื่องดื่ม อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 3 ชั้น 5 50 1
12 09:30 น. การแปลและจารใบลาน (หลักสูตร 3 วัน) วันที่ 1 อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 4 ชั้น 5 50 0
13 09:30 น. การนำเสนอพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 5 ชั้น 5 50 0
14 09:30 น. นำเสนอหมอไทยดีเด่น อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 6 ชั้น 5 50 0
15 09:30 น. นำเสนอคลินิกเวชกรรมไทยระดับ รพ.เขตอีสานตอนบน อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 7 ชั้น 5 50 0
16 09:30 น. อบรมต้านมะเร็ง (จนท.) อาคาร 10 ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 50 0
17 10:00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่องล่ะ 15 นาที หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
18 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน การแสดงรำวงย้อนยุค จ.กาฬสินธุ์ / การแสดงฟ้อนพิมพาวันทาพุทธ อ.โคกศรีสุพรรณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
19 13:00 น. อสม.แพทย์แผนไทย หอประชุม 1 ห้องอบรม อสม. 50 0
20 13:00 น. อบรมเยาวชนแพทย์แผนไทย หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 1 50 0
21 13:00 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 2 50 0
22 13:00 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 3 50 0
23 13:00 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 4 50 0
24 13:00 น. นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่องล่ะ 15 นาที หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
25 13:00 น. โยคะเพื่อสุขภาพ อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 1 ชั้น 5 50 1
26 13:00 น. ประทินผิวหน้าด้วยสมุนไพร อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 2 ชั้น 5 50 0
27 13:00 น. สมุนไพรกับเครื่องดื่ม อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 3 ชั้น 5 50 0
28 13:00 น. การนำเสนอพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 5 ชั้น 5 50 0
29 13:00 น. นำเสนอหมอไทยดีเด่น อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 6 ชั้น 5 50 0
30 13:00 น. นำเสนอคลินิกเวชกรรมไทยระดับ รพ.เขตอีสานตอนบน อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 7 ชั้น 5 50 0
31 13:00 น. อบรมต้านมะเร็ง (จนท.) อาคาร 10 ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 50 0
32 15:00 น. การแสดงจินตลีลาพ่อของแผ่นดิน อ.โคกศรีสุพรรณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
33 15:30 น. การประกวดคอกเท็ลสมุนไพรไร้แอลกอฮอล์ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 4 0
รวม 1254 8
ระเบียนที่ 1 - 33 / 33    
มหกรรมแพทย์แผนไทยวันที่ 19 มีนาคม 2557
     
เวลา
หลักสูตร
อาคาร
ห้องอบรม
รับจำนวน
สมัครแล้ว
1 08:00 น. ลงทะเบียน หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
2 09:00 น. การแสดงรำหางนกยูง หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
3 09:30 น. อสม.แพทย์แผนไทย หอประชุม 1 ห้องอบรม อสม. 50 0
4 09:30 น. อบรมเยาวชนแพทย์แผนไทย หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 1 50 0
5 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 2 50 0
6 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 3 50 0
7 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 4 50 0
8 09:30 น. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงานสมาธิบำบัดชนะเลิศระดับจังหวัด / พิธีมอบเกียรติบัติการสาธิตการรักษาด้านการแพทย์แผนไทย / หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
9 09:30 น. นวดกดจุดสะท้อนเท้าช่วยลดบุหรี่ อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 1 ชั้น 5 50 3
10 09:30 น. นวดอย่างไรให้เด็กฉลาด อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 2 ชั้น 5 50 3
11 09:30 น. การผลิตน้ำหมักอเนกประสงค์ อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 3 ชั้น 5 50 7
12 09:30 น. การแปลและจารใบลาน (หลักสูตร 3 วัน) วันที่ 2 อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 4 ชั้น 5 0 0
13 09:30 น. การทำผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 5 ชั้น 5 50 0
14 09:30 น. การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยง่ายๆ อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 6 ชั้น 5 50 0
15 09:30 น. นำเสนอคลินิกเวชกรรมไทยระดับ รพ.สต. เขตอีสานตอนบน อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 7 ชั้น 5 50 0
16 09:30 น. อบรมต้านมะเร็ง (จนท.) อาคาร 10 ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 50 0
17 10:00 น. สาธิตการรักษาด้วยแพทย์พื้นบ้าน หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
18 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน การแสดงชุดวัฒนธรรมประเทศเวียดนา 2 ชุด หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
19 13:00 น. อสม.แพทย์แผนไทย หอประชุม 1 ห้องอบรม อสม. 50 0
20 13:00 น. อบรมเยาวชนแพทย์แผนไทย หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 1 50 0
21 13:00 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 2 50 0
22 13:00 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 3 50 0
23 13:00 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 4 50 0
24 13:00 น. สาธิตการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 50 0
25 13:00 น. สมาธิบำบัด SKT อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 1 ชั้น 5 50 1
26 13:00 น. การนวดเท้าด้วยตนเอง 15 ท่า อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 2 ชั้น 5 50 1
27 13:00 น. การผลิตน้ำหมักอเนกประสงค์ อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 3 ชั้น 5 50 0
28 13:00 น. การทำผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 5 ชั้น 5 50 0
29 13:00 น. การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยง่ายๆ อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 6 ชั้น 5 50 0
30 13:00 น. นำเสนอคลินิกเวชกรรมไทยระดับ รพ.สต. เขตอีสานตอนบน อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 7 ชั้น 5 50 0
31 13:00 น. อบรมต้านมะเร็ง (จนท.) อาคาร 10 ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 50 0
32 15:00 น. การแสดงโซ่รำลึกคุณบรรพชน อ.กุสุมาลย์ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
33 15:30 น. การประกวดการทำลูกประคบลีลา หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 6 0
รวม 1256 15
ระเบียนที่ 1 - 33 / 33    
มหกรรมแพทย์แผนไทยวันที่ 20 มีนาคม 2557
     
