ข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร (ทะเบียนราษฎร์) 6,762 คน
ประชากร (มีชื่อ อยู่จริง) 4,414 คน
หลังคาเรือน 1,364 หลัง
หมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน
โรงเรียน  3 โรง
ศูย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 ศูนย์

ข้อมูลพื้นฐาน Update 21 มิถุนายน 2560
 

ข้อมูลทั่วไป

งานบริหาร

งานวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

งานยุทธศาสตร์กระทรวง

งานบริการและเวชปฏิบัติ

ผลงานวิจัย

นวัตกรรม

ผลงานยอดเยี่ยม (Best Practice)

รางวัลที่ได้รับ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

โรงพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอ
รพ.สต.

งานบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รพ.สต.แร่

ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (รพ.สต.แร่)

- หนังสือขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง 

- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผ่นที่ 1, แผ่นที่ 2, แผ่นที่ 3)

==============================================

22 เม.ย. 62 19:38

# เอกสาร หลักฐาน ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. (update 2561)


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. พ.ศ.2560
https://goo.gl/YE64A8
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. พ.ศ.2560

หมายเหตุ อสม.ที่มีสิทธิ์ได้รับค่าป่วยการ ต้องมีผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย 4 วันต่อเดือน และเข้าร่วมประชุมหรืออบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน (อ้างตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2560 ประกาศ ณ 7 ธ.ค.2560)

 

แผนปฏิบัติงานประจำเดือนของ อสม. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

https://goo.gl/P93rN8
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนของ อสม. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

สมุดบันทึกและแบบสำรวจข้อมูลประจำโซน อสม.

https://goo.gl/dRMLyU
สมุดบันทึกและแบบสำรวจข้อมูลประจำโซน อสม.

แบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของ อสม.

https://goo.gl/Kvuacb
แบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของ อสม.

3 ส.ค. 61 06:25

ดาวน์โหลด ไฟล์ รพ.สต. ติดดาว

เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

 ไฟล์นำเสนอ รพ.สต.ติดดาว


โปรไฟล์ รพ.สต.ติดดาว

 

สรุปประเด็นสำคัญเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว นพ.สมชาย 20 ก.พ. 2560

แนวทางการเขียน_Profile_20 ก.พ. 2560 เขต 8

 

สแกน QR Code รพ.สต.แร่ จากไฟล์แผ่นพับนี้
คลิก QR Code Rae


=======================================

ข้อมูลประชากร ตำบลแร่ ปี 2560 
(มีชื่อ อยู่จริง จากการสำรวจ)

จำนวนประชากรตำบลแร่ ปี 2560

ปิรามิดประชากร ตำบลแร่ ปี 2560

21 มิ.ย. 60 20:46

ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ รพ.สต.บ้านแร่

สแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมินบนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone

21 มิ.ย. 60 20:34

 

รพ.สต.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559

 

ทีมหมอครอบครัวตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร


หมอข้างบ้าน ไอโอดีน เดลิเวอรี่ รพ.สต. แร่ สกลนคร

15 ก.ค. 56 14:38

ข้อมูลพื้นฐาน รพ.สต.แร่  ปีงบประมาณ 2559

   
3 ธ.ค. 55 11:51

เตือน!กินสุกๆดิบๆ เสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ ต้นเหตุโรคมะเร็งท่อน้ำดี #รายงาน #ThaiPBS

# หมู่บ้านไอโอดีน สกลนคร (บ้านสมสะอาด ตำบลแร่  อำเภอพังโคน )


# วีดีโอบันทึกภาพการเดินทาง โดยการวิ่ง ตลอดระยะทาง 1748 กม. [บนถนนสายสร้างสุขภาพที่เชื่อมต่อในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 18 อำเภอ 120 ตำบล] วิ่งนิเทศงานสร้างสุขภาพและอำลาตำแหน่ง ของ รศ.พิเศษ ทันตแพทย์ ดอกเตอร์ สุขสมัย สมพงษ์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลรายงาน 504 (แสดงกราฟรายโรค 21 กลุ่มโรค) โดย อ.กัมปนาท บุญทอง
     - คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
     - โปรแกรม Report_504
----------------------------------------------


