รายชื่อหมู่บ้านที่รอการตรวจประเมินซ้ำ
     
รหัสหมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อหน่วยงาน
หมายเหตุ
1 47010107 หลังเทศบาล ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาล 2 โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ 62 241/7 365/6 365/2 365/7 365/5 365/4 366/1 369 375/7 385/11 385/13 385/20 385/21 385/45 385/7 386/9 386/5 386/2 386/4 386/7 386/17 386/15 386/13 386/23 386/11 386/10 386/16 386/20 386/8 386/19 386/18 386/14 388 397 406 408 421 424 458/1 464 470/4 470/6 470/5 491 495 503 504 504/1 505 509/1 538 547 548 565 565/1 575 575/2 579 585/1 590 602 621 635? 665/1 665 673 674/3 674/2 674/4 674/1 678 701 707 708/1 708/23 708/4 745/1 747/14 747 747/2 748 751 768 776 783 816 822 833 836 836/1 843 847/1 848/1 852 853 856 858/4 861? 871 871/2 879? 909 914 922 930 960 965/2 992 1021 1137/2 1225 1305/66 1316/1 1353/10 1353/3 1364 1611 1695 1695/4 1695/1 1695/2 1709/38 1898/13 เนื่องจากมึข้อมูลใน provis แต่ไม่พบพิกัดใน GIS ขอให้แก้ไขข้อมูลใน jhcis แล้วส่งข้อมูลไปแก้ไขใหม่
2 47010111 วัดป่าสุทธาวาส1 ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาล 2 จำนวน 51.7 ของ provis โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ ยังไม่มีพิกัด16 49 69 113/2 113/1 119/10 124/1 135 159 168 172 183 204/2 218/2 227 232 238 239 240 247/1 255 298 299 300 337/1 342/2 342/1 344 345/2 345 347 415 422 470 470/1 472 484 492 494 497 519 522 528/2 537/4 537/22 578/1 587/3 600 635 643 660 667 668 680 748 749 766 785 803/5 804 811 823 843 887/9 887/3 887 901 912 978 999 1070 1237/16 1270/3 1327/10 1327/12 1327/15 1327/16 1327/11 1377/13 1406/21 1527/6 1604/22 1604/53 1604/30 1604/19 1604/25 1604/49 1604/6 1604/102 1604/31 1604/980 1604/7 1604/68 1604/11 1604/58 1604/10 1604/16-17 1604/74 1604/110 1604/23 1604/89 1604/66 1604/55 1604/84 1604/12 1604/109 1604/57 1604/79 1604/105 1612 1635/4 1642/12 1642/23 1642/21 1642/75 1642/5 1670 1679/11 1679/10 1679/16 1679/1 1679/8 1679/4 1697/7 1697/6 1699 1699/11 1709/4 1718/1 1727/8 1727/6 1727/10 1727/7 1779/14 1779 1852/2 1854 เนื่องจากยังไม่มีใน provis โปรดแก้ไขใน jhcis แล้วส่งออกทั้งหมดไปแก้ไข
3 47010112 หนองทรายขาว ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 เลี่ยงเมือง จำนวนได้ร้อยละ 79.5 พิกัดใน GIS มีร้อยละ 65.7 โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ เนื่องจากยังไม่มีพิกัดใน GIS 1/5 5 8/4 11/12 16/4 18 18/0 21 23 25 28/5 28 30 32/2 35 37/1 40/2 40/6 40/23 40/24 40/25 40/29 40/12 40/8 40/16 40/36 41/3 44/1 45 47/5 47/4 48/8 48/4 48/5 48/7 48/2 49 53 59 60 63/1 69*4/1 72/1 73 80/1 82/1 87/2 87/1 91/9 91/7 92 99/4 103/13 103/1 104 109 110/1 111/6 111/2 114/1 115/2 116/1 117/1 117/2 118/2 121/5 121/1 121/2 121/9 124/1 124/2 125 128/2 136/2 138 139/9 139/10 139/24 139/4 141/1 143/21 143/4 143/20 143/11 143/25 144/3 144/4 144/1 144/2 145/1 151/6 155/1 155 161/3 161/1 162/1 169 172/1 172/2 173/6 177/11 177/7 177/8 177/6 177/12 177/5 180/9 180/8 184/2 188/1 188 192/2 193 195/3 198/1 200/3 200/5 202/2 202 204 209/7 209/8 209/5 209/2 210/5 213/5 216 217/6 217/3 217/8 217/7 218 218/2 218/1 222 229/2 229/5 229/8 229/7 229/6 229/4 237/15 237/13 240/10 246/8 246/5 247/2 261/3 261 262 266/4 266/2 266 302 303/5 309/5 309/3 312/2 313/1 317/3 318/1 320/5 320/3 320/1 322/3 322/12 322/11 322/9 322/2 322/5 322/14 325/1 327/5 327/4 327/14 327/13 329/3 332/3 334 338/9 345/14 345/15 345/13 345/16 345/10 345/9 345/8 345/3 345/6 345/18 358/1 386/1 387 390/3 400/10 401/17 401/3 401/18 401/21 401/20 404/6 405/36 405/34 405/32 405/9 405/19 405/13 405/8 405 405/27 405/22 406/1 408 408/ 409/6 409/5 409 409/25 409/21 412/1 412 414 415/5 461 509/2 509/1 509/6 550 555 592 619 619/1 633/1 633 637 646/3 646/1 646/4 646/2 647 648/1 649 650 651 658 660 694 694/3 694/1 694/2 702 1105/29 1351/6 1453 1474/26 1475/10 1587/1 1602 1743/6 1748 1751/1 1780/41 1841/7 1845/13 1845/12 1854 1859/5 1859/11 1859/39 1859/32 1899/101 1899/13 1899/31 1899/48 1899/33 1899/25 1899/14 1899/1 1899/53 โปรดปรับปรุงข้อมูลในช่องสีแดง 00 11/16 11/15 11/2 11/65 13 15 18 21/2 21/3 24 28/5 30 32/3 32/5 33/2 33/1 35/1 36 37 38 40/19 40/28 40/11 40/26 40/20 40/8 40/31 40/30 40/22 40/34 41/2 42 43/7 47/7 58/1 61 69 72/1 77/3 77/5 78/1 79/1 86/13 93/2 93/1 94 95/1 95 99/1 99/2 103/13 109 110 113/1 115/1 116 120/2 121/5 121 125 126 135/2 138 139/7 139/8 139/2 139/6 140/15 141/1 143/18 143/19 147 148/2 148 148/1 148/8 150 151/3 151/4 152/5 152/1 153 157 158 161 163 170/2 170/3 173/5 173/3 177/1 177 179/1 179 180/11 181/13 181 183 186 192/1 192/2 195/3 197 202/4 204 205 209/1 210/11 217/4 229/3 237/13 240/10 246/4 246 246/3 246/2 261/5 261/2 261/1 261 263 301/1 303/5 304 311 312/1 314 315/1 317/2 317/3 317/1 317/5 318 319 327/12 327/6 327/9 327/11 328 328/1 333 336 337/1 340 364/3 385/2 386 386/2 391 392 393/5 394 394/1 399 400/7 401/19 401/17 401/2 401/15 401/16 402 405/21 405/9 405/22 406 408 408/18 409/11 452 526 537 592 639/2 646/2 646/3 646/4 646/1 651 658 667 694 694/3 1105/29 1351/6 1453 1474/26 1475/10 1587/1 1602 1743/6 1748 1751/1 1780/41 1841/7 1845/12 1845/13 1854 1859/32 1859/39 1859/11 1859/5 1873 1899/13 1899/43 1899/45 1899/53 1899/36 1899/1 1899/33 1899/25 1899/48 1899/31 1899/101 1899 1899/14 1944/398
4 47010121 หนองมันปลา1 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 เลี่ยงเมือง ผลงานได้ร้อยละ 43 ของ provis โปรดส่งข้อมูลทั้งหมดใน JHCIS เข้ามาแก้ไขที่ ict@skko.moph.go.th
5 47010122 นาเวง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 นาเวง ได้ร้อยละ 68 โปรดส่งปรับข้อมูลใน jhcis แล้วส่งข้อมูลทั้งหมดออกไปที่ ict@skko.mop.go.th เพื่อให้ข้อมูลที่ สถานบริการตรงกับจังหวัด
6 47010142 เอื้ออาทรสกลนคร ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาล 2 โปรดเพิ่มพิกัดให้บ้านดังต่อไปนี้ 7/1 7 7/2 14 17 18/2 27 40/1 40 64 72 82 87/1 93 94 95/1 113/2 113 113/1 116 116/1 116/8 116/6 116/2 122/7 127/2 127/1 127/4 127/7 127 127/6 127/3 172 200 200/4 219 239/1 247/2 252/4 252 252/1 252/2 252/6 252/5 252/3 258 266 266/2 268 278/3 278/1 278 302/3 302 303/5 304/3 304/4 304/1 305/1 306 306/7 306/1 307/3 307/9 307/5 307/8 308/9 308/3 308/6 308/5 308/7 309/4 309 309/2 310/1 310/11 310 310/2 343 375/1 375/2 375 375/3 375/19 375/16 686/406 686/00 686/415 686/465 686/747 686/122 686/728 686/186 9809
7 47010201 ดงมะไฟ รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี โปรดเพิ่มพิกัดสำหรับบ้านดังต่อไปนี้ 97/1 179 179 183 183 222 226 227 251 254 256 268 269 277 291 298 315 321 391 506/1 506/2 507 528 538 603 793 819 839 858/1 858/3 911 981 990 998 1182 1206 1239 9999 9999/2 9999/1 ถ้ายืนยันข้อมูลขอให้ส่ง JHCIS เข้ามาแก้ไข
8 47010209 ประชาสุขสันต์ รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี ไม่พบข้อมูลทั้งหมด ใน provis โปรดส่งข้อมูลทั้งหมดใน JHCIS ออกแล้วส่งไปแก้ไข.o provis
9 47010212 ดงมะไฟพัฒนา รพ.สต.ดงมะไฟสามัคคี จำนวนได้ร้อยละ 75 ของ provis
10 47010706 ท่าแร่สามัคคี รพ.สต.บ้านสร้างแก้วสมานมิตร โปรดตรวจสอบบ้านที่ได้ดึงออกมาไว้บริเวณโบสถ์
11 47020110 บ้านกุสุมาลย์ หมู่ 10 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ โปรดเพิ่มบ้านดังนี้ 1 01 2 2อบต 03 3ทต 05 6 7อบต 7ทต 8 9 9 ทต 9อบต 10ทต 10 10อบต 11ทต 11 12 13 13ทต 15 15ทต 16ทต 17อบต 17 18 19 19อบต 20 21 21อบต 21ทต 22อบต 22ทต 23อบต 23ทต 24อบต 25 25อบต 26อบต 26 27 27อบต 28อบต 29อบต 29 30 30อบต 32 32อบต 33ทต 34 35 36อบต 37 37อบต 38 38ทต 38อบต 39อบต 39 39ทต 40 40อบต 41 43 43อบต 44อบต 44 45อบต 46 46อบต 47 49อบต 49 50 50อบต 51 52ทต 53 53อบต 54อบต 55อบต 55 56 56อบต 57อบต 57 58 60 60อบต 60ทต 61อบต 64ทต 64 65ทต 66 67 69 70 72 73ทต 73 75ไม่พบ 75 77 79ทต 81ทต 84 85 89 118 144 348 361
12 47020205 บ้านม่วง หมู่ 5 รพ.สต.บ้านบอน ต.นาโพธิ์ จำนวนหลังคาเรือนยังน้อยกว่า 80% ของ provis
13 47020207 บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ 7 รพ.สต.บ้านบอน ต.นาโพธิ์ ตำแหน่งหลังคาเรือนกลุ่มด้านซ้านมือ ไม่ตรงกับภาพดาวเทียม
14 47030105 บ้านบัว รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ เนื่องจากมีใน provis1/4 7/2 7/1 10 11 12 16 17 19/1 22 29 36/1 49 62 65 66 79 102/1 118 120/1 121/2 121/1 125 127 129 134/1 137 139/7 142/4 142 142/1 142/10 142/3 142/6 142/7 142/9 142/2 143 145 150 150/1 151 181 193/5 193/12 195 197 200 201 222/2 234 234/1 235 267/3 267/4 270 274 277/3 284 ถ้าไม่มีให้ปรับปรุงข้อมูลแล้วส่งเข้ามาใหม่
15 47030303 บ้านนาขาม รพ.สต.บ้านดงนิมิต โปรดเพิ่มพิกัดให้บ้านดังต่อไปนี้ 2 2/2 3 4/4 4 6/1 8 10/1 14 28 29/2 29/2 33/4 36/3 41 41 44/1 46/1 47/3 52 53 54 56 59 60 65/1 68 71 73 74/2 74 74/1 75 75/1 76 77/2 77/1 77/4 77 78/2 78/1 78/2 79/3 79/4 79/6 79/1 79 80 81 82 82/3 82/1 83 84 84/1 88 89 90/2 90/1 90/4 90/2 92 92 92/1 93/5 93/4 94/1 94/2 94 94/3 95 96/2 96 96/1 98 98/1 99 100/7 100 100/3 101/1 101 102/10 102/1 102/11 102 102/6 103/2 103/11 104 105/2 105/6 105/5 105/8 106 107 107/2 112/4 112/5 114 120 122 123 125 126 128/1 129 133 135 136 137 138 141 141 141 141 144 155 158/1 158/2 161/1 161/3 163 165 167 177 179 185 191 194 194 198 203 205 207 212 213 219/1 219 และ ไม่ควรป้อนข้อมูลที่ไม่ใช่บ้านเลขที่ในช่องบ้านเลขที่
16 47040202 เปือย รพ.สต.บ้านวังยาง โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ เนื่องจากยังไม่มีพิกัดใน GIS 1/3 5/3 5/1 7 12/1 15 20/2 23/1 29/1 31/2 33 36 53 59 66 76 82 84 104 106 108 109 115 119 122 125 129 132 134 135 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 165 166 167 169 172 173 174 175 178
17 47040203 ขมิ้น รพ.สต.บ้านวังยาง โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ เนื่องจากยังไม่มีพิกัดใน GIS 1 7 12 13 17 41 52 56 57 58 71 79 93 97 106 107 119 121 131 136 141 143 146 157 158 161 164 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 184 186 187 188 189 196 9809
