ดาวน์โหลด คู่มือประชาชน..


จำนวน 14 กระบวนงาน
จำนวน 17 กระบวนงาน
จำนวน 2 กระบวนงาน
จำนวน 11 กระบวนงาน
จำนวน 8 กระบวนงาน
จำนวน 4 กระบวนงาน
จำนวน 19 กระบวนงาน
จำนวน 1 กระบวนงาน

 


 

การขออนุญาตเกี่ยวกับ อาหาร

 

1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารและ การขอเพิ่มประเภทอาหาร

5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร

6. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน

7. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

8. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ

9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร

10. การขออนุญาตนำเข้า

11. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ

12. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร

13. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

14. กำรขออนุญำตและแก้ไขรำยกำรผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทอื่นที่นอกเหนือจำกอำหำรควบคุมเฉพำะ, ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร ,รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี,นมโคนมปรุงแต่ง,นมเปรี้ยวผลิตภัณฑ์ของนม,ไอศกรีมเครื่องดื่มในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทและอำหำรวัตถุประสงค์พิเศษ

15. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมโค

16. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์+ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร

17. การอนุญาตโฆษณาอาหาร

 

Go To Top