ระบบสารบรรณ
จองห้องประชุม
จองรถยนต์
ระบบ IS Online 
ระบบ nRefer
ระบบ Palliative Care
ระบบบริหารจัดการ
  ความเสี่ยง(ระบบใหม่ on cloud)
OVSK Client MANAGEMENT
   SYSTEM
ระบบ HRD
อินโฟกราฟฟิก
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำ
  สำนักงานปลัด

บริการทำ QR code
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ลงทะเบียนใบอนุโมทนาบัตร
ทะเบียนใบอนุโมทนาบัตร
 QOFสปสช. เขต 8 อุดรธานี 
 QOFสปสช. กลาง
 ค่าฝุ่น pm 2.5 CCDC 
 MOPH IC
 R8 Anywhere monitor 
 โปรแกรมดูข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้น
 ระบบควบคุมห่วงโซ่ความเย็น วัคซีน Covid
 ระบบปฏิทินกิจกรรม
 MOPH ICกลุ่มงานการจัดการทั่วไป
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการแพทย์
  และแพทย์ทางเลือก
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานโภชนาศาสตร์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค
ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง
รพ.สต.

สื่อสังคมออนไลน์

เข้าสู่เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ COVID-19  ********คลิก*********

ประมวลผลภาพผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และสมทบทุน   *******คลิก****

อาทิตย์
11 มี.ค. 64 09:52

อาทิตย์
11 มี.ค. 64 09:56

  แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

“ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ”
 
 

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
*****ดาวโหลดคลิก*****

 

 

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐
*****ดาวโหลดคลิก*****

อาทิตย์
14 ก.ค. 62 15:21
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.พ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร 

"กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบนธนากโร"


9 มี.ค. 64 17:50

5 มี.ค. 64 15:53

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร 

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นพ.วิศณุ  วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
 มอบนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รพ.สต.บ้านต้อน ต.สร้างค้อ และ รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

9 พ.ย. 63 14:22

ภาพกิจกรรมงานวิ่งจ้าวสนามจังหวัดสกลนคร อำเภอภูพาน 13 ก.ค. 2562 >>>รูปภาพเพิ่มเติม

14 ก.ค. 62 14:38

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร 

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการนิเทศงาน ติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข อำเภอภูพาน รอบที่ 1 ประจำปีงบ 2562 เพื่อติดตามเยี่ยม รพ./รพท/รพช./รพ.สต./ชุมชน/ครัวเรือน ในการรับทราบปัญหาของพื้นที่ และนำสู่การวางแผนแก้ไข พัฒนาต่อไป   

25 ก.พ. 62 15:55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 103    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 31 ก.ค. 64
2 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรณถนะ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 31 ก.ค. 64
3 ประกาศรับสมัคร้พื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 30 มิ.ย. 64
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30 มิ.ย. 64
5 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อ บัญชีรายชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ ,พนักนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประกอบอาหาร 31 มี.ค. 64
6 ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้สามรถ ทักษะ และสมรรณนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ ,พนักนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประกอบอาหาร 28 ก.พ. 64
7 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและสรรเป็นพนักงานกระทรวงธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริการ ๒ อัตรา,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๑ อัตรา ,พนักงานประกอบอาหาร ๑ อัตรา 28 ก.พ. 64
8 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31 ม.ค. 64
9 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 31 ม.ค. 64
10 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ 31 ธ.ค. 63
11 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 31 ธ.ค. 63
12 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ๑.ตำแหน่ง พนักงานบริการ ๑ อัตรา๒. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๑ อัตรา 31 ธ.ค. 63
13 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน 31 ธ.ค. 63
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน 30 พ.ย. 63
15 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนสวน จำนวน ๑ อัตรา 30 พ.ย. 63
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 43    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สรุปรายงานผลการจัดซื้อประเภททั่วไป ปีงบประมาณ 2564 30 มิ.ย. 2564
2 รายงานผลการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต 30 มิ.ย. 2564
3 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต 30 มิ.ย. 2564
4 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 ไตรมาส 3 30 มิ.ย. 2564
5 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 30 มิ.ย. 2564
6 ชุดสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส3 ชุดที่ 2 30 มิ.ย. 2564
7 ชุดสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 ชุดที่ 1 30 มิ.ย. 2564
8 ชุดสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส2 ชุดที่ 2 30 มิ.ย. 2564
9 ชุดสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส2 ชุดที่ 1 30 มิ.ย. 2564
10 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 30 มิ.ย. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
31
ระเบียนที่ 1 - 10 / 302    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 1/2564 12 ก.ค. 64
2 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 31 มี.ค. 64
3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 31 มี.ค. 64
4 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 31 มี.ค. 64
5 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 31 มี.ค. 64
6 ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 31 มี.ค. 64
7 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 มี.ค. 64
8 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 31 มี.ค. 64
9 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ปีงบประมาณ 2563 31 มี.ค. 64
10 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 31 มี.ค. 64
11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 31 ธ.ค. 63
12 คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 31 ธ.ค. 63
13 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ณ 1 ตุลาคม 2563 31 ธ.ค. 63
14 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 31 ธ.ค. 63
15 ประกาศเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 30 ก.ย. 64
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 27    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ 2564 12 ก.ค. 64
2 รายงานผลการอบรมโครงการป้องกัน การสร้างเครือข่าย การป้องกันการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน คปสอ.ภูพาน 30 มิ.ย. 64
3 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกัน การสร้างเครือข่าย การป้องกันการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน คปสอ.ภูพาน ปีงบประมาณ 2564 30 มิ.ย. 64
4 โครงการอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 30 เม.ย. 64
5 โครงการอบรมป้องกัน การสร้างเครือข่าย การป้องกันการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน คปสอ.ภูพาน ปีงบประมาณ 2564 31 มี.ค. 64
6 เอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมงานคุณภาพ จาก สรพ. ผ่าน ZOOM
2
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมงานคุณภาพ จาก สรพ. ผ่าน ZOOM
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
7
 
