จริยธรรม พ.ศ. 2562

  + เภสัชกรรม

  + เทคนิคการแพทย์

  + คลินิกพิเศษ

  + แพทย์แผนไทยและทางลือก

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + สารสนเทศ

  + กลุ่มการพยาบาล

  + กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  + QA

  + HA

  + DHSA

  + พชอ

  + รพสต.ติดดาว

  + คปสอ.ติดดาว

  + Green clean hospital

  + งานการประเมิน

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + พัสดุ

  + งานยานพาหนะ

  + งานโภชนศาสตร์

  + งานซ่อมบำรุง

  + การพยาบาลผู้ป่วยนอก

  + การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  + การพยาบาลผู้ป่วยใน

  + การพยาบาลผู้คลอด

  + งานพยาบาลหน่วยควบคุม

     การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

  ⇒  คลินิกเบาหวาน

  ⇒  คลินิกความดันโลหิตสูง

  ⇒  คลินิกวาฟาริน

  ⇒  คลินิกนิรนาม

  ⇒  คลินิกจิตเวช

  ⇒  คลินิกวัณโรค

  ⇒  คลินิกหอบหืด

  ⇒  คลินิกไต

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อ

  กับการสาธารณสุข

    + R2R

    + วิจัย

    + CQI

    + KM

    + นวัตกรรม

    + แผ่นพับ

    + สื่อ/วิดิทัศน์

    ไฟล์งานต่างๆ

    + รพ.สต.ติดดาว

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองหลวง

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองบัวบาน

  ⇒ รพ.สต บ้านนาคำ

  ⇒ รพ.สต บ้านโนนสุวรรณ

  --> บันทึกความเสี่ยง

  --> ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลโรงพยาบาล

ช่องทางในการติดต่อ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 เม.ย. 64 23:09

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก  ณ 1 ตุลาคม 2563 <<อ่านเพิ่มเติม>>

7 มี.ค. 64 19:55

ประกาศอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คลิกที่นี่

7 มี.ค. 64 19:55
20 ก.พ. 64 10:55
20 ก.พ. 64 10:49
20 ก.พ. 64 10:46
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1 อัตรา และ ตำหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 7 เม.ย. 64
2 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 30 มี.ค. 64
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 26 มี.ค. 64
4 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งงานทั่วไป 17 มี.ค. 64
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 16 มี.ค. 64
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 5 มี.ค. 64
7 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ณ 1 ตุลาคม 2563 9 พ.ย. 63
8 ประกาศอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 9 พ.ย. 63
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 14 ต.ค. 63
10 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหาร คปสอ.นิคมน้าอูน ประจ้าปีงบประมาณ2564 5 ต.ค. 63
11 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานชั่วคราว 24 ก.ย. 63
12 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 24 ก.ย. 63
13 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 14 ก.ย. 63
14 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา 14 ก.ย. 63
15 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 17 ส.ค. 63
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 24    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 3 มี.ค. 2564
2 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 1 ก.พ. 2564
3 ประกาศเจตนารมณ์มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 7 ธ.ค. 2563
4 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 2 ธ.ค. 2563
5 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 10 พ.ย. 2563
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 ม.ค. 2564
7 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 ต.ค. 2563
8 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ประจำปี 2564 3 ต.ค. 2563
9 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน 2 ก.พ. 2564
10 แจ้งประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตการให้หรือรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3 ต.ค. 2563
11 สรุปการประชุม พชอ. คปสอ นิคมน้าอูน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 29 ธ.ค. 2563
12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2564 3 ธ.ค. 2563
13 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์การให้บริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบรอบเดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564 2 ก.พ. 2564
14 รายงานการประชุม การวางแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารบุคลากรโรงพยาบาลนิคมน้ำอูนวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายธารน้ำอูน โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 8 ต.ค. 2563
15 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหาร คปสอ.นิคมน้าอูน ประจ้าปีงบประมาณ2564 6 ต.ค. 2563
16 แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนิคมน้ำอูนและประชุมชี้แจงมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 2564 6 ต.ค. 2563
17 ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ำอูนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 2564 5 ต.ค. 2563
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 5 มี.ค. 2564
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2 มี.ค. 2564
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 1 ก.พ. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 20 / 210    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS & NRLS on Cloud 3 มี.ค. 63
2 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 3 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23
บทสวดมนต์ก่อนประชุม  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:23

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 16
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 17
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 18
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 19
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 20
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

 

  

  นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

     ตรา ปปช

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือ
ศูนย์รับแจ้ง
E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100