พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง งามลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหลเรือไฟ
ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามโย้ยกองเลง

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ประชากร 71,474   คน
หลังคาเรือน 22,253   หลัง
จำนวนตำบล 8   ตำบล
หมู่บ้าน 94    หมู่บ้าน
เพศชาย 35,828   คน
เพศหญิง 35,646   คน
 โรงเรียน  43   แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  38   แห่ง

ปิระมิดประชากร

วิสัยทัศน์

"คนอากาศอำนวยกินดี อยู่ดี ภาคีเข้มแข็ง"

ประชากร กลางปี

 สิทธิ UC

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ

 ข้อมูล 21 แฟ้ม

 ข้อมูล 43 แฟ้ม

ข้อมูล Cockpit

      cockpit 58
      cockpit 59
      
cockpit 60
     
 cockpit 61
      cockpit 62
      cockpit 63
      cockpit 64

 ข้อมูล 506

:) สถานะสุขภาพประชากร

 ส่งรายงาน

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     @เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

     @เทศบาลตำบลบะหว้า

     @เทศบาลตำบลโพนแพง

     @องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ

QRCODE บันทึกข้อมูลการอบรม

  

คู้มือการจัดสุขภาพกลุ่มวัย

E-office
รพ.สต.

ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ปีงบ 2563 1 เม.ย. 2564
2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 20 ก.พ. 2563
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2564

29 ธ.ค. 63 08:16

ประกาศผู้มีสิทธสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย  ปีงบประมาณ 2564

23 ธ.ค. 63 06:25

การเดินรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

**********************************************************************************************************************

     วันที่ 25 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น.  อำเภออากาศอำนวย นำโดยนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ร่วมกับเทศบาลตำบลอากาศอำนวย สภ.อากาศอำนวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และภาคีเครือข่าย จากถนนหน้าหอปู่ตาถึงลานรวมใจไทโย้ย(ตลาดสดเทศบาลอากาศ)

18 มี.ค. 63 02:08

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ปี2563

****************************************************************************************************************************

      วันที่ 19 ธันวาคม 2562 อำเภออากาศอำนวย นำโดยนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อพิจารณาคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและคณะทำงานขับเคลื่อนทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  และติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภออากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนแม่บทการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภออากาศอำนวย ปี 2561 -2564 การปรับและทบทวนแผนฯและคำสั่ง. พชอ.ให้เป็นปัจจุบันและให้สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาลปี2563 รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กอำเภออากาศอำนวย ปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอากาศอำนวย

21 ก.พ. 63 11:33

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 เพื่อสมทบปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.อากาศอำนวย  จ.สกลนคร

*************************************************************************************************************************************                                                                       

     วันที่  10  ธันวาคม  2562   นายสมิต  ประสันนาการ 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลทุกแห่ง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทีประสบอุกภัย ณ รพ.สต.บ้านกลาง  อ.อากาศอำนวย 

13 ธ.ค. 62 07:56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 5 / 46    
ประชาสัมพันธ์รายวัน
     
หัวเรื่อง
1

ข่าวประชาสัมพันธ์ สส.อากาศอำนวย  3 - 5 มีต.2564

2

ข่าวประชาสัมพันธ์ สส.อากาศอำนวย  3 มีค.2564

3

ข่าวประชาสัมพันธ์ สส.อากาศอำนวย  2 มีค.2564

4

ข่าวประชาสัมพันธ์ สส.อากาศอำนวย  23 กพ.2564

5

ข่าวประชาสัมพันธ์ สส.อากาศอำนวย  18 - 19 กพ.2564

6

ข่าวประชาสัมพันธ์ สส.อากาศอำนวย  9  กพ.2564

7

ข่าวประชาสัมพันธ์ สส.อากาศอำนวย  20 มค.2564

8

ข่าวประชาสัมพันธ์ สส.อากาศอำนวย  7 มค.2564

9

ข่าวประชาสัมพันธ์ สส.อากาศอำนวย  4 มค.2564

10

ข่าวประชาสัมพันธ์ สส.อากาศอำนวย 21 ธค.2563

1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 16    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง 30 ก.ย. 64
2 ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน 30 ก.ย. 64
3 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว 30 ธ.ค. 63
4 ประกาศผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ปีงบประมาณ 2564 25 ธ.ค. 63
5 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ปีงบประมาณ 2564 22 ธ.ค. 63
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ปี 2564 28 ธ.ค. 63
7 คำสั่งปิดปลดประกาศ 30 ก.ย. 64
8 คำสั่้งมาตรการ กลไก ในการกำหนดให้มีการเผยแร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี 64 30 ก.ย. 64
9 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 1 ตค.2563 31 มี.ค. 64
10 ประกาศจังหวัดสกลนครเรื่องอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือน 1 ตค.63 31 มี.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
     
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประกาศถึงวันที่
1 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 64
2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของอำเภออากาศอำนวย 30 ก.ย. 64
3 รายงานการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 30 ก.ย. 64
4 รายชื่อสมาชิกชมรม SRTONG 30 ก.ย. 64
5 แนวทางการดำเนินงานชมรม STRONG 30 ก.ย. 64
6 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการคุกคามทางเพศ 30 ก.ย. 64
7 กรอบแนวทางการบริหารงานบุคคล 30 ก.ย. 64
8 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 30 ก.ย. 64
9 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 30 ก.ย. 64
10 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 30 ก.ย. 64
11 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 30 ก.ย. 64
12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 30 ก.ย. 64
13 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 30 ก.ย. 64
14 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 30 ก.ย. 64
15 นโยบายของสาธารณสุขอำเภอ 30 ก.ย. 64
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 71    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
IT news
     
หัวข้อข่าว
1

การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

2

รายงานการประชุมเดือน ตค.60 สสอ.

3

รายงานการประชุมเดือน พย.60 สสอ.อากาศฯ

4

รายงานการประชุมเดือน ธค.60 สสอ.อากาศฯ

ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ปฏิทินกิจกรรมอำเภออากาศอำนวย
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 16
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 17
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 18
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 19
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 20
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

              

     นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
  สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
        เบอร์มือถือ 0951695743

webboard พูดคุย สื่อสาร

        facebook  

        Line : sso akatamnuay

        ร้องเรียนร้องทุกข์  0986194869 , 042798106

        สายด่วน สสอ.  0951695743

        Email : d.akatamnuay@gmail.com

        Q&A (google form)

 ทำเนียบผู้บริหาร

 นโยบายผู้บริหาร 
       รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
        ปลัดกระทรวง
        นพ.สสจ.
 

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  โครงสร้างบริหารงาน

  อำนาจหน้าที่

   ที่ตั้งองค์กร

  ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรีอน

  จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
 

งานบริหารงานทั่วไป

   นโยบายและยุทธศาสตร์

   แผนงาน / โครงการ

    สสอ. และ รพ.สต.คุณธรรม

    ชมรมจริยธรรม

    ชมรม STRONG

 แผนปฏิบัติการประจำปี

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี

  รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี

  การประเมินผลการควบคุมภายใน

 การประเมิน ITA

งานวิชาการ

  แผนปฏิบัติการอำเภออากาศอำนวย

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 PMQA

 สรุปผลการดำเนิินงาน

 ระบาดวิทยา

 งานสุขภาพภาคประชาชน

 คู่มือการให้บริการประชาชน

งานสนับสนุนบริการ

 อนามัยแม่และเด็ก

 ส่งเสริมสุขภาพ

 โรคไม่ติดต่อ

 ผู้สูงอาุยุ  ผู้พิการ

 ยาเสพติด

 สุขภาพจิต

 งานคุ้มครองผู้บริโภค

ถ้าพบอุบัตเิหตุ หรือบาดเจ็บ ฉุกเฉิน โทรแจ้ง 1669

หรือเบอร์ 042-799000 รพ.อากาศอำนวย

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Web Link

ลิ้งค์อื่นๆ

คู่มือ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์ 042-798106 e-mail : d.akatamnuay@gmail.com    facebook: Sso Akatamnuay

แผนที่ตั้งหน่วยงาน Googlemap