หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ติดต่อเราได้ที่  โทร.042-766066  โทรสาร 042-766-066 Email: d_koksrisupan@hotmail.com

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย  คลิ๊ก

24 พ.ค. 64 10:09

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1(ตค.63-ธค.63) คลิ๊ก    สขร.1(มค.64-มีค.64) คลิ๊ก สขร.1(เม.ย.64-มิย.64) คลิ๊ก  สขร.1(กค.64-กย.64) คลิ๊ก

2 ธ.ค. 63 14:57

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100000 บาท คลิ๊ก ไม่เกิน 100000 บาท คลิ๊ก ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคคลากร สสอ.โคกศรีสุพรรณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊ก

30 พ.ย. 63 11:03

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ  คลิ๊ก   กรอบแนวทางการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ คลิ๊ก รายงานผลการกำกับติดตาม คลิ๊ก

25 พ.ย. 63 13:22

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก 2-2563  คลิ๊ก หลักเกณ์เลื่อนเงินเดือน คลิ๊ก ผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก 1-2564 คลิ๊ก

9 พ.ย. 63 13:24

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2ตำแหน่ง  คลิ๊ก

13 พ.ย. 62 11:45

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา คลิ๊ก

31 ต.ค. 62 13:02

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1ตำแหน่ง  คลิ๊ก

24 ก.ค. 62 11:40

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คลิ๊ก

8 ก.ค. 62 11:17

แจ้งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง....

              สสอ.โคกศรีสุพรรณ ขอแจ้งประาสัมพันธ์รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download

21 มี.ค. 61 22:47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 10 / 192    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 คำสั่งตั้งศูนย์ดำรงธรรม สสอ.โคกศรีสุพรรณ
2 คำสั่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องทุกข์
3 ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติศูนย์ดำรงธรรม สสอ.โคกศรีสุพรรณ
4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
5 ประกาศแนวปฏิบัติการยืมใช้พัสดุคงรูป
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.64
7 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ สำหรับประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
8 อำนาจหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
9 เผยแพร่เรื่องราวร้องทุกข์รอบ6เดือน
10 แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษฯ
11 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขทำผิดวินัย ปี2560
12 คำสั่ง คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
13 คู่มือดำเนินป้องกันอุบัติเหตุจราจร(ภารกิจหลัก)
14 คู่มืออำนวยความสะดวกบริการประชาชน
15 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปี 2564
16 บันทึกข้อตกลงในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สสอ.โคกศรีสุพรรณ
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
18 คู่มือการดำเนินงานร้องเรียน ร้องทุกข์
19 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบ
20 ประกาศแนวปฏิบัติการยืมใช้พัสดุสิ้นเปลือง
21 คำสั่งชมรมจริยธรรม สสอ.โคกศรีสุพรรณ
22 แนวทางดำเนินงานชมรม Strong
23 แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
IT news

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

EB1 1.คลิ๊ก   2.คลิ๊ก  3.คลิ๊ก  4.คลิ๊ก

EB2 1.คลิ๊ก  2.คลิ๊ก  3.คลิ๊ก  4.คลิ๊ก  5.คลิ๊ก  6.คลิ๊ก  7.คลิ๊ก  8.คลิ๊ก  9.คลิ๊ก     10.คลิ๊ก   11.คลิ๊ก  12.คลิ๊ก  13.คลิ๊ก  14.คลิ๊ก  15.คลิ๊ก

EB3 1.คลิ๊ก  2.คลิ๊ก

EB4 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก3.คลิ๊ก คลิ๊ก 4.คลิ๊ก 5.คลิ๊ก 6.คลิ๊ก 7.คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก   คลิ๊ก 8.คลิ๊ก 9.คลิ๊ก 10.คลิ๊ก 11.คลิ๊ก 12.คลิ๊ก  13.คลิ๊ก

EB5 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก 

EB6 1.คลิ๊ก  2.คลิ๊ก 

EB7 1.คลิ๊ก  2.คลิ๊ก  3.คลิ๊ก  4.คลิ๊ก  5.คลิ๊ก

EB8 1.คลิ๊ก  2.คลิ๊ก 3.คลิ๊ก 4.คลิ๊ก

EB9 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก 3.คลิ๊ก 4.คลิ๊ก 5.คลิ๊ก 6.คลิ๊ก

EB10 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก 3.คลิ๊ก 4.คลิ๊ก

EB11 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก 3.คลิ๊ก 4.คลิ๊ก

EB12 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก 3.คลิ๊ก 4.คลิ๊ก 5.คลิ๊ก 6.คลิ๊ก 7.คลิ๊ก

EB13 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก 3.คลิ๊ก 4.คลิ๊ก 5.คลิ๊ก 6.คลิ๊ก 7.คลิ๊ก

EB14 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก 3.คลิ๊ก 4.คลิ๊ก

EB15 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก 3.คลิ๊ก 4.คลิ๊ก

EB16 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก 3.คลิ๊ก 4.คลิ๊ก

EB17 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก 3.คลิ๊ก

EB18 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก 3.คลิ๊ก 4.คลิ๊ก 5.คลิ๊ก 6.คลิ๊ก

EB19 1.คลิ๊ก 2.คลิ๊ก 3.คลิ๊ก  4.คลิ๊ก

EB20 1.คลิ๊ก  2.คลิ๊ก  3.คลิ๊ก  4.คลิ๊ก

EB21 1.คลิ๊ก   2.คลิ๊ก    3.คลิ๊ก    4.คลิ๊ก    5.คลิ๊ก    6.คลิ๊ก

EB22  1.คลิ๊ก    2.คลิ๊ก   3.คลิ๊ก คลิ๊ก  4.คลิ๊ก    5.คลิ๊ก    6.คลิ๊ก     

EB23  1.คลิ๊ก    2.คลิ๊ก   3.คลิ๊ก    4.คลิ๊ก        

EB24  1.คลิ๊ก    2.คลิ๊ก    3.คลิ๊ก    4.คลิ๊ก     5.คลิ๊ก    

อนุชรี
1 ก.ย. 64 09:24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

เกี่ยวกับ ITA

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>>>7.6 หลักฐานเบิกจ่ายไตรมาส 1(หลักฐาน1 หลักฐาน2)
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
>> ตรวจสอบตำแหน่งรถ GPSONE

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

รายงานการประชุม

การประชุม ตค.2563                                    การประชุม พย.2563                                    การประชุม ธค.2563                               การประชุม มค.2564                                การประชุม กพ.2564                                    การประชุม มีค.2564                               การประชุม เมย.2564

10.ช่องทางแสดงความคิดเห็น

E-office