จริยธรรม พ.ศ. 2562

  + เภสัชกรรม

  + เทคนิคการแพทย์

  + คลินิกพิเศษ

  + แพทย์แผนไทยและทางลือก

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + สารสนเทศ

  + กลุ่มการพยาบาล

  + กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  + QA

  + HA

  + DHSA

  + พชอ

  + รพสต.ติดดาว

  + คปสอ.ติดดาว

  + Green clean hospital

  + งานการประเมิน

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + พัสดุ

  + งานยานพาหนะ

  + งานโภชนศาสตร์

  + งานซ่อมบำรุง

  + การพยาบาลผู้ป่วยนอก

  + การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  + การพยาบาลผู้ป่วยใน

  + การพยาบาลผู้คลอด

  + งานพยาบาลหน่วยควบคุม

     การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

  ⇒  คลินิกเบาหวาน

  ⇒  คลินิกความดันโลหิตสูง

  ⇒  คลินิกวาฟาริน

  ⇒  คลินิกนิรนาม

  ⇒  คลินิกจิตเวช

  ⇒  คลินิกวัณโรค

  ⇒  คลินิกหอบหืด

  ⇒  คลินิกไต

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อ

  กับการสาธารณสุข

    + R2R

    + วิจัย

    + CQI

    + KM

    + นวัตกรรม

    + แผ่นพับ

    + สื่อ/วิดิทัศน์

    ไฟล์งานต่างๆ

    + รพ.สต.ติดดาว

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองหลวง

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองบัวบาน

  ⇒ รพ.สต บ้านนาคำ

  ⇒ รพ.สต บ้านโนนสุวรรณ

  --> บันทึกความเสี่ยง

  --> ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลโรงพยาบาล

ช่องทางในการติดต่อ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
           
30 ก.ค. 64 16:09

 

           
23 ก.ค. 64 17:07

 

           
22 ก.ค. 64 16:57
           
21 ก.ค. 64 17:01
           
20 ก.ค. 64 18:29
            
16 ก.ค. 64 16:43
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 16 มิ.ย. 64
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 15 มิ.ย. 64
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 21 พ.ค. 64
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 11 พ.ค. 64
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 11 พ.ค. 64
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1 อัตรา และ ตำหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 7 เม.ย. 64
7 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 30 มี.ค. 64
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 26 มี.ค. 64
9 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งงานทั่วไป 17 มี.ค. 64
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 16 มี.ค. 64
11 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 5 มี.ค. 64
12 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ณ 1 ตุลาคม 2563 9 พ.ย. 63
13 ประกาศอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 9 พ.ย. 63
14 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 14 ต.ค. 63
15 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหาร คปสอ.นิคมน้าอูน ประจ้าปีงบประมาณ2564 5 ต.ค. 63
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 29    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 11 มิ.ย. 2564
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 1 มิ.ย. 2564
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 3 พ.ค. 2564
4 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2564 1 มิ.ย. 2564
5 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 3 พ.ค. 2564
6 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2564 1 เม.ย. 2564
7 รายงานผลการการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 1 มิ.ย. 2564
8 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์การให้บริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบรอบเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 1 มิ.ย. 2564
9 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 3 มี.ค. 2564
10 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 1 ก.พ. 2564
11 ประกาศเจตนารมณ์มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 7 ธ.ค. 2563
12 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 2 ธ.ค. 2563
13 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 10 พ.ย. 2563
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 ม.ค. 2564
15 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 ต.ค. 2563
16 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ประจำปี 2564 3 ต.ค. 2563
17 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน 2 ก.พ. 2564
18 แจ้งประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตการให้หรือรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3 ต.ค. 2563
19 สรุปการประชุม พชอ. คปสอ นิคมน้าอูน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 29 ธ.ค. 2563
20 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2564 3 ธ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 20 / 217    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS & NRLS on Cloud 3 มี.ค. 63
2 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 3 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23
บทสวดมนต์ก่อนประชุม  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:23

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

 

  

  นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

     ตรา ปปช

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือ
ศูนย์รับแจ้ง
E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100

IP :192.168.0.7