ประธานโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 ต.ค. 63 16:28
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
สำหรับ Admin หน่วยงาน เท่านั้น
     
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน
วันที่ลงทะเบียน
1 นาย ปิยะพร พันพินิจ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านโคกศิลา ม.8 7 ก.ค. 2564
2 นาย นนธวัช หายเคราะห์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านโคกศิลา ม.7 7 ก.ค. 2564
3 นาย วีรวัฒน์ บุตรศรี ชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านปลวก ม.6 7 ก.ค. 2564
4 นางสาว สุรินยา ผาสุข ชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านหนองโจด ม.5 7 ก.ค. 2564
5 นาย อธิวัฒน์ เสนารักษ์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านคำบอนม.4 7 ก.ค. 2564
6 นางสาว ชยากร สุพร ชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านหนองทุ่ม ม.3 7 ก.ค. 2564
7 นาย ศศิลป์ ลือชาพูล ชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านโคกศิลา ม.2 7 ก.ค. 2564
8 เด็กหญิง ขนิษฐา คงตรง บ้านโคกศิลาหมู่ 1 6 ก.ค. 2564
9 นางสาว ปวีณา บุญนาง โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 1 ก.ค. 2564
10 นางสาว สายชล บนปาก โรงเรียนบ้านหนองแปน 30 มิ.ย. 2564
11 นาย คมกฤช คำหงษา to be number one โรงเรียนบ้านคำเม็ก 29 มิ.ย. 2564
12 นาง พัชรวิศุุทธ์ พรหมพินิจ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 28 มิ.ย. 2564
13 นาย วรนนท์ ทันอินทร์อาจ โรงเรียนบ้านคำนาดี 28 มิ.ย. 2564
14 นางสาว ชัญญาณัฏฐ์ โคตรพัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 24 มิ.ย. 2564
15 นางสาว ธิดารัตน์ สุวรรณา ทุ่งเจริญพัฒนา 24 มิ.ย. 2564
16 นาย ทศพล ถึงคำภู โรงเรียนบ้านนาสีนวล 24 มิ.ย. 2564
17 นาย สัญลักษณ์ สงกาผัน้ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์ 23 มิ.ย. 2564
18 นาย อภิศักดิ์ คำสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 16 มิ.ย. 2564
19 นาย ชัยชนะ ไชยตะมาตย์ เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 11 มิ.ย. 2564
20 นาย ครองสิทธิ์ บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านท่าก้อน 10 มิ.ย. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
70
ระเบียนที่ 1 - 20 / 1382    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
วันที่ประกาศ
1 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประเภทดีเด่น 16 มี.ค. 64
2 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับภาค ประเภทต้นแบบระดับยอดเพชร 2 มี.ค. 64
3 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
4 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
5 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
6 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
7 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
8 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประเภทดีเด่น 2 มี.ค. 64
9 เกณฑ์คะแนนการนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประเภทต้นแบบระดับเงิน 2 มี.ค. 64
10 คู่มือการบันทึกข้อมูลชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 9 พ.ย. 63
11 คู่มือการอบรมอาสาสมัครแกนนำเยาวชนศูนย์เพื่อนใจTO BE NUMBER ONE 25 ก.ย. 63
12 คู่มือการประกวดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONEในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560 25 ก.ย. 63
13 คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONEกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฉบับปรับปรุง ปี 2560 25 ก.ย. 63
ระเบียนที่ 1 - 13 / 13    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
วันที่ประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
วันที่ประกาศ
1 ใบสั่งซื้อเสื้อ TO BE NUMBER ONE 2020 2 มี.ค. 64
2 ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE 2 มี.ค. 64
3 ใบสมัครการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 2 ต.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

 โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานยาเสพติดและสุขภาพจิต
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
โทร. 042-711157 ต่อ 1301 หรือ 1302

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7