ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

โทร /โทรสาร 042 707000  ต่อ 301


 d_ponnakaew@hotmail.com

 >ผู้บริหารหน่วยงาน

>นโยบายผู้บริหาร

>โครงสร้างหน่วยงาน

>วิสัยทัศย์ ค่านิยม MOPH

>อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

>ยุทธศาสตร์  พันธกิจ MOPH

>นโยบายและยุทธศาสตร์ ของ สสอ.โพนนาแก้ว

> พรบ มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

>ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ

>อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

 

 

หน่วยบริการในสังกัด

         * 05580 รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

         * 05581 รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ

         * 05582 รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย

         * 05583 รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย

         * 05584 รพ.สต.บ้านน้ำพุ

         * 05585 รพ.สต.บ้านโพนบก

         * 05586 รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี

นโยบาย

แผนปฏิบัติ

>ปี 2561     >ปี 2562   ปี 2563 

ปี 2564

แผนจ่ายเงิน

แผนร้องเรียน

รง.ผลร้องเรียน

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

pictop

ขอเชิญ ผู้สนใจสมัครร่วมวิ่ง ทดสอบสมรรถภาพ 2.4 และปั่นเพื่อสุขภาพ สนามที่3 วันที่ 22 เมษายน 64 นี้ ณ โรงเรียนเชียงสือราษฎร์อำนวย ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว   เริ่มปล่อยตัว เวลา 15.00 น. (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยสมัคร สนามที่ 1 ต.บ้านโพน และสนามที่ 2 ต.นาตงวัฒนา และสามารถรับหมายเลขติดหน้าอก ในวันที่ 22 เมย. 64 เวลา 13.00 น -14.45 น.)  สมัคร คลิ๊ก 

QR  Code สมัครวิ่ง qr3

* ปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน  2564 เวลา 16.00 น.*

หมายเหตุ  เส้นทางวิ่ง และปั่นจักรยาน รออัพเดท

5 เม.ย. 64 23:16

ป้ายโครงการ

ขอเชิญ ผู้สนใจสมัครร่วมวิ่ง ทดสอบสมรรถภาพ 2.4 และปั่นเพื่อสุขภาพ สนามที่2 วันที่ 1 เมษายน 64 นี้ ณ โรงเรียนนาตงสหราษฎร์อุทิศ ต นาตงวัฒนา เริ่มปล่อยตัว เวลา 15.00 น. (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยสมัคร สนามที่ 1 และสามารถรับหมายเลขติดหน้าอก ในวันที่ 1 เมย. 64 เวลา 13.00 น -14.45 น)

** ปิดรับสมัครออนไลน์ 30 มีค 64 เวลา 16.00 น 

 หมายเหตุ

-เส้นทางวิ่ง จากโรงเรียน ไป-กลับ สามแยกบ้านปุ่ง
-เส้นทางปั่นจักรยาน จากโรงเรียน ไปกลับ ประตูน้ำ

สมัคร คลิ๊ก        หรือ สแกน QR Code QR2

28 มี.ค. 64 23:32
ขอเชิญร่วมโครงการวิ่งจ้าวสนามทดสอบสมรรถภาพ 2.4 กม. อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร   
สนามที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศาลาร้านค้าชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ม.7 
ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว  

สมัครเลย       คลิ๊กที่นี่   

หรือ QR CODE   qr run1

 

16 มี.ค. 64 13:20

รายงานโครงการ พชอ. โพนนาแก้ว 2563 รายละเอียด

12 มี.ค. 63 13:52
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด
12 มี.ค. 63 13:38

รายงานมาตรการป้องกันการทุจริต ปี2563 รายละเอียด

12 มี.ค. 63 13:21

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2562 รายละเอียด

11 มี.ค. 63 12:33

รายงานผลโครงการอำเภอต้นแบบเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563  รายละเอียด

8 มี.ค. 63 19:24

โครงการอำเภอต้นแบบเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563  รายละเอียด

8 มี.ค. 63 19:01

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รายละเอียด

6 มี.ค. 63 17:19
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ณ วันที่
1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)เดือน มกราคม 2564 31 ธ.ค. 2564
2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)เดือน กุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 2564
3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)เดือน มีนาคม 2564 31 ธ.ค. 2564
4 คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 31 ธ.ค. 2564
5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 31 ธ.ค. 2564
6 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 2564
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ก.ย. 2564
8 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ตุลาคม 63 30 ก.ย. 2564
9 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน พฤศจิกายน 63 30 ก.ย. 2564
10 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ธันวาคม 63 30 ก.ย. 2564
11 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี 64 30 ก.ย. 2564
12 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 30 ก.ย. 2564
13 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 30 ก.ย. 2564
14 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 70 (รพ.สต.บ้านน้ำพุ) 12 ก.พ. 2564
15 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับ รพ.สต.น้ำพุ 22 ม.ค. 2564
16 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์จำนวน 1 รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับ รพ.สต บ้านน้ำพุ 15 ม.ค. 2564
ระเบียนที่ 1 - 16 / 16    
งาน ITA
     
เอกสาร ITA
ประกาศ ณ วันที่
1 EB1.1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3 ต.ค. 63
2 EB1.2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 2 ต.ค. 63
3 EB1.3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 2 ต.ค. 63
4 EB1. 4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 ต.ค. 63
5 EB2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ 1 ต.ค. 63
6 EB2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร 4 มี.ค. 64
7 EB2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 4 มี.ค. 64
8 EB2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4 มี.ค. 64
9 EB2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 4 มี.ค. 64
10 EB2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 มี.ค. 64
11 EB2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 1 ต.ค. 63
12 EB2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 4 มี.ค. 64
13 EB2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 4 มี.ค. 64
14 EB2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 4 มี.ค. 64
15 EB2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 4 มี.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 15 / 160    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศ ณ วันที่
1 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมโครงการออกกำลัง 12 มี.ค. 64
2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 ธ.ค. 64
3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 ธ.ค. 64
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนรอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 4 มี.ค. 64
5 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว จัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 1 ก.พ. 64
6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 12 ม.ค. 64
7 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 มี.ค. 64
8 คำสั่งแบ่งงานรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายของข้าราชการในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว2564 1 ต.ค. 63
9 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน รายละเอียด 12 ม.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1 หนังสือแจ้งเวียนคำสั่ง ประกาศ 9 ต.ค. 63
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 15 ธ.ค. 63
3 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 2 พ.ย. 63
4 มาตรการรับสินบน 30 พ.ย. 64
5 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก 10 ธ.ค. 63
6 ประกาศ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 3 ต.ค. 63
7 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ 3 ต.ค. 63
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 14 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 นายวิรัตน์  จำปาวัน
สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว
เบอร์โทรศัพท์  0885625997

 ช่องทางติดต่อ หน่วยงาน

ข้อมูลจัดจ้าง

สรุปผลงาน

>ปี 2561     >ปี 2562

Web link

สรุป พชอ.

>ปี2562

*รายงานการประชุม พชอ.

   (ครั้งที่ 1)  (ครั้งที่ 2) 

*(โครงการ 3ก. กิน กระตุ้น กระตุก)

บริการประชาชน

>พรบ.การอำนวยความสะดวก

ของทางราชการ พ.ศ.2558

>คู่มือตรวจวิเคราห์น้ำดื่ม 

> คู่มือการควบคุมโรคเบาหวาน CPG DM

> คู่มือการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง CPG HT

คู่มือ

E-office

สสอ.โพนนาแก้ว โทร.04270700

IP :192.168.0.7