เวลา
หลักสูตร
อาคาร
ห้องอบรม
รับจำนวน
สมัครแล้ว
1 08:00 น. ลงทะเบียน หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
2 09:00 น. การแสดงฤษีดัดตน จาก จ.ศรีษะเกษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
3 09:30 น. อสม.แพทย์แผนไทย หอประชุม 1 ห้องอบรม อสม. 50 0
4 09:30 น. อบรมเยาวชนแพทย์แผนไทย หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 1 50 0
5 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 2 50 0
6 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 3 50 0
7 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 4 50 0
8 09:30 น. การปลุกสมุนไพรตามแนวเกษตรอินทรีย์ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 50 0
9 09:30 น. พิธีมอบหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
10 09:30 น. อัมพาต อัมพฤกษ์ อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 1 ชั้น 5 50 5
11 09:30 น. การกดจุดหยุดความเครียด-ลดความอ้วน อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 2 ชั้น 5 50 6
12 09:30 น. กล้วย...ช่วยโลก อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 3 ชั้น 5 50 1
13 09:30 น. การแปลและจารใบลาน (หลักสูตร 3 วัน) วันที่ 3 อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 4 ชั้น 5 0 0
14 09:30 น. ครีมล้างหน้าขมิ้นมะขาม อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 5 ชั้น 5 50 0
15 09:30 น. ข้อเข่าเสื่อมกับการแพทย์แผนไทย อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 6 ชั้น 5 50 1
16 09:30 น. เครื่องดื่มสมุนไพร อัญชันมะพร้าว อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 7 ชั้น 5 50 0
17 09:30 น. อบรมต้านมะเร็ง (จนท.) อาคาร 10 ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 50 0
18 10:00 น. อบรมหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรตามแนวเกษตรอินทรีย์ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
19 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน การแสดงงจาก โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ 2 ชุด หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
20 13:00 น. อสม.แพทย์แผนไทย หอประชุม 1 ห้องอบรม อสม. 50 0
21 13:00 น. อบรมเยาวชนแพทย์แผนไทย หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 1 50 0
22 13:00 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 2 50 0
23 13:00 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 3 50 0
24 13:00 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 4 50 0
25 13:00 น. อบรมหลักสูตรต้านมะเร็งสำหรับประชาชน โดยวัดคำประมง หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
26 13:00 น. ต้านมะเร็งสำหรับประชาชนทั่วไป หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 50 0
27 13:00 น. การนวดตนเอง อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 1 ชั้น 5 50 3
28 13:00 น. ผงนัว อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 2 ชั้น 5 50 0
29 13:00 น. กล้วย...ช่วยโลก อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 3 ชั้น 5 50 0
30 13:00 น. ครีมล้างหน้าขมิ้นมะขาม อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 5 ชั้น 5 50 0
31 13:00 น. สปาหน้าเด้ง อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 6 ชั้น 5 50 0
32 13:00 น. เครื่องดื่มสมุนไพร อัญชันมะพร้าว อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 7 ชั้น 5 50 1
33 13:00 น. อบรมต้านมะเร็ง (จนท.) อาคาร 10 ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 50 0
34 15:00 น. การแสดงสารภัญผ้าขาวม้า อ.สว่างแดนดิน หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
35 15:30 น. การประกวดร้องเพลงด้านแพทย์แผนไทย หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 7 2
รวม 1307 19
ระเบียนที่ 1 - 35 / 35    
มหกรรมแพทย์แผนไทยวันที่ 21 มีนาคม 2557
     
