> 
  > 
  > งานบริการเภสัชกรรม
  > งานบริหสนเวชภัณฑ์
  > งานคุ้มครองผู้บริโภค
  > งานให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม
  > 
  > งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  > งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
  > งานการพยาบาลผู้คลอด
  > งานพยาบาลพน่วยควบคุมการติดเชื่้อและงานจ่ายกลาง
  > 
  > งานสารสนเทศทางการแพทย์
  > 
  > 


รพ.สต.

ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
วันที่ขึ้นประกาศ
1 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และพนักงานเปล 29 เม.ย. 64
2 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 เม.ย. 64
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18 มี.ค. 64
4 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16 มี.ค. 64
5 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 มี.ค. 64
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ(รปภ.) 25 ก.พ. 64
7 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) และพนักงานซักฟอก 24 ก.พ. 64
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ 15 ก.พ. 64
9 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ(รปภ.) และตำแหน่งพนักงานซักฟอก 1 ก.พ. 64
10 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ส 2 /หัวหน้า 29 ม.ค. 64
11 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ 8 ม.ค. 64
12 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานซักฟอก 3 พ.ย. 63
13 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 29 ต.ค. 63
14 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 28 ต.ค. 63
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานซักฟอก 26 ต.ค. 63
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 33    
ข่าวประชาสัมพันธ์

  

6 ม.ค. 64 15:34

28 ธ.ค. 63 09:45

21 ธ.ค. 63 10:51

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลคำตากล้า ได้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพประชาชน 15-60ปีขึ้นไป และให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคัดดรองสุขภาพในผู้สูงอายุ อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563 มีประชาชนสูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพและให้คสามรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริม ป้องกันโรคและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทั้งหมด 2707 คน

4 มิ.ย. 63 15:18

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

นางสาวมัทณา  วรสาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคำตากล้า ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563 มีตัวแทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอคำตากล้า และคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563

4 มิ.ย. 63 15:15

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 -  พฤศจิกายน 2562

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคำตากล้า จัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชุมคณะกรรมการดำเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563 และตัวแทนผู้สูงอายุอำเภอคำตากล้า จากการประชุมและการทำประชาคมหมู่บ้าน มติที่ประชุมเห็นชอบในการจัดทำโครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563

4 มิ.ย. 63 15:12

ไม่เจ็บป่วย ฉุกเฉิน มาตรวจในเวลา

เพราะทุกนาทีในห้องฉุกเฉินมีค่า อย่าให้ใครมาจากไปอย่างฉุกเฉินโดยไม่ได้ร่ำลา เพียงเพราะเราไม่เข้าใจคำว่า ฉุกเฉิน มาทำความเข้าใจกับคำว่า “ฉุกเฉิน” ทางการแพทย์ด้วยกัน ค่ะ ►►►อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์คลิปวีดีโอชุดที่ 1

