หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 042-709190
-ติดต่อ-สอบถาม (เวลาราชการ)
-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เรื่องทั่วไป
เบอร์โทรผู้บริหาร 084-428-7105

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ว่า
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ
(๖)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

บทความวิจัยทีมก่อการดีตำบลเจริญศิลป์

อาหารสมองกินอย่างไรจะได้ฉลาด

อาหารเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแต่ทั้งนี้นอกเหนือจากอาหารจะเป็นพลังงานแล้วยังสมารถพัฒนาพัฒนาการของสมองอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมองสมารถเจริญเติบโตได้ในทุกกลุ่มวัย คลิ๊กเขามาอ่านกันบทความอาหารของสมอง.....คลิ๊กเลย

นั่งทำงานอย่างไรไม่ให้ปวดหลัง

วันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ มีสาระดีๆสำหรับหลายๆท่านที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆ..และทำให้ปวดหลังคลิ๊กเขามาดูเลย.....คลิ๊กที่นี้

ชาวสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ร่วมงานปิยะมหาราชา

ชาวสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์นำโดยท่านสาธารณสุขอำเภอเจริญป์พร้อมทั้งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมงานวันปิยะมหาราชา ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์

นำเกร็ดความรู้ดีๆๆ...กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

คลิ๊กเลย เลข13หลักมหัศจรรย์...คลิ๊ก..

โครงการยาเก่าแลกไข่ไก่...เริ่มแล้ววันนี้

จนท.ลูกจ้างอำเภอเจริญศิลป์ร่วมกันดำเนินงานอย่งคึกคัก..มีประชาชนนำยามาแลกไข่จำนวนมาก..ดาวน์โหลดแบบฟอร์มexellในการกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี้...download

ข่าวประชาสัมพันธ์ITA

                                                  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค้านิยม MOPH  คลิ๊ก

EB01

         EB01.01 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

         EB01.02 คำสั่ง มาตรการ หรือกลไกในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้้อมูลข่าวสาร  คลิ๊ก

         EB01.03 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

         EB01.04 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค รายงานปีงบประมาณ 2563  คลิ๊ก

         EB01.05 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

         EB01.06 Link แสดงหลักฐานจากเวบไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  คลิ๊ก

EB02

         EB02.01.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน  คลิ๊ก

         EB02.01.2 นโยบายของผู้บริหาร  คลิ๊ก

         EB02.01.3 โครงสร้างหน่วยงาน  คลิ๊ก

         EB02.01.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊ก

         EB02.01.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  คลิ๊ก

         EB02.01.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คลิ๊ก

         EB02.01.7 ข้อมูลการติดต่อประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน   คลิ๊ก

         EB02.01.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น  คลิ๊ก

         EB02.01.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  MOPH   คลิ๊ก

         EB02.01.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม  คลิ๊ก

         EB02.01.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  คลิ๊ก

         EB02.01.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552  คลิ๊ก

         EB02.01.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สปสธ พ.ศ.2560   คลิ๊ก

         EB02.01.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน  คลิ๊ก

         EB02.01.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)  คลิ๊ก

         EB02.02 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

         EB02.03 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผล   คลิ๊ก

         EB02.04 แผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามผล  คลิ๊ก

         EB02.05. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน   คลิ๊ก

         EB02.06. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ    คลิ๊ก

         EB02.07. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ   คลิ๊ก

         EB02.08. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   คลิ๊ก

         EB02.09.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)   คลิ๊ก

         EB02.09.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี    คลิ๊ก

         EB02.09.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี    คลิ๊ก

         EB02.09.4 ประกาศ สปสธว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560    คลิ๊ก

         EB02.09.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)   คลิ๊ก

         EB02.10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน   คลิ๊ก

                      คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิ๊ก

                      คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน  คลิ๊ก

         EB02.11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ตาม พรบ.ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)    คลิ๊ก

         EB02.09.6 สรุปการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)  คลิ๊ก

   EB03

         EB03.01. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ    คลิ๊ก

         EB03.02. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    คลิ๊ก

         EB03.03. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก

         EB03.04. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS    คลิ๊ก

EB04 

         EB04.01.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ     คลิ๊ก

         EB04.01.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ   คลิ๊ก

         EB04.01.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   คลิ๊ก

         EB04.01.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ   คลิ๊ก

         EB04.01.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก

         EB04.01.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS   คลิ๊ก

         EB04.02.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ     คลิ๊ก

         EB04.02.2 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564    คลิ๊ก

         EB04.02.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก

         EB04.02.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS   คลิ๊ก

         EB04.03.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ   คลิ๊ก

         EB04.03.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก

      ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

         ชุดที่ 1   คลิ๊ก

         ชุดที่ 2   คลิ๊ก

        ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

         ชุดที่ 1   คลิ๊ก

         ชุดที่ 2   คลิ๊ก

ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564   

          ชุดที่ 1  คลิ๊ก

           ชุดที่ 2 คลิ๊ก

ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564   คลิ๊ก

         EB04.03.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         EB04.03.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS   คลิ๊ก

EB05

         EB05.01. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ    คลิ๊ก

EB05.02. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

         ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563    คลิ๊ก

         ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563    คลิ๊ก

         ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563   คลิ๊ก

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้

         ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564  คลิ๊ก

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้

         ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 -มิถุนายน 2564  คลิ๊ก

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้

         ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564   คลิ๊ก

EB05.03. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิ๊ก

EB05.04. สขร.1 มิถุนายน 64   คลิ๊ก

EB05.05 สขร.1 กรกฎาคม 64 คลิ๊ก

EB05.06 สขร.1 สิงหาคม 64 คลิ๊ก

EB05.07 สขร.1 กันยายน 64 คลิ๊ก

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน    คลิ๊ก

2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน    คลิ๊ก

1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 7 / 25    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2563
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2563 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2562
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน จากงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ วงเงินระดับจังหวัดร้อยละ 20 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 6 ธ.ค. 2562
4 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 22 พ.ย. 2562
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ (รพ.สต.บ้านหนองแวง และ รพ.สต.บ้านดงสง่า) 31 ม.ค. 2562
6 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ฯร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์(รพ.สต.บ้านหนองแวงและ รพ.สต.บ้านดงสง่า) 31 ธ.ค. 2561
7 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (รพ.สต.บ้านหนองแวงและ รพ.สต.บ้านดงสง่า) 11 ธ.ค. 2561
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2561
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 ก.ย. 64
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 31 ส.ค. 64
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กำหนด วัน เวลา และสถานที่ สอบ 26 ส.ค. 64
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 25 ส.ค. 64
5 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 เม.ย. 64
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 เม.ย. 64
7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 มี.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
E-office
Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7