หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้ายเพื่อไปดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 19 ก.ค. 2562
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง รายวัน(สายวิชาชีพ) และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 22 ก.ค. 2562
3 ประกาศรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ 22 ก.ค. 2562
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 อัตรา 19 ก.ค. 2562
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ(เลื่อน)แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.ระนอง 22 ก.ค. 2562
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ(ย้าย)แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณุข)ระดับชำนาญการ สสจ.ระยอง 22 ก.ค. 2562
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ(ด้านการพยาบลาลผู้ป่วยผ่าตัด) 23 ก.ค. 2562
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อให้ดำรงตำหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 23 ก.ค. 2562
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 19 ก.ค. 2562
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 19 ก.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
34
ระเบียนที่ 1 - 10 / 335    

สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ ทันตแพทย์ทรงพล แสงงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยของจังหวัดสกลนคร เพื่อนำแนวคิดไปพัฒนาการให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วนิดา
19 ก.ค. 62 14:50

สสจ.สกลนคร ประชุมศูนย์ EOC โรคไข้เลือดออกครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒ กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก  ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อติดตาม กำกับการดำเนินงานและเน้นย้ำให้ศูนย์ EOC ทุกอำเภอปฏิบัติการตามหลัก ๓-๓-๑  คือหลังโรงพยาบาลพบผู้ป่วย ให้รายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน ๓ ชั่วโมง และให้หน่วยควบคุมโรคกำชับให้ อสม.ลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้าน ชุมชนผู้ป่วยภายใน ๓ ชั่วโมง และส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วหรือ SRRT ลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน ๑ วัน  ►►►ชมภาพ

วนิดา
18 ก.ค. 62 15:29

สสจ.สกลนคร ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ประจักร เหิกขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินโครงการจังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราห์ หมู่ที่ ๕  ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร หรือในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

วนิดา
18 ก.ค. 62 15:11

สสจ.สกลนคร จัดประชุมพิจารณาจุดติดตั้งเครื่อง AED
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดจุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ( AED ) ที่ได้รับมอบจากสภากาชาดไทย จำนวน ๑๙ เครื่อง ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมประชุมเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มีการกำหนดให้ได้รับการติดตั้งเครื่อง AED รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน

วนิดา
18 ก.ค. 62 15:06

สสจ.สกลนคร จัดพิธีมอบใบเกียรติบัตรแก่ต้นแบบเลิกเหล้าและเทเหล้าเข้าพรรษา 
วันอังคาร ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ประจักร เหิกขุนทด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีมอบใบเกียรติบัตรแก่ สถานศึกษาต้นแบบ เรือนจำต้นแบบ เทศบาลต้นแบบและบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต เทเหล้าเข้าพรรษา และปฏิญาณตนของบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต (คนหัวใจเพชร) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

วนิดา
18 ก.ค. 62 10:51

สสจ.สกลนคร ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณห้องโถงหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
►►► ชมภาพ

วนิดา
18 ก.ค. 62 09:47

สสจ.สกลนคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางระบบส่งต่อจังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางระบบส่งต่อจังหวัดสกลนครปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อลดปัญหาการส่งต่อภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลผู้รับผิดชอบงานระบบส่งต่อในจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน Fast track (Stroke / STEMI /Sepsis /Trauma) จังหวัดสกลนคร รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 
►►► ชมภาพ

วนิดา
12 ก.ค. 62 11:28

นพ.สสจ.สกลนครติดตามการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ออกติดตามการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยภาคเข้าได้ลงพื้นที่อำเภอคำตกล้าและภาคบ่ายลงพื้นที่อำเภอบ้านม่วง จัดเวทีพูดคุยกับประชาชน อสม.และนักเรียน พร้อมสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย กำชับการพ่นสารเคมีในบ้านผู้ป่วย ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน และกำชับมาตรการควบคุมโรค ๓-๓-๑  คือ หลังโรงพยาบาลพบผู้ป่วย ให้รายงานโรคให้หน่วยควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน ๓ ชั่วโมง และให้หน่วยควบคุมโรคกำชับให้ อสม.ลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้าน ชุมชนผู้ป่วยภายใน ๓ ชั่วโมง และส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วหรือ SRRT ลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน ๑ วัน ผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วย นายอำเภอ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล และประธาน อสม.ทุกตำบล 