8
 
9
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุม 2 BE 1 (สสอ.ภูพาน)
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ข่าวสารสุขภาพ2

 

 

     

(!)กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเตือนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างชัดเจน 11 พื้นที่แล้วนะ ถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆ ก็ต้องเลี่ยงสถานที่ ที่มีคนแออัด เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ พื้นที่เสี่ยงที่ควรเลี่ยง มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  ควรติดตามอย่างต่อเนื่อง จากกรมควบคุมโรค ที่ลิงค์นี้ค่่ะ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index_more.php

อาทิตย์
15 มี.ค. 63 14:59

ไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่น หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ในขณะนี้ (rage)แม้จะยังไม่มียาฆ่าเชื้อหรือวัคซีนป้องกัน แต่ระบบภูมิคุ้มกันที่ดีของผู้ป่วยจะกำจัดไวรัสในร่างกายได้ (scissors)ควรป้องกันตัวเอง ด้วยการกินอาหารร้อนที่ปรุงสุก สะอาด (ok)ล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนสัมผัสตา/จมูก/ปาก (mask)ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปในที่ผู้คนหนาแน่นเบียดเสียดหรือไปในประเทศเสี่ยง (3 hearts)มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

อาทิตย์
30 ม.ค. 63 10:19

  เราจะสุขภาพดีไปด้วยกัน

อาทิตย์
7 ม.ค. 63 10:14

จับตา! #โรคปอดอักเสบจากไวรัส ใครบ้างที่เสี่ยง?

 
อาทิตย์
7 ม.ค. 63 10:10


 สถาบันโรคทรวงอก เตือนหากรับประทานเกินความต้องการของร่างกาย เสี่ยงเป็น #โรคอ้วน และโรคแทรกซ้อน แนะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มการออกกำลังกาย ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้ อ่านต่อที่ http://bit.ly/37jU9wL

อาทิตย์
26 ธ.ค. 62 15:29
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    

       
 


ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหา
ในกรณีที่มีการร้องเรียน

รายงานผลดำเนินงานเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน
                                  


ายละเอียดเบอร์ติดต่อ

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ
สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ปี 2560
การจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
การทำบทความ
การประกาศเรื่องด่วนSRRT
ระบบการป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ สป.
คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
พระอาจารย์แบน
ธนากโร
โครงสร้้างมาตฐานข้อมูล
43 แฟ้ม ปี61
ขั้นตอนการให้บริการ


 นโยบายและยุทธศาสตร์
รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร
 คู่มือการให้บริการ
 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ


 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564
 รายงานการประเมิณผลการปฏิบัติ
งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ที่ผ่านมา

 การเผยแพร่การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี
 ผลงานประจำปี


 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข


  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุขhrdovsk

IP :192.168.0.7