ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

โทร /โทรสาร 042 707000  ต่อ 301


 d_ponnakaew@hotmail.com

 >ผู้บริหารหน่วยงาน

>นโยบายผู้บริหาร

>โครงสร้างหน่วยงาน

>วิสัยทัศย์ ค่านิยม MOPH

>อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

>ยุทธศาสตร์  พันธกิจ MOPH

>นโยบายและยุทธศาสตร์ ของ สสอ.โพนนาแก้ว

> พรบ มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

>ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ

>อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

 

 

หน่วยบริการในสังกัด

         * 05580 รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

         * 05581 รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ

         * 05582 รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย

         * 05583 รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย

         * 05584 รพ.สต.บ้านน้ำพุ

         * 05585 รพ.สต.บ้านโพนบก

         * 05586 รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี

นโยบาย

แผนปฏิบัติ

>ปี 2561     >ปี 2562   ปี 2563 

ปี 2564

แผนจ่ายเงิน

แผนร้องเรียน

รง.ผลร้องเรียน

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

pictop

ขอเชิญ ผู้สนใจสมัครร่วมวิ่ง ทดสอบสมรรถภาพ 2.4 และปั่นเพื่อสุขภาพ สนามที่3 วันที่ 22 เมษายน 64 นี้ ณ โรงเรียนเชียงสือราษฎร์อำนวย ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว   เริ่มปล่อยตัว เวลา 15.00 น. (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยสมัคร สนามที่ 1 ต.บ้านโพน และสนามที่ 2 ต.นาตงวัฒนา และสามารถรับหมายเลขติดหน้าอก ในวันที่ 22 เมย. 64 เวลา 13.00 น -14.45 น.)  สมัคร คลิ๊ก 

QR  Code สมัครวิ่ง qr3

* ปิดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน  2564 เวลา 16.00 น.*

หมายเหตุ  เส้นทางวิ่ง และปั่นจักรยาน รออัพเดท

5 เม.ย. 64 23:16

ป้ายโครงการ

ขอเชิญ ผู้สนใจสมัครร่วมวิ่ง ทดสอบสมรรถภาพ 2.4 และปั่นเพื่อสุขภาพ สนามที่2 วันที่ 1 เมษายน 64 นี้ ณ โรงเรียนนาตงสหราษฎร์อุทิศ ต นาตงวัฒนา เริ่มปล่อยตัว เวลา 15.00 น. (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยสมัคร สนามที่ 1 และสามารถรับหมายเลขติดหน้าอก ในวันที่ 1 เมย. 64 เวลา 13.00 น -14.45 น)

** ปิดรับสมัครออนไลน์ 30 มีค 64 เวลา 16.00 น 

 หมายเหตุ

-เส้นทางวิ่ง จากโรงเรียน ไป-กลับ สามแยกบ้านปุ่ง
-เส้นทางปั่นจักรยาน จากโรงเรียน ไปกลับ ประตูน้ำ

สมัคร คลิ๊ก        หรือ สแกน QR Code QR2

28 มี.ค. 64 23:32
ขอเชิญร่วมโครงการวิ่งจ้าวสนามทดสอบสมรรถภาพ 2.4 กม. อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร   
สนามที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศาลาร้านค้าชุมชนบ้านอ้อมแก้ว ม.7 
ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว  

สมัครเลย       คลิ๊กที่นี่   

หรือ QR CODE   qr run1

 

16 มี.ค. 64 13:20

รายงานโครงการ พชอ. โพนนาแก้ว 2563 รายละเอียด

12 มี.ค. 63 13:52
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด
12 มี.ค. 63 13:38

รายงานมาตรการป้องกันการทุจริต ปี2563 รายละเอียด

12 มี.ค. 63 13:21

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2562 รายละเอียด

11 มี.ค. 63 12:33

รายงานผลโครงการอำเภอต้นแบบเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563  รายละเอียด

8 มี.ค. 63 19:24

โครงการอำเภอต้นแบบเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563  รายละเอียด

8 มี.ค. 63 19:01

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน รายละเอียด

6 มี.ค. 63 17:19
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศ ณ วันที่
1 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมโครงการออกกำลัง 12 มี.ค. 64
2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 ธ.ค. 64
3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 ธ.ค. 64
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนรอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 4 มี.ค. 64
5 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว จัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 1 ก.พ. 64
6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 12 ม.ค. 64
7 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 มี.ค. 64
8 คำสั่งแบ่งงานรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายของข้าราชการในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว2564 1 ต.ค. 63
9 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน รายละเอียด 12 ม.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1 หนังสือแจ้งเวียนคำสั่ง ประกาศ 9 ต.ค. 63
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 15 ธ.ค. 63
3 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 2 พ.ย. 63
4 มาตรการรับสินบน 30 พ.ย. 64
5 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก 10 ธ.ค. 63
6 ประกาศ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 3 ต.ค. 63
7 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ 3 ต.ค. 63
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 14 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ณ วันที่
1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)เดือน มกราคม 2564 31 ธ.ค. 2564
2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)เดือน กุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 2564
3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)เดือน มีนาคม 2564 31 ธ.ค. 2564
4 คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 31 ธ.ค. 2564
5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 31 ธ.ค. 2564
6 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 2564
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ก.ย. 2564
8 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ตุลาคม 63 30 ก.ย. 2564
9 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน พฤศจิกายน 63 30 ก.ย. 2564
10 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ธันวาคม 63 30 ก.ย. 2564
11 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี 64 30 ก.ย. 2564
12 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 30 ก.ย. 2564
13 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 30 ก.ย. 2564
14 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 70 (รพ.สต.บ้านน้ำพุ) 12 ก.พ. 2564
15 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับ รพ.สต.น้ำพุ 22 ม.ค. 2564
16 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์จำนวน 1 รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับ รพ.สต บ้านน้ำพุ 15 ม.ค. 2564
ระเบียนที่ 1 - 16 / 16    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
งาน ITA
     
เอกสาร ITA
ประกาศ ณ วันที่
1 EB1.1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3 ต.ค. 63
2 EB1.2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 2 ต.ค. 63
3 EB1.3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 2 ต.ค. 63
4 EB1. 4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 ต.ค. 63
5 EB2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ 1 ต.ค. 63
6 EB2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร 4 มี.ค. 64
7 EB2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 4 มี.ค. 64
8 EB2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4 มี.ค. 64
9 EB2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 4 มี.ค. 64
10 EB2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 มี.ค. 64
11 EB2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 1 ต.ค. 63
12 EB2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 4 มี.ค. 64
13 EB2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 4 มี.ค. 64
14 EB2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 4 มี.ค. 64
15 EB2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 4 มี.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 15 / 160    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 16
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 17
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 18
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 19
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 20
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 นายวิรัตน์  จำปาวัน
สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว
เบอร์โทรศัพท์  0885625997

 ช่องทางติดต่อ หน่วยงาน

ข้อมูลจัดจ้าง

สรุปผลงาน

>ปี 2561     >ปี 2562

Web link

สรุป พชอ.

>ปี2562

*รายงานการประชุม พชอ.

   (ครั้งที่ 1)  (ครั้งที่ 2) 

*(โครงการ 3ก. กิน กระตุ้น กระตุก)

บริการประชาชน

>พรบ.การอำนวยความสะดวก

ของทางราชการ พ.ศ.2558

>คู่มือตรวจวิเคราห์น้ำดื่ม 

> คู่มือการควบคุมโรคเบาหวาน CPG DM

> คู่มือการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง CPG HT

คู่มือ

E-office

สสอ.โพนนาแก้ว โทร.04270700