ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

โทร 042789016

E_mail patana.c@moph.mail.go.th

แผนที่หน่วยงาน 

PMQA 63

หมวด P ลักษณะสำคัญขององค์กร
หมวดที่ 1 การนำองค์กร
                แผนพัฒนาองค์กร
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ
                แผนพัฒนาองค์กร2
หมวดที่ 3 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                ADLI จุดแข็งจุดอ่อนหมวด3
                 แผนพัฒนาองค์กร3
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
                 แผนพัฒนาองค์กร4
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
แผนพัฒนาองค์กร 5
ADLI จุดแข็งจุดอ่อน 6
แผนพัฒนาองค์กร 6

นโยบายผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม MOPH 

ยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง

พรบ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับ สป พ.ศ. 2560

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ

อินโฟกราฟฟิก คณะกรรมการจริยธรรม กสธ.

คู่มือขั้นตอนการให้บริการ พรบ. การอำนวยความสะดวก

อเผยแพร่ข้อมูล

 การประเมิน ITA 2564

EB1 มีการกำหนดมตารการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

คำสั่ง ประกาศมาตรการ กลไกล หรือระบบในการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ปี 2563

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

Link แสดงหลักฐานจากเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน .

3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ จนท.

6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน การทุจริต และประพฤิตมิชอบ

7 รายงานผลเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานของ จนท. 6 เดิอน 12 เดือน

8 รายงานผลเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตประพฤิตมิชอบ 6เดือน 12 เดือน

9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

9.1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี

9.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุประจำปี

9.4 ประกาศ สป.สธ. ว่าด้วยแนวทางการตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

9.5 สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน

10 คู่มือปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก และภาระกิจสนับสนุน คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือร้องเรียน

11 คู่มือ ขั้นตอนในการให้บริการ ตาม พรบ. อำนวยความสะดวก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

EB3  การวิเคาะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหาร

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

Link แสดงข้อมูลหลักฐานจากหนวยงาน

EB4  มาตรการวางระบบเพื่อสงเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ งวดที่ 2 งวด 3

หนังสือจัดสรรงบประมาณ รอบ 2 รอบ 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 งวดที่ 2  งวดที่3

คำสั่งมองหมายปิดประกาศ ปลดประกาศ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

Link แสดงหลักฐานจากเวปไซด์

รายงายผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือรายงานผู้บริหาร และขออนุญาตขึ้นเวป จัดซื้อจัดจ้าง 1 จัดซื้อจัดจ้าง 2 ไตรมาส 3(1) ไตรมาส 3 (2) ไตรมาส 4(1) ไตรมาส 4(2) ไตรมาส 2 ไตรมาส 4

รายงานผล, การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

Link แสดงหลักฐานจากเวปไซด์

การป้องกันผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงาน

EB 5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตขึ้นเวปไซด์

ไตรมาส1 (ตค-ธค63) มค กพ มีค  กค64 สค 64 กย64

สรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน (สขร1)

 คต63  พย63  ธค63 มค64 กพ 64 มีค6ไตรมาส 2เมย.64พค. 64, มิย. 64, ไตรมาส 3 กค64 สค64 กย64

แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเวปไซด์

คต63  พย63  ธค63

Link แสดงหลักฐานจากเวปไซด์

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ      

กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.)

3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)

4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    คลิ๊ก

2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) 

3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) 

4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB8 การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

บันทึกข้อความเผยแพร่ ประกาศ

ประกาศผลการประเมิน

ผลการประเมิน เมย. 64

EB9  มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 

1.2 โครงการ

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

EB10  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564)

4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

การเผยแพร่ บันทึกขออนุญาตเผยแพร่

EB 11 รายงานร้องเรียนรอบ 12 เดือน

EB13_4_ไตรมาส 34

EB 18_1.1 รายงานในรอบ 12 เดือน 1.2 ขออนุมัติเผยแพร่

แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์ 3  2.2 ขออนุมัติเผยแพร่

EB 24 รายงานผลการดำเนินงาน

หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมชมรม Strong

9 ธ.ค. 63 10:24

อบรม ITA 26 มีนาคม 2564 ณ สสอ. นิคมน้ำอูน

30 ก.ย. 63 11:45

แผนงบประมาณ ปี 2564 (รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน)

30 ก.ย. 63 11:44

แผนงบประมาณ 2564 (รพ.สต.บ้านหนองหลวง)

30 ก.ย. 63 11:43

แผนงประมาณ  ปี 2564 (รพ.สต.บ้านนาคำ)

30 ก.ย. 63 11:42

แผนงบประมาณ ปี 2564 (สสอ.นิคมน้ำอูน)

30 ก.ย. 63 11:40
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 รพ.นิคมน้ำอูน 16 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

นายเสริมสุข  แก้วเคน
สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน
โทร 0 8197 46425
 

E-office
รพ.สต.

EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

1. บันทึกข้อความรายงา%

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7