18 47040204 หนองหวาย รพ.สต.บ้านวังยาง โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้เนื่องจากยังไม่มีพิกัดใน GIS 10 18/1 46 48 68 69 75 89 90 106 108 113 120 132 161 164 179 187 192 194 199 206 212 216 217 217 218 219 220 222 223 224 228 230 233 237 240 242 249
19 47040205 บึง รพ.สต.บ้านวังยาง โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้เนื่องจากไม่มีในGIS4 7 7 11 20 21/1 21 27 35 46 50 52/2 55 58 59 64 66/1 66 67 71 75 77 79/1 86 89 98 100 111 122/1 147 174 189 196 207 252 253 256 262 265 281 283 287 289 294 296 300 311 315 319
20 47040206 วังยาง รพ.สต.บ้านวังยาง ยังไม่มีพิกัดวัดและชื่อ พิกัดยังไม่ค่อยตรงกึ่งกลางหลังเรือน โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้เนื่องจากยังไม่มีพิกัด GIS9 15 21 24 28 38 45 49 50 52 59 60 61 66 67 68 70 72 80 89 106 128 141 177 180/1 192/1 196 198 204 208/2 209 217 222 223 224/1 226 236 240 246/1 253/1 255/1 260 261/2 262/1 263 267 286/1 294 298/1 304 305 307 343 355 366 367 370 376 377 381 385 386 394 411 413
21 47050103 นาเหมืองน้อย รพ.พังโคน ได้ร้อยละ 63.3 ของ provis โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ 1/1 1/2 10 10/1 102 102 104 104 107 109 11 11/1 11/2 111 111 116 117 12 12/1 12/2 13 13/2 131 131 132 138 14 14/1 148 15 154/1 16 168/1 17 177 178/1 18 189 192 198/1 199 199/34 2 20/1 206/1 209 211 211/1 218 219 222 225 229 233 24/1 253 257 258 3/2 3/3 30 35 35/1 36 48/2 5 53 58 66 67 69/1 7 77 80 82 82 83 84 88 88 93 95 96 97 98 98 9809/1 เนื่องจากข้อมูลมีใน provis แต่ไม่มีใน GIS ถ้ายืนยันให้ปรับข้อมูลในโปรแกรม รพ. แล้วส่งออกใหม่มาแก้ไขที่ สสจ
22 47050107 หนองหญ้าปล้อง รพ.พังโคน ได้ร้อยละ 54.4 ของprovis โปรดตรวจบ้านเลขที่ต่อไปนี้ เนื่องจากมีใน provis แต่ไม่มีใน GIS 1 2 5 7/17 12 14 15/1 16/2 19/1 21/1 22 23 23/1 29 30/1 30 31/2 36 42 42/1 44/1 47 48 50 62 63 64 82 83 86 87 89 90 92/1 93 94 97 98 101 105 108 112 115 116 117 118 119 120 121 123 126 128 131 132 135 136 138 140 142 144 145 147 148 149 150 154 156 157 158 159 165 166 169 173 179 ถ้ายืนยันข้อมูล ขอให้ตรวจสอบในโปรแกรมที่ใช้ใน รพ. แล้วส่งข้อมูลออกทั้งหมด ไปแก้ไขที่ สสจ.
23 47050108 โพธิ์ชัย รพ.พังโคน โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ 1/2 2 7 8 9/1 13 14/28 14/1 15 16/8 18 19 22 24 25 25 30 32 33/4 33/6 33 34 35/1 35 36 38/1 38 39/1 39 39/2 40 41 41/1 41/2 42 42/1 42/8 46 55/2 55 57/4 57/3 57/1 59/2 59 60/2 60 61 63 63/1 64 70/4 70/2 71 71/1 71/3 72 80 80/1 83 96 99 100/1 101/1 102/2 102/7 102/1 102/5 105/1 107 107/8 109 110/1 111/9 113 114 116 117 117/1 118 120 121 121/1 138/2 141/3 142/2 144 145 147 151 151/1 154 167 173 176 181 183/1 188 193/1 196 197/1 198 202/6 202/4 208 209 210 213 214/19 214/21 214/4 214/9 214/8 214/13 214/10 214/5 214 214/11 214/7 215/1 218 224 225 227 229 232/1 232/2 232 233 234/10 234 234/2 236 238 239/1 239 245 249 251 253 254/1 256 257 265 269/1 270 278/5 281 286 290 291/1 293/2 293 294/1 294/2 300 300/1 301 302 303/1 303 304/2 305 307 308 309/3 309/1 310/5 312/1 313/1 315/2 316 320 320/1 325 329 333 334/16 342/1 346 349/2 355 356 357 358 359 361/8 361/6 362/7 362 362/3 366 372 380 382 390 391 392 393 394/2 394/1 396 398 399 410/11 410/7 410/5 410/1 412/59 412/57 412/56 412/60 412/5 412/58 412/42 412/10 414/2 414/1 418 422 429 430 434 435 436 437/1 437/2 439 441 441/1 441/3 442 443 447 448 451 453 454 457 458 460 461 464 469 470 471 472 473/3 474/1 474/3 475 476/1 477 480 522 555 565 595 เนื่องจากมีใน provis โปรดปรับปรุงข้อมูลใน jhcis แล้วส่งข้อมูลไปแก้ไข
