นายชวน  โทอิ้ง
สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส

เบอร์โทรศัพท์ 089 - 4194725

นโยบายของผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

กลุ่มงานภายใน (อำนาจ/หน้าที่)

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและรูปแบบบริการ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กลุ่มงานประสานงานและกิจการพิเศษ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

แผนงบประมาณและรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2562

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการป้องกันการทุจริต

การปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่

รายงานผลการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

กฏกระทรวงสาธารณสุข

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

หน่วยงานภายในสสจ
เรื่องแจ้ง ประกาศ ทั่วไป

สสอ.
2 ส.ค. 64 15:45
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์


    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลวานรนิวาส ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่บุคลากรสาธารณสุข ในรอบแรก และบุคลากรทางการศึกษา ในรอบที่ 2 โดยมีนางสาวจิราภรณ์   เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นแกนนำในการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างมั่นใจให้กับประชาชน ที่จะทำการฉีดในรอบต่อไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

1. การขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คำสั่งเกี่ยวข้องกับการนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. กรอบแนวทางการนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. รายงานผลการนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5. แบบฟอร์มการนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6. นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. คณะกรรมการจริยธรรม  ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9. บันทึกรายงานเสนอการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

10. รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

11. แบบฟอร์มการเผยแพร่การวิเคราะห์ผล ปี 2563

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1 

         วันศุกร์ ที่ 6เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.นายชวน โทอิ้ง สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1 อำเภอวานรนิวาส อำเภอบ้านม่วง และอำเภอตำตากล้า โดยมีนางสาวจิราภรณ์เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


 ประชุม ผอ.รพ.สต.และคณะเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

         วันศุกร์ ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น.นายชวน โทอิ้งสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 18 แห่ง และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

 

การประชุมคณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอวานรนิวาส และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ครั้งที่ 3 / 2563

     วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.นางสาวจิราภรณ์เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยนายชวน โทอิ้ง สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส และคณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอวานรนิวาส เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอวานรนิวาส และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วมจำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สสอ.วานรนิวาส และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันจันทร์  ที่ 23  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 น. นายชวน โทอิ้งสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารณ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


ประชุมการต่อต้านทุจริตในองค์กร (ITA)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส

       วันอังคาร ที่ 8 เดือนธันวาคม เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลวานรนิวาส เข้าร่วมประชุมการต่อต้านทุจริตในองค์กร (ITA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วิ่งจ้าวสนามพญาวานร 2019 ก้าวสู่ปีที่ 11 อำเภอวานรนิวาส สนามที่ 4 รพ.สต.นาซอ

  วันเสาร์ ที่ 16เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 06.00 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส และ อสม.อำเภอวานรนิวาส ร่วมกับชมรมวิ่งอำเภอวานรนิวาส ร่วมกิจกรรมวิ่งจ้าวสนามพญาวานร 2019 ก้าวสู่ปีที่ 11อำเภอวานรนิวาส สนามที่ 4  พร้อมทั้งจับสลากมอบรางวัล ผู้เข้าร่วมจำนวน 570คน ณ รพ.สต.บ้านนาซอ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ 

เวที “คนดีศรีวานร ปี 2562 ” 

วันพฤหัสบดี ที่ 14เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส รับมอบเกียรติบัตรในเวที “คนดีศรีวานร ปี2562” โดยมี ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธาน ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.พ. 64 14:41
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 30 ก.ย. 65
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 30 ก.ย. 65
3 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวานรนิวาส ที่ 513/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 31 ส.ค. 65
4 คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน ก.ค.2564 31 ส.ค. 65
5 คำสั่ง PP กรกฎาคม 2564 31 ก.ค. 65
6 คำสั่ง OT กรกฎาคม 2564 31 ก.ค. 65
7 คำสังจังหวัดสกลนคร ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ 31 ก.ค. 65
8 คำสั่ง OT มิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 65
9 คำสั่ง PP มิถุนายน 2564 30 มิ.ย. 65
10 คำสั่ง ตรวจ Rapid Ab/Ag เดือนพฤษภาคม 2564 31 พ.ค. 65
11 คำสั่ง PP เดือนพฤษภาคม 2564 31 พ.ค. 65
12 คำสั่ง OT เดือนพฤษภาคม 2564 31 พ.ค. 65
13 คำสั่ง PP เดือน เมษายน 2564 31 พ.ค. 64
14 คำสั่ง OT เดือนเมษายน 2564 31 พ.ค. 64
15 ประกาศขึ้นบัญชีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 31 พ.ค. 65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 15 / 194    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
1 (EB 21) 21.6 ภาพกิจกรรม 31 ธ.ค. 64
2 (EB 21) 21.5 สรุปรายงาน 31 ธ.ค. 64
3 (EB 21) 21.4 บันทึกรายงาน 31 ธ.ค. 64
4 (EB 21) 21.3 แบบลงทะเบียน 31 ธ.ค. 64
5 (EB 21) 21.2 โครงการ 31 ธ.ค. 64
6 (EB 21) 21.1 บันทึกขอจัดประชุม 31 ธ.ค. 64
7 (EB17) 17.3 แผนปฏิบัติการ 2 31 ธ.ค. 64
8 (EB17) 17.2 แผนปฏิบัติการ 31 ธ.ค. 64
9 (EB17) 17.1 ขออนุมัติโครงการ 31 ธ.ค. 64
10 (EB12) 6.รายงาน 31 ธ.ค. 64
11 (EB12) 5. ภาพ 31 ธ.ค. 64
12 (EB12) 4. รายงาน 31 ธ.ค. 64
13 (EB12) 3.2 รายชื่อ 31 ธ.ค. 64
14 (EB12) 3.1 รายงาน 31 ธ.ค. 64
15 (EB12) 2.2 รายงานการอบรม 31 ธ.ค. 64
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 30    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 มี.ค. 2564
2 บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2564
3 แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563 31 ธ.ค. 2564
4 แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563 31 ธ.ค. 2564
5 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563 31 ธ.ค. 2564
6 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่ประกาศ สป.สธ. ปี 2560 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 2564
7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 31 ธ.ค. 2564
8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 2564
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2564
10 หนังสือรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 2564
11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 2564
12 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ปี 2564 31 ธ.ค. 2564
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ธ.ค. 2564
14 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 31 ธ.ค. 2564
15 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 31 ธ.ค. 2564
16 กรอบแนวทางการจัดซื้อ 11 ธ.ค. 2563
17 แบบรายงานผลการจัดซื้อ สขร.1 ปี 2563 11 ธ.ค. 2563
18 การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11 ธ.ค. 2563
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - พฤษภาคม 62 12 มิ.ย. 2562
20 ขอรายงานผลดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการปฎิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2562
21 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 31 ต.ค. 2562
22 ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
23 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
24 รายงานผลการดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
25 ขออนุมัติจัดอบรมงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 30 ก.ย. 2561
27 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 2561
28 แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 30 ก.ย. 2561
29 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 30 ก.ย. 2561
30 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 30 / 30    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม63 สสอ.วานรนิวาส 6 พ.ย. 63
2 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน63 สสอ.วานรนิวาส 3 ก.ย. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ตารางวิ่ง คปสอ.วานรนิวาส
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

Web link

โปรแกรม Cockpit

โปรแกรม/HDC/43แฟ้ม

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
สสอ.วานรนิวาส

ระบบงานสารบรรณสา'สุข
(กระทรวงสาธารณสุข)

E-office
รพ.สต.

ติดต่อประสานงาน : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 
โทร. 0-4279-1172    E-mail : sso.wanon@gmail.com

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7