จริยธรรม พ.ศ. 2562

  + เภสัชกรรม

  + เทคนิคการแพทย์

  + คลินิกพิเศษ

  + แพทย์แผนไทยและทางลือก

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + สารสนเทศ

  + กลุ่มการพยาบาล

  + กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  + QA

  + HA

  + DHSA

  + พชอ

  + รพสต.ติดดาว

  + คปสอ.ติดดาว

  + Green clean hospital

  + งานการประเมิน

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + พัสดุ

  + งานยานพาหนะ

  + งานโภชนศาสตร์

  + งานซ่อมบำรุง

  + การพยาบาลผู้ป่วยนอก

  + การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  + การพยาบาลผู้ป่วยใน

  + การพยาบาลผู้คลอด

  + งานพยาบาลหน่วยควบคุม

     การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

  ⇒  คลินิกเบาหวาน

  ⇒  คลินิกความดันโลหิตสูง

  ⇒  คลินิกวาฟาริน

  ⇒  คลินิกนิรนาม

  ⇒  คลินิกจิตเวช

  ⇒  คลินิกวัณโรค

  ⇒  คลินิกหอบหืด

  ⇒  คลินิกไต

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อ

  กับการสาธารณสุข

    + R2R

    + วิจัย

    + CQI

    + KM

    + นวัตกรรม

    + แผ่นพับ

    + สื่อ/วิดิทัศน์

    ไฟล์งานต่างๆ

    + รพ.สต.ติดดาว

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองหลวง

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองบัวบาน

  ⇒ รพ.สต บ้านนาคำ

  ⇒ รพ.สต บ้านโนนสุวรรณ

  --> บันทึกความเสี่ยง

  --> ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลโรงพยาบาล

ช่องทางในการติดต่อ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

            
10 ส.ค. 64 16:21

4 ส.ค. 64 21:12
           
4 ส.ค. 64 16:19
           
3 ส.ค. 64 16:28
           
2 ส.ค. 64 16:29
          
30 ก.ค. 64 16:09
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ้ารุงฯ (รายเดือน) ต้าแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จ้านวน 1 อัตรา 7 ก.ย. 64
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ้ารุงฯ (รายเดือน) ต้าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จ้านวน 1 อัตรา 7 ก.ย. 64
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 16 มิ.ย. 64
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 15 มิ.ย. 64
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 21 พ.ค. 64
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 11 พ.ค. 64
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 11 พ.ค. 64
8 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1 อัตรา และ ตำหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 7 เม.ย. 64
9 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 30 มี.ค. 64
10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 26 มี.ค. 64
11 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งงานทั่วไป 17 มี.ค. 64
12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 16 มี.ค. 64
13 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 5 มี.ค. 64
14 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ณ 1 ตุลาคม 2563 9 พ.ย. 63
15 ประกาศอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 9 พ.ย. 63
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 31    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 1 ก.ย. 2564
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 1 ก.ย. 2564
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 1 ก.ย. 2564
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 2 ส.ค. 2564
5 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 2564 1 ก.ย. 2564
6 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 2 ส.ค. 2564
7 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 2564 1 ก.ค. 2564
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 11 มิ.ย. 2564
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 1 มิ.ย. 2564
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 3 พ.ค. 2564
11 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2564 1 มิ.ย. 2564
12 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 3 พ.ค. 2564
13 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2564 1 เม.ย. 2564
14 รายงานผลการการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 1 มิ.ย. 2564
15 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์การให้บริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบรอบเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 1 มิ.ย. 2564
16 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 3 มี.ค. 2564
17 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 1 ก.พ. 2564
18 ประกาศเจตนารมณ์มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 7 ธ.ค. 2563
19 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 2 ธ.ค. 2563
20 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 10 พ.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 20 / 224    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS & NRLS on Cloud 3 มี.ค. 63
2 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 3 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23
บทสวดมนต์ก่อนประชุม  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:23

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 34
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 35
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 36
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 37
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 38
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

 

  

  นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

     ตรา ปปช

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
คู่มือ
ศูนย์รับแจ้ง
E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100

Most famous roulette how to play 3 card baccarat Parlay baccarat strategy 212 blackjack strategy Roulette positive progression strategies How to win at roulette
IP :192.168.0.7