ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
                                                     ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
                             

เอกสารประชาสัมพันธ์
     
เอกสารประชาสัมพันธ์
1 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน เมษายน 2564
2 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2564
3 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
4 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มกราคม 2564
5 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน ธันวาคม 2563
6 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน ตุลาคม 2563
7 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กันยายน 2563
8 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน สิงหาคม 2563
9 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
10 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มิถุนายน 2563
11 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
12 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน เมษายน 2563
13 เอกสารเผยแพร่ประจำเดือน มีนาคม 2563
14 เอกสารเผยแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
15 เอกสารเผยแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2563
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 21    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง (NARROW Locking Plate) จำนวน ๑๐๐ PC. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 21 พ.ค. 2564
2 เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย. 2564
3 เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 24 มิ.ย. 2564
4 เผยแพร่รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้จัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2564
5 แจ้งเวียน แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus (HPV) DNA พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 21 มิ.ย. 2564
7 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ชุดที่ 4/2564) 31 ส.ค. 2564
8 เผยแพร่ สัญญาเลขที่ 140 ท่อช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 11 ก.ค. 2564
9 เผยแพร่ สัญญาเลขที่ 139 ชุดสายให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 11 ก.ค. 2564
10 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 17 มิ.ย. 2564
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรีบห้องทันตกรรมปลอดเชื้อและปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม TYPE B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิ.ย. 2564
12 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบครึ่งปีหลัง) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 11 ก.ค. 2564
13 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบครึ่งปีหลัง) ประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง, ครุภัณฑ์การแพทย์, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11 ก.ค. 2564
14 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิ.ย. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 21 มิ.ย. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 21 มิ.ย. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลสกลนคร 18 มิ.ย. 2564
18 เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2564
19 เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2564
20 เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2564
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 16 มิ.ย. 2564
22 เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 31 ก.ค. 2564
23 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2564
24 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบลิฟท์ อาคารศัลยกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดข้าวสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
294
ระเบียนที่ 1 - 25 / 7344    
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
     
คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
ไม่พบข้อมูล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
     
แบบฟอร์ม
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 22
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 23
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 24
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
นายคมสันต์  รักษาแสง
จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน


นางเยาวลักษณ์  แขวงเมือง
จพ.สถิติชำนาญงาน


นายคมกฤช  แก้วมะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1232

IP :192.168.0.7