วนิดา
12 ก.ค. 62 11:25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
212
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1689    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
3 ก.ค. 62 16:36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 1 / 21    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ผ่านเว็ปไซต์ให้กับแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชน 31 ก.ค. 62
2 เชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน มหานครศรีธรรมราชเวชสาร 31 ก.ค. 62
3 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่11/2562 31 ก.ค. 62
4 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่10/2562 31 ก.ค. 62
5 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่9/2562 31 ก.ค. 62
6 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่8/2562 31 ก.ค. 62
7 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่7/2562 31 ก.ค. 62
8 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่6/2562 31 ก.ค. 62
9 เชิญประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองสกลนคร 31 ก.ค. 62
10 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่5/2562 31 พ.ค. 62
11 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่4/2562 31 พ.ค. 62
12 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่3/2562 31 พ.ค. 62
13 ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ครั้งที่2/2562 30 เม.ย. 62
14 วาสาร สารศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 31 มี.ค. 62
15 ขอเชิญร่วมมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1-4 15 มี.ค. 62
16 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยด้านจริยธรรมด้านการพยาบาล 31 มี.ค. 62
17 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน 30 มิ.ย. 62
18 รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐานในประเทศไทย 28 ก.พ. 62
19 ปัญหาสุขภาพจากการเที่ยวถ้ำ 31 ธ.ค. 61
20 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 20 / 64    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (1. Diagnostic 2. Introducer 3. Transradial) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 30 ก.ค. 2562
2 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กำลังการติดตั้ง ๓๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทั่วไป ถุงขยะทั่วไปและถุงขยะติดเชื้อ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2562
4 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี ผลผลิตโครงการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 19 ส.ค. 2562
5 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง occupation vision test จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสกลนคร ปี2562 31 ก.ค. 2562
6 เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 ส.ค. 2562
7 เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษสามัญ ตึกศัลยกรรมออโธปิติกส์ โรงพยาบาลสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ค. 2562
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๒๑,๙๐๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 18 ส.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 15 ส.ค. 2562
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๔๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
523
ระเบียนที่ 1 - 10 / 5221    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
2 หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามเอกสารที่แนบ) 1 ม.ค. 2563
3 มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 2562
4 การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 2562
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ หลักสูตร 31 ธ.ค. 2562
6 หลักสูตรอบรม ๑๐ หลักสูตร (ตามเอกสารแนบ) 31 ธ.ค. 2562
7 หลักสูตรอบรม(ตามเอกสารแนบ) 31 ธ.ค. 2562
8 หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิกแขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่๓ 20 ธ.ค. 2562
9 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 2562
10 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่๓๐ 29 พ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
219
ระเบียนที่ 1 - 10 / 2186    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
7 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award ๑๐๑๘ 28 ก.ย. 61
8 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "" 31 ส.ค. 61
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิมธิภาพ" 31 ก.ค. 61
10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ปี๒๕๖๑ 31 ก.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 อบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ ๔๒ 1 ต.ค. 2562
2 การใช้สถิติขั้นสูง "การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว" 1 ก.ค. 2562
3 การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่๒ 1 ก.ค. 2562
4 การทำจิตบำบัดพื้นฐานตามแนวซาเทียร์โมเดล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 1 ส.ค. 2562
5 ประชุมวิชาการและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี ๒๕๖๒ 15 พ.ค. 2562
6 โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่๘ 28 มิ.ย. 2562
7 ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครและเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะรุ่นที่๒ 31 พ.ค. 2562
8 การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่๘ 10 มิ.ย. 2562
9 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องเซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่๙) 1 ก.ค. 2562
10 แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๒ 10 ก.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
139
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1387    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
- สอบคัดเลือกนักวิเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
- ประชุมคระกรรมการ คคปสอ. ทีม4
- ประชุมแผน GCH ปี 2563
- การสอบสวนโรคไข้ออกผื่น
2
 
- ประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
- คัดเลือก ผอ.รพ.สต. อาวุโส
- คัดเลือก ผอ.รพ.สต.อาวุโส และคัดเลือก นักวิเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
- จัดการประชุมราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินสัปดาห์รณรงค์ ประจำปี 2562 "โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ ฯ"
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน keto จังหวัดสกลนคร
- ประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3
 
- ตรวจบัญชี
- ตรวจบัญชี
- ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
4
 
- ตรวจบัญชี
- ตรวจบัญชี
- ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน คีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค จังหวัดสกลนคร ปี 2562
- VDO Conference ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำเขตสุขภาพที่ 8
5
 
- VDO Conference เปิด EOC ไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมคณะกรรมการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ จังหวัดสกลนคร
- ประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพมารดาและทารกจังหวัดสกลนคร (PNC)
- ประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพมารดาและทารกจังหวัดสกลนคร (PNC)
- ประชุมคณะกรรมการ RTi เมืองสกลนคร
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
- VDO Conference การตรวจ วินิจฉัย การตั้งตำรับยากลุ่มอาการไข้
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ PCC
- ประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพมารดาและทารก จังหวัดสกลนคร (PNC)
- ประชุมหารือการเปิดบริการทันตกรรมและการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
9
 
- VDO Conference การตรวจ วินิจฉัย การตั้งตำรับยากลุ่มอาการไข้
- ประชุมหน่วยปฐมพยาบาล
10
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่ 7/2562
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณา ครั้งที่ 6/2562
- VDO Conference การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานและบันทึกรายงาน
11
 
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PCC
- การให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง พมจ
- จัดทำคู่มือ CPGยาปรุงเฉพาะราย
12
 
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุมติดตามการใช้โปรแกรท TSL
- ประชุมการจัดทำคู่มือการใช้สมุนไพรยาปรุงเฉพาะราย ครั้งที่ 2
- ประชุมติดตามการใช้โปรแกรท TSL
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
-
-
- ประชุมติดตามผลงานกลุ่มวัยทำงาน
- ประชุมเครือข่ายการบริการสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร
- ประชุมเครือข่ายการบริการสุขภาพมารดาและทารกระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร
16
 
17
 
18
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- อบรมผู้ประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง จ.สกลนคร
- ประชุม E-Meetting
- ประชุมหารือการติดตั้งเครื่องAED
19
 
- การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสมุนไพรสกลนคร
- ประุมอบรมเครือข่ายผู้รับเรื่องร้องเรียนและนักสันติวิธี
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ งานเภสัชกรรม (พบส.เภสัชกรรม) จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
- ประชุมการพิจารณาคัดเลือกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- VDO Conference ประชุมคณะกรรมของหน่วยงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
23
 
- VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3
24
 
- อบรมผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางและพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ
- VDO Conference การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
- เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก
25
 
- อบรมเรื่องการให้ความรู้ด้านการใช้ยาสมุนไพรกับโรงพยาบาล
-
- เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก
26
 
- เครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก
- การประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยะระดับไอคิว ครั้งที่ 1
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5
- ติดตามงบประมาณ NGO
- สรุปนิเทศ คปสอ. รอบที่ 2 ปี 2562
31
 
- ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม 2562
1
 
- ตรวจบัญชี
- ตรวจบัญชี
2
 
- ตรวจบัญชี
- ตรวจบัญชี
3
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร