สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

    ที่ตั้ง: 15 หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

     โทร 0-4278-4025 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง

คณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

คู่มือการปฏิบัติงาน

   - คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์ 
   - คู่มือการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน

   - คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปี 2564

   - ระเบียบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2552

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง อำเภอกุดบาก เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักและจุดตรวจรองช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 คลิ๊ก

คำสั่ง อำเภอกุดบากเรื่อง ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.ฯลฯ เข้าเวรประจำจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คลิ๊ก

คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

Integrity and Transparency Assessment:ITA

EB 1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน
 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒คำสั่ง มาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินงานการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค ของปี 2563  คลิ้ก
⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  คลิ้ก

EB 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
⇒ ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน   คลิ้ก
⇒ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิ้ก
⇒ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน คลิ้ก
⇒ หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คลิ้ก
⇒ หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ้ก
⇒ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คลิ้ก
⇒ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ้ก
⇒ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกอบด้วย คลิ้ก
⇒ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน คลิ้ก
⇒ คู่มือขั้นตอนการให้บริการ คลิ้ก
⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก

EB 3 : หน่วยงานมีรายงานการสิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
⇒บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการให้นำรายงานมาวิเคราะห์ ปี 2563 เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ คลิ้ก
⇒รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2563 
คลิ้ก
 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  คลิ้ก

EB 4 : หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน คลิ้ก
⇒ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ คลิ้ก
⇒ หนังสือจัดสรรงบประมาณ คลิ้ก
⇒ แผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี 2564 คลิ้ก
⇒ คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ  คลิ้ก
⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  คลิ้ก

2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดพัสดุ ปี 2564  
⇒ 
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ คลิ้ก
⇒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คลิ้ก
⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  คลิ้ก

3.การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับคู่สัญญา
คลิ้ก
⇒ หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของ จนท.กับการจัดซื้อ จัดจ้าง  คลิ้ก
⇒ หนังสือขออนุญ่าตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายโดยแสดงในทุกไตรมาสๆละ 2 ชุด
     - ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการจ่าย เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 ชุด 1  คลิ้ก  ชุด 2 คลิ้ก
     - ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการจ่าย เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 ชุด 1  คลิ้ก ชุด 2 คลิ้ก                                                                           - ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการจ่าย เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 ชุด 1 คลิ้ก ชุด 2 คลิ้ก                                                                             - ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการจ่าย เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 ชุด1 คลิ้ก ชุด 2 คลิ้ก                                                           ⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก                                                                             ⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  คลิ้ก

 EB 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⇒ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563  คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน กรกฏาคม 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2564 คลิ้ก
⇒ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในทุกๆไตรมาส 
     - ไตรมาสที่ 1 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 คลิ้ก
     - ไตรมาสที่ 2 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 คลิ้ก
     - ไตรมาสที่ 3 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 คลิ้ก
     - ไตรมาสที่ 4 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 คลิ้ก
⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงานในระบบ MITAS คลิ้ก

EB 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
⇒บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดและปรากฏการขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น คลิ้ก
⇒นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ปี 2564 คลิ้ก
⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
คลิ้ก

EB 7 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
⇒บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์หน่วยงาน คลิ้ก
⇒ คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ คลิ้ก
⇒กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ คลิ้ก
⇒หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่งทั้งองค์กรของปีงบประมาณ 2564 คลิ้ก
⇒หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
คลิ้ก

EB 8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
⇒ บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและระดับดีมากและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์หน่วยงาน คลิ้ก
⇒ ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและระดับดีมาก
    
►ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมย.-ก.ย.2563) คลิ้ก
    ► ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.2563-เม.ย.2564) คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงานในระบบ MITAS คลิ้ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
49
ระเบียนที่ 1 - 10 / 486    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

 

นายสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ

สาธารณสุขอำเภอกุดบาก

                     สายด่วนผู้บริหาร 08-1965-71309-0237-7391

สถานบริการในสังกัด

  1. รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี
  2. รพ.สต.บ้านค้อน้อย
  3. รพ.สต.บ้านกลาง
  4. รพ.สต.บ้านโพนงาม
  5. รพ.สต.บ้านดงนิมิต

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2563 
  - มกราคม
 
 - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
 
 - กรกฎาคม 
  - สิงหาคม
 
 - กันยายน
 
 - ตุลาคม
 
 - พฤศจิกายน
 
 -  ธันวาคม
ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2564
  - มกราคม 
  - กุมพาพันธ์
 
 - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
 
 - กรกฎาคม

รายงานการประชุม

- มกราคม 62
-
 กุมภาพันธ์ 62
-
 มีนาคม 62
-
 เมษายน 62
-
 พฤษภาคม 62
-
 มิถุนายน 62
-
 กรกฎาคม 62
-
 สิงหาคม 62
กันยายน 62
-
 ตุลาคม 62
-
 พฤศจิกายน
-
 ธันวาคม

- มกราคม 63
-
 กุมภาพันธ์ 63
-
 มีนาคม 63
-
 เมษายน
- พฤษภาคม
-
 มิถุนายน
-
 สิงหาคม
-
 กันยายน
-
 ตุลาคม

- มีนาคม 64

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจคลิ๊ก
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
คลิ๊ก
แบบขออนุญาตไปราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบลาศึกาษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือศึกษาดูงาน คลิ๊ก

Web link

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

IP :192.168.0.7