ดาวน์โหลด คู่มือประชาชน..


จำนวน 14 กระบวนงาน
จำนวน 17 กระบวนงาน
จำนวน 2 กระบวนงาน
จำนวน 11 กระบวนงาน
จำนวน 8 กระบวนงาน
จำนวน 4 กระบวนงาน
จำนวน 19 กระบวนงาน
จำนวน 1 กระบวนงาน

 


 

การขออนุญาตเกี่ยวกับ สถานพยาบาล/คลินิก

 

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก)

1. การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก

2. การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

3. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

4. การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก

5. การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก

6. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

7. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย

8. การแจ้งเลิกคลินิก

9. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก

10. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

11. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก

12. การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก

13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก_การขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล

14. การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

 

สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(โรงพยาบาลเอกชน)

15. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล

16. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล

17. การขอรับใบแทนใบอนุญาตฯ สมุดทะเบียน โรงพยาบาล

18. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการโรงพยาบาล

19. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาล

 

Go To Top