สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

    ที่ตั้ง: 15 หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

     โทร 0-4278-4025 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง

คณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

คู่มือการปฏิบัติงาน

   - คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์ 
   - คู่มือการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน

   - คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปี 2564

   - ระเบียบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2552

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง อำเภอกุดบาก เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักและจุดตรวจรองช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 คลิ๊ก

คำสั่ง อำเภอกุดบากเรื่อง ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.ฯลฯ เข้าเวรประจำจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คลิ๊ก

คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

Integrity and Transparency Assessment:ITA

EB 1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน
 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒คำสั่ง มาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินงานการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค ของปี 2563  คลิ้ก
⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  คลิ้ก

EB 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
⇒ ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน   คลิ้ก
⇒ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิ้ก
⇒ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน คลิ้ก
⇒ หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คลิ้ก
⇒ หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ้ก
⇒ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คลิ้ก
⇒ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิ้ก
⇒ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกอบด้วย คลิ้ก
⇒ คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน คลิ้ก
⇒ คู่มือขั้นตอนการให้บริการ คลิ้ก
⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก

EB 3 : หน่วยงานมีรายงานการสิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
⇒บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการให้นำรายงานมาวิเคราะห์ ปี 2563 เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ คลิ้ก
⇒รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2563 
คลิ้ก
 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  คลิ้ก

EB 4 : หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน คลิ้ก
⇒ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ คลิ้ก
⇒ หนังสือจัดสรรงบประมาณ คลิ้ก
⇒ แผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี 2564 คลิ้ก
⇒ คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ  คลิ้ก
⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  คลิ้ก

2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดพัสดุ ปี 2564  
⇒ 
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ คลิ้ก
⇒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คลิ้ก
⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  คลิ้ก

3.การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับคู่สัญญา
คลิ้ก
⇒ หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของ จนท.กับการจัดซื้อ จัดจ้าง  คลิ้ก
⇒ หนังสือขออนุญ่าตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก
⇒ แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายโดยแสดงในทุกไตรมาสๆละ 2 ชุด
     - ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการจ่าย เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 ชุด 1  คลิ้ก  ชุด 2 คลิ้ก
     - ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการจ่าย เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 ชุด 1  คลิ้ก ชุด 2 คลิ้ก                                                                           - ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการจ่าย เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 ชุด 1 คลิ้ก ชุด 2 คลิ้ก                                                                             - ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการจ่าย เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 ชุด1 คลิ้ก ชุด 2 คลิ้ก                                                           ⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  คลิ้ก                                                                             ⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS  คลิ้ก

 EB 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
⇒ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563  คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน กรกฏาคม 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564 คลิ้ก
⇒ แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2564 คลิ้ก
⇒ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในทุกๆไตรมาส 
     - ไตรมาสที่ 1 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 คลิ้ก
     - ไตรมาสที่ 2 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 คลิ้ก
     - ไตรมาสที่ 3 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 คลิ้ก
     - ไตรมาสที่ 4 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 คลิ้ก
⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงานในระบบ MITAS คลิ้ก

EB 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
⇒บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดและปรากฏการขออนุญาติเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น คลิ้ก
⇒นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ปี 2564 คลิ้ก
⇒ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน
คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
คลิ้ก

EB 7 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
⇒บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์หน่วยงาน คลิ้ก
⇒ คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ คลิ้ก
⇒กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ คลิ้ก
⇒หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่งทั้งองค์กรของปีงบประมาณ 2564 คลิ้ก
⇒หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 
คลิ้ก

EB 8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
⇒ บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและระดับดีมากและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์หน่วยงาน คลิ้ก
⇒ ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและระดับดีมาก
    
►ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมย.-ก.ย.2563) คลิ้ก
    ► ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.2563-เม.ย.2564) คลิ้ก
⇒ Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซด์ของหน่วยงานในระบบ MITAS คลิ้ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
49
ระเบียนที่ 1 - 10 / 486    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

 

นายสมปอง  ฤทธิ์ศรีบุญ

สาธารณสุขอำเภอกุดบาก

                     สายด่วนผู้บริหาร 08-1965-71309-0237-7391

สถานบริการในสังกัด

  1. รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี
  2. รพ.สต.บ้านค้อน้อย
  3. รพ.สต.บ้านกลาง
  4. รพ.สต.บ้านโพนงาม
  5. รพ.สต.บ้านดงนิมิต

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2563 
  - มกราคม
 
 - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
 
 - กรกฎาคม 
  - สิงหาคม
 
 - กันยายน
 
 - ตุลาคม
 
 - พฤศจิกายน
 
 -  ธันวาคม
ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2564
  - มกราคม 
  - กุมพาพันธ์
 
 - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
 
 - กรกฎาคม
 
 - สิงหาคม
 
 - กันยายน

รายงานการประชุม

- มกราคม 62
-
 กุมภาพันธ์ 62
-
 มีนาคม 62
-
 เมษายน 62
-
 พฤษภาคม 62
-
 มิถุนายน 62
-
 กรกฎาคม 62
-
 สิงหาคม 62
กันยายน 62
-
 ตุลาคม 62
-
 พฤศจิกายน
-
 ธันวาคม

- มกราคม 63
-
 กุมภาพันธ์ 63
-
 มีนาคม 63
-
 เมษายน
- พฤษภาคม
-
 มิถุนายน
-
 สิงหาคม
-
 กันยายน
-
 ตุลาคม

- มีนาคม 64

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจคลิ๊ก
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
คลิ๊ก
แบบขออนุญาตไปราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบลาศึกาษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือศึกษาดูงาน คลิ๊ก

Web link

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7