แสดงรายการเรื่องร้องเรียนหน้าเว็บ
     
ประเภทการร้องเรียน
ประเภทผู้ร้องเรียน
ประเภทเรื่องร้องเรียน
วันที่ร้องเรียน
1 ผ่านเว็บไซต์ ประชาชนทั่วไป การบริการ 9 ก.ค. 2563
2 จดหมายร้องเรียน บุคลากรในสังกัด การบริการ 29 มิ.ย. 2563
3 จดหมายร้องเรียน บุคลากรในสังกัด การบริการ 22 มิ.ย. 2563
4 ผ่านเว็บไซต์ ประชาชนทั่วไป ทุจริต 29 มิ.ย. 2563
5 ผ่านเว็บไซต์ ประชาชนทั่วไป ทุจริต 12 พ.ค. 2564
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ

admin
13 ก.ค. 63 11:26
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ต.ค.๕๗ - พ.ค.๕๘

18 มิ.ย. 58 10:15

สรุปผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ ๕๘

ตุลาคม ๒๕๕๗พฤศจิกายน ๒๕๕๗ธันวาคม ๒๕๕๘มกราคม ๒๕๕๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘,มีนาคม ๒๕๕๘,  
เมษายน ๒๕๕๘,  พฤษภาคม ๒๕๕๘มิถุนายน ๒๕๕๘,  กรกฎาคม ๒๕๕๘,สิงหาคม ๒๕๕๘,  กันยายน ๒๕๕๘,  

ปีงบประมาณ ๕๙

ตุลาคม ๒๕๕๘,  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘,  ธันวาคม ๒๕๕๘,
มกราคม ๒๕๕๙,  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙มีนาคม ๒๕๕๙,เมษายน ๒๕๕๙พฤษภาคม ๒๕๕๙,  มิถุนายน ๒๕๕๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ กันยายน ๒๕๕๙

ปีงบประมาณ ๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ธันวาคม ๒๕๕๙,  มกราคม ๒๕๖๐กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เมษายน ๒๕๖๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พฤศิจายน ๒๕๖๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ ๖๑

มกราคม ๒๕๖๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  มีนาคม ๒๕๖๑ เมษายน ๒๕๖๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ ๖๒

  ตุลาคม ๒๕๖๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มกราคม ๒๕๖๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เมษายน ๒๕๖๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๒

 ปีงบประมาณ ๖๓

ตุลาคม ๒๕๖๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ มกราคม ๒๕๖๓ กุมภาพันธ์์ ๒๕๖๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เมษายน ๒๕๖๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

 ปีงบประมาณ ๖๔

ตุลาคม ๒๕๖๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มกราคม ๒๕๖๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เมษายน ๒๕๖๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

18 มิ.ย. 58 09:59
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 22
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 23
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 24
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

Web Link

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1202-1203
 

IP :192.168.0.7