เวลา
หลักสูตร
อาคาร
ห้องอบรม
รับจำนวน
สมัครแล้ว
1 08:00 น. ลงทะเบียน หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
2 09:00 น. การแสดงรำมวยโบราณ ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
3 09:00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรสถานบริการดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย / พิธีมอบเกียรติบัตรหมอไทยดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พิธีมอบเกียรติบัตรชุมชนต้นแบบแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร /พิธีมอบเกียรติบัตรสมุนไพรหายาก หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 7 0
4 09:30 น. อสม.แพทย์แผนไทย หอประชุม 1 ห้องอบรม อสม. 50 0
5 09:30 น. อบรมเยาวชนแพทย์แผนไทย หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 1 50 0
6 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 2 50 0
7 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 3 50 0
8 09:30 น. การล้างพิษ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ห้องประชุมย่อย 4 50 0
9 09:30 น. การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 50 0
10 09:30 น. การฝึกชี่กงเพื่อสุขภาพ อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 1 ชั้น 5 50 2
11 09:30 น. ข้อเข่าเสื่อมกับการแพทย์แผนไทย อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 2 ชั้น 5 50 0
12 09:30 น. การทำน้ำมันไพล อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 3 ชั้น 5 50 0
13 09:30 น. ผงนัว อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 4 ชั้น 5 50 0
14 09:30 น. น้ำใบเตยในวุ้น อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 5 ชั้น 5 50 0
15 09:30 น. สปาหน้าเด้ง อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 6 ชั้น 5 50 0
16 09:30 น. ดอกไม้ประดิษฐ์ อาคาร 10 ห้องประชุมย่อย 7 ชั้น 5 50 0
17 09:30 น. อบรมต้านมะเร็ง (จนท.) อาคาร 10 ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 50 0
18 10:00 น. อบรมหลักสูตรแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม โดย หมอเขียว หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
19 12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
20 13:00 น. สรุปผลการจัดงาน หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
21 14:30 น. พิธีปิดงานมหกรรม หอประชุมมหาวชิราลงกรณ เวทีกลาง 0 0
รวม 707 2
ระเบียนที่ 1 - 21 / 21    
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มสำหรับพิมพ์ใบประกาศนียบัตร  (ใบสีฟ้า) สำหรับ อสม.ที่ผ่านการอบรม  ในงานมหกรรมแพทย์แผนไทย วันที่ 17-21 มี.ค. 57 ณ สถาบันราชภัฎสกลนคร   คลิ๊กที่นี่  ใช้ทั้งกรณีแก้ไข  และยังไม่ได้รับใบประกาศฯ

ส่วนหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร  ติดต่อรับได้ที่งานแพทย์แผนไทย  สสจ.  หรือ ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

23 มี.ค. 57 12:25

สูจิบัตรงานมหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิ๊กที่นี่ ../document_file/ttmfestival/common_form_upload_file/20140316230951_906892945.pdf

16 มี.ค. 57 23:16

หนังสือราชการขอเชิญร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทย  ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557  คลิ๊กที่นี่

25 ก.พ. 57 10:01

 

   
   
21 ก.พ. 57 15:41

13 ก.พ. 57 10:44
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ภาพกิจกรรม

งานแพทย์แผนไทย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๕๒๑-๑๕๒๓ โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