24 47050112 คำน้ำเย็น รพ.พังโคน ได้ร้อยลละ 71 provis โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้16 18 23 24 31 34 37 38 39/1 39 41 44 56 57 61 66 68 69 71 79 88 127 165 204 205/1 218 265/2 344/1 344/1 เนื่องจากมีใน provis ไม่มีข้อมูลใน gis ถ้ายืนยันให้ปรับข้อมูลในโปรแกรม รพ.หรือ JHCIS ที่ใช้งานอยู่ แล้วส่งข้อมูลออกทั้งหมดไปแก้ใหม่เพื่อปรับแก้ข้อมูลใน provis
25 47060113 ดงศรีชมภู รพ.วาริชภูมิ
26 47060115 ดงน้อย รพ.วาริชภูมิ บ้านย้อยเกินไป
27 47060305 จำปา สอ.จำปาทอง
28 47060404 หนองกุง สอ.คำบิด ยังไม่มีชื่อโรงเรียน 1 แห่ง ภาพอยู่ไกลจากกลุ่มหมู่บ้าน และแถบสีแดงที่ไม่สามารถจับคู่กับ PROVIS ได้ให้ระบุด้วย บ้านร้าง
29 47060416 ภูวงใหม่พัฒนา สอ.ภูวงน้อย
30 47080101 วานรนิวาส โรงพยาบาลวานรนิวาส ตำแหน่งบ้านไม่ตรงกับหลังคาเรือน โปรดระบุชื่อโรงเรียนด้วย
31 47080205 ขุนภูมิ รพ.สต.ปาญเจริญ โปรดเพิ่มพิกัดให้บ้านดังต่อไปนี้ 3 48 48 55 66 93 126 127 128 130 132 134 144 158
32 47080408 บ้านโนนชนะสังคม รพ.สต.โพนแพง โปรดใส่ชื่อและพิกัดวัด
33 47080508 แสงอรุณ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านโคกแสง ได้ร้อยละ 63 โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ 7 10 15 18 35 49 50 74 84 89 92 109 113 120 121 122 149 150 152 155 158 166 180 181 185 189 190 196 198 202 209 225 226 229 231 233 238 เนื่องจากมีใน provis ให้แก้ไข JHCIS แล้วส่งข้อมูลออกไปแก้ไขที่ สสจ
34 47090209 หนองผามเรือ รพ.สต.เพีย โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ 12,17,26,50,55,57,59,61,62,66,68,69,71,73,74,167 ว่ามีอยู่ใน JHCIS หรือไม่ ถ้ามีให้เพิ่มลงใน GIS ด้วยครับ ถ้าไม่มีให้ส่งข้อมูลออกทั้งหมด แล้วส่งมา ict@skko.moph.go.th และตรวจสอบบ้านเลขที่ 53 ที่ระยะความสูง 50 เมตร ปรากฏว่ายังอยู่บนถนนอยู่ครับ
35 47090302 ดอนคำ รพ.สต.หนองพอกใหญ่ โปรดตรวจสอบหลังคาบ้านดังต่อไปนี้ 14,38,46/1,51/1,53/2,64,69,77,82,87,88,106,109,110,111,112,131,133,134,135,137,138,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,153,155,157,158,159,161,163,164,169,171,175,177 ว่ามีอยู่ในหมู่บ้านหรือไม่ ถ้ามีให้เพิ่มจุดพิกัดให้ครบ ถ้าไม่มีให้ลบข้อมูลออกจากแฟ้ม home ของ JHCIS แล้วส่งข้อมูลออกทั้งหมดส่งมาที่ ict@skko.moph.go.th และหมายเหตุว่า ต้องการแก้ไขหลังคาเรือน
36 47100303 นาข่า รพ.สต.บ้านดงห้วยเปลือย โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ 1 2 3 4 6 7 8 9 21 46 51 61 75 83 88 92 95 103 106 109 111 114 120 121 124 125 126 127 138 139 142 151 154 156 158/1 160 166 169 170 178 179 184 187 188 189 194 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 212 213 215 217 218 219 220 221 223 เนื่องจากพบใน Provis ถ้าไม่มีกรุณาแก้ไขใน JHCIS แล้วส่งข้อมูลออกจากโปรแกรมเช้า ict@skko.moph.og.th เพื่อให้ สสจ.แก้ไขข้อมูลให้
37 47100601 ห้วยทราย รพ.สต.บ้านห้วยหลัว โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่ไปนี้ 1 16 17 20 22 41 44 45 46 59 60 66 79 93 94 97 100 109 110 113 124 125 127 127 134 144 147 152 153 155 167 168 170 172 176 183 189 194 196 198 200 209 213 245 246 255 263 264 266 272 309 ถ้าไม่มีกรุณาส่งข้อมูล jhcis เข้ามาแก้ไข และในมุมมอง 50 เมตร บ้านยังทับแนวถนนหลายหลัง
