> 
  > 
  > งานบริการเภสัชกรรม
  > งานบริหสนเวชภัณฑ์
  > งานคุ้มครองผู้บริโภค
  > งานให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม
  > 
  > งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  > งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
  > งานการพยาบาลผู้คลอด
  > งานพยาบาลพน่วยควบคุมการติดเชื่้อและงานจ่ายกลาง
  > 
  > งานสารสนเทศทางการแพทย์
  > 
  > 


รพ.สต.

ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
วันที่ขึ้นประกาศ
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 4 มิ.ย. 64
2 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล 4 มิ.ย. 64
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 31 พ.ค. 64
4 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 24 พ.ค. 64
5 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานซักฟอก และพนักงานเปล 24 พ.ค. 64
6 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และพนักงานเปล 29 เม.ย. 64
7 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 เม.ย. 64
8 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18 มี.ค. 64
9 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16 มี.ค. 64
10 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 มี.ค. 64
11 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ(รปภ.) 25 ก.พ. 64
12 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) และพนักงานซักฟอก 24 ก.พ. 64
13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ 15 ก.พ. 64
14 ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ(รปภ.) และตำแหน่งพนักงานซักฟอก 1 ก.พ. 64
15 ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ส 2 /หัวหน้า 29 ม.ค. 64
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 38    
ข่าวประชาสัมพันธ์

  ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ และ อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพระสงฆ์-สามเณร และผู้ประกอบอาหารในวัด

     กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคำตากล้า และคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพพระสงฆ์ระดับอำเภอ ได้มีการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในพื้นที่ อ.คำตากล้า และได้มีการสรุปผลตรวจสุขภาพ ดำเนินการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพระสงฆ์-สามเณรกลุ่มเสี่ยง และผู้ประกอบอาหารในวัด ภายใต้โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร ถวายความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพระสงฆ์กลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาหารในวัด อ.คำตากล้า ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับการดำเนินงาน สสจ.สกลนคร โดยมี พระสงฆ์กลุ่มเสี่ยง 118 รูป และโยมอุปัฏฐาก ผู้ประกอบอาหารในวัด (แยกเป็นกลุ่มเป้าหมาย สสจ. 36 คน และกลุ่มเป้าหมายโครงการ 40 คน รวม 76 คน) เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดบูรพา ต.คำตากล้า

26 ส.ค. 64 17:24

วันที่ 31 มีนาคม 2564 

       กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคำตากล้า และคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพพระสงฆ์ระดับอำเภอ ได้ดำเนินงานประชุมพัฒนางานวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดศรีบุญเรือง ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า ภายใต้โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร ถวายความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพระสงฆ์กลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาหารในวัด อ.คำตากล้า ปีงบประมาณ 2564 โดยได้มีการร่วมประชุมวางแผน และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัด ศรีบุญเรือง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ 

26 ส.ค. 64 17:22

    ประชุมเพื่อหามติและจัดทำแผนการดำเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร

       กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลคำตากล้า ได้จัดประชุมเพื่อหามติและจัดทำแผนการดำเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร ถวายความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพระสงฆ์กลุ่มเสี่ยงและผู้ประกอบอาหารในวัด อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2564 โดยมีตัวแทนคณะกรรมการการดำเนินงาน ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนพระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่ อำเภอคำตากล้า ร่วมในการหามติและจัดทำแผนดำเนินโครงการในครั้งนี้ และคัดเลือกวัดศรีบุญเรือง ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า เป็นตัวแทนในการประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับอำเภอ

26 ส.ค. 64 17:19

  

6 ม.ค. 64 15:34

28 ธ.ค. 63 09:45

21 ธ.ค. 63 10:51

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลคำตากล้า ได้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพประชาชน 15-60ปีขึ้นไป และให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการออกกำลังกายที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคัดดรองสุขภาพในผู้สูงอายุ อำเภอคำตากล้า ปีงบประมาณ 2563 มีประชาชนสูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพและให้คสามรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริม ป้องกันโรคและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทั้งหมด 2707 คน

