ดาวน์โหลด คู่มือประชาชน..


จำนวน 14 กระบวนงาน
จำนวน 17 กระบวนงาน
จำนวน 2 กระบวนงาน
จำนวน 11 กระบวนงาน
จำนวน 8 กระบวนงาน
จำนวน 4 กระบวนงาน
จำนวน 19 กระบวนงาน
จำนวน 1 กระบวนงาน

 


 

การขออนุญาตเกี่ยวกับ ยา

 

1. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

2. การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน

3. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์

4. การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

5. การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่ง ยาแผนโบราณ

6. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติด

7. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

8. การขอใบแทน แก้ไข ปป.ในใบอนุญาตด้านยา

9. การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา

10. การขอแก้ไข ปป. ทะเบียนตำรับยาโบราณฯที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่

11. การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา

12. การขึ้นทะเบียนตำรับยาโบราณสูตรเดี่ยวหรือยาหม่องสูตรที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว

13. การอนญาตผลิตนำสั่งยาตัวอย่างเพื่อขึ้นทะเบียน (ยบ.8)

14. การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป

 

Go To Top