31 ส.ค. 55 08:04

มาตรการเร่งรัดเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
HFMD โรคมือเท้าปาก

มาตรการเร่งรัดเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก

๑.ด้านการคัดกรอง
๑.๑ คัดกรองเด็กทุกคน 3 ขั้นตอน ได้แก่ หน้าโรงเรียน หน้าเสาธง และหน้าชั้นเรียนทุกเช้า
๑.๒ พบผู้ป่วยมือเท้าปาก มีอาการไข้/มีตุ่มที่ฝ่ามือ-ฝ่าเท้า/มีแผลในปากแจ้ง รพ.สต.ทันที เพื่อส่งเด็กเข้ารับการตรวจรักษาทันที และให้เด็กหยุดเรียนเป็นเวลา 7 วัน
๑.๓ โทรศัพท์สอบถามผลการคัดกรองที่ โรงเรียน และศูนย์เด็กทุกวันในเวลา ๐๙.๐๐ น. และแจ้ง สสอ. ก่อน 12.00 น.ทุกวัน

๒. ด้านการรณรงค์ทำความสะอาดโรงเรียนและศูนย์เด็ก
๒.๑ การทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู ราวบันใด ของเล่นเด็ก แก้วน้ำ ด้วยน้ำกับผงซักฟอกส่วนเครื่องนอน ให้นำออกผึ่งแดด 1 ครั้งต่อสัปดาห์
๒.๒ ทำ Big Cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัด
ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
ครั้งที่ ๒ วันที่ 15 สิงหาคม 2555
ครั้งที่ ๓ วันที่ 19 กันยายน 2555


๓. รณรงค์ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"

======================================
รณรงค์ Big Cleaning Day โรคมือเท้าปาก HFMD

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ (จำนวน 5 แห่ง) จัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก HFMD รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการตรวจ Scan สุขภาพนักเรียน (ตรวจมือเท้าปาก และนักเรียนที่มีไข้) โดยครูประจำชั้นทุกวัน (ที่หน้าโรงเรียน หน้าเสาธง และในชั้นเรียน) หากพบเด็กที่มีอาการสงสัยให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที (โดยรายงานทุกเช้า ก่อน 12.00 น.)

===============================================

อบรมโครงการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่

อบรมโครงการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555  ณ โรงเรียน อสม.ตำบลแร่
กลุ่มเป้าหมาย : อสม. และผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน x  2 รุ่นๆ ละ 1 วัน
เนื้อหาในการอบรม
 - สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
โรค มือ เท้า ปาก, ไข้ออกผื่น และการเฝ้าระวัง
โรคไข้เลือดออก
- การเฝ้าระวังไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ ไข้หวัดนก
สรุปการเฝ้าระวัง การแจ้ง และการควบคุมโรค ในกระบวนการ “รู้เร็ว แจ้งเร็ว และควบคุมโรคเร็ว
25 ก.ค. 55 13:20

รพ.สต.แร่ ร่วมกับ รพ.สต.โคกสะอาด และโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลแร่ จังหวัดสกลนคร
จัดบูทนิทรรศ และนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) วิ่งสะสมระยะทางในโรงเรียนบ้านหนองบัว และนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนระดับตำบลแร่

รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ วิ่งนิเทศงานที่ตำบลแร่ (2 กรกฎาคม 2555)
 

31 พ.ค. 55 13:02

ดาวน์โหลด มาตรฐาน PCA
- แบบประเมินตนเอง รพ.สต.แร่ หมวด P 3 6
- ระดับการพัฒนาตามมาตรฐาน PCA

11 พ.ค. 55 10:06
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4216-4856 (ผู้ดูแลระบบ : มงคล โชตแสง mc20079@gmail.com)
www.mongkolsoft.com

IP :192.168.0.7