38 47100603 เหล่าผักใส่ รพ.สต.บ้านห้วยหลัว จำนวนหลังคาเรือนยังน้อยกว่า 80% ของ provis นะครับ โปรดเพิ่มหลังคาเรือนให้ครบ และส่งออกข้อมูล 21 แฟ้มทั้งหมด แล้วส่งมาเคลียร์หลังคาเรือนที่ khom_meanmon@hotmail.com
39 47110110 บ้านอากาศ หมู่ที่ 10 โรงพยาบาลอากาศอำนวย โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้2 3 11/1 13/0 19 40 59 59 71 72 73/1 78/2 80 84 86 91/1 94 96 97 98 109 110 114 122 124 128/1 141 152/1 154 163 164 173/1 173 179/1 179 203/1 215 218 220 223 229/1 235 238 242 244 247 250 253 254 255 258 264 269 271 276 280 284 290 291 292 297 299 324 ถ้าไม่มีขอให้ส่งข้อมูล jhcis เข้ามาแก้ไขใหม่
40 47110111 บ้านหนองตาไก้ โรงพยาบาลอากาศอำนวย การตรงกับ provis 78.9 โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้36 39 48 52 57 59 70 78 84 95 99 107 112 113 115 123 124 134 139 148 155 158 159 162 164 177 180 184 189 190 ถ้าไม่มีขอให้ส่งข้อมูล jhcis เข้ามาแก้ไขใหม่
41 47110406 บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 รพ.สต.บ้านโพนงาม โปรดเพิ่มพิกัดสำหรับบ้านดังต่อไปนี้ 22 23 32 33 36 40 43 54 60 61 67 84 92 96 101 111 112 113 114 125 126 136 140 141 142 143 146 151 156 158 160 163 169 173 174 176 178 179 183 184 187 188 189 ได้ร้อยละ 75.9 เมื่อเทียบกับ provis โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้22 23 32 33 36 40 43 54 60 61 67 84 92 96 101 111 112 113 114 125 126 136 140 141 142 143 146 151 156 158 160 163 169 173 174 176 178 179 183 184 187 188 189 ถ้าไม่มีให้ปรับปรุงข้อมูลใน jhcis แล้วส่งออกข้อมูลมาแก้ไข
42 47110412 บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 รพ.สต.บ้านโพนงาม โปรดเพิ่มพิกัดให้กับบ้านเลขที่ดังต่อไปนี้ 2 3 4 7 8 10 11 12 13 15 17 19 20 24 25 26 28 32 34 35 41 43 48 49 50 51 54 55 57 66 67 70 75 77 79 80 84 85 86 87 88 89 90 92 93 96 98 104 108 110 112 115 117 118 119 120 122 123 125 126 127 129 134 136 139 141 144 146 147 150 151 152 153 154 156 157 157 158 161 162 163 และตรวจสอบตำแหน่งบ้านกับแนวถนนด้วย จำนวนหลังคาเรือนต่อ provis 75%โปรดตรวจสอบ้านเลขที่ตอ่ไปนี้ 8 12 19 20 34 41 49 55 57 67 80 85 88 89 92 93 96 98 108 110 117 118 120 126 127 129 136 139 144 150 153 154 156 157 157 161 163 ถ้าไม่มีให้ปรับปรุงข้อมูลใน jhcis แล้วส่่งข้อมูลเข้ามาแก้ไข
43 47120119 นาเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ครับ ไว้ส่งข้อมูลเข้ามาแก้แล้ว ค่อยส่งมาตรวจใหม่นะครับ
44 47120122 ดงพระเจ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน โปรดกำหนดพิกัดบ้านสำหรับบ้านเลขที่ดังนี้ 46 56 58 60 71 94 101 103 104 108 111 115 120 133 134 และโปรดกำหนดชื่อสถานที่ในช่องชื่อสถานที่เท่านั้น ส่วนช่องบ้านเลขที่ให้ป้อนเฉพาะบ้านเลขที่เท่านั้น (ตัวเลขและเครื่องหมาย/ หรือ - เท่านั้น)
45 47120301 คำสะอาด รพ.สต.บ้านคำสะอาด โปรดตรวจสอบบ้านที่อยู่นอกบริเวณอำเภอ
46 47121206 หนองโข่ย รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โปรดระบุชื่อวัดให้ถูกต้อง
47 47121503 เตาให รพ.สต.บ้านทรายมูล โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ดังต่อไปนี้ 2 ,3 ,11 ,12 ,23 ,31 ,32 ,39 ,40 ,50 ,55 ,76 ,78 ,80 ,82 ,83 ,90 ,92 ,97 ,101 ,106 ,108 ,116 ,117 ,124 ,138 ,143 ,146 ,153 ,162 ,163 ,172 ,176 ,177 ,178 ,180 ,183 ,184 ,188 ,192 ,200 ,208 ,212 ,213 ,217 ,224 ,226 ,228 ,229 ,231 ,232 ,236 ,243 ,244 ,244 ,245 ,246 ในฐานข้อมูล JHCIS ถ้ามีให้กำหนดพิกัดเพิ่ม ถ้าไม่มีให้ส่งออกข้อมูลทั้งหมดแล้วส่งมาที่ ict@skko.moph.go.th
