หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ   เรื่อง  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา

20 ก.ค. 64 15:51

EB24 หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

5.รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็ปไซต์

15 มี.ค. 64 12:04

EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มชม STRONG

1.ชมรม STRONG

แบบฟร์อมการเผยแพร่บนเว็ปไซต์

14 มี.ค. 64 20:56

EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ 

2.แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว๊ปไซต์

3.แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

4.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

5. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

6.รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (แบบ ปค.4)

13 มี.ค. 64 23:29

EB19 หน่วยงานมีการวิเคราห์ความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

2.สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ 

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็ปไซต์

13 มี.ค. 64 22:52

EB18 หน่วยงานมีการติดตามแผนการป้องกันการทุจริต และแผนส่งเสริมจริยธรรมฯ

1.แบบรายงานการติดตามผล (แบบฟอร์มที่ 2)

2.แบบรายงานการติดตามผล (แบบฟอร์มที่ 3)

3.1 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ รอบ 6 เดือน

3.2 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ รอบ 12 เดือน

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็ปไซต์

13 มี.ค. 64 21:23

EB17 หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1.บันทึกเพื่อโปรดลงนามแผนปฏิบัติการฯ และแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ

2.แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

3.แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็ปไซต์

13 มี.ค. 64 20:46

EB 16 เจตจำนงค์ต่อต้านทุจริตของผู้บริหาร

1.หนังสือโปรดลงนามแสดงเจตจำนงค์ต่อการทุจริต

2.แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็ปไซต์

13 มี.ค. 64 20:06

EB9 หน่วยวานมีการจัดให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกี่ยวกับ วินัย คุณธรรม และจริยธรรม

1.ขออนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการ คุณธรรมจริยธรรม

3.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

4.บันทึกผู้บริหารรับทราบ ในการอบรม

5.รายงานผลการอบรมโครงการ

6.ภาพกิจกรรมการดำเนินการโครงการ คุณธรรมฯ

8.แบบฟร์อมขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

13 มี.ค. 64 15:08

EB14 หน่วยงานมีการจัดการการใชทรัพย์สินทางราชการ

1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมครุภัณฑ์

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมวัสดุ

4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ

แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว๊ปไซต์

11 มี.ค. 64 16:36

EB13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน

1.บันทึกลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

2.แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

3.ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน

4.หนังสือแจ้งเวีนประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน

5.หนังสือบันทึกข้อความรับทราบการติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน

6.รายงานผลการติดตามการป้องกันการรับสินบน

11 มี.ค. 64 12:05

EB12 หน่วยงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าร่วมดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2.ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.โครงการพัฒนาคุุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

4.รายงานการประชุมโครงการ พชอ.

4.1 รายงานการดำเนินงานโครงการ

5.รายงานการติดตามประเมินโครงการ

6.ภาพกิจกรรมโครงการ

7.บันทึกผู้บริหารรับทราบ 

8.แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็ปไซต์

10 มี.ค. 64 14:12

EB10 -11หน่วยงานมีแนวน้อมปฏิบัติการจัดการข้อรองเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1.คู่มือมือการดำเนินงานข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน และ การทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.แบบฟร์อมเผยแพร่บนเว๊ปไซต์

3.หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

3.2หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน - กันยายน 2564)

4.แบบฟร์อมเผยแพร่บนเว๊ปไซต์

10 มี.ค. 64 10:44

EB7 หน่วยงานมีวิธีการกำหนดมาตรการ สับหรับผู้มีผลงานสัมฤทธิ์ต่ำ

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

2.ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

4.กรอบแนวทางการประเมินความดีความชอบข้าราชการ

5.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.1 รายงานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจฯ

6.หนังสือแจ้งเวียน 

7.ประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม:ด้านความรับผิด

แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์

9 มี.ค. 64 16:11

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

9 มี.ค. 64 12:47

EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก   รอบที่ 2 ปีงบ 2563       

2.1 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก   รอบที่ 1 ปีงบ 2564

8 ธ.ค. 63 20:14

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ตค.63

2.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) พย.63

2.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ธค.63

2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มค.64

2.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) กพ.64

2.6 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มีค.64

2.6 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เมย.64

2.6 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) พค.64

2.6 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) มิย.64

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8 ธ.ค. 63 16:43

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ.2564

1.1 บันทึกรายงานผู้บริหาร และขออนุญาตเผยแพร่แผน 2564

1.2.1 หนังสือรับจัดสรรงบประมาณ งวดที่1 /64

1.2.2 หนังสือรับจัดสรรงบประมาณ  งวดที่ 2/64

1.2.3 หนังสือรับจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 3/64

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา 2564

1.4 คำสั่ง ปิด-ปลด ประกาศ

1.5 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ผลจัดซื้อไตรมาส 1-3

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.3.1 หลักฐานการเบิกจ่าย ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 1

