ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบล 4   ตำบล
หมู่บ้าน 32   หมู่บ้าน
หลังคาเรือน     6,182   หลังคา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
นโยบายผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์ม
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ 8 มี.ค. 64
2 โครงการ/กิจกรรม 8 มี.ค. 64
3 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 2 มี.ค. 64
4 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 1 มี.ค. 64
5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 1 มี.ค. 64
6 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 1 มี.ค. 64
7 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 1 มี.ค. 64
8 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 1 มี.ค. 64
9 บันทึกข้อความประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 1 มี.ค. 64
10 บันทึกข้อความเผยแพร่ข้อมูลชมรมจริยธรรม 1 มี.ค. 64
11 สมาชิกชมรม STRONG สสอ.เต่างอย 1 มี.ค. 64
12 ชมรม Strong สสอ.เต่างอย 1 มี.ค. 64
13 โครงการ กำหนดการอบรมคุณธรรม สสอ.เต่างอย 1 มี.ค. 64
14 หลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก 3 พ.ย. 63
15 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก 3 พ.ย. 63
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 45    
การจัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.64 31 ธ.ค. 2564
2 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 (ชุด 2 ) 31 ธ.ค. 2564
3 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.64 31 ธ.ค. 2564
4 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 2564
5 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 2564
6 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 31 ธ.ค. 2564
7 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 2564
8 บันทึกข้อความ สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 31 ธ.ค. 2564
9 สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1_2564 31 ธ.ค. 2564
10 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 31 ธ.ค. 2564
11 แบบสขร.1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563 31 ธ.ค. 2564
12 ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบ 2563 31 ธ.ค. 2564
13 จัดซื้อจัดจ้าง1 4 ธ.ค. 2563
14 บันทึกข้อความ 31 ธ.ค. 2564
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม อสม.หมอประจำบ้าน   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนปลาโหล คลิ๊ก

12 มี.ค. 64 15:07

 จัดกิจกรรม ก้าวท้าใจ 3                                                                                                                              

วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564 สาธารณสุขอำเภอเต่างอย

จัดกิจกรรม ก้าวท้าใจ 3                                            

ณ  รพ.สต.บ้านนาหลวง  ต.จันทร์เพ็ญ   คลิ๊ก

                                                                   

10 มี.ค. 64 11:39

ประชุมคณะกรรมการ ศปถ.เต่างอย ครั้งที่ 12/2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเต่างอย ได้ประชุมหารือประเด็นปัญหาอุบัติเหตุทางถนน/ถอดบทเรียนกรณีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวน 2 ราย ที่ประชุมให้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขและเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการตามลำดับต่อไป คลิ๊ก

7 ธ.ค. 63 16:17
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 3 / 21    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 222 31 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
1 บันทึกข้อความ 31 ธ.ค. 2564
2 ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบ 2563 31 ธ.ค. 2564
3 แบบสขร.1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563 31 ธ.ค. 2564
4 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 31 ธ.ค. 2564
5 สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1_2564 31 ธ.ค. 2564
6 บันทึกข้อความ สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 31 ธ.ค. 2564
7 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 2564
8 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 31 ธ.ค. 2564
9 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 2564
10 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 2564
11 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 (ชุด 2 ) 31 ธ.ค. 2564
12 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.64 31 ธ.ค. 2564
13 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.64 31 ธ.ค. 2564
14 จัดซื้อจัดจ้าง1 4 ธ.ค. 2563
ระเบียนที่ 1 - 14 / 14    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 ทดสอบ 2 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศ ณ วันที่
1 ทดสอบ 11 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 16
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 17
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 18
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 19
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 20
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 


 

นายประยูร  แก้วคำแสน

สาธารณสุขอำเภอเต่างอย

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 042-761031
ติดต่อ-สอบถาม (เวลาราชการ)
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เรื่องทั่วไป
สายด่วนผู้บริหาร ตลอด24ชม.
089-2790335

 

ติดต่อ  ร้องเรียน คลิ๊ก

 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการร้องเรียน  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การจัดการร้องเรียน  ม.คก.พ. มี.ค.

การจัดการร้องเรียน เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.

การจัดการร้องเรียน  ก.ค.  ส.ค. กย. 

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

Web link

บันทึกรายงานการประชุม

ปีงบประมาณ 2563 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

ปีงบประมาณ 2564 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
 

E-office
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย
เลขที่ 80 ม.3 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
โทร.042-761031, 042-761298  E-mail : d_toungoi@hotmail.com

แผนที่ตั้งของหน่วยงาน