48 47122105 คำเจริญ รพ.สต.บ้านถ่อน โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ 22,29,32,33,48,63,66,79,83,87,95102,103,110,114,117,123,144,148,150,160162164,166,167,170,171,172,174,175,176,182-203,205-214 ใน JHCIS ว่ามีหรือไม่ ถ้ามีให้เพิ่มลงใน GIS ถ้าไม่มีให้ส่งข้อมูลออกทั้งหมดมาที่ ict@skko.moph.go.th เพื่อแก้ไขหลังคาเรือน
49 47130103 หนองกุง โรงพยาบาลส่องดาว จำนวนได้ร้อยละ 69.1 พิกัดใน GIS มีร้อยละ 76.8 ของ provis จึงขอให้ตรวจสอบบ้านเลขท่ต่อไปนี้ 1 3 15 20 24 25 49 52 57 60 68 70 89 90 94 100 116 124 128 132 137 168 170 172 173 181 197 199 201 202 204 206 207 210 211 213 215 217 219 220 222 227 228 229 231 238 241 243 263 314/1 เนื่องจากไม่มีพิกัดใน GIS
50 47130104 โคกกลาง โรงพยาบาลส่องดาว จำนวนไ้ดร้อยละ 64 ขอให้ส่งข้อมูลเข้ามาแก้ไขที่สสจ. ict@skko.moph.go.th ติดต่อคมสันต์ ด้วย
51 47130105 หนองใส โรงพยาบาลส่องดาว จำนวนได้ร้อยละ 70.5 มีพิกัดร้อยละ 78.5 ของ provis ส่งข้อมูลจาก jhcis แล้วส่งมาที่ ict@skko.moph.go.th เพื่อปรับ provis
52 47130106 พรเจริญ โรงพยาบาลส่องดาว ยังมีบ้านทับแนวถนน จำนวนได้ร้อยละ 73.1 มีพิกัดร้อยละ 76.7 โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต้่อไปนี้1 02 12 15 16/1 16/1 24 25/1 30 41 57 65 66 70 79 155 281 523 ยังไม่มีพิกัด
53 47130109 โนนสะอาด โรงพยาบาลส่องดาว จำนวนได้ร้อยละ 53 พิกัดได้ร้อยละ 45 ของ provis ให้ใช้มุมมองแผนที่ที่ระยะ 50 เมตร ไม่มีภาพถ่ายดาวเทียม โปรดตรวจสอบบ้านลขที่ต่อไปนี้1 6 7 8 13 13/3 14/6 14/5 14 /1 14/5 15/5 15/2 15/9 18 18/1 18/3 19/1 21 22/2 24 25 27 28 28/1 33 35 37 38 41 43 44 48 50 56 58 60 60/1 62 66/1 75 79 81 86 95 98/1 99 101 109 114/1 115 117 118/1 118 123 124 128 132 133 138 140 141 142 143 144 146 147 149 152 155 156 158/1 158 159 160 162 163 166 167 168 170 171 172 173 179 183 187 232 9849 เนื่องจากยังไม่มีพิกัดใน GIS
54 47130110 หนองแดง โรงพยาบาลส่องดาว จำนวนไ้ด้ร้อยละ 73 พิกัดได้ร้อยละ 62.5 โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ 1 7/1 23 30 67 77 79/1 85 94 98 99 103/1 104 110 116 118 125 133 134 136 137 138 140 143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 155 156 157 164 166 167 169 171 178 183 193 9809 เนื่องจากใน provis มีแต่ไม่มีพิกัดใน GIS
55 47130111 หนองแซง โรงพยาบาลส่องดาว โปรดเพิ่มชื่อโรงเรียน จำนวนได้ร้อยละ 68.4 บ้านหลายหลังยังทับแนวถนน
56 47130112 รักษาดินแดน โรงพยาบาลส่องดาว จำนวนไ้ดร้อยละ 67 พิกัดได้ร้อยละ 65
57 47130309 เหล่าสุขสันต์ รพ.สต.วัฒนา โปรดระบุชื่อวัดด้วยครับ และตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ที่วัดกับสำนักสงฆ์อยู่ติดกัน ถ้าใช่ให้ระบุชื่อมาด้วยนะครับ
58 47150201 โพนค้อ รพ.สต.โพนค้อ ไม่มีสถานที่สำคัญ และพิกัดไม่ค่อยตรงกับหลังคาเรือนในแผนที่
59 47150203 ดง รพ.สต.โพนค้อ โปรดเพิ่มพิกัดสำหรับบ้านเลขที่ดังต่อไปนี้ 5 6 7 9 15 16 19 20 22 29 30 31 32 33 34 36 39 41 45 49 51 52 55 56 57 62 63 72 73 74 75 83 86 92 115 117
60 47150204 หนองเหียน รพ.สต.โพนค้อ โปรดระบุชื่อวัดด้วยครับ
61 47150205 เหล่า รพ.สต.โพนค้อ จำนวนได้ร้อนบะ 41.8 โปรดตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 13 17 18 19 24 25 29 30 35 36 37 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 58 64 65 68 72 73 75 77 79 80 81 84/1 86 87 88 91 94 95 96 98 99 100 101 103 106 109 114 116 117 121 123 124 129 135 139 143 144 149 151 ถ้าไม่มีให้ปรับปรุงข้อมูล JHCIS แล้วส่งข้อมูลเข้ามาแก้ไข
