ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบล 4   ตำบล
หมู่บ้าน 32   หมู่บ้าน
หลังคาเรือน     6,182   หลังคา
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
นโยบายผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2565
2 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564 30 มิ.ย. 2565
3 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564 30 มิ.ย. 2565
4 แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564 30 มิ.ย. 2565
5 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.64 31 ธ.ค. 2564
6 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 (ชุด 2 ) 31 ธ.ค. 2564
7 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.64 31 ธ.ค. 2564
8 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 2564
9 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 2564
10 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 31 ธ.ค. 2564
11 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 2564
12 บันทึกข้อความ สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 31 ธ.ค. 2564
13 สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1_2564 31 ธ.ค. 2564
14 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 31 ธ.ค. 2564
15 แบบสขร.1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563 31 ธ.ค. 2564
16 ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบ 2563 31 ธ.ค. 2564
17 จัดซื้อจัดจ้าง1 4 ธ.ค. 2563
18 บันทึกข้อความ 31 ธ.ค. 2564
ระเบียนที่ 1 - 18 / 18    
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม อสม.หมอประจำบ้าน   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนปลาโหล คลิ๊ก

12 มี.ค. 64 15:07

 จัดกิจกรรม ก้าวท้าใจ 3                                                                                                                              

วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564 สาธารณสุขอำเภอเต่างอย

จัดกิจกรรม ก้าวท้าใจ 3                                            

ณ  รพ.สต.บ้านนาหลวง  ต.จันทร์เพ็ญ   คลิ๊ก

                                                                   

10 มี.ค. 64 11:39

ประชุมคณะกรรมการ ศปถ.เต่างอย ครั้งที่ 12/2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเต่างอย ได้ประชุมหารือประเด็นปัญหาอุบัติเหตุทางถนน/ถอดบทเรียนกรณีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวน 2 ราย ที่ประชุมให้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขและเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการตามลำดับต่อไป คลิ๊ก

7 ธ.ค. 63 16:17
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 3 / 21    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 222 31 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
1 แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564 30 มิ.ย. 2565
2 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564 30 มิ.ย. 2565
3 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564 30 มิ.ย. 2565
4 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 2565
5 บันทึกข้อความ 31 ธ.ค. 2564
6 ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุปีงบ 2563 31 ธ.ค. 2564
7 แบบสขร.1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563 31 ธ.ค. 2564
8 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 31 ธ.ค. 2564
9 สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1_2564 31 ธ.ค. 2564
10 บันทึกข้อความ สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 31 ธ.ค. 2564
11 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 2564
12 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 31 ธ.ค. 2564
13 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 31 ธ.ค. 2564
14 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 2564
15 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 (ชุด 2 ) 31 ธ.ค. 2564
16 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.64 31 ธ.ค. 2564
17 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.64 31 ธ.ค. 2564
18 จัดซื้อจัดจ้าง1 4 ธ.ค. 2563
ระเบียนที่ 1 - 18 / 18    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 ทดสอบ 2 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศ ณ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รายงานโครงการ/รายงานกิจกรรม
     
รายงานโครงการ/รายงานกิจกรรม
ประกาศ ณ วันที่
1 EB 21(5) ภาพกิจกรรมอบรม 30 มิ.ย. 65
2 EB 21(4) รายงานการอบรม 30 มิ.ย. 65
3 EB 21(3) บันทึกรายงานการอบรม 30 มิ.ย. 65
4 EB 21(2) รายชื่อผู้อบรม 30 มิ.ย. 65
5 EB21 (1.2) โครงการ 30 มิ.ย. 65
6 EB21(1.1) บันทึกข้อความ 30 มิ.ย. 65
7 รายงานเผยแพร่ป้องกันรับสินบน สสอ.เต่างอย 64 19 ม.ค. 64
8 หนังสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 2564 3 ธ.ค. 63
9 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 2564 3 ธ.ค. 63
10 รายงานเผยแพร่ป้องกันรับสินบน สสอ.เต่างอย 64 19 ม.ค. 64
11 บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ มค.-กุมภา 64 11 มี.ค. 64
12 บันทึกข้อความ รายงานข้อร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่ ต.ค.-ธ.ค 64 7 ม.ค. 64
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศ ณ วันที่
1 ทดสอบ 11 ธ.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 


 

นายประยูร  แก้วคำแสน

สาธารณสุขอำเภอเต่างอย

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 042-761031
ติดต่อ-สอบถาม (เวลาราชการ)
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เรื่องทั่วไป
สายด่วนผู้บริหาร ตลอด24ชม.
089-2790335

 

ติดต่อ  ร้องเรียน คลิ๊ก

 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการร้องเรียน  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การจัดการร้องเรียน  ม.คก.พ. มี.ค.

การจัดการร้องเรียน เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.

การจัดการร้องเรียน  ก.ค.  ส.ค. กย. 

รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

Web link

บันทึกรายงานการประชุม

ปีงบประมาณ 2563 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

ปีงบประมาณ 2564 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
 

E-office
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย
เลขที่ 80 ม.3 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
โทร.042-761031, 042-761298  E-mail : d_toungoi@hotmail.com

แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

IP :192.168.0.7