เกี่ยวกับองค์กร

รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

14 มิ.ย. 64 17:11

รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ รพ.เต่างอย  ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

14 มิ.ย. 64 16:53

รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรม “STONG คุณธรรมจริยธรรมเต่างอย โปร่งใส ต้านทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

13 มิ.ย. 64 16:36

รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการชมรม “STONG คุณธรรมจริยธรรมเต่างอย โปร่งใส ต้านทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

13 มิ.ย. 64 15:01

เผยแพร่ ประกาศโรงพยาบาลเต่างอย เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น - ดีมาก รอบ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

13 มิ.ย. 64 14:24

รายงานแทวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

14 มี.ค. 64 15:22

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

14 มี.ค. 64 14:16

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

14 มี.ค. 64 11:24

รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2564

13 มี.ค. 64 15:32

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2564

13 มี.ค. 64 15:30
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารุทั่วไปเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30 มิ.ย. 64
2 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 11 มิ.ย. 64
3 รายชื่อผู้สอบผ้านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 30 เม.ย. 64
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 23 เม.ย. 64
5 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง รายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา 2 เม.ย. 64
6 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 31 มี.ค. 64
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 64
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารุทั่วไปเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 19 ก.พ. 64
9 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา 5 ก.พ. 64
10 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน) 12 ม.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 62    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 จัดซื้อจ้างเดือน มิถุนายน 2564 14 มิ.ย. 2564
2 จัดซื้อจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 14 มิ.ย. 2564
3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) รอบเดือน มี.ค. - พ.ค.64 13 มิ.ย. 2564
4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนด้วยเงินบำรุง) รอบเดือน มี.ค. - พ.ค.64 13 มิ.ย. 2564
5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินการ) รอบเดือน มี.ค. - พ.ค.64 13 มิ.ย. 2564
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน พ.ค.64 (สขร.1) 13 มิ.ย. 2564
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน เม.ย.64 (สขร.1) 13 มิ.ย. 2564
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน มี.ค.64 (สขร.1) 13 มิ.ย. 2564
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน พ.ค. 64 (สขร.1) 13 มิ.ย. 2564
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน เม.ย. 64 (สขร.1) 13 มิ.ย. 2564
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน มี.ค. 64 (สขร.1) 13 มิ.ย. 2564
12 เผยแพร่ รายการปรับแผนงบลงทุนด้วยเงินบำรุง รอบครึ่งปีหลัง (เม.ย - ก.ย) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 เม.ย. 2564
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ LAB ประจำเดือน ก.พ.64 (สขร.1) 14 มี.ค. 2564
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน ก.พ. 64 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน ม.ค. 64 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ LAB ประจำเดือน ม.ค.64 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ม.ค.64 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน ธ.ค.63 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ LAB ประจำเดือน ธ.ค.63 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน ธ.ค. 63 (สขร.1) 15 มี.ค. 2564
21 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) รอบเดือน ธ.ค.63 - ก.พ.64 31 มี.ค. 2564
22 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินการ) รอบเดือน ธ.ค.63 - ก.พ.64 31 มี.ค. 2564
23 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนด้วยเงินบำรุง) รอบเดือน ธ.ค.63 - ก.พ.64 31 มี.ค. 2564
24 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2564 28 ก.พ. 2564
25 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับเขตร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 7 ม.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
ระเบียนที่ 1 - 25 / 368    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม
ภาพโรงพยาบาล
ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงห้องทันตกรรมปี2559
ซ้อมแผนอุบัติเหตุปี2559
สงกรานต์ปี2559
สาธารณสุขนิเทศศึกษาการพัฒนารูปบบตำบลจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 28-04-2559
รับการประเมินอาชีวะอนามัย-ความเสี่ยงจากการทำงาน 04-05-2559
กิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 43
Re - accreditation HA ครั้งที่2 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
กีฬาภายใน คปสอ.เต่างอย 18012560
อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ESB และทักษะการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างเสริมความสุขบุคลากร คปสอ. “คนสำราญ งานสำเร็จ” ในวันที่ 27-29 ก.ย.62
กิฬาเฮฮา ประจำปี 63
DM/HT
ฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
นวัตกรรม กินตามสี สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4-5 และกินรักษ์ใจ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
ทำบุญ วันคล้ายวันเปิด รพ.เต่างอย 10 ต.ค.63
ออกหน่วยเคลื่อนที่ พอสว.12 พ.ย. 2563

 

นายแพทย์วิษณุ เกตุรุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย

IP :192.168.0.7