ลิงค์คลิปวีดีโอชุดที่ 2

21 ธ.ค. 62 08:46
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 7 / 34    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 21 เม.ย. 64
2 ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 21 เม.ย. 64
3 คำสั่งโรงพยาบาลคำตากล้า เรื่อง ระเบียบเวลาว่าด้วยการกำหนดวันและเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.2564 23 มี.ค. 64
4 ตารางแจ้งเวียนหนังสือเพื่อรับทราบ/สังการ 12 มี.ค. 64
5 ขอแจ้งเวียนประกาศนโยบายมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 12 มี.ค. 64
6 ประกาศโรงพยาบาลคำตากล้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 มี.ค. 64
7 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมิวินัย 12 มี.ค. 64
8 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564 12 มี.ค. 64
9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564 12 มี.ค. 64
10 บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลคำตากล้า ปีงบประมาณ 2564 12 มี.ค. 64
11 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564) 12 มี.ค. 64
12 แบบลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โรงพยาบาลคำตากล้า 12 มี.ค. 64
13 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 12 มี.ค. 64
14 การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 12 มี.ค. 64
15 วิสัยทัศน์ พันธกิต MOPH 12 มี.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 15 / 188    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ขึ้นประกาศ
1 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบไตรมาส ๒ 19 เม.ย. 2564
2 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบไตรมาส ๑ 19 เม.ย. 2564
3 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 19 เม.ย. 2564
4 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 19 เม.ย. 2564
5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563 10 มี.ค. 2564
6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ แบบ สขร.1 ไตรมาส 2 10 มี.ค. 2564
7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 10 มี.ค. 2564
8 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2564-มีนาคม 2564 ชุดที่ 2 10 มี.ค. 2564
9 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2564-มีนาคม 2564 ชุดที่ 1 10 มี.ค. 2564
10 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563 ชุดที่ 2 10 มี.ค. 2564
11 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1 10 มี.ค. 2564
12 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564 10 มี.ค. 2564
13 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 10 มี.ค. 2564
14 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2564 10 มี.ค. 2564
15 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563 10 มี.ค. 2564
16 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ งปม.2564 10 มี.ค. 2564
17 เผยแพร่รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน รอบเดือน มกราคม 2564-มีนาคม 2564 10 มี.ค. 2564
18 เผยแพร่หนังสือจัดสรรงบประมาณ 10 มี.ค. 2564
19 เผยแพร่บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ 10 มี.ค. 2564
20 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 2564
21 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จำนวน 2 รายการ ระดับเขตร้อยละ 10 งปม.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.พ. 2564
22 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จำนวน 10 รายการ ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 งปม.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 2 ก.พ. 2564
23 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขต ร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2564
24 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี งปม.2564 22 ธ.ค. 2563
25 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 22 ธ.ค. 2563
26 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน) 22 ธ.ค. 2563
27 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งปม. 2563 22 ธ.ค. 2563
28 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 22 ธ.ค. 2563
29 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 2 9 ธ.ค. 2563
30 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ชุดที่ 1 9 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 30 / 125    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
วันที่ขึ้นประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 รวมคู่มือบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 12 มี.ค. 64
2 แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข 12 มี.ค. 64
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 12 มี.ค. 64
4 นโยบบบายผู้บริหาร 14 มี.ค. 64
5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 3 มี.ค. 64
6 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๐ 3 ก.พ. 64
7 อินโฟกราฟฟิก พรบ.จริยธรรม 1 ธ.ค. 63
8 โครงสร้างหน่วยงาน 1 ธ.ค. 63
9 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดย กรมบัญชีกลาง 1 ธ.ค. 63
10 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ธ.ค. 63
11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 9 ธ.ค. 63
12 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 8 ธ.ค. 63
13 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 15 พ.ค. 63
14 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 15 พ.ค. 63
15 หน่วยงานของทา่นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 15 พ.ค. 63
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 41    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 21 เม.ย. 64
2 ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 21 เม.ย. 64
3 คำสั่งโรงพยาบาลคำตากล้า เรื่อง ระเบียบเวลาว่าด้วยการกำหนดวันและเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.2564 23 มี.ค. 64
4 ตารางแจ้งเวียนหนังสือเพื่อรับทราบ/สังการ 12 มี.ค. 64
5 ขอแจ้งเวียนประกาศนโยบายมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 12 มี.ค. 64
6 ประกาศโรงพยาบาลคำตากล้า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 มี.ค. 64
7 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมิวินัย 12 มี.ค. 64
8 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564 12 มี.ค. 64
9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564 12 มี.ค. 64
10 บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลคำตากล้า ปีงบประมาณ 2564 12 มี.ค. 64
11 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564) 12 มี.ค. 64
12 แบบลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โรงพยาบาลคำตากล้า 12 มี.ค. 64
13 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 12 มี.ค. 64
14 การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 12 มี.ค. 64
15 วิสัยทัศน์ พันธกิต MOPH 12 มี.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 15 / 188    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
วันที่อัพโหลด
1 แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์ 9 ก.พ. 64
2 ใบจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 28 ธ.ค. 63
3 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ 13 มี.ค. 63
4 แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 31 ต.ค. 63
5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 31 ต.ค. 63
6 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Refer) 31 ต.ค. 62
7 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เวรเสริม) 31 ต.ค. 62
8 แบบฟอร์ม และใบสำคัญรับเงิน ฉบับ11 21 มิ.ย. 62
9 แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม HOSxP และอินเตอร์เน็ต สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
10 แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าดูกล้องวงจรปิด 31 ต.ค. 62
11 แบบฟอร์มลาออก พกส. 31 ต.ค. 62
12 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 28 ธ.ค. 63
13 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 31 ต.ค. 62
14 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 31 ต.ค. 62
15 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 31 ต.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 23    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 16
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 17
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 18
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 19
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 20
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

งานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลคำตากล้า 80 หมู่ 11 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250  , โทรศัพท์ 042-796046  , โทรสาร 042-796114 , อุบัติเหตุฉุกเฉิน 042-796487 (ตลอด 24 ชั่วโมง)