3.3.2 หลักฐานการเบิกจ่าย ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 2

3.3.3 หลักฐานการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 1

3.4 แบบฟร์อมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์

8 ธ.ค. 63 13:04

EB3 หน่วยงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบ 2563

1.บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ และขออนุญาตนำรายงานวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็ปไซต์

2.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

8 ธ.ค. 63 11:00

EB2 หน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจบัน

1.แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 2564

2.รายงานแผนปฏิบัติการต่อต้านการจุจิต 2564

3.แผน-ผลปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ 2564

4-5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนการปฏิบัติงานของ จนท.และการทุจริตประพฤติมิชอบ 2564

6-7.รายงานผลการร้องเรียนการปฏิบัติงานของ จนท. และ การทุจิตประพฤติมิชอบ 2564

9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  2564

9.3.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(แบบ สขร.1) ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.63) 

9.3.2 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(แบบ สขร.1) ไตรมาส 2 (มค.-มีค.64) 

9.3.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(แบบ สขร.1) ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.64)

9.3.4 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(แบบ สขร.1) ไตรมาส 4 (กค.-กย.64)

9.4 ประกาศสำนักปลัดฯ สธ. แนวทางการการตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อ พ.ศ.2560

9.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (แบบ สขร.1) ตค 63 - มี.ค.64

10.คู่มือการปฏบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

11.คู่มือการให้บริการ (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯแก่ประชาชน 2558)

แบบฟอร์มขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ EB2 ข้อ 1 -11

6 ธ.ค. 63 21:42

EB1 หน่วยงานกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณุผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

2. ประกาศกรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

3. คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

4.รายงานการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ในปี งปม.2563

5.แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

6 ธ.ค. 63 18:56

บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจหน้าที่พันธกิจ ตามกฏหมาย
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้ รับมอบ
14 มิ.ย. 61 12:51

  21-หมวด 5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด KPI      KPI ติดดาวเขต ข้อที่ 1 diarea      KPI ติดดาวเขต ข้อที่ 2 DF     KPI ตืดดาวเขต ข้อที่ 3 accident      KPI ติดดาวจังหวัด(จัดการขยะต้นทาง)      

21 เม.ย. 60 22:17

คำสั่ง มีนาคม 60 (แก้ไข)   OT มีนาคม 60,  PP มีนาคม 60,  เวรรักษาสถานที่  มีนาคม 60

29 มี.ค. 60 10:44

         สสอ.วาริชภูมิของส่ง  หนังสือ พิจารณาความดีความชอบ  พกส.  เพื่อให้ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งประเมินแล้วกรุณาส่งกลับ สสอ.ภายในวันที่  20  มีนาคม  2560  เพื่อจะได้รวบรวมส่ง จังหวัดต่อไป  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้   ตัวอย่างฟอร์ม

17 มี.ค. 60 15:16

     สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่ง  KPI  ของแต่ละ  รพ.สต.ทุกแห่ง  แล้วกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย  ส่งคืน  สสอ.เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป 1. KPI  คำบิด 2. KPI ภูวงน้อย 3. KPI  ปลาโหล  4.KPI  หนองท่ม 5. KPI ดงคำโพธิ์  6.KPI ตาดโพนไผ่  7.KPI จำปาทอง  8.KPI ดอนยาวใหญ่  9.KPI ดอนส้มโฮง

7 มี.ค. 60 15:14

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งเกณฑ์  รพ.สต.ติดดาว  60  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

7 มี.ค. 60 13:40

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  ขอปรับแบบรายงานค่าดัชสีความชุกของลูกน้ำยุงลาย (HI CI)  ประจำเดือน

28 ก.พ. 60 16:04

ให้ รพ.สต.ดอนยาว, จำปา  เก็บตัวอย่างปลา หอย ส่งตรวจ สสจ.ในวันที่ 27 กพ.60

14 ก.พ. 60 16:09

ให้ รพ.สต. แจ้งรายละเอียดส่งรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีมอบให้ราชการ  ส่ง สสอ.วันที่ 17 ก.พ.60

14 ก.พ. 60 16:05
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

สสอ.กมล

       นายกมล  ตงศิริ

สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ

        โทร 085-4567845

                   

Web link

  แผนปฏิบัติราชการ คป.สอ.วาริชภูมิ 2562
  ระมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ  โทรศัพท์ 084-2572342 

E-mail:d_waritchaphum@hotmail.com

แผนที่ตั้งสำนักงาน

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7