ดาวน์โหลด คู่มือประชาชน..


จำนวน 14 กระบวนงาน
จำนวน 17 กระบวนงาน
จำนวน 2 กระบวนงาน
จำนวน 11 กระบวนงาน
จำนวน 8 กระบวนงาน
จำนวน 4 กระบวนงาน
จำนวน 19 กระบวนงาน
จำนวน 1 กระบวนงาน

 


 

การขออนุญาตเกี่ยวกับ วัตถุอันตราย

 

1. กำรแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 และกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1

2. กำรขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1

3. กำรต่ออำยุใบรับแจ้งกำรดำเนินกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2

4. กำรขอใบแทนใบรับแจ้งกำรดำเนินกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรำยชนิดที่ 2

5. กำรแจ้งกำรดำเนินกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2

6. กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบรับแจ้งกำรดำเนินกำรผลิต นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2

7. กำรต่ออำยุใบอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3

8. กำรขอใบแทนใบอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3

9. กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตผลิต นำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 กรณีไม่ตรวจสถำนที่

10. กำรขออนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3

11. กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่

 

Go To Top