4 มิ.ย. 63 15:18
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 7 / 37    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 หลักฐานการรายงานผล ฯ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน 2 ก.ย. 64
2 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ก.ย. 64
3 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 2 ก.ย. 64
4 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
5 หลักฐานการรายงานผล ฯ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 64
6 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่รายงานดำเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ และคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
7 ภาพกิจกรรม การดำเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
8 รายงานติดตามประเมินผลโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพพระสงฆ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ส.ค. 64
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพพระสงฆ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมวางแผน/แลกเปลี่ยนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ส.ค. 64
11 โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร ถวายความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพระสงฆ์ฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
12 ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติดำเนินกิจกรรมในโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
13 ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงพยาบาลคคำตากล้า 31 ส.ค. 64
14 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ 2564 26 ส.ค. 64
15 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สินเปลือง 26 ส.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 15 / 209    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ขึ้นประกาศ
1 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2564 30 ส.ค. 2564
2 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2564 30 ส.ค. 2564
3 เผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2564 30 ส.ค. 2564
4 เผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์หน่วยงาน (ชุดที่ 2 ไตรมาส 4) งปม.2564 30 ส.ค. 2564
5 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 30 ส.ค. 2564
6 เผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์หน่วยงาน (ชุดที่ 1 ไตรมาสา 4) งปม.2564 30 ส.ค. 2564
7 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 30 ส.ค. 2564
8 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2563 14 มิ.ย. 2564
9 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1 ไตรมาส 3 14 มิ.ย. 2564
10 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2 ไตรมาส 3 14 มิ.ย. 2564
11 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 14 มิ.ย. 2564
12 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 14 มิ.ย. 2564
13 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 14 มิ.ย. 2564
14 ผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 14 มิ.ย. 2564
15 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 14 มิ.ย. 2564
16 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 14 มิ.ย. 2564
17 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 14 มิ.ย. 2564
18 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 14 มิ.ย. 2564
19 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 256 14 มิ.ย. 2564
20 เผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เรื่อง หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย (ชุด 1 ไตรมาส 1) งปม.2564 14 มิ.ย. 2564
21 เผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เรื่อง หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย (ชุด 2 ไตรมาส 1) งปม.2564 14 มิ.ย. 2564
22 เผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เรื่อง หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย (ชุด 1 ไตรมาส 2) งปม.2564 14 มิ.ย. 2564
23 เผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เรื่อง หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย (ชุด 2 ไตรมาส 2) งปม.2564 14 มิ.ย. 2564
24 เผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เรื่อง หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย (ชุด 1 ไตรมาส 3) งปม.2564 14 มิ.ย. 2564
25 เผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เรื่อง หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย (ชุด 2 ไตรมาส 3) งปม.2564 14 มิ.ย. 2564
26 เผยแพร่แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เรื่อง หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2563 14 มิ.ย. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขตร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2564
29 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบไตรมาส ๒ 19 เม.ย. 2564
30 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ในรอบไตรมาส ๑ 19 เม.ย. 2564
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 30 / 153    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
วันที่ขึ้นประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 รวมคู่มือบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 12 มี.ค. 64
2 แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข 12 มี.ค. 64
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 12 มี.ค. 64
4 นโยบบบายผู้บริหาร 14 มี.ค. 64
5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 3 มี.ค. 64
6 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๐ 3 ก.พ. 64
7 อินโฟกราฟฟิก พรบ.จริยธรรม 1 ธ.ค. 63
8 โครงสร้างหน่วยงาน 1 ธ.ค. 63
9 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดย กรมบัญชีกลาง 1 ธ.ค. 63
10 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ธ.ค. 63
11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 9 ธ.ค. 63
12 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 8 ธ.ค. 63
13 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 15 พ.ค. 63
14 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 15 พ.ค. 63
15 หน่วยงานของทา่นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร 15 พ.ค. 63
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 41    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 หลักฐานการรายงานผล ฯ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน 2 ก.ย. 64
2 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ก.ย. 64
3 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564 2 ก.ย. 64
4 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการการทุจริตฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
5 หลักฐานการรายงานผล ฯ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 12 เดือน 31 ส.ค. 64
6 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่รายงานดำเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ และคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
7 ภาพกิจกรรม การดำเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
8 รายงานติดตามประเมินผลโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพพระสงฆ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ส.ค. 64
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขภาพพระสงฆ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมวางแผน/แลกเปลี่ยนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 31 ส.ค. 64
11 โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร ถวายความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพระสงฆ์ฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
12 ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติดำเนินกิจกรรมในโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณรฯ ประจำปี 2564 31 ส.ค. 64
13 ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงพยาบาลคคำตากล้า 31 ส.ค. 64
14 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ 2564 26 ส.ค. 64
15 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สินเปลือง 26 ส.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 15 / 209    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
วันที่อัพโหลด
1 แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์ 9 ก.พ. 64
2 ใบจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 28 ธ.ค. 63
3 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ 13 มี.ค. 63
4 แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 31 ต.ค. 63
5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 31 ต.ค. 63
6 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Refer) 31 ต.ค. 62
7 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เวรเสริม) 31 ต.ค. 62
8 แบบฟอร์ม และใบสำคัญรับเงิน ฉบับ11 21 มิ.ย. 62
9 แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม HOSxP และอินเตอร์เน็ต สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
10 แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าดูกล้องวงจรปิด 31 ต.ค. 62
11 แบบฟอร์มลาออก พกส. 31 ต.ค. 62
12 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 28 ธ.ค. 63
13 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 31 ต.ค. 62
14 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 31 ต.ค. 62
15 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 31 ต.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 23    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

งานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลคำตากล้า 80 หมู่ 11 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250  , โทรศัพท์ 042-796046  , โทรสาร 042-796114 , อุบัติเหตุฉุกเฉิน 042-796487 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7