62 47150206 ห้วยยาง รพ.สต.โพนค้อ พิกัดฝั่งขวามือไม่ค่อยตรง และบริเวณนั้นน่าจะเป็นโรเรียนแต่ไม่มีสัญลักษณ์
63 47150207 เหล่าเหนือ รพ.สต.โพนค้อ
64 47150208 ดงน้อย รพ.สต.โพนค้อ โปรดกำหนดพิกัดให้บ้านดังต่อไปนี้ 4 19 21 23 27 28 34 35 40 43 48 53 58 62 63 66 69 72 84 85 86 89 91 105 106 111 113
65 47150209 ห้วยยางเหนือ รพ.สต.โพนค้อ พิกัดหลังคาเรือนยังไม่ค่อยตรง
66 47150210 โพนสูง รพ.สต.โพนค้อ โปรดกำหนดพิกัดให้หลังคาบ้านดังนี้ 6 7 8 9 11 14 15 18 19 21 22 23 24 25 27/1 28 30 31 34 35 37 39 43 46 49 53 58 59 60 62 63 65 66 70 74 78 80 82 84 87 91 92 98 99 116 120 121 123 130 136 142 143 145 149 165 177 180 184 193 195 199 203 206 209 210 217 223 232 242 244 246 247 249 252 253 255 261 263 270 273 276 281 287
67 47150305 ม่วงไข่ รพ.สต.ม่วงไข่ ผมเข้าใจว่าบ้านม่วงไข่มี รพ.สต. ตั้งอยู่นะครับ โปรดตรวจสอบด้วย
68 47160105 หนองแวง รพ.สต.บ้านหนองแวง โปรดกำหนดพิกัดบ้านเพิ่มสำหรับบ้านดังต่อไปนี้ 2 27 47 47 57 64 65 69 71 72 76 79 82 84 90 95 102 116 121 129 130 136 151 174 และระบุชื่อวัดให้ถูกต้อง
69 47170201 นาแก้ว รพ.สต.นาแก้วน้อย เกณฑ์มี 5 ข้อ ผ่าน 4 ข้อ เหลือแต่การใส่ชื่อสถานที่สำคัญในช่องบ้านเลขที่เพียง 1 ที่ เช่นประเภท วัดมหานิกาย บ้านเลขที่เป็นชื่อวัด ส่วนอาคารอื่น ใส่ชื่อกฎิ ใช่ชื่อ 1 หรือ 2 เป็นต้น
70 47170202 นาเดื่อ รพ.โพนนาแก้ว โปรดเตรวจสอบบ้านเลขที่ต่อไปนี้ 6 11 12 15 19 21 22 28 33 34 36 39 40 41 46 50 54 58 61 63 70 71 75 80 83 84 89 90 91 95 96 97 98 99 100 105 107 113 115 117 129 130 131 135 136 137 138 141 143 144 146 147 149 154 157 158 169 170 177 181 182 185 187 190 191 193 194 195 200 202 209 210 211 212 215 216 218 219 220 222 226 227 233 245 247 255 259 263 265 266 267 268 270 275 276 277 279 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 302 752 ถ้าไม่มีให้ปรับข้อมูลใน jhcis แล้วส่งข้อมูลทั้งหมดใหม่ บ้านทับแนวถนน
71 47170203 กลาง รพ.โพนนาแก้ว โปรดกำหนดพิกัดให้บ้านเลขที่ดังต่อไปนี้ 11 17 21 27 43 44 48 53 54 69 85 108 122 148 160 163 169 174 196 223 228 240 249 250 251 252 253 293 294 309 342 361 384 385 386 391
72 47170211 นาเดื่อน้อย รพ.โพนนาแก้ว โปรดเพิ่มพิกัดหลังคาเรือนดังต่อไปนี้ 1 20 31 37 40 41 42 45 64 79 94 103 104 105 114 119 122 128 130 137 138 143 145 152 154 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 170 171 177 179 180 181 183 184 186 187 188 189 191 192 195 196 198 199 202 210 211 215 219
73 47170301 บ้านนาตงใหญ่ รพ.สต.โพนแคน้อย โปรดใส่ชื่อวัดในช่องบ้านเลขที่
74 47170308 บึงศาลา รพ.สต.โพนแคน้อย วัดไม่ระบุชื่อ ข้อมูลตรงกับprovisร้อยละ 43 บ้านเลขที่เหล่านี้ไม่มี 103 98 99 97 105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 แนะนำให้เคลียร์ฐานกับ สสจ
75 47170402 โพนงามโคก รพ.สต.โพนบก โปรดจับคู่บ้านให้ตรงกับ provis ให้มากกว่าร้อยลพะ 80 ตอนนี้ได้ร้อยละ 78
76 47170405 บ้านแป้น รพ.สต.โพนบก ยังไม่มีพิกัดใน GIS ประมาณร้อยละ 22 โปรดระบุชื่อพิกัดด้วย และไม่แนาใจว่าโรงเรียนอยู่ในเขตบ้านด้วยหรือไม่
77 47170406 โพนบก รพ.สต.โพนบก โปรดใส่บ้านเลขที่ และชื่อของ ศพด. โรงเรียน หรือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ด้วย
78 47170410 บ้านแป้นใหม่ รพ.สต.โพนบก โปรดใส่ชื่อสถานที่ ศพด. โรงเรียน ส่วนวัดถูกต้องแล้ว
79 47170506 โนนสามัคคี รพ.สต.โนนสามัคคี
ระเบียนที่